Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣ ΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
21 Αύγούστου 2020
Θαδδαίου άποστ Βάσσης μάρτυρος και τν τέκνων αυτης
Σελήνη 3 ήμερων ! Ανατολή ήλίου 6.46-Δύσις 8.10
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ 2233β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι έως 6 μπωφόρ. (21-33β)
Αριθμ. φύλ, 41736
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50Ε
ΟΣΗΜΠΗΣ EΙΧΕ ΔΕΧΘΕΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΑΠΙΑΛΙΠΔΑ ΖΩΝΗΠΑΘΡΑΚΗ ().ΘΑΣΟ,ΣΑΜ0ΘΡΑΚΗ
Τά άπόρ0ητα
πρακτικά τν κδιερευνητικνν
ξύ Έλλάδος-Τουρκίας
συνομιλιων μετα
Ό Παπανδρέου είχε δεχθεαξι μόλις μίλια γιά τά νησιά () μέ έπίσημο χάρτη
ένταφιάζοντας τό δικαίωμα γιά δδεκα
ΑΣΥΛΛΗΠΤΕΣ έθνικές ύποχωρήσεις είχαν πραγματοποιή- ότοίοι παρεδόθησαν και βρίσκοσει στίς διερευνητικές συνομιλίες με την Τουρκία στό ζήτημα Ή παραίνεσις της Καγκελλαρίτης όριοθετήσεως τν χωρικν
ύδάτων οί πρην Πρωθυπουργοί κία νά πιάσουν τό νήμα του διαλότου ΠΑΣΟΚ Κστας Σημίτης και
Γιργος Παπανδρέου δπως προ- διερευνητικές έπαφές του 2016 ,
κύπτει άπό τά άπόρρητα πρακτι-μία θέσις του άσπάζεται έπί τής
κά τν διμερν έπαφν τά όποια άρχής και ή Κυβέρνησις, όδήγηφυλάσσονται στά ύπόγεια του
Υπουργείου Εξωτερικν . Υπο χωρήσεις οί όποίες δέν έλαβαν νά διακριβσει ποιό ήταν τό άκρι
άπλς γραπτό χαρακτήρα άλλά βές πλαίσιο τν συζητήσεω .
Υποτίθεται πς οί διερευνητι - διερευνητικές του 2002-2016, Γιακές έπαφές πού άρχισαν μετά την τίγνωρίζει ότι δύο Πρωθυπουργοί
Συμφωνία του Ελσίνκι και την έκι
μέρους της Ελλάδος κάναγνρι- ΡΙΖΑ έχουν δεσμεύσει την χρα
ση συνοριακν διαφορν καί συναφν θεμάτωνν ήταν μία άνεπί -χωρικν μας ύδάτων στά 12 μί σημη διαδικασία στήν όποία τά δύο
μέρη κατέθεταν τίς προτάσεις τους
χωρίς να γίνεται διαπραγμάτευσις , αρμοδίους χειριστές (ή διαπραγΦευ! Οι άπαντήσεις πού μάς έδο - μάτευσις άφορούσε χωρικά ύδα θησαν άπό τούς χειριστές ήταν κεραυνός έν αίθρία. Τά εύρήματα όδυ
νηρά. Τρα καταλαβαίνουμε γιατί ή ΑΟΖ), ή Ελλάς
ή Μέρκελ ζητεί έπιστροφή στίς
άπετυπθησαν και σέχάρτες οί
νται στην κατοχή τν Τούρκων!
του ΠΑΣΟΚ και όλιγτερο δ ΣΥου Μέρκελ πρός Ελλάδα-Τουρ να ένταφιάσει τήν έπέκταση των
λια! Σύμφωνα μέ τά πρακτικά όπως
αυτά μας περιεγράφησαν άπό τούς
γου άπό έκεί πού τό άφησαν στίς
σε τήν Εστία είς τό να πραγματοποιήσει μία πρτη έρευνα στε
τα , φαλοκρηπίδα και έπί Εύαγγέλου Βενιζέλου τό 2013 προσετέθη
ΕΟ Κστας Σημίτης
"Όιργος Παπανδρέου
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Συμφωνία
για έμβόλο τόν
Δεκέμβριο του 2020
Έθνική διολίσθησις
Πέτσας: Ανοικό
τό μορατόριουμ έρευνν
ΤΗΝ ΠΡΟΗ ΓΟΥΜΕΝΗ έβδομάδα που συνεκλήθη τής Εύρωπαϊκής Ενωσης , έγραψε στό Twitter ότι
έκτάκτως τό ΣυμβούλιοΓενικων"Υποθέσεων της
ΕΕ μετά άπό αίτημα τής Ελλάδος, το Κυπριακό γειο, έκφράστηκε πλήρης άλληλεγγύη πρός τήν
Πρακτορείο Είδήσεων-δυστυχς όχι τό Άθηναϊ - Ελλάδα καί τήν Κύπρο σέ συνδυασμό μέ έκκληση
κό- άποκάλυψε τό έξης έκπληκτικό . κατά τήν διε-γιά άποκλιμάκωση και έπανάληψη του διαλόγουμέ
ξαχθείσα συνεδρίαση όχι άπλως δέν τέθηκε ζήτη- τήν Τουρκία. Ένα μορατόριουμ γιά τήν έκμετάλμα έπιβολής κυρσεων στήν Τουρκία, όχι άπλς λευση σέ άμφισβητούμενες περιοχές είναι μία ύπό
δέν έπιδείχθηκε άλληλεγγύη στήν Ελλάδα , όχι συζήτηση έπιλογή>.
άπλς δέν άπομονθηκε ή γείτων χρα άλλά συνέβησαν τά έξης πρωτοφανή: πρτον, οι Γερμα-σεων άναπαρήγαγαν μόνο τά μέσα του όμίλου
νοί μας μάλωσαν που τολμήσαμε να ύπογράψουμε συμφωνία όριοθέτησης ΑΟΖ μέ τήν Αϊγυπτο τίαν και το newsbreak.gr."Ημασταν οί τρελλοί του
και μάς μετέφεραν τήν έπιθυμία των Τούρκων να χωριού. Χθές ό κυβερνητικός έκπρόσωπος κύριος
παραπέμψουμε τήν κύρωση της συμφωνίας στις Πέτσας ρωτήθηκε άπό τήν συνάδελφο κ. Παπαδάέλληνικές κοινοβουλευτικές καλένδες. Δέν ξέ-κη γιά τίς δηλσεις Περονάτσι καί , του θαύμαρω άν είναι και άπαίτηση τν ίδιων των Γερμανων τος, έπιβεβαίωσε έμμέσως κατ ' έντολή των άνω
αυτό. Δεύτερον , μάς ζητήθηκε νά δεχθουμε μο-τέρων του προφανς ότι συζηταμε το μορατόριρατόριουμ έρευνν σέ άμφισβητούμενες περιοχές! Πιό συγκεκριμένα:
κόσον άφορά τις έντάσεις στήν Άνατολική ΜεσόΣΕΑΓΩΝΑ δρόμου πρόκειται νά έπιδοθούν τούς έπομένους πέντε μήνες ή φαρμακευτική έταιρεία AstraZeneca, ή όποία
θά διαθέσει τό έμβόλιοτής Οξφόρδης κα
τά του κορωνοϊού, ή Κομμισσιόν και οί
χρες μέλη τής ΕΕ προκειμένου νά είναι
έτοιμο τό ΑZD1222 πρίν άπό τίς έορτές τν Χριστουγέννων. Χθές έπετεύχθη
συμφωνία μεταξύ τής Εόροπαϊκής Επι
τροπής και της φαρμακευτικής έταιρεί ας για την προμήθεια έως 400 έκατομμυρίων δόσεων του έμβολίου , Ο διευθύνων
σύμβουλος τής AstraZeneca Πασκάλ Σοριότ άνεκοίνωσε ότι θάξεκινήσει σέλ
γο ή παραγωγή του έμβολίου και εύχαρίστησε τήν άρμοδία Επίτροπο Στέλλα
Τήν είδηση του Κυπριακού Πρακτορείου Είδή"Εστία Επενδυτική>. Ή σΕστίαν, ή αδημοκρα(σελ. 3)
Ό κατά θάλασσαν
ουμέρευνν άλλά όχι στήν παροϋσα συγκυρίαν.
Πρέπει προηγουμένως νά άποκλιμακσει ή ΤουρΣυνέχεια στήν σελ. 4
του Βύρωνος Ε Πολύδωρα
ΤΌπως άποκαλύφθηκε σε μήνυμα του πρε- κια Μετά τίς 23. Μορατόριουμ ναί, λέμε και έμείς,
σβευτή καί Μόνιμου Αντιπροσπου της Ίταλί- άλλά που; Στίς κατά Περονάτσι "άμφισβητούμεας στήν Επιτροπή Πολιτικής Ασφάλειας της ΕΕ
( PSC ) Μάρκο Περονάτσι, ένα μορατόριουμ για
τήν έκμετάλλευση σέ άμφισβητούμενες περιο-δικούμενης δικαιοδοσίας, Στά κατά Μέρκελδι χές είναι μιά υπό συζήτηση έπιλογήν.
"Είς οίωνός άριστος άμύνεσθα
περί πάτρης
νες περιοχές;
ΠΕΝΝΙΕΣ
Στίς κατά Σταίητ Ντηπάρτμεντ < περιοχές διεκ
L. Στή Ραψωδία -Μ της Ίλιάδας καί
ένω μαίνεται ή μάχη μπροστά στά τείχη τής Τροίας (τειχοπόλεμος ) , ό Πολυδάμας , ήρωας των Τρων μέ κάποιες μαντικές ίκανότητες , λέει στόν
πρωτοήρωα"Εκτορα: Δέν βλέπω τούς
οίωνούς καλούς , τά όρνεα του ούρανου νά είναι σέ καλή διάταξη. Ας μήν
πάμε νά τσακίσουμε τρα τά καράβια
τν Αχαιν . Είδα άπό τό μπουλούκι
των άετν πού ψηλά πετούσαν, έναν
στή ζερβιά μεριά , καθς κρατούσε
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
αφιλονικούμενα θέματα του Δικαίου της Θάλασσας; Στίς περιοχές πού όπως προκύπτει άπό τά
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Ο Μάρκο Περονάτσι, άναφερόμενος στή συνεδρίαση τού Συμβουλίου Εξωτερικν Υποθέσεων
. Άν σκοπεύετε νά άγοράσετε κρέας γιά μπάρμπεκιου όσο πλησιάζουμε πρός τό τέλος τού καλοκαιριού, ίσως σας ένδιαφέρει νά μάθετε πς κινούνται οί τιμές Του στά κράτη μέλη τής ΕΕ. Οί
Τιμές Του κρέατος άνά χρα συηγκρίνονται μέ τον
μέσο όρο Τής ΕΕ και έτσι προκύπτει ένας δείκτης
στόν όποιο μέ 100 σημεινονται ό εύρωπαϊκός
μέσος όρος. Τά άποτελέσματα γιά τό 2019 δείχνουν πς οί τιμές του κρέατος ήσαν ύψηλότε
ρες στήν Αύστρία και τό Λουξεμβούργο, έν άκολουθούν ή Γαλλία , ή Όλλανδία , τό Βέλγιο καί ή
Φινλανδία. ΉΕλλάς βρίσκεται στήν 15η θέση, πίσω άπό τήν Σλοβακία καί μία θέση πιό Ψηλά άπό
τήν Ίστπανία Ή Κύπρος καταγράφει πιό χαμηλή
τιμή άπό την χρα μας καί κατατάσσεται 17η. Σέ
άστρονομικές τιμές πωλείται τό κρέας στήν Ελβε
Τία, Τήν Ίσλανδία και τήν Νορβηγία που συμμε Τέχουν στήν έρευνα, παp' ότι δέν άνήκουν στήν
ένωμένη Εύρπη.
Υπέρ τν
έπαναπροωθήσεων
ή. Σακελλαροπούλου
Η "Υδρα τιμα
τόν Μίλτο Σαχτούρη
<ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ στήν"Υδρα μέ τόν κληρονόμο
τν πουλιν τιτλοφορείται τό είδικό άφιέρωμα στον
Μίλτο Σαχτούρη , πού θάπραγματοποιηθεί έφέτος στό
πλαίσιο τν έκδηλσεων Κουντουριτειων . Τό άφιέρωμα περιλαμβάνει προβολές ταινιν , έκθέσεις καί
λογοτεχνικές συζητήσεις έν θά πραγματοποιηθεί καί
έκδήλωσις άφιερωμένη στόν Λευτ. Ξανθόπουλο, πρωτεργάτη του περυσινού άφιερματος στόν Σαχτούρη .
