Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τεταρτη 26 Αυγουστου 2020

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 3659 Åτοσ 17ï/ Τιµη 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

×ÁÑÄÁËÉÁÓ

ÁíáíÝùóç ôïõ ÷þñïõ ôïõ Öñïíôéóôçñßïõ
ìå ðñïóèÞêç íÝáò áßèïõóáò äéäáóêáëßáò

AíôéìÝôùðïé ìå
ôï äåýôåñï êýìá
ôïõ êïñïíïúïý
Ó Å Ë. 5

ÐñïóöïñÝò óôá
êñåïðùëåßá ÊáñÝëáò ÉÊÅ

Í. ÐëáóôÞñá 12 - Êáñäßôóá (1ïò ¼ñïöïò - Ãñ. 12)
Ôçë.: 2441 303031, êéí.: 6945535882

ãéá ÔåôÜñôç 26/08
êáé ÐÝìðôç 27/08/2020
Ìïó÷Üñé øá÷íü............................. 6,99 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü............................... 4,19 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ÷ïéñéíÝò....................... 3,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü................................. 2,79 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíÜìåéêôïò.......................... 4,99 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêá ÷ùñéÜôéêá.................... 2,99 € ôï êéëü
Æõãïýñé......................................... 3,39 € ôï êéëü
Ãßäá............................................... 2,99 € ôï êéëü

Êáé óôá øçôÜ ìáò

Ðñüâåéï êåìðÜð............................ 7,90 € ôï êéëü
×ïéñéíü êåìðÜð...............................7,90 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï êåìðÜð........................ 4,90 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü............................... 3 åõñþ ôåìÜ÷éï
ÊïêïñÝôóé...................................... 8,90 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï................................. 8,90 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï.............. 5 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

Öñï íôé óôÞ ñéï Ìá èç ìá ôé êþí
Ìáëëéáñüò Ðñ. Ðáíáãéþôçò
ÔìÞìáôá

ÏÉ ÐÑÙÔÉÅÓ ÓÕÍÅ×ÉÆÏÍÔÁÉ……..
Ç ðïëõåôÞò åìðåéñßá ìáò óôï ÷þñï ôçò öñïíôéóôçñéáêÞò
åêðáßäåõóçò áðïôåëåß åããýçóç ãéá ôçí åðéôõ÷çìÝíç
ðïñåßá ôùí ìáèçôþí ìáò . Ôá ðïóïóôÜ åðéôõ÷ßáò êáé
ôá ïíüìáôá ôùí ìáèçôþí âñßóêïíôáé áíáñôçìÝíá óôï
öñïíôéóôÞñéï ìáò.
ÏëéãïìåëÞ-ïìïéïãåíÞ ôìÞìáôá
×ñÞóç äéáäñáóôéêþí ìÝóùí óôç äéäáóêáëßá üëùí ôùí
ìáèçìÜôùí

ÅÃ ÃÑÁ ÖÅÓ 24 ÁÕÃ.-31 ÁÕÃ.
(ÐÑÙÉ 10:00 -14:00 & ÁÐÏÃÅÕÌÁ 18:00 – 21:00)
Êïëïêïôñþíç 1, Åìðïñéêü êÝíôñï , 3ïò üñïöïò ÔÇË. (2441072965)

Ãõìíáóßïõ
Ëõêåßïõ
ÅÐÁË
Áðïöïßôùí
ÊåíôñéêÞ Ðëáôåßá 4 (3ïò üñïöïò)
Êáñäßôóá
Ôçë.: 24410 28882
Êéí.: 6972882216

ÅããñáöÝò êáèçìåñéíÜ 11:00 ð.ì. Ýùò 13:00 ì.ì.
êáé 18:00 ì.ì. Ýùò 21:00 ì.ì.

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα