Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-197 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 22. Κυριακή 23
Αύγούστου 2020
Αγαθονίκου μάρτυρος καί των σύν αυτο
Σελήνη 4ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 647-Δύσις 8.09
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία Άνεμοι έως 6 μπωφόρ. (2235β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι έως 4μπφόρ . (20-34β.)
Αριθμ. φύλ. 41737
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΤΖΑΜΙΗΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΧΩΡΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΥΒΡΙΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ
Ραντεβού μέ την ίστορία
γιά τόν Κυριάκο Μητσοτάκη
Τά έννέα σημάδια πού δείχνουν πς όΕρντογάν τό τοαβάει στά άκραν-Ωρα για έθνική άφυπνιση
ται άπό είδήσεις ότι ό ξένος παρά
γων είναι μαζί μας , στήν Τουρκία
την άνοχή του Πούτιν , κλιμακνει
την προκλητική στάση του άπένα ντι τής Ελλάδος. Ραγδαίως . Αύτήν
τήν φορά μέ τήν μετατροπή της δια τής οίκονομίας και ή άναζωπύρω - σήμου για τά ηφιδωτά της Μονής
σις του κορωνοϊού, δέν μπορούμε τής Χρας τής Κωνσταντινουπόνα τά ύποτιμήσουμε! ΟΕρντογάν λεως (άνάλογα τν ψηφιδωτν της
Ραβέννα ) , την όποία όπως είχε προ Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ αναγγείλει προσφάτως ή Εστίω
Τράμπό ότοίος τόν έπαινεϊ δημο- μετέτρεψε σέ τζαμί βάσει άποφάσίως ς παγκόσμιο σκακιστή , σεως του Τουρκικού Συμβουλίου 'Επικρατείας . Η έκτίμησις τής
κελή όποία έξίσωσε προχθές τήν Ισραλινής Μοσσάντ ότι ή Τουρ
κία είναι πλέον πιό έπικίνδυνη δύ ναμη άπό τό Ίράν σέ συνδυασμό μέ
τίς διαρροές στόν φιλοκυβερνητικό Τύπο του (Γενή Σαφάκ ) άλλά
και ή στήριξις τν Τράμπ-Μέρ .
κελ (ή δεύτερη τρέμει τό προσφυ - έπικρατεί πολεμικό κλίμα τό όποίο
γικό και έχει άνοικτούς λογαρια - καλλιεργεί ό Σουλτάνος έπιτιθέμεσμούς έξοπλισμν κατασκευάζοντας ύποβρύχια και άλλα συστή- ρύνεται μέ την άπλεια των νησιων
ματα για τήν Τουρκία ) δείχνει πς
έχουμε μπεϊ στήν τελική εύθεία. Η
συγκέντρωσις στρατιωτικν δυνά - Ελλάδος μέσω μίας έξευτελιστικς
ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ είναι πλέον πεΙΞ ΕΣΤΙΑ
ρισσότερο δρατά άπό ποτέ και παρά τούς περισπασμούς πού μάς προκαλεί ή έπίδείνωσις τν δεικτν
Τέμενος καίή ίστορκή Μονή τής Χρας
μέ τα έχπληκτικά ψηφιδωτά
νος στόν Μουσταφα Κεμάλ ότι βατου Αίγαίου. Στόχος τού Ερντογάν
είναι είτε ή βαθειά ταπείνωσις της
&ν 9Α Κο ΚΝoφ.
Φ000ο ν , ανοάτοινος
έχων τήν άπροκάλυπτη στήριξη του
ρω 0 ΜΟνοφν
άπό τις ΗΠΑ, την Γαλλία , τά συνθηκολογήσεως πού θά άνατρέΆραβικά Εμιράτα , την Ρωσσία, την
Έλλάδα καί τήν Τουρκία στήν Ανα - άκόμη καί ή σύρραξις. Είναι τόσο
τολική Μεσόγειο δείχνει πς πλη- απειστικός στίς άπειλές πού έξαποσιάζουμε στήν δήλη ήμέρα.
