Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Αυγούστου
Καθημερινή οικονομική ειδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.:7147
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAΧ: 2310 9522333
Τίθεται σε
ΕΝΟΙΑ: Ποια
νοικοκυριά
δικαιούνται
δημόσια διαβούλευση
ο νέ0s πτωχευτικός νόμos
απαλλαγή
50% ή 100%
Σύμφωνα με τον Χρήστο Σταϊκούρα , στο
πλαίσιο
σια διαβούλευση ο έχει τρεις βασικές στο
πτωχευτικός χεύσεις , και συγκεκρι μένα να δοθεί μια
δεύτερη ευκαιρία στα
κν , Χρήστος Σταϊκού- φυσικά και νομικά pόσωπα, να μπει φρένο
στους στρατηγικούς
νέο πτωχευτικό πλαί - κακοπληρωτές και να
υπάρξει ένα πλαίσιο
προστασίας με διατάξεις για φτωχά νοικοειδική
επδότηση για πeρίοδο
Μέχρι το τέλος της
εβδομάδας αναμένε.
ται να δοθεί για δημό - νέο
νόμος, όπως δήλωσε ο
υπουργός Οικονομι Με το κλείσιμο της
εφαρμογής του Ε9,.
ξεκίνησε
αντί .
στροφη μέτρηση για
τον ΕΝΦΙΑ του 2020,
τα εκκαθαριστικά του
οποίου θα αναρτη.
θούν το επόμενο δε.
καήμερο
πιθανότερη ημερομη.
νία την 31η Αυγού .
σιο το οποίο θα ξεκινήσει να ισχύει από
τον Ιανουάριο του
2021 προβλέπει για
κυριά,
δεύτερη ευκαιρία μετά
από ένα χρονικό διά.
στημα για επανένταξη
στην οικονομική ζωή.
Κομβικό σημείο του
πτωχευτικού
αποτελεί η ρύθμιση
όλων των οφείλν
. Η πρτη θα αφορά σύμφωνα με την ευρω.
παϊκή οδηγία 1023 η
οποία θα ισχύσει από
το 2021 σε όλη την Ευποίηση του συνόλου ρπη . Αυτή η οδηγία
ρητά αναφέρει ότι κα
συνέχεια στην 10
πρτη φορά τη δεύ.
τερη ευκαιρία μετά
την πτχευση και για
τα φυσικά πρόσωπα,
δηλαδή τα νοικοκυριά,
οποίο αναμένεται να
ανακοινωθεί και να
μπει σε διαβούλευση
στικά του νέου νόμου θα δίνει στους κόκκιέως 12 μηνν .
Τα βασικά χαρακτηρι.
στου .
συνέχεια στην 11
θα είναι η δεύτερη ευν
εν θα περιλαμβάνει καιρία στα φυσικά και δανειολήπτες
διατάξεις και για την
εναλλακτικές ευκαι .
ΤΕΠΙΧ Ιl:
νομικά πρόσωπα , η αντιμετπιση των στρα τηγικά κακοπληρωτν
πρτη κατοικία, η πφορίες:
Ανοίγει
ο δρόμ0s
στασία της οποίας έχει
πάψει να ισχύει και από
που επί χρόνια αξιοπo- συνολική ρύθμιση των
ούσαν τις προβλέψεις οφειλν τους εν
- η δεύτερη την εκ
τις 31 Αυγούστου και
για την
εκταμίευση ογράμματος
επιπλέον
σήμερα
από τις ρυθμίσεις του
καλύπτεται της noλιτείας αλλά και
η ειδική πρόνοια για τα
ευάλωτα νοικοκυριά.
Το νέο πλαίσιο το
περιουσιακν
τους στοιχείων και μια
φυραν.
Αντίστροφη
μέτρηση για
φορολογικές
δηλσειs και
αδήλωτα
δανείων
Εππλέον 603 εκατ.
ευρ στο χρηματοδοτικό εργαλείο ΤΕΠΙΧ1
μεταφέρονται με έγκριση του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επεν
συνέχεια στην 2
τετραγωνικά
Σελίδα 9