Συνέχεια στήν σελ 5
ΝΑ ΕΠΤΑΧΥΝΘΟΥΝ οί διαδικασίες άσύλου και
έπαναπροωθήσεως τν μεταναστν έζήτησε απότην
Μυτιλήνη ή Πρόεδρος τής Δημοκρατίας Κατερίνα
Σακελλαροπούλου. Όλοκληρνοντας τις όλιγοήμε
ρες διακοπές της στήν Λέσβο ή Πρόεδρος έπεσκ φθη χθές τήν δομή φιλοξενίας άσυνοδεύτων παιδιν
Συνέχεια στήν σελ.3
Α ΕΣΙΑ
Λεπτομέρειες στήν σελ 7
σπίτι σας κάθε
πρωί με σηνεπεα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
. Ακούνε μουσική τά ποντίκια; Τίείδους σχέση
έχουν μέ τούς άνθρπους Άν και οί άπαντήσεις
στά έρωτήματα αύτά είναι αύτονόητε, κάποιοι
έχουν Τις δικές τους άντιλήψεις Μιά καλλιτεχνική
κολεκτίβάν ύπό τήν έπωννμία AnonyΜouse προ
σφάτως δημιούργησε μία έγκατάσταση γιά ποντι
κια : Τό δισκοπωλείο Ricotta Records στήν πόλη
Lund τής Σουηδίας , Πιστεύοντας ότι τά ποντίκια
έχουν μιά συμβιωτική σχέση μέ τους διαβάτες στόν
δρόμο , οί AnonyMouse έχουν δημιουργήσει σέ
πολλές πόλεις Τής Σουηδίας , Της Γαλλίας καί στήν
νήσο Μάν Τής Βρεταννίας μινιατούρες έστιατόρια ,
φαρμακεία και άλλα κάπω άπό παράθυρα πού βλέ
πουν στόν δρόμο έκει πού ό τοίχος συναντά τό πε
ζοδρόμιο, <Ηδη ύπάρχουν σέ όλη Τήν Εύρπη 25
έγκαταστάσεις γιά ποντίκια Το ζήτημα είναι ότι
οί άρουραίοι μάλλον τις "σνομπάρουν" !
3μηνη, 80Ε
Αύτά, καίμή χειρότερα νάλέμε..
Ειδικήπροαφορά
ρανε τά έκατομμύρια;> μού
Μυτιλήνη: Πέφτει ξύλο ρα άξιοθέατα και είχομε τήν λή ρα έκρυθμη . Δέν έχε - λέει Ο άνθρωπος άνήκει
τε μάθει τίποτα στήν Άθή- <ψυχή τε καί σματιν στήν
νουν τον κόσμο στή Μό - στήν περιοχή τού Κέντρου να; Ή ρα ήταν νωρίς Νέα Δημοκρατία . Είναι ένος
Μέπήρε φιλος άπό τήν Τία , τήν τήγαν σέ διάφο - κατάσταση ήταν για πολσχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
αύτή τήν ρα, τά ΜΑΤ δέρ- πληροφορία δτι θά έρχόταν
ριal Τόν ρτησα: Σή- Υποδοχής τής Μόριας . Κι
μερα, 20 Αύγούστου 2020,
τά ΜΑΤ στήν Μόρια χτυτό άπόγευμα καί, όμολογ ,
δέν έίχα πάρει χαμπάρι . Δέν
ζαμε συνθήματα , μάς έπιτέ είχα δεί τίποτε στά δελτία
πουν κατοίκουs Επειδή δια- θηκαν τά ΜΑΤ γιά νά μάς είδήσεων . Δέν λένε τίποτα
άπό τούς πολλούς Λέσβιοus, που θεωρ ότι τό νησί
του έχει βιασθεί παντοιστρό πως, άλλά έπιμένει νά άγω
έν μαζευτήκομε και φωνάάπωθήσουν . Κάποιοι έβα - oι είδήσει ψελλίζω. Σιγά νίζετα μήπως και ξεκολλήσει
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤΗΗΝΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ 2130 170670
emal. [email protected]
ΕΣΤΙΗ
ή Πρόεδρος τής Δημοκρα- λαν φωτές στόν Ελαινα, ή μήν πούνε! Τζάμπα τά ή21-8-2020