Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
| ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
26Αυγούστου 2020
Αδριανού και Ναταλίας των μαρτύρων
Σελήνη 8 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 650-Δύσις 803
ΑΠΙΚΗ Νεφσεις καί πιθανοί όμβροι Ανεμοι έος 5 μποφόρ. (22-34β.)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι έως 5 μποφόρ. (21-31β)
Αριθμ . φύλ. 41740
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΕΝΩΗΠΑ-ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΠΑΙΖΟΥΝ ΔΙΠΛΟ ΠΑΠΝΙΔΙ ΚΑΙΟ ΚΑΛΙΝΑΝΟΠΕΙ ΘΕΜΑΘΡΑΚΗΣ
ΕΛΙΑΜΕΠ: Ο Σημίτης έπί κεφαλής
τν διαποαγματεύσεων γιά
την Χάγη!
Τόν φωτογραφίζει μέ άρθρο του ό είδικός σύμβουλος του Ίδούματος πρέσβυς Κακλίκης
Τόν παρομοιάζει μέ τόν Έλευθέριο Βενιζέλο
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ τράγματα συμβαίνουν στό παρασκήνιο
της έγχριας πολιτικής σκηνής. Απίστευτα και όμως
έλληνικά πού έπιβεβαινουν πλήρως τήν έκτίμηση τηής
< Εστίας , πς έάν δ Ερντογάν δέν πράξει τό άπονε
νοημένο δδηγούμεθα μετά βεβαιότητος μέ σφραγίδα
- oί Γάλλοι -δυστυχς- και αύτοί παίζουν διπλό
παιγνίδι καθς ή πρέσβυς τους στήν Λιβύη έπέδωσε πρόσκληση στόν φιλότουρκο Σάρρατζ νά έπισκεφθεί τό Παρίσι και νά συναντηθεί μέ τον Πρόεδρο
Μακρόν
- ή Κομμισιόν σταμάτησε νά χρησιμοποιεί τόν όρο
(κυρσειφ κρί όμιλεί γιά αέπιλογέφ
- οi Αίγύπτιοι παίζουν και αυτοί διπλό παιγνίδι κα
θς ήρνήθησαν νά στείλουν (έπιφυλάχθηκαν άκριβέστερα) μαχητικά άεροσκάφη, έμείς έδ στην Άθήνα
έχουμε άρχίσει νά συζητάμε τούς δρους του έπδυνου
συμβιβασμού .
- οί Άμερικανοί μάς παίζουν διπλό παιγνίδι μετέχοντας πλήν τν δικν μας καί στίς στρατιωτικές άσκήσεις
τν Τούρκων μαζί μέ τούς Ιταλούς νοτίως τής Κρήτης
- oi Γερμανοί παίζουν μαζί μας διπλό παιγνίδι λεονταρίζοντας κατά των Τούρκων άπό την μία άλλά
άρνούμενοι νά τούς έπιβάλλουν αύστηρές κυρσεις
δσο διαρκεϊ ή Προεδρία τους
uΌ Ελευθέριος Βενιζέλος
"Ο Κστας Σημίτης
Όπρέσβυς Γεργιος Κακλίκης
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Μανιφέστο Δένδια:
Βιαστής τού
Δικαίου ή Τουρκία
Ό Ευπνος πατριωτισμός
Η οίκία Παλαμά
στό Υπουργείο
Πολιτισμού
τεία ούδέποτε άμφισβητήθηκε άπό τήν Τουρκία γιά.
ΠΡΙΝ ΑΠΟ τρία περίπου χρόνια, σέ μία άπό τίς συναντήσεις κορυφής πού είχαν Τσίτρας-Έρντογάν-Κο- 67όλόκληρα χρόνια, έως το 1990
τζιάς (θαρρω στήν Κωνσταντινούπολη, άν ή μνήμη
δέν μέ προδίδει), αίφνης, καί ένω ή συζήτηση όδευε
πρός το τέλος της ο Τουρκος Πρόεδρος έθεσε ζή - μα αρασκευόπουλου, γύρισε πρός τόν σύμβουλό
τημα έκλογής μουφτήδων στήν Θράκη! Επικαλου-υπήρχε, και έπ' αύτου σιτησε Επέμεινε όμως γιά
μενος μάλιστα τήν Συνθήκη των Αθηνων του 1914 τήν μουσουλμανική μειονότητα ή όποία-καλό είναι
ή όποία προέβλεπε ς και έκλογή άρχι-μουφτήν. νά τό γνωρίζουμε- βαπτίστηκε θρησκευτική και όχι
Ο τέως Πρωθυπουργός αίφνιδιάστηκε. Αναήτησε αέθνική τουρκικήν μέ έπιμονή της τουρκικής άντι μέ τό βλέμμα του τόν παρακείμενο Κοτζία . ρήγορα προσωπίας όπως προκύπτει άπό τάπρακτικά τής
ένοιωσε έναν άγκνα νά τόν σκουντάε . Ήταν ο Λωζάννης. Όδρ Ριζά Νούρ έπέμεινε στόν χαρακτηΓενικός Γραμματέας τοϋ Υπουργείου Έξωτερικων ρισμό "μουσουλμανική για νά μήν έχει προβλήμαπρέσβης Δημήτρης Παρασκευόπουλος. Μέ θητεία τα ήγείτων μέ τούς Κούρδου!
