Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 .
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟόΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣ ΕΩΣ 1876
Πέμπτη
20 Αύγούστου 2020
Σαμουήλπροφήτου. Λου κίου μάρτυρος του βουλευτου
Σελήνη 2ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 645 -Δύσις 8.11.
ΑΤΙΚΗ Νεφσεις Ανεμοι βορειοανατολικοί έως 5 μπωφόρ . (23-33β )
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι έως 5 μπωφόρ. 20-30β )
Αριθμ. φύλ . 41735
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΝΕΤΑΙΤΟΓΑΛΛΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΠΑ ΤΗΝΡΗΤΡΑΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ίνκόγχνιτο ό Μακρόν
Νέες διαπραγματεύσεις για τίς φρεγάτες
στήν Έλλάδα
Μέρκελ έπιβεβαινει ΈΕλσίνι 2 κΝαί, στόν διάλογο ΕλλάδοςΤουρκίας έφ' όλης τής ύλης
ΤΟ ΒΑΘΥ γαλάζιο του Αίγαίου είχε τήν
δυνατότητα να άπολαύσει ό Πρόεδρος
τής Γαλλίας Εμμανυέλ Μακρόν δ όποιος Μητσοτάκη οί δποίες χωρίς νά είναι ποπροσφάτως φιλοξενήθηκε στήν θαλαμη τέψυχρές έχουν γνωρίσει διάφορες διακυ
γόκορυφαίας έλληνικής έπιχειρηματικής μάνσεις .
οίκογενείας και έκανε σύμφωνα μέ πληροφορίες της Εστίας) τόν διάπλου του
Αρχιπελάγους. Σύμφωνα μέ τίς ίδιες πλη - ητησεων μεταξύ τν Υπουργείων Άμύροφορίες πού προέρχονται άπό έλληνο γαλλική πηγή , ή ίνκόγκνιτο έπίσκεψις
του Γάλλου Προέδρου καί ή φιλοξενία συμφωνίας πού θά περιέχει ρήτρα άμοιβαί
του άπό τήν κορυφαία έλληνική έπιχειρηματική οίκογένεια ή δποία δραστηριοποιείται έντόνως στόν τομέα τής ένεργεί - Αμερικανό Πρόεδρο Τράμπτής Της Αύγούας και έχει κοινά συμφέροντα μέ τήν γαλ- στου , τό περιεχόμενο της όποίας άποδέλική Τotal, συνέπεσε:
λυψε ό έκδότης του Εθνικού Κήρυκος τής γαλλικής γλσσης άπό τόν Κυριάκο
Αντνης Διαματάρης. Σύμφωνα μέ αύτήν , Μητσοτάκη δπως και οί έξαιρετικές έντυκαί ό Πρόεδρος Μακρόντάσσεται ύπέρ του
διαλόγου Ελλάδος-Τουρκίας .
οι σχέσεις Μακρόν-Μητσοτάκη
έχουν περάσει διακυμάνσεις, για αύτό προσφάτως μετά το ναυάγιο στίς συζητήσεις
γιά τίς φρεγάτες δ Γάλλος Πρόεδρος έκανε κδρον τήν άκρως φιλελληνική δήλωσή του στόν Πρόεδρο τής Κυπριακης Α1ήμερομηνία της μυστικής άποδράσεως του
μοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη. Μετά τό πε
ρας τής συναντήσες τους στό Μέγαρο τν
Ήλυσίων άνεκοινθη μάλιστα ότι οί ΓάλΠρτον μέ τήν άναθέρμανση τν σχέ
σεν του μέ τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο
πσεις πού άφησε δΕλην Πρωθυπουργός στήν τελευταία συνάντηση κορυφής
γιά τό Ταμείο Ανακάμψεως ( κάθισε σέ όλα
τά κτραπέζιω και οί Γάλλοι τό παρετήρησαν) έδωσε δεύτερη εύκαιρία. Στήν πρόσφατη έπικοινωνία των δύο ήγετν (άγνο
στο έάν δ Μακρόν ήταν σέ έλληνικό έδαφος-ή Εστίων δέν γνωρίζει τήν άκριβή
Δεύτερον μέ τήν άναζωπύρωση τν συ
νης Γαλλίας-Ελλάδος για την προμήθεια
γαλλικν φρεγατν και για τήν υπογραφή
ας άμυντικής συνδρομής.
στήν Ελλάδα) δκύριος Μητσοτάκης διέλυσε τις ταρεξηγήσεις. Φέρεται είπν ότι ή
άγορά άνεστάλη λόγω τνδημοσιογομικν
ύποχρεσεων της έλληνικής κυβερνήσεως
Τρίτον μέ τήν συνομιλία Μακρόν μέ τόν
ΕΟrλος Πρόεδρος Εμμανυέλ Μακρόν
γαλλικές φρεγάτες έσπευσαν πρός προστασία τής Κυπριακής ΑΟΖΉ άριστη γνσις
Συνέχεια στήν σελ . 3
σμευσε χθές ό Λευκός Οίκος και άπεκάτου Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Ζήτημα
νησιν-Θράκης
άνοίγουν Έρντογάν
Ε Εθνοσυνέλευσις
Λάθος τό μοντέλο, όχι ό Διακόπουλος!
Οι έναλλαχτικές
λύσεις της Ελλάδας
Ο ΕΩΣχθές τό άπόγευμα Σύμβουλος Ασφαλείαςση. Αυτός είναι όρόλος του, γι' αύτό διορίστηκε .
του Πρωθυπουργούναύαρχος Διακόπουλος άπο- Το άμάρτημά του ήταν πς τά είπε πολύ κοντάν
τελεϊ έξαιρετική περίπτωση Ελληνος άξιωματικού, στό διάγγελμα του Πρωθυπουργού και τόν έξέθεκαι ό τρόπος που άσκησε τά καθήκοντά του κατά
τήν διάρκεια της βραχύβιας θητείας του ήταν κα- κατηγορία άνήκει και ό άναπληρωτής σύμβουλος
τά τήν γνμη μου έπιτυχής-έπτυχέστατος . Καί άσφαλείας του κυρίου Μητσοτάκη, τέως Πρόεδρος
τουτο ύπό την έννοια ότι σέ κάθε δημόσια παρέμ- του ΕΛΙΑΜΕΠ Θάνος Ντόκος , ό όποιος .βαρέθηβασή του άπηχουσε τίς άπόψεις του βαθέος Μαξί - κεν φαίνεται νά βγάζει τό φίδι άπό τήν τρυπα (θυμου. Δέν αύτοσχεδίαζε ό άνθρωπος Όταν δήλω- μίζω τίς δηλσεις του περί συνεκμετάλλευσης και
νε πρό έβδομάδος ότι κάλλο ή Έλλάδα καί άλλο ή περί λανθασμένης έπένδυσης στόν Χάφταρ-διατεΚύπρος , άντιλήψεις τρίτων διατύπωνε μέ έπίση-ταγμένες άμφότερες ) καί άποσύρθηκε γιά τήν ρα
μηίδιότητα .Όχι προσωπικές άπόψεις! Ξεχνάμε ότι στό βάθος της σκηνής . Καί αυτός θέσεις του Μαξίφέτος δέν στείλαμε μαχητικά F-16 στήν Λευκωσία μου άπτηχούσε γιά νά μετρηθούν οί άντιδράσεις τής
στήν έορτή της Κυπριακής άνεξαρτησίας τήν 1η Αγκυρας. Ας μήν λιθοβολούμε λοιπόν τούς άγγελιαΟκτωβρίου καί ότι έχουν συναντηθεί δύο τρείς φο - φόρους οί όποιοι έν τέλει είναι καί πολιτικς άναρές Δένδιας-Χριστοδουλίδης για νά διαλύσουν τίς λσιμοι όπως άπεδείχθη χθές βράδυ .
άθηναϊκές διαδόσεις νεοσημιτικν όλων των παρατάξεων , ότι αίτία των έλλαδικν δεινν είναι οι δίνει τήν εύκαιρία νά πω ότι δέν είναι δυνατόν νά
απροκλητικές για τήν Τουρκία έρευνες της Κυπρι- πάει μακριά μιά κυβέρνηση όταν άνά Υπουργειο
ακής Δημοκρατίας στήν ΑΟΖ της .
Αποκαλυπτικό σχόλιο του Α. Η. Διαματάρη γιά την
τηλεφωνική συνομιλία τού Ντό ναλντ Τράμπ μέ τον
Έμμανυέλ Μακρόν
για την κατάσταση
στήν Ανατολική
Μεσόγειο.
ΖΗΤΗΜΑ κυριαρχίας έλληνικν νησιν (άναλυτικς στήν σελ. 5) άνοίγει
δ Ταγίπ Ερντογάν , ένο τήν ίδια ρα ή
τουρκική έθνοσυνέλευσις μέ μία πρω τοφανή παρέμβαση στά έσωτερικά μας,
συντάσσει λίστα διεκδικήσεων και έγείρει θέμα Θράκης. Εκθεση πού όχι μόνο
βρίθει άνακριβειν άλλά περιλαμβάνει
στοιχεία διαστρεβλωτικά της ίστορικής
πραγματικότητος για τήν Δυτική Θράκη
συνέταξε τό τουρκικό Κοινοβούλιο. Σέ
δλη τήν έκθεση ή μουσουλμανική μειονότης άποκαλείται κτουρκικήν και , διατυπνεται δίσχυρισμός ότι έχει χάσει
Συνέχεια στήν σελ.3
σε Έξού αί ή άναγκαστική παραίτηση! Στήν ίδια
(σελ. 8)
Ότελευταίος
δικτάτορας
Τό τελευταίο έπεισόδιο Διακόπουλου όμως μου
του Α. Π Δημόπουλου *
και άνά τομέα πολιτικής λειτουργουν μέ τήν εύλοΌταν ό κύριος Διακόπουλος έπιβεβαίωνε προ- για της ήγεσίας της πολλά και διαφορετικά κέντρα.
χθές στήν Άλεξία Τασούλη (Open tv) ότι τό Ορούτς Αυτό δυστυχς ύπήρχε άπό τήν άρχή της διακυβέρΡείς διεξάγει πράγματι έρευνες στήν έλληνική νησης της ΝΔ καί δυστυχς έπιτάθηκε μετά τόν τε-.
ύφαλοκρηπίδα, πάλι δέν αύτοσχεδίαζε. Αποκάλυ-λευταίο άνασχηματισμό . Για την έξωτερική πολτι ψε όσα συζητνται άνεπισήμως άλλά δέν όμολο- κή πλήν του άρμοδίου Υπουργού Εξωτερικν όμιγουνται δημοσίως πίσω άπό τις κλειστές πόρτες του
Μαξίμου! Αύτά που δέν μπορει νά πει ή ΚυβέρνηΚΑΤΑ τήν άποψή του άντίδοτο γιατον
Covid-19 είναι μία έπίσκεψη στήν σά
ουνα. Η ένα ποτήρι καλή βότκα . "Η
γενικότερα ή σκληρή δουλειά-όσοι
δουλεύουν στά τρακτέρ δέν έπαθαν
τίποτεν όπως λέει . Ό λόγος για τόν
Πρόεδρο τής Λευκορωσίας Alexander
Lukashenko, ό όποιος, έκτός του ότι
βρέθηκε θετικός στόν ίό (παρά τήν
σάουνα) , άντιμετωπίζει πλέον τεράστιες διαδηλσεις , μέ αίτημα τήνπαραίτησή του καί μέ άφορμή τήν θωρούμενη ς νοθευμένη, για έκτη συνεχή φορά , έπανεκλογή του , μέ ποσοστό 80,10% (1) , ς Προέδρου μιάς
Αλβανός ό νέος ύπουργός
Έξωτερικν των Σκοπίων
Λεπτομέρειες στήν σελ. 5
λουν δημοσίως ή έκτελούν άποστολές στόπλαίσιο
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
Τόν παραίτησαν γιατί είπε τήν άλήθεια
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
TΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ του ύπέβαλε δ δήλωσή μου προκάλεσε σύγχυση και
Σύμβουλος Εθνικής Άσφαλείας του δημιούργησε πρόβλημα στόν Πρω
Πρωθυπουργού Αλέξανδρος Διακό- θυπουργό καί την Κυβέρνηση, κάτι
πουλος, μετά τόν σάλο πού προεκάλε - πού σέ καμμία περίπτωση δέν άποτε
σαν οι δηλσεις του , δτι οί Τουρκοι λούσε πρόθεσή μου. Έχω ύπηρετή.
πραγματοποίησαν τελικς έρευνες σει τήν πατρίδα έπί δεκαετίες κι έχω
έντός της έλληνικής ύφαλοκρητίδος . μάθει πάντα νά άναλαμβάνω τίς εύθύΗ προσπάθεια του κ . Διακόπουλου νά
άνασκευάσει την άρχική τοποθέτησή παραίτησή μου . Θά συνεχίσω νά βοτου , ότι τό Ορούτς Ρείςόντως άπλω - ηθ τήν πατρίδα και τήν Κυβέρνηση
σε καλδιο δένίκανοποίησε τό Μέγα - μέ όποιο τρόπο μπορ , όπως έκανα μέ .
ρο Μαξίμου πού έξθησε τόν άντιναύ- χριτρων άνέφερε σέ δήλωσή του όκ .
αρχο έά. σέ παραίτηση, Η χθεσινή Διακόπουλος .
