Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

31oC, 21:00

26oC - Υγρασία 32%-90% - Άνεμοι: Δ-Α 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:58 - Δύση ηλίου: 20:27

€0.80

Ðüóá åßíáé ôá êñïýóìáôá óôçí ÊÝñêõñá

Όσον αφορά στον τοπικό αριθμό των κρουσμάτων κι εφόσον δεν υφίσταται τοπικό κέντρο συνολικής και έγκαιρης ενημέρωσης, συνιστά επικοινωνιακό ρίσκο να αναφέρεται κανείς στις δικές του πληροφορίες, όσο έγκυρες και νάναι αυτές. Κι αυτό διότι, ο συγκυριακός αποδέκτης
μπορεί και να προσθέτει στην τοπική ενημέρωση την καθημερινή αναφορά του ΕΟΔΥ για την Κέρκυρα. Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμα περισσότερο εφόσον δειγματοληψία δεν κάνει αποκλειστικά και μόνον το νοσοκομείο, όπως π.χ. ήταν κατά την περίοδο της καραντίνας. Όταν είτε από ‘δω είτε από τα Γιάννενα, αργά ή γρηγορότερα, διασταυρωνόταν ο αριθμός των κρουσμάτων ενώ γινόταν γνωστή και η κατάσταση των ασθενών με την ανακοίνωση από την Περιφέρεια Ηπείρου και το πανεπιστημιακό νοσοκομείο των Ιωαννίνων. 3»

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5180

ΚΑΛΗ Η ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΕΙ Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Óåæüí, ìÝ÷ñé ðüôå êáé ðüóï

Êïñïíïúüò åíáíôßïí
ôïõ ôïõñéóìïý êáé
ôùí ìåôáêéíÞóåùí ó'
ïëüêëçñç ôçí Åõñþðç

Êüíôñåò ãéá ôï íõ÷ôåñéíü ùñÜñéï óå Ðáîïýò & Äéáðüíôéá

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με κομένη την ανάσα οι άνθρωποι του κερκυραϊκού
τουρισμού παρακολουθούν τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ ενώ προσπαθούν να εξερευνήσουν τις
προθέσεις των υγειονομικών Υπηρεσιών των Χωρών πελατών
ώστε να μαντέψουν για το διάστημα και το βάθος της εναπομείνασας σεζόν. Μόλις χθες η
Βρετανία έβαλε στον πάγο την
Κροατία.
Σελίδες 4, 5&16»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Εκ διαμέτρου αντίθετες ήταν οι απόψεις που ακούστηκαν στο περιφερειακό συμβούλιο από
τον Θ. Γαλιατσάτο και τη Ρόδη Κράτσα, σχετικά με την επιβολή του μέτρου περιορισμού του ωραρίου
στις επιχειρήσεις στους Παξούς και τα Διαπόντια Νησιά. ΣΕΛΙΔΑ 4»

ÅðéóôïëÞ Ìá÷åéìÜñç óôçí
êõâÝñíçóç ãéá íá êçñõ÷èåß
áíáäáóùôÝïò ï Åñçìßôçò >>
9

Óôï íÝï Ä.Ó.
ôùí ðñïðïíçôþí
óôßâïõ åêëÝ÷ôçêå ï
Ðáýëïò Óêïñäßëçò 14>>

Îåêßíçóáí ðñïåôïéìáóßá
ïé ïìÜäåò ÷Üíôìðïë -ááíäñþí
& ãõíáéêþí- ôïõ Öáßáêá 15>>

Ðïñåßá ðñïò ôï
ÂïñéÜ: Ïé åêôüò
Åñçìßôç öùôéÝò

9>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα