Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Δινθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
19 Αύγούστου 2020
Ανδρέου μεγαλομάρτυρος
Νέα Σελήνη | Ανατολή ήλίου 644-Δύσις 8.13.
ΑΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μπωφόρ (23-34β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ . (0230β)
Αριθμ. φύλ. 41734
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΙΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΗ ΕΞΟΔΟΣ ΤΟΥΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥΚΑΝΟΥΝΙ
 πρός Έλσίνκι 2
πρός Ελσίνχι 2
μέ την
σφραγίδα της Μέρχελ!
Νοτίως τής Κρήτης τρα τό έπίκεντρο τής άντιπαραθέσεως
Σύνοδος Κορυφής καί διάλογος έφ' όλης της ύλης μετά άπό νέο έπεισόδιο
την έξαίρεση του Καστελλορίζου. Είκάζεται βασίμος
δτι έλληνική φρεγάτα θά κινηθεί δυναμικά και θά κσυ
μπλακενμέ όμόλογή της τουρκική τάπροσεχή 24ωρα,
άλλά άφου δυστυχς θά έχει όλοκληρωθεί προηγουμένως τό τουρκικό σόου . Και άφού εχει διακορευθείή
ύφαλοκρητίς μας
ΣΤΙΣ 13 Αύγούστου και πρίν έπακολουθήσει ό,τι έπηκολούθησε , βασιζόμενοι σέ άναφορές δυτικν πρεσβειν, έγράφαμε άπό αυτήν έδ τήν θέση ότι τά πράγματα θά έξελιχθούν ς έξης
1. Το Ορούτς Ρες θά παραμείνει στήν έλληνική ύφαλοκρητίδα για λίγες ήμέρες άκόμη, όπου και
θά πραγματοποιήσει έρευνες μέ τήν προστασία τουρκικν πλοίων και τήν κατ' άρχάς παρατήρηση δο
έλληνικν φρεγατν. Τό ότι πραγματοποιεί σεισμι κές έρευνες είναι άναμφισβήτητο άλλως ή Ελλάς δέ
θά έκανε αύστηρό διάβημα στήν Τουρκία Τό δτι ή άντίδρασίς μας τά πρτα 24οωρα είναι χλιαρή, αυτό όφείλεται στήν άδύναμη πλέον νομικά θέση μας μετά τήν ύπογραφή της τμηματικής συμφωνίας μέ τήν Αίγυπτο και Μητσοτάκης
2.Η Τουρκία θά άναθέσει στήν ΤΡΑΟ νά προκηρύξει οίκόπεδα ύδρογονανθράκων στήν περιοχή νοτίως της Κρήτης πού κατοχύρωσε ή Ελλάς μέ το αιγοπτιακό μνημόνιο .
Ε3 Μετά τό πέρας τής προθεσμίας που προβλέπει ό
τουρκικός νόμος, ό Ερντογάν θά άποστείλει μέσα στό
η ΟΠρωθυπουργός Κυριάκος
" ΗFeρμανίς Καγκελλάριος
Αγγελα Μέρχελ
nΟ Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ
Ερντογάν
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έπτά μέτρα
για έργαζομένους
καί έπιχειρήσεις
Ούδέτερη ζνη 28 νησιά του Αίγαίου!
Ό Διακόπουλος όμολογεί
παραβίαση ύφαλοκρηπίδος
ΔΕΣΜΗεπτά μέτρων 2,5 έως 3 δισ.
εύρ για την στήριξη των έπιχειρήσεων καί των έργαζομένων πού ύφίστανται
Τις συνέπειες του κορωνοίού θά περιλαμ βάνει τό φθινοπωρινό πακέτο πού θά θέ σει σε έφαρμογή ή Κυβέρνησις σε μιά
προσπάθειανά δημιουργήσει άνάχω μα άπέναντι στις δύσμενείς έπιπτσεις
στήν οίκονομία. Στό Υπουργείο Οίκονομικν πραγματοποιουνται συνεχες
συσκέψεις όπου έξετάζονται όλα τά δεδομένα για νάληφθούν οί όριστικές άποφάσεις. Τά μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι ή κατάστασις στήν άγορά έξελίσσεται χειρότερα άπό 6,τι άνεμένετο
στίς άρχές της τουριστικής περιόδου ,
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ένα περίπου μήνα έγκυρη πηγή μου άπό Στρατιας άπό τήν Σμύρνη στά έγγύτερα τής τουρτήν άλλη πλευρά του Ατλαντικο0 μέ ένημέρωσε σέ -κικής ένδοχρας .