πει τήν Συνθήκη της Λωζάννης η
3000sνω 0 0Axονοgο
τήν άλληλεγγύη της Αγγελα Μέρ,
λύει στίς συνομιλίες του, στε όπως
άπεκάλυψε δ Τράμπ, ό Μακρόν
Τουρκία μέ τις ΗΠΑ, τήν Ρωσσία
και τήν Κίνα στό Twitter άνάγουσα
αυτήν σέ ίσότιμη δύναμη (), και μέ
η Τό πρωτοσέλιδο τής <Εστίαςν
στίς 31ΠΡ020
Τήν ρα πού στήν 'Ελλάδα ή
κοινή γνμη άνέμελη βομβαρδίζεΣυνέχεια στήν σελ.3
του Αλέξανδρου Τάρκα*
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Κατά της Ελλάδος
όγερμανικός Τύπος
Μοιραες προτάσεις τν μεσολαβητν
Αύλαία γιά την Μπάσσεί
ΤΑ ΟΣΑ συμβαίνουν τό τελευταίο διάστημαστήν Ανατολική Μεσόγειο καί τά
όσα διημείφθησαν κάτά την συνάντηση
Μακρόν-Μέρκελ στήν θερινή κατοι
κία του Γάλλου Προέδρου άπησχόλησαν
τόν γερμανικό Τύπο . Η ούσία των δημοσιευμάτων είναι πς τάσσονται κατά της
Έλλάδος , άφού γκριζάρουν το Αίγαίο
και δείχνουνός ύπεύθυνη τήν χρα μας
για την έλλειψη διαθέσεως για διάλογο.
Στήν γερμανική ΤΑΖ Die Tageszeitung)
δέμπειρος άνταποκριτής της στήν Κωνσταντινούπολη γράφει ότι ή Ελλάς, ός
μέλος της ΕΕ , άντιμετωπίζει μιά άπομονωμένη Τουρκία, κή όποία παραπαίει άνάμεσα στήν Μόσχα και την Ούάσιγκτων και παρουσιάζεται μέ μία νέα έθνικιστική ένταση ς μια μεγάλη δύναμις
Συνέχεια στήν σελ.3
Πρτον, οί κύριοι Μισέλ καί Μπορέλ εύνοουν
ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΗ σέ μοιραίες προτάσεις ξένων μεσολαβήτων, oι όποιοι συνδέουν τήν έπανάληψητήν έφ όλης της ύλης έλληνοτουρκική διαπραγ τον διερευνητικν έπαφων ΑθήναςΑγκυρας μέ μάτευση, ύπό το σκεπτικό ότι οί δηλσεις καταδί τή διεύρυνση της θεματολογίας καί τήν επιση- κης και ή έπιβολή οίκονομικν κυρσεων της Ε.Ε.
μοποίηση > τους (άντί του άτυπου χαρακτήρα της δέν θά έχουν άντίκτυπο στή συμπεριφορά του
περιόδου 2002-2016 καί της έξέτασης μόνο ζητη - προέδρου Ρ.Τ Ερντογάν. Η ήγεσία της Ε.Ε. παμάτων θαλάσσιων ζωνν ) βρίσκεται ή έλληνική κυ- νικο βάλλεται μέ τό Μεταναστευτικό και παραμέβέρνηση. Ό πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης -και νει έγκλωβισμένη στήν πρό μηνός άπαράδεκτη δήλιγότερο ό υπουργός Εξωτερικν Ν. Δένδιας και λωση του κ . Μπορέλ περί αδιαφωνίας μεταξύ γει ή Διπλωματική Υπηρεσία-άναμένουν τήν έκβαση τονικν χωρν για τήν όριοθέτηση ύδάτων . Έν
τον έπαφν του προέδρου του Εύρωπαϊκου Συμ- όψει του άτυπου συμβουλίου των ύπουργν Έξωβουλίου Σ Μισέλ καί του υπατου έκπροσπου Ζ τερικν της Ε.Ε. στίς 27 Αύγούστου καί του Εύρω Μπορέλ μέτήν Άγκυρα, άν και δένύπάρχουν δείγ- παϊκού Συμβουλίου στίς 24 Σεπτεμβρίου, προκρίματα άποτελεσματικότητάς τους . Μεγάλες έλπίδες έχει έναποθέσει τό Μέγαρο Μαξίμου καί στόν Αθήνας-Αγκυρας , καθς και συνομιλιν Ε.Ε.πρην πρεσβευτή της Γερμανίας στήν Αθήνα Γ. Τουρκίας για άναβάθμιση της τελωνειακής ένωΠλέτνερ, πού κατέχει σήμερα τήν κρίσιμη θέση σης και αύξηση της χρηματοδοτικής βοή θειας γιά
του πολιτικού διευθυντή του ύπουργείου Έξω- τούς πρόσφυγες.
τερικν. Ο κ. Πλέτνερ διαδραματίζει άθέατο ρό λο ταυτόχρονα μέ τίς δημοσιοποιημένες έπαφές όσα ήλπιζε ή Αθήνα και παρά τίς έπικοινωνιακές διτον διπλωματικν συμβούλων τον ήγετων Ελλά- αρροές του Μαξίμου, άπορρίπτει τήν έπιβολή κυδας-Γερμανίας, Ελ Σουρανή καί Γ. Χέκερ , ένωοι ρσεων στήν Τουρκία. Η κατηγορηματική άρνηση
ξεχωριστές πρωτοβουλίες του άμερικανικού Στέ- μεταφέρθηκε στίς ήγεσίες Έλλάδας καί Κύπρου
ητ Ντηπάρτμεντείναι πολύ πιό προσεκτικές και οί ήδη πρίν άπό τήν κρίση του Ouc Reis , μέ την υπόπροτάσεις του πιο μετριοπαθείς.
(σελ. 7 )
νεται ή παράλληλη έξέλιξη διερευνητικν έπαφν
ΌΕλ Βενιζέλος,
ό Κων. Καραμανλής
καί οι άρχές
τής Εστία>
. Δεύτερον , και τό Βερολίνο , σέ άντίθεση μέ
ΠΕΝΝΙΕΣ
του Τίτου Το. Αθανασιάδη
ΜΠΟΡΕΙ ή Εστίαν νά ήταν πάντοτε
μικρή σέ όγκο (άριθμό σελίδων ) , ξεχριζε όμως για τήν ποιότητα του περιεχομένου της καί κυρίως για τήν
φλογερή ύπεράσπιση των έθνικν
ίδανικν, την άντικειμενικότητα καί
άνεξαρτησία της . Ο διατρεπέστερος
άπό τήν ίδρυση του νέου Ελληνικού
| |κράτους Ελληνας πολιτικός Ελευθέριος Βενιζέλος ύμνησε τήν άντι κειμενικότητα και άνεξαρτησία της
"Εστίας", έπειδή ή έφημερίδα παρότι
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
μνηση ότι δέν θά ύπάρξει άλλαγή πολιτικής μέχρι
Αναλυτικά, ή είκόνα των κρισιμότατων έξελίξε- τήλήξη τής Γερμανικής Προεδρίας στήν Ε.Ε. στά
ων είναι ή άκόλουθη:
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Ποιά μπορεί
νά είναι ή χρα
Τής ΕΕ μέ τήν μεγαλύτερη παραγωγή παγωl του τόν χρόνο;
πιο Τό μυαλό μας θά!
πήγαινε στήν
TπΤταλία ή όποία
Δοόμως κατέχει τά
4σιπρωτεία όσον!
a άφορά στήν ποότητα τού παΘριαμβολογίες Ερντογάν
για κοίτασμα στόν Εύξεινο
Έχρηξις έλλειμμάτων
στήν κοινωνική άσφάλιση
ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ του Ντολμά Μπαχτσέ , όπου ό Μου
σταφά Κεμάλ άφησε τήν τελευταία του πνοή, έπέλεξε δ Ερντογάν ς σκηνικό του έπικοινωνιακού σου που έστησε γιά τήν άνακάλυψη ύδρογονανθράκων
στην Μαύρη Θάλασσα . Ό Ερντογάν ίσχυρίσθηκέ ότι
είναι κτεράστιον άν καιδ χρόνος άπό τις 20Ιουλίου ,
πού άνεκαλύφθη , δέν έπαρκεί για να ύπάρχουν άξιόπι
στες έκτιμήσεις ς πρός τήν έκμεταλλευσιμότητα του..
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
ΚΡΙΣΜΟ για την πορεία του ΕΦΚΑ είναι τό έπόμενο διάστημα , άφού ή χαμηλή είσπραξιμότης άσφαλ
στικν είσφορν και ή αυξησις της άνεργίας δημιουργούν μεγάλη άνησυχία για έκρηξη του έλλείμματος πού παρουσιάζει . Κατά τό πρτο 5μηνο του έτους .
έκτιμάται δτι δ ΕΦΚΑ παρουσίασε ταμειακό έλλειμμα
τής τάξεως τν 550 έκατ εύρ , μέ την ύστέρηση έσόδων νά άγγίζει τά 600 έκατ. εύρ (-7,3%) .
Συνέχεια στήν σελ. 5
καγχωτου που παρασκευάζει Όχι
την ποσότητα.
Έκεί προηγείται
ή Γερμανία . Κατά Τήν Eurostat, Τό 2019 παρήχθησαν στήν Γερμανία συνολικά 635 έκατομμύρια
λίτρα παγωτού . Αύτό άντιστοιχείσέ περισσότερο
άπό Τό ένα πέμπτο Τής συνολικής παραγωγής Τής
ΕΕ Στήν δεύτερη θέση είναι ή Ίταλία, μέ 554 έκατομμύρια λίτρα Πάντως ή γρμανική παραγωγή
παγωτού αύξήθηκε σημαντικά τό 2019. Τόν 2018
παρήχθησαν συνολικά 494 έκατομμύρια λίτρα . Σ
όλόκληρη τήν ΕΕ ή παραγωγή αύξήθηκε κατά 6%
συγκριτικά μέ πέρυσι καί άνηλθε στά τρία δισεκα
τομμύρια λίτρα
Η ΕΣΤΙΑ 17.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 3
σπίτι σας κάθει
πρωβ με συνέπεια
3μηνη , 80Ε
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
συνδρομή
Σστε τίς τέχνες , βοηθήστε τούς άνθρπους τους
Ειδική προσφορά
γανέους συνδρομητές
να λησμονούμε όλα έκείνα τρν αίθουσν κινηματοπου όμορφαίνουν τήν ζωή γράφου, τους ίδιοκτήτες
τν καλλιτεχνικόν έδηλ
σεων του καλοκαιριού άλλά
καί ή άπόλυτη σιγή γιά τό
6α είναι ή ζωή μας χωρς τό
eέaτρο , τό Σνεμά, τήν Όπε μας! Σχέπτομαι μέ δέος τους συναυλιακν χρων , τν
ρα, Τήν Όπερέτα, Τις συναυλίε, τis έκθέσεις! Σκεφτείτε τους ήθοποιούς , τούς τρατο, διότι μέσα στόν όρυμα- γουδιστές, τους σκηνοθ Υδό τν είδήσεων , που σχε
δόν άποκλειστικς άναφέρο - στέ , άλλά και τούς Εττιχενται πλέον στήν έξαπλούμε - ρηματίες του χρου , τους εύκολία μέ τήν δποία άπονη πανδημία, έχουμε άρχίσει θεατρνεs, Τους ίδιοκτήτες φασίζετα ή ματαίωση δλων
Ιακύα για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
. Τό άντίστοιχο μίας σωστικής λέμβου στό διά
στημα είνα ή κάψουλα Zvezda στήν όποία θά παραμείνει γιά Τρες ήμέρες τό πλήρωμα του Διεθνούς
Διαστημικού Σταθμού, στόν όποίο σημεινεται δ αφροή όξυγόνου . Άκόμη ή αίτία Της διαρροής δέν
έχει βρεθεί. Όμως οί έμπειρογνμονες έτιμούν ότι
μία άπό Τς πιθανές αίτίες μπορεί νά είναι ή πρόσκρουσις μικρομετεωρίτου στόν Σταθμό.
καλλιτέχνες, τούς μουσικούs , γκαλερί άλλά και έκείνους τίμέλλει γενέσθα Τήν Επερ
τν χρων διασκεδάσεως , χομένη χειμερινή περίοδο ,
oι όποίοι, έδ και έξι μήνεs , μελαγχολ . Άλήθεια, άγατητοί ύπεύθυνοι γιά τήν
τί θά γίνει τον
χειμνα; Θά δούμε θεαττρικς
τες , τους κινηματογραφιβρίσκονται κστόν dέρo ..
Τύχη μας ,
Καl, καθς βλέπω την
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2130 170 670
email: ε[email protected]
ΚΕΣΤ1
Συνόχεια στήν σελ. 4
ς ΕΣΤΙΑ
4% ΕΣΤΙΑ
22-8-2020