Συνέχεια στήν σελ. 3
. ΜΤήν ευκαιρία τής συμπληρσεως 100 έτν
άπό τήν παραχρηση του δικαιματος Ψήφου
στις γυναϊκες, ό Πρόεδρος Τράμπ άνεκοίνωσε ότι
έδωσε χάρη στήν Άμερικάνίδα σουφφραζέττα Σούζαν Αντονν, ή όποία είχε συλληφθεί έπειδή προσπάθησε νά ψηφίσει στίς προεδρικές ένλογές Του
1872 Η σουφφραζττα συνελήφθη στήν Πολιτεία
τής Νέας Ύόρκης όπου προσπάθησε νά Ψηφίσει
στις έκλογές, στς όποίες έπανεξελέγη ό Όδυσσεύς
Γκράντ, Γιατί χρειάστηκε νά περάσει τόσος πο λύς καιρός; διερωτήθηκεό Ρrπουμπλκανός Πρό δρος άνακοιννοντας τήν χάρη. Υπενθυμίζεται ότι
οί Αμερικανίδες άπέκτησαν τό δικαίωμα να Ψηφ ζουν στίς 18 Αύγούστου 1920, μέ τήν έπικύρωση
τής 19ης Τροπολογίας τού Συντάγματος
νες μου.Ως έκ τούτου υποβάλλω τν
ΗΕΣΓΙΑ
σπίτι σας κάθε
πρωβμεσυχέπεια
Παρά θίν άλός
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη, , 80Ε
συνδρομή
Καιρός νά νοιαστούμε τούς Έλληνες Ναυτικούς
Τόμόλις μερικν ήμερν θηλυκό έλεφαντάκι του
ζωολογικού κήπου Τής Ερφούρτης θά πρέπει σιΥάσιγά νά συνηθίσει τούς συγγενείς του είδους
του στό σπίτι τν έλεφάντων Τις έπόμενες ήμέρε .
<Η μητέρα του πρέπει νά έπανενωθεί βήμα-βήμα
μέ τους άλλους έλέφαντε, Στό Τέλος τό έλεφαντάκι
θά πρέπτει νά συνηθίσει καί τους άρσενικούς έλέφαντες Τής οίκογενείαςν είπε ή διευθύντρια του ζωολογικού κήπου κατά Τήν παρουσίαση του νεογέν
νητου θηλκού έλέφαντα στόν Τύπο. Τό έλεφαντά
κ ήρθε στόν κόσμο λίγο μετά τά μεσάνυκτα Της 5ης.
Αύγούστου , και είναι ή πρτη φορά στήν ίστορία
τούζωολογικού κήπου της Ερφούρτης που ή άνα
παραγωγή Ελεφάντων είνα έπιτυχής.
Ειδική προαφορ.
ρεt; Ενας νεκρός καί ένας- τραγικού συμβάντος, λόγω Έπιχειρήσεων του ύπουρΕχαμε πολλά χρόνια νά
θρηνήσουμε Ελληνα ναυτικ , Ελαφρά- Τραυματίας ό τρί - τής άπλειας ένός-άκόμη-γείου Ναυτιλίας .
θανόντα έν ύπηρεσία . Χθέs, δ
β μηχανικός του έλληνικν ξ Ετν .
συμφερόντων πλοίου Φανε
ρωμένη , έχασε Τήν ζωή του
στό μηχανοστάσιο . Πλήρω - κάκούστηκε στά δελτία Νοέμβριο ς τόν Μάρτιο,
μα: Δεκατρες άλλοδαποί, είδήσεων και σήμερα βρί - κάποια στιγμή, θά μάς ξυ - φείο Τύπου . Εκεί, όλονυπέντε Ελληνες , Μόνο! Άνάφλεξη , πυρκαγιά, ποιός τν έφημερίδων! Λόγω τού ρεσίας άπό τόν κθάλαμο
Ιoχύa για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τος μηχανικός , μόλις είκοσι Έλληνα ναυτίλου!
Καί θά σηκωνόμασταν
Έτρεμα , μόλις έμπαινε δ νχτιάτικα , γιά νά τρέξουμε στόν τρίτο όροφο του
ύπουργείου στό Πασαλιμάν, όπου βρισκόταν τό κΓραΔΟΡΟ
Κι έτσι, έπατα άπό χρό - χειμνας! Όλοι, στό ρεπορνια, όΕλληνας ναυτικός τάζ , γνωρίζαμε δτι άπό τον
σκεται στά πρωτοσέλιδα πνούσε δ άξιωματικός ύπη - χτς ο ιργς Κόμης (Νέα) .
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΤWΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170670
email, [email protected]
20-8-2020