Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918) α
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
25 Αύγούστου 2020
Τίτου άποστόλου , έπισκόπου Γορτύνης Κρήτης
Σελήνης Πρωτο ΤέταρτοΙ Ανατολή ήλίου 6.49-Δύσις 8.04
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις καί πιθανοί όμβροι. Ανεμοι έως 4 μπωφόρ. (24-36β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Ανεμοι έως 3 μπωφόρ. (21-32β.)
Αριθμ φύλ .41739
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε /.
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΤΗΝΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΑΠΥΠΤΟΥ
Τό συμφέρον του "Εθνους
και ή ένότης του πολιτικού κόσμου
Έξετάσεις Πρωθυπουργού, πολιτικν άοχηγν κομιάτων καίβουλευτν άπέναντι στήνίστορία
ΗΨΗΦΟΦΟΡΙΑ πού θά διεξα-ν
χθεί τήν Τετάρτη στό Κοινοβού- γιά τήν στάση τους .
λιο γιά τήν κύρωση τής συμφωνί ας όριοθετήσεως ΑΟΖ Ελλάδος
- Αίγίπτου , μαζί μέ τηνάντίστοιχη πού έχουμε ύπογράψει μέ την ύπερβεί τήν τρέχουσα έσωκομμαΊταλία, στό μέλλον θά άποδειχθεί τική συγκυρία μέσα σέ κάθε κόμ περισσότερο σημαντική άπό όσο
τήν κείσπράττεν σήμερα ό μέσος
πολίτης.
νουμε τούς τολιτικούς μας ταγούς
(στόν ΣΥΡΙΖΑ, στό ΚΝΑΛ άλλά τήν Αίγυπτο, κανένα θέμα. Εάν κακαι στήν ΝΔ πού ύπάρχουν άπο - θυστερήσει και οι Τουρκοι διεκδιχρσεις) πρέπει να συνεκτιμή -κήσουν ύφαλοκρηπίδα στά χωρισουν στήν στάση τους, πρτον, την κάμας ύδατα δυτικά τν έλληνικν
είκόνα συνοχής ή διασπάσεως πού
θά δσει ο πολιτικός κόσμος στήν βλημα έθνικής άσφαλείας για την
γείτονα τηνρα πού αυτή παρέτει - ήπειρωτική Ελλάδα (μακροπρόθε νε την Navνtex στό Καστελλόριζο
έως τις 27 Αύγούστου ( βραχυπρόθεσμο κριτήριο) και, δευτερον, τις στική ψηφοφορία μπορεί νά άπονομικές έπιπτσεις πού θά έχουν
ή μειωμένη έπήρεια και ό 28ος με .
σημβρινός στήν μελλοντική όρι - pαμονές ένάρξεως του μέ τό ζόοθέτηση τής όφαλοκρηπίδος τν
νησιν του Αίγαίου . Εάν όλοκληρωθεί σύντομα ή όριοθέτησις μέ
Υπό αυτήν την έννοια ή ψηφοφορία πού θά διεξαχθεί πρέπει νά
νησιν γεννάται μελλοντικό πρό
μα, τούς μίζερους μικροπολιτικούς
ύπολογισμούς και να έπικεντρωθεί
στό συμφέρον του"Εθνους. Τυχν
έπιλογή της πλειοψηφίας νά προκαλέσει όνομαστική ψηφοφορία
σμο κριτήριο) .
'Η τυχόν έπιλογή γιά όνομαΠιθαντατα θά θεωρηθεί ίστορική και άναλόγως των έξελίξε- είναι και θετική και αρνητική. Θεων , θετικν ( εύχόμεθα ) ή άρνη- τική γιατί θά θέσει πρό των ίστοτικν (άπευχόμεθα ) , θά άνατρέ ρικν εύθυνν τους τούς Βουλευχουμε στό μέλλον στά πρακτικά τές όλων τον κομμάτων οί όποίο
της για να πιστνουμε ή νά χρε - πέραν της έσωκομματικής πτυχής
βεί όμως και άρνητική γιατί παρι άπό το Βερολίνο έπιβαλλομ
νου έλληνοτουρκικού διαλόγου , ή
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Απειλές διαρκείας
άπό τον Έρντογάν
<Τί νόημα είχαν όλα αυτά τελικά
ΜΤελευταϊο κάντίΟ>
στόν Γιάννη Πουλόπουλο
ΣΦΟΔΡΑήνωχλημένη άπό την άντίδραση του έλληνικού Πολεμικού Ναυτικού είναι ή Τουρκία, ή όποία κάνει
πόλεμο νεύρων τά τελευταία 24ωρα
στήν Ελλάδα μέ τήν έκδοση μίας άκόμη Navtex , έντός περιοχής πού περιλαμ
βάνει τό παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο άλλά καί την παράταση της παράνομης παρουσίας του Ορούς Ρεtφ στήν
έλληνική ύφαλοκρηπίδα. Η ένόχλησις
ήταν παραπάνω άπό έκδηλη, καθς ό ίδι
ος ό Τουρκος Πρόεδρος άνεφέρθη στήν
έλληνική Navtex . ΗΈλλάς δέν έχει
κανένα δικαίωμα νά έκδσει Navtex γιά
τήν περιοχή που τό έχουμε κάνει έμεις. . .
Από έδ καί στό έξής, ή Ελλάς θά είναι ή
μοναδική ύπαίτια γιά δ,τι άρνητικό προ
κύψει στήν περιοχή καί γιά τίς ζημίες του
Συνέχεια στήν σελ.3
ΠΡΙΝΑΠΟ δδεκα χρόνια-θαρρ- φλοξένησα στήν
έκπομπή Αλλη-Οψηπού είχα τότε στήν ΕΡT ήν και του έδωσε ξανά υπόσταση στό έσωτερικό παι-Γραμματέα του ΚΚΕ Άλέκα Παπαρήγα. Ανέκαθεν δι - χνίδι Ήμετριοπαθής στάση της στήν σύσκεψη τν
ατηρουσα καλές καί έντιμες σχέσεις μέ προσωπικό- άρχηγν στό Σκοπιανό τό 1991, ή καταγγελτική
τητες της Άριστερας παρά τίς σφοδρές ίδεολογικές στάση της στά αξενοκίνητα άνθελληνικά έπεισόδιαφωνίες μας γιά δύο λόγους: Γιατί πάντα πίστευα δια του 2008, ή άποφασιστική στάση της στά έπειότι, χωρίς νά ξεχνάμε ό καθένας αύτά που θέλει νά σόδια του 2011 όταν στελέχη του ΚΕ άπέτρεψαν
θυμάται γιά τόν έαυτό του και τόν πολιτικό χρο τήν είσβολή άκραίων στοιχείων στό Κοινοβούλιο, ή
πού άγαπα, ή χρα θά έπρεπε κάποια στιγμή νά φύ- δήλωσή της γιά τήν δολοφονία Λαμπράκη και γιά.
γει μπροστά πρός τό μέλλον καί νά άφήσει πίσω της τήν άπαλλαγή Καραμανλή άπό τίς εύθύνες της τό
ό,τι τήν διαιρεί Η Ελλάς άπό τούς Έλληνιστικούς 2013 , ή έπιρροή της στήν διαμόρφωση της στάσης
Η Άλέκα έσωσε το χρο της άπό τήν διάλυση
(σελ. 7)
τά φυσικά και πνευματικά της σύνορα στόν κόσμο παρά τίς διαφωνίες) , όλα μαζί , συνιστούν άποτύπω έπειδή ήταν συντεταγμένη, ένωμένη, μία γροθιά και μαγιά τό τί μπορεϊ νά κάνει ένα κομμουνιστικό κόμδέν έπέτρεψε στόν ξένο νά τήν διχάσει. Αντιθέτως μασέ συνθήκες καπιταλισμοϋ. Αποτύπωμα ήγεσίας .
καθηλθηκε όποτε οί δυνάστες της φύτεψαν έπιδέξια τό σαράκι του διχασμού στίς ψυχές μας.
Ο Τμάμης
μέτό σπαθί
Στήν πραγματικότητα ή Άρσακειάς Άλέκα τρά βηξε μία διαχωριστική γραμμή μεταξύ του σήμερα
Ο δεύτερος λόγος ήταν πς έκτιμοϋσα βαθιά και του χθές χωρίς όμως έσωτερικά τό ΚΚΕ νά άπετήν ήγεσία Παπαρήγα ίσως περισσότερο καί άπό μπολεί έπί των ήμερων της τίς δυσάρεστες μνήμες
αυτήν του καπετάν-Γιτη Φλωράκη πού συνασπίστηκε μέ τόν Μητσοτάκη τό 1989, έπειδή όταν αύτό που ήταν . Για έκείνους ήταν-είναι πάντα ένα
αυτή άνέλαβε τά ήνία κλήθηκε νά διαχειριστει τά τραυμα, μία άνοιχτή πληγή , μία έκκρεμότητα στήν
συντρίμμια του ΚΚΕ άπό τήν πτση της Σοβιετικής μνήμη (τί θά συνέβαινε άν ) , ένας ένοποιητιΈνσεως . Αύτοί οι ήγέτες που δέν έγκαταλείπουν κός παράγων έσωτερικά Εάντό ΚΚΕ δέν διαλύθητόν χρο τους στά δύσκολα, άσχέτως άν οι άπόψεις
τους είναι στήν Άνατολή και οί δικές μου στή Δύση, θωματος για τό μουσείο της σύγχρονης πολιτικής
μου πάνε καλύτερα . Ύποκλίνομαι στήν συνέπεια.
άπό τήν ήτα του 1949. Για έμας ό,τι συνέβη ήταν
του Άγελου Ζαχαρόπουλου*
ΚΑΤΑ τήν πομπδη τελετή μετατροπής της Αγίας Σοφίας άπό μουσετο σέ τζαμί, έμφανίστηκε ο μά
μης νά άνεβαίνει στήν άμβωνα κρατντας ένα σπαθί. Το σπαθί στά χέρια
του "μάμη συμβολίζει το έκρηκτικό μείγμα ένός άκρατου έθνικισμο
καί θρησκευτικού φανατισμού. Συμ βολίζει τήν πρόθεση του νεοοθωμανου Τούρκου νά διεκδικεί και νά διαπραγματεύεται τις άναθεωρητικές
του έπιδιξεις κραδαίνοντάς το για
νά υπενθυμίζει τήν στρατιωτική του
Ισχύ ."Ετσι λοιπόν κάτω άπό τό άπει λητικό κσπαθί του Ίμάμη- έπιδικι
Συνέχεια στήν σελ 6
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
κε και άποτελεί σήμερα ζωντανό ύπόδειγμα άπολιΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Πλέον σχεδόν ό κάθε άνθρωπος έχει στήν τσέ
πη του μια φωτογραφική μηχανή. Ένσωματωμένη
στό κινητό του Τηλέφωνο. Κάθε λίγο καίλιγάκι κά
ποιος Τήν βγάζει και φωτογραφίζει είτε τόν αυτό
του είτε τόν περιβάλλοντα χρο . Μπορείτε όμως
νά φαντασθείτε μιάν άνάλογη είκόνα περισσότερα
άπό 100 χρόνια πρίν . Καί μάλιστα σέ συνθήκες πο
λέμου! Γιά τους Νεοζηλανδούς στρατιτες πού με
τίχαν στήν άτυχή έκστρατεία Τής Καλλιπόλεως
ήταν έκ τν ν ούκ άνευ νά έχουν μαζί τους μα
φωτογραφική μηχανή Κodak VPC (Vst Pocket
Camera-Κάμερα Τσέπης Σακκακιού) Δέν πολεμούσαν καιφωτογράφιζαν. Όμως φωτογράφιζαν
τά πάντα όταν ήσαν έκτός ύπηρεσίας. Τς ένδιαιτήσεις τοuς άλλά καιί τό πεδίο στό όποιο είχαν πολεμήσει . Έτσι τά πεδία τν- πολύνεκρων-μαχν
έκείνης Τής έκστρατείας είναι τά πλέον πολυφωτογραφημένα στήν ίστορία Αυτό χάρη σέ ένα μοντέλο φωτογραφικής μηχανής Του 191
Δεύτερη εύκαιρία
για όφειλέτες
Χαλύβδινος φράκτης
σέ όλον τόν "Εβρο
ΕΙΣΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΝ τίθεται έντός της έβδομάδος
όνέος πτοχευτικός κδιξ πού περιλαμβάνει δύο καινοτομίες, τήν πτχευση και τν ίδιωτν , άλλά και την
δεύτερη εύκαιρία μετά τήν πτχευση Ο φειλέτης θά
έχει δύο έπιλογές είτε μία ρύθμιση όλων των χρεν
είτε τήν έκποίηση όλης τής περιουσίας του καί την
κήρυξη πτωχεύσεως . Μέ τό νέο σχέδιο νόμου δίδε
ταικίνητρο στόν πτωχό νά έργάζεται.
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ του φράκτου στόν "Εβρο άνεκοίνωσε ο ύπουργός Προστασίας του Πολίτου Μιχάλης
Χρυσοχοίδης, κατά τήν ένημέρωση τν μελν τής κοι
νοβουλευτικής έπιτροπής Δημοσίας Διοικήσεως και
Δημοσίας Τξεως Πρόκειται για ένα σημαντικό όχυ
ρωματικό έργο, πού αυτήν την φορά θά έπεκτείνεται
και σέ ποτάμιες περιοχές και άναμένεται νά έχει όλοκληρωθεί τμηματικς τούς έπομένους όκτ μήνες Το
Συνέχεια στήν σελ. 4
μ ΕΣΤΙΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ.2
σπίτι σας κάθε
πρωμε συνέπεια
ΤΗΣΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Γιμνισμός μέν, μάσκες δέ! Όσο και άν άκούγε
τα παράδοξο, πρό αύτού του διλήμματος έχουν
βρεθεί οί παρεπιδημούντες σέ διάσημο θέρετρο γυμνιστν στήν νότιο Γαλλία Τουλάχιστον 95 άτομα έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής θετικά στόν κορωνoιό στό θέρετρο Capd' Agde , 30 μλια νότια τού
Μοντπελλιέ Περισσότερα άποτελέσματα νά άναμέ
νονται αυτή τήν έβδομάδα. Άλλα 50 περίπου άτομα άνέφεραν ότι άρρστησαν μετά τήν έπιστροφή
τους στά σπίτια τους άπό τό θέρετρο . Οί γαλλικές
άρχές έχουν προειδοποιήσει τους παραθεριστές Του
Capd'Agde , πς πρέπει νά συμμορφνονται μέ
όλα τάμέτρα κοινωνικής άποστάσεως καί Της χρή σεως μάσκας προσπου. Τίνά κάνουμε όμως πς
Τό θέρετρο φημίζεται καί ς τόπος προσφερόμενος
για άνταλλαγή συντρόφων (swinging)! Τί νά π ρισσουν καί αυτές οί μάσκες . .
Μέμια κιθάρα, μιά παρέα, σέ μιά ταβέρνα
3μηνη
συνδρομή δ0
Ειδική προσφορά
Σάς διαβάζω ένα άπό τά λουν τήν λειτουργία τους .
πολλά κμηνύματα άγωνίαφ, Δύο άπό τά " γερά χαρπού δημοσιεύονται έσχάτως Τιάτής ννχτερινής διασκ
στά μέσα κοινωνικής δικτυο - δασης στήν παραλιακή, κασεως και έχουν σχέση μέ τήν τεβάζουν ρολά και άνακο νυχτερινή διασκέδαση,.
Απολαύστε το : <Η πανδημία καί τά μέτρα σκοτ - προβλημάτων πού άντινουν τή νύχτα "Posidonio"
και "Frangelico" άναστέλ- Τήν πανδημία , σεβόμενα ,
δπως τονίζετα, Τις δδηγίες λος Ό ρμηνευτής τουύ Δρόμουν του Μίμη Πλέσσα (μαζί
ας στε νά λείνουν οί χροι μέτήν Ρένα Κουμιτου ) , τού
διασκέδασης στήν Περιφέρεια δίσκου δ δποίος πουλήθηκε
τής ΑΤτικής στίς 12 τά με- (στήν Έλλάδα) σέ περισσό
σάνυχτα . Δύσκολος χειμ - τερα άπό ένα έκατομμύριο
άντιτυπα (βινύλια) Μία
άπό τις αίτίς γιά τις όποίε
δ Πουλόπουλος και άλλοι
τν είδικν καί Τής Πολιτεί
Ισχυ για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
νωσαν ότι άναστέλλουν Τήν
λειτουργία τους λόγο τν
νας έρχεται . γενικς .
Χθές, άγαπητοί, έφυγε
άπό τήν ζωή στά 79 του
χρόνια δ Γιάννης Πουλόπου
μετωπίζει ή χρα μας άπό
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΟΝ. 2100 170 670
email. syαdromesOestianewsgn
μ ΕΣΙ
μ ΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ. 4
25-8-2020
9'771108701120 "