χρόνο άνύποπτο-δέν είχε κάν υπογραφεί ή Συμφωνία τμηματικής όριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος-Αίγύππου- για τήν έμπιστευτικη συνομιλια της μιαaς τούδέτερης ζνης δυτικά των 28 άφοπλισμέμέ ύψηλόβαθμο μέλος του Κογκρέσσου των ΗΠΑ.
Η δοκιμασμένη για την άξιοπιστία της πηγη μου πηρέτηση της διεθνούς ναυσιπλοΐας μεταξύ Σουέ
άνέφερε ότι ό Congressman συνομιλητης της μετε - καί Δαρδανελλίων . Στήν πραγματικότητα, άν ειναι
φερε την έκτίμηση, πς κυοφορειται μια Συμφω - άκριβή όσα μάς μεταφέρονται το Αίγαΐο δέν συνίαΕίρήνης μεταξύ ΕλλάδοςΙουρκιας με την νιστά άπλως έλληνο-τουρκική διαφορά . Αποτελετ
όποία ή Ελλάς θά κληθεί
Στόχος μιας τέτοιας συμφωνίας θά είναι σύμφωνα μέ τό μέλος του Κογκρέσσου ή δημιουργία
νων ύποτίθεται νησιν μας . Ούδέτερης για τήν έξυπρωτίστως διεθνές γεωπολιτικό ζήτημα έντασσόμενο στήν μάχη για τήν διαμόρφωση νέων παγκόδικαίωμά της για έπέκταση των χωρικν της ύδά- σμιων συσχετισμν . Μία νέα θαλάσσια όδός στήν
των στά 12 μίλια στό Αίγαίο. Η διακήρυξη της Μα- όποία θά πάψουν διά βίου νά συμπλέκονται πολεδρίτης που όδήγησε στήν άδρανοποίηση της άσκη- μικά πλοϊα στήν θάλασσα και μαχητικά άεροσκάφη
σης του έλληνικού κυριαρχικού δικαιματος έπί στόν άέρα θά είναι άσφαλής όδός γιά τήν μεταφορά
23 χρόνια δέν άρκει πλέον. Ζητεται ή θεσμοποίη- δυτικν φορτίων τρός βορρα. Είτε νόμιμων (ύγροσή της . Οί Άμερικανοί ύποστηρίζουν μάλιστα πς ποιημένο φυσικό άέριο για νά στπάσει τό ρωσσικό
και να ήταν δυνατή ή έπέκτασή μας στά 12 μίλια μονοπλιο) είτε παράνομων (έξοπλισμν, ναρκωή Ελλάς δέν διαθέτει κανό άριθμό δυνάμεων γιά τικν κ.λπ) . Ημουν έξαιρετικά σκεπτικός άν πρέπει νά δημοσιεύσω αύτή τήν έκτίμηση και άποφάσισα νά περιμένω για νά την συνεκτιμήσω μέ βάση
τά δεδομένα. Το σενάριο γιά νά γίνουν 28 έλληνικά
νησιά ούδέτερη ζνη (green area) δυστυχς άρχισε
(σελ. 3 )
1. Νά έγκαταλείψει ρητος μέ διεθνή συνθήκη το
Τό κάμάρτημαν
του Πρίντεζη
Συνέχεια στήν σελ.2
του Διονύση Κ Καραχάλιου *
νά πραγματοποιεί νηοψίες είτε σε πολεμικά είτε σέ
έμπορικά πλοια (ύποβρύχια, πολεμικά πλοτα) . Άρα
άς συμβιβαστεί μέ τήν αέπιλεκτική έπέκταση κα τά Σημίτη. Άλλου 10, άλλου 8, άλλου 6.
ΜEΧΡΙ χθές γνωρίζαμε τόν Γιργο
Πρίντεζη ς ένα έξαίρετο καλαθοσφαιριστή , μέ πολυετή προσφορά ύψηλου έπιπέδου στόν Όλυμπιακό καί στήν Εθνική μας Ομάδα. Παρ ' ότι άθλητής του προαινιου έχθρου., άκόμη και έμείς, οί
έκ γενετής Παναθηναϊκοί, θαυμά
ζουμε είλικρινά τίς άναμφισβήτητες ίκανότητές του, τήν συνέπειά
του , τήν μαχητικότητά του , τό ήθος
του και τήν έν γένει παρουσία του
στούς άγωνιστικούς χρους , στούς
όποίους άποτελετ λαμπρό ύπόδειγμα άγωνιστικής άξίας και άθλητικής
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
2 Θά κληθεί μέ διμερή συμφωνία ή διαιτησία να<κουμπνειν μέ στοιχεία τόσο άπό τό παρελθόν
νά άποσύρει τά στρατεύματά της άπό τάνησιά του
Aίγαίου μέ ταυτόχρονη ύποχρηση και τής Τρίτης
όσο καί άπό τό παρό.
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΦΗ Δήμητρα , ό νανος πλανήτης που άποτελεί τό
μεγαλύτερο γιωστό σμα στήν ζνη τν άστεροειδν μεταύ Άρεως καί Διά, είναι πιθανότατα ένας
κκάνιος κόσμος, γεωλογικά ένεργός μέχρι άρκετά
πρόσφατα σύμφωνα μένέα έππστημονικά δεδομένα.
Ο Αρχιεπίσκοπος
Έλπιδοφόρος στό συνέδριο
τν Δημοκρατικν
Νέα ταινία
για την Γουίτνεύ Χιούστον
. Τά στοιχεία, που βασίζονται σέ παρατηρήσεις του άμερικανικού διαστημικού σκάφους Dawn
μεταξύ 2015-2018, τό ποιο έτέθη σέ Τροχιά σέ
ύψο μόλις 35 χιλιομέτρον πάνω άπό τήν έπιφά
νεια τής Δήμητρας, καί παρουσιάσθηκαν σέ έπτά
ξχωριστές έπιστημονικές μελέτες στά περιοδικά
Nature Astronomy, Nature Geology και Nature
Communications . Μεταξύ άλλων , οί μελέτες δείχνουν όΤι βαθιά έως 40 χιλιόμετρα κάτω άπό τόν
μεγάλο κρατήρα Occator, διαμέτρου 2 χιλιομέ
τρων και ήλικία 20 έκατομμυρίων έτν, ύπάρχει
ένας Τεράστιος όγκος άλμυρού νερού πλάτους έκατοντάδων χλιομέτρων . Αύτός όύψηλής ΤικνότηTος κεανός, μέ πολλά σωματίδια άπό άλατα καί
πετρματα θεωρείται πολύ διαφορετικός άπό έκείνους τν δορυφόρων Εύρπης του Δία καί Έγκe
λαδου του Κρόνου . Επίσης, έκτιμαται ότι έννέα έκαΤομμύρια χρόνια Τρα καί μόχρι πολύ πρόσφατα
στήν Δήμητρα υπήρχε σημαντική κουο-ηφαιστεια
κή δραστηριότης, δηλαδή ήφαίστεια πού cξερνούν
πόγους άντίγιά καυτή λάβα .
Η ΠΟΡΕΙΑ της Γουίτνευ Χιούστον άπό τήν άφάνεια
στήν μουσική καταξίωση καταγράφεται στήν νέα ταινία για τήν Άμερικανίδα τραγουδίστρια και ήθοποιό ,
μέ τίτλο Whitney Houston: I Wanna Dance with
Somebody, σέ σκηνοθεσία της Στέλλα Μέγκι Πρό
κειται για την τρίτη βιογραφική ταινία πού άναφέρεται στήν έρμηνεύτρια τής R&B. Είχαν προηγηθεί οί
Whitney (2018 ) και Whitney: Cam I Be Me> (2017) .
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ 8
Ο ΑΡΧΙΕΠΣΚΟΠΟΣΆμερικής Ελτιδοφόρος θά
δσει τό παρνν στό συνέδριο τν Δημοκρατικν τό
δποίο άρχισε χθές και γίνεται μέ τηλεδιάσκεψη. ΟΤε
ράρχης, δ όποίος εύρίσκεται στήν Κωνσταντινούπολη
όπου θά διαμείνει μέχρι τούς έορτασμούς για την Αρχή
της Ινδίκτου (ηΣεπτεμβρίου), άναμένεταινά μετάσχει
Συνέχεια στήν σελ.5
Η ΕΣΤΙΑ
σπίτυσας κάθε
πρωμμε συνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη 80E
συνορομή
Τόμαχαίορ, τό πεπόνι καί ή άνυπακοή
Μέτρελλαίνουν μερικοί-κάνατε; .Έ όχι! Δέν κάνα
τής ήλικίας μας- οί όποϊοι,
δταν ή συζήτηση Ερχεται
στους άμυαλους νεαρούς , oί.
όποιοι κδέν καταλαβαίνουν μαγκιά, Δέν άρχίζαιε τήν ρισσότεροι φοιτητές , στά δ ήταν άγνωστοι τόποι, τους
Τίποτα και έπιμένουν νά διασκέδασή μας μετά τις δύο
άγνοούν τίς ύποδείξεις και
τούς κανόνες που θεσπίζι
ή Πολιτεία . Κι έσείς , δταν
ήσασταν νέοι, τά ίδια δέν
δέν έίχαμε αύτοκίνητο ή μοτοσυκλέτα και-τό κυριότε φοιτητικό χειμνα . Γιά τό
ρο- δέν είχαμε χρήματα! Π
ριττό νά σας π ότ οί πε
νά περάσουν ένον πιό άνετο
με τά ίδια
σχυtε για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
90% τν νέων τής έποχής
μας, τά νησιά του Αίγαίου
. Αφ' ότου ή Καμάλα Χάρις έπελέγη ς ύποψηφία άντιπρόεδρος Του Τζό Μπάιντεεν τά φτα τής
δημοσιότητος άρχισαν νά πέφτουν και στήν ίδιωΤική ζωή της Έτσι άπεκαλύφθη ότι ή γιωρμία μέ
τόν σύζυγό της Ντάγκλας Εμχοφ προέκυψε άπό
pαντεβού στά Τυφλάω τό όποίο εχε κανονίσει κοινός φίλος Μάλλον έπιτχημένη έπιλογή , άφού 12
μήνες μετά τήν γνωρμία ήκολούθησε ένας εύτιχ σμένος γάμος Μέχρι τότε ή Καμάλα έδήλωνε έπμόνως ότι είναι κατά του γάμου.
Κατ' άρχάς δέν είχαμε άναγάγε τό κπιμαο σέ
όποίους θουμάζομε στις αφίσες του ΕΟT, που ήταν Εργα
κά μας χρόνια , έλεπαν τίς
τά ξημερματα, δέν πηγα - καλοκαιρινές διακοπές σάν
ναμε τά καλοκαίρια στά
νησιάν, δέν έίχαμε ακάρτο, σθούν, στε νά έξασφαλίδέν είχαμε κδιακοποδάνεια .
μιά καλή εύκαιρία νά έργα- του Τέτση, του Βασιλείου ,
του Χατζηκυριάκου-Γκίκα ,
TWΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170 670
emait syndromesOeetian ews. gr.
σουν κάποια χρήματα και
Συνέχεια στήν σελ . 3
19-8-2020
|9771108
701137