στήν Αγκυρα άλλά καί μέ γνση λόγω της προϋπηρεσίας του στήν Θράκη τήν ταραχδη έποχή του
1990, ζήτησε άδεια άπό τόν Πρωθυπουργό νά μι - γνωστό ποίημα περί "καταπίεσης τν μουσουλλήσει στόν Τουρκο Πρόεδρο. ΌΤσίπρας έπέτρε- μάνων. Ήταν ή σειρά του Κοτζιά νά ζητήσει τόν
Ψε, ο Έρντογάν συναίνεσε και ό Παρασκευόπου-λόγο άπό τόν Έρντογάν . Κατακόκκινος άπό θυμό
λος έλαβε τόν λόγο . Έξήγησε ήπια στόν Ερντο-ότέως Υπουργός Έξωτερικν είπε στόν Έρντογάν ότι ή Συνθήκη πού έπικαλεϊται δέν ίσχύει γιατί γάν περίπου το έξης: "Δύο άντιπρόεδροί σου καί
άφορούσε στήν περίοδο πρίν άπό τήν Άνταλλαγή Υπουργοί σου μέ τουρκική έθνοτική καταγωγή ,
τν πληθυσμν όταν στήν Έλλάδα ζουσαν άκόμη ο Μουεζίνογλου και ο Τσαβούσογλου (σημ: όχι ό
700.000 μουσουλμάνοι. Μετά τήν ύπογραφή της
Συνθήκης της Λωζάννης ή Συνθήκη του 1914 στό λειτουργεί τουρκική τράπεζα ή Zraat στήν Ελληνισκέλος της αύτό έπαψε να ίσχύει. ΟΈλευθέριος κή Βουλή έχουμε τρείς μουσουλμάνους Βουλευτές
Βενιζέλος παραχρησε την έφαρμογή της Σαρία καί ένας νομός μας (ή Ροδόπη τότε) δέν έχει χρι στούς 120.000 μουσουλμάνους τής Θράκης , ένω ό
διορισμός μουφτή-ίεροδίκη άπό την έλληνική πολιΟ Ερντογάν αίφνιδιάστηκε άπό τό έπιχείρητου Καλίνγιά νά δει άν υπάρχει άνταπάντηση, δέν
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ξεκάθαρες, πού δέν έπιδέχονται παρέρμηνείας ος πρός τά ποία θά
είναι ή άντίδρασις τής Ελλάδος έάν έξω θηθεί στά άκρα άπό την Τουρκία, έκανε
χθές ό ύπουργόςΕξωτερικν Νίκος Δέν διας ένπιον τού Γερμανού όμολόγου του
Χάικο Μάας. Μέ ίδιαίτερη έμφαση είπε
Συνέχεια στήν σελ.5
( σελ. 7)
Αρχισε λοιπόν ό Ερντογάν νά άπαγγέλλει τό
Η Λωζάννη είναι
άδιαπραγμάτευτη
του Προκοπίου Παυλοπούλου*
ΑΠΟΤΕΛΕΙ κοινό τόπο, ίδίως σέ διε θνές έπίπεδο, ότι ή Ελληνική Θρά
κη παρέχει ένα άκρως άντιπροσωπευτικό παράδειγμα καί για το πς
άντιλαμβάνονται Έλλάδα και Τουρκία, άντιστοίχως , τήν πιστή έφαρμογή της Συνθήκης της Λωζάννης, ίδί.
ως ς πρός το είδικό έκεινο τμήμα
της , το όποϊο άφορα τήν ρύθμιση του ζητήματος των Μειονοτήτων που ύπήρχαν στίς δύο Χρες,
κατά τόν χρόνο σύναψής της.
Σένέα περιοχή τό
Μουσείο Όλοκαυτματος
στήν Θεσσαλονίκη
ΥΠΕΞ) κατάγονται άπό τήν Θράκη, στήν Κομοτηνή
στιανό, ή μειονότητα άριθμεί 120.000 μέλη ίσως και
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ.7
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Άνατροπές στήν μίσθωση
έπαγγελματικν άκινήτων
Μνημείο τν Διοσκούρων
σέ βραχονησίδα της Μάνης
ΠΕΡΙΕΡΤΑ
A. Καί γιά την άκρίβεια, ή Ελλάδα έχει άποδείξει-καί άποδεικνύει
ΜΕΓΑΛΕΣ άλλαγές φέρνει ή πανδημία του κορωνοtού στόν χάρτη τν έπαγγελματικν άκινήτων. Όπως
έκτιμούν παράγοντες τοϋ real estate, ή ύγειονομική
κρίσις πρόκειται νά σηματοδοτήσει ούσιαστικά τό τελος τν γραφειακν χρων όπου φιλοξενείται μεγάλος άριθμός έργαζομένων (open γραφεία) στρέφοντας
τούς ίδιοκτήτες τν έπιχειρήσεων στήν μετεγκατάστα
ση τν έταιρειν τους σέ μικρότερα, κλειστά γραφεία.
ΕΝΑ γλυπτό σέ σχήμα αύγου, μέχαραγμένη στήν έπιφάνειά του την ένωση τής Λήδας και του Διός , μεταμορφωμένου σέ κύκνο, άποτελεί τό μνημείο τν Διοσκούρων στήν βραχονησίδα Πέφνος, στήν δυτική Μά
νη. Συμφνως πρός τόν μύθο, μετά τήν ένωσή τους ή
Λήδα έναπέθεσε στήν βραχονησίδα ένα αύγό ή κατά
παραλλαγή του μύθου, δύο . Από την ένωσή τους έγεννή
θησαν ή Ελένη, ή Κλυταιμνήστρα και οί Διόσκουροι.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ. 4
.Ανσέ κάποιους φαίνεται βαρύ τό πρόστιμο τν
150 εύρ πού έτιβάλλεται έδ γιά παραβιάσεις τν
μέτρων προστασίας άπό Τον κορωνοίό, & τους δε ξουμε τί συμβαίνει σέ άλλς χρε Στήν νδονησία
ή δημόσια ταπεινωτική γιμναστική μέκάμψεις είνα
μία τιμωρία τν παραβατν . Χρησιμοποιούνται
όμως καί άλλες παφαλλαγές αδημοσίας διαπομπεύσεωρ όπως γιά παράδειγμα νά καθαρίζουν δημοσίους χρους φορντας πορτοκαλί γιλέκο μέ την
ένδεξη κπαραβάτης τού πρωτοκόλλουύγεία. Επσης τους έπιβάλλεται άναγκαστική συμμετοχή Τους
σέ κηδείες τν θυμάτων του Covid-19.
Λεπτομέρειες στήν σελ .2
σnίτι σας κάθε
πρωβμε συνεπεια
3μηνη, 80Ε
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
συνδρομη
. Στήν Γκάνα τής Δυτικής Αφρικής οί παραβάΤες άντιμετωπίζουν ποινή φυλακίσεως μεταξύ τεσσάρων καί δέκα έτν ή πρόστιμο έως 60.000 σέντι
( 8.800 εύρ) άν συλληφθούν μέ άκάλυπτα τό στόμα καί τήν μύτη. Σχετικός νόμος Ψηφίσθηκε Τόν π ρασμένο Ίούνιο. Το πρόστιμο τν 150 εύρ πού
έπιβάλλεται έδ καί σέ κάποιες περιοχές Τής Γερ
μανίας σέ όσους δέν φορούν μάσκα προστασίας στίς
δημόσιες σνγκοινωνίς, μοιάζει μέ άστείο.
Μάσκα, παγουρίνο καί λοιπά άξεσουάρ..
Ποτέ δέν τά πήγανα κα
λά μέ το υπουργείο Παιδεί- πολιτικός έπιλέγει γιά τό
as . Άκόμη και όταν έγιναν
ύπουργοί φίλοι μου καλοί,
συγκρούσθηκα μαζί τους (μ όνομα καί συνήθως τά κά
δλους, πλήν του Ανδρέα Λοβέρδου και άς είνα Ολυμπιακόp)Εέρετε, μού είχε καρφωθεί στό μυαλό ή-άπολύτως δικαιολογημένη νοάπό τους άρμοδίους-έγνωότι οι έπιθέσεις πού δέχεται σμένης άξίας και έγκυρότη
τος - έπιστήμονες και ή κυβέρνηση (καί τελικς ό Πρωάρχήν , άποκλείεται νά είναι θυπουργός) άποφασίζει . Δέν
έκείνη ή όποία λαμβάνει τήν είναι oi ούτό είνα βέβαιοάπόφαση γιά τό άν ή όχι ή Κερμέως καί οί ύφυπουρπρέπει -καί πότε- νά άρχί - γοί της που άποφασίζουν
γιά τήν ήμερομηνία Ενάφξεως
μίζω- άποψη ότι όποιος
Ιoχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
έν λόγω ύπουργείο , θέλει
ανά κάνει κάτι γιά νά άφήσει λάχιστον όχι δίκαιεs! Κατ
είναι κακόβουλες και τουνει θάλασσω και άφήνει όνομα άπό τήν άνάποδη!
.Στήν Μαλαισία, Τέλο, ένας ίδιοκτήτης έστιατο
ρίου βρέθηκε πίσω άπό τά κάγκελα τής φυλακής
γιά πέντε μήνες . Καί τούτο διότι έπρεπε νά είχε παραμείνει σέ άπομόνωση ς θετικός στόν κορωνοι ,
άλλά άνοιξε Τό κατάστημά του
Στήν περίπτωση τής Nκης Κεραμέως δέν έχω άκόμη σχηματίσει άποψη, λείων . Η είσήγηση έρχεται
ΤΝΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ. 2130 170 670.
enail [email protected] σr
σει ή λειτουργία τν σχοΣυνέχεια στήν σελ. 4
'26-8-2020
PHOTO : ΑΠΕΜΠΕ ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΙΑΔΗΣ