Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΕΝ ΑΓΧΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΛΙΜΑΝΙ Ο Ν. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΤΡΑΒΗΕΟΥΝΤΟ ΑΥΤΙ
ιδιαίαρα δρα. ΡΕΠΟΡΤΑ.
στήριο φαί .
και εmστολές από
οουν ενέργεες στε
Αντίθετα , με ρυθ -να αρχίσει κάποτε
νικό Ταμείο Πρέβe
ζας το τελευταίο μους χελωνας προ- να κατασικευάζεται
διάστημα . Καλπά χωρά η διαδικασία η υγκεκριμένη ρά ζουν οι αποφάσεις γα την κατασκευη μηα . Πέσεις για τα
για παιδότοπους, ράμnας στο Εμπο- υτονόητα nou θα
για ενοικιαζόμενα ρικό Λιμάνι η οποί . 'npenε να κάνει το
μέσα α θα καταστήσει λε, Αιμενικό Ταμείο
αυτοκίνητα
στο δημοτικό Πάρ - τουργικό τον γερα , και μαντέψτε εί.
κινγκ και άλλες μ νο του και ένα ση. χε δεσμευτεί ο NΕ
κροπαραχωρή- μαντικό τμήμα του κος Γεωργάκος
λιμανιού . Πιέσεις
"Είναι ιδιαίτερα σημαντικό.. .
Ο ΕΡΩΣ ΒΓΗΚΕ ΠΑΓΑΝΙΑ
ΚI'Ο ΧΑΡΟΣ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΑ!
Ποτέ δεν ήταν
Δύσκολη ήταν η τουριστική orν
κατείχε τα Πρωτεία Mια συγκλονιστική
| Ιστορία, με δίχως οημκoία , Yια τ'ανθρπινα Θηρία"
άλλωστε για τους ερoοότερους!
τουριοτικούς προοpιoμούς της χρος!
μος αλλά καλύτερη σε οχέση με άλλες!
Tεaa σου Πάνο, nς πdi to Ψήρεμα
Γεννεχηo στη σr Γροφει ο Lnρος Κίκερης
ΕΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΥΤΗΣΗΣ Β4)
Εμετd nνάτακ
Αωματική Αντιnολίτευση
-α) Τι γνωpίζετε για τού είναι υψης κατά γορα , φ0άνοντος στο
την ανπτυ ξη του ύ- την βρεφική nndα, . τέΛoς του ηρτου t .
ψους στα σγόρια και nιβροδύνεται κατά την τους τα 70-83 εκτ.
στα κορίτσια : β) aτί naιδική και επταχύνε .
Μια δήλωση του nρ0έδρου του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξη Τoinpa , σκετικά με την εnnoγή οι
βουλευτές να ψηφίζουν mapν στη
Κατά την νηnιακή και
το μέσο ύψος των γυται κατά την εφηβεία.
νοικν είναι μικρότε - Ευγκεκριμένα, ένα φυ .
τητα αύξησης του αρο anό το μέσο ύψος σιοnoγκά τελειόμηνο ναστήματος μεινεται
των συνομήλικων αν. αροενικό νεογνό έχει
δον: yη Μηoρείνα ε . οφος 52 εκατ. και ένα ηλικία των 4 ετν το
στοδιακά και anό την
κτιμηθεί το μελλονυ . θnυκό 50 εκατ , Κατά naidi ψηνει 6.8 ε.
κό 0ψος ενός noδού , την βρεφική ηaικίο το
κατ ετησίως μέχρι τmv
Βουλή για τη Συμφωνία ΑΟΖ Eλnόδος.
νάπτυξης του σκελ .