Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙ ΚΗ
ΤΡΙΤΗ 18
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12574
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Πτση 95% στις τουριστικές, 59% στην εστίαση το β' Τρίμηνο
Χάθηκε το 25% του τζίρου επιχειρήσεων
OΑΕΔ- Προγράμματα: Αυξημένο
Μητσοτάκης:
Μέτρα τοπικού
χαρακτήρα
εάν χρειαστεί
Το ενδιαφέρον των εργοδοτν
Αυξημένο ενδιαφέρον των εργοδοτν για τα νέα βλη .
ωμένα προγράμματα απασχόλησης καταγράφε ο ΟΑΕΔ
Πρόσφατα παρουσίασε tνα ολοκληρωμένο σχίδιο ενεργη ,
Τικν πολιτικν απασχόλησης, με συνολικά 130.000 νέες
θέσεις τργασίας, που έχαιαρχίσα να υλοποίται με ταχύτα .
Τουςρυθμούς Μδη, από τα μέσα lουλίου, ο Οργανισμός έχα
ενεργοποήσει πίντε προγράμματα , με συνολικά 29.50
νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, στο πλαίσιο των ανα .
βαθμισμένων και στοχευμένων δροστων για την ανάσχεση
της ανεργίας, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων πλήρους
απασχόλησης Συγκεκριμίνα, στο διάστημα από Τις 15 tως
ης 22 lουλίου , εάνοξαν για ατήσεις πέντε προγράμματα.
με συνολικό προϋπολογισμό 383.000.000 ευρ, που καλύ πτεται από πόρους τυ ΟΑΕΔ.
Μ ηλεδιάσκενη προγμα.
Lτοποτήθηκε υπό τον προ
κη η τακτική σύοκεψη για τον
coVID-19.
Από τα στοιχεία ποκύπτει ότι
υπάρχει σημαντική αυξηση των
κρουσμάτων στις νεότερες ηλακίες .
Ειδική αναφορά ένε για τα ποω.
τόχολλα επιστρφής στην εργασία
για εκείνους που γυρουν από δι.
ακοπές .
Αποφασίστηκε δε η αποστολή
πανελλαδικού μηνύματος από το
112 για την ανάγκη τήρησης των
μέτρων προστασίας για 6υους επι
στρέφουν.
Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η
Κυβέρνηση είναι έτοιμη για παρεμβάσεις τοπιχού χαρακτήρα αν
χοιθεί από τους ειδικούς , εν ζήτησε την κοκοποίηση των κανύ.
νων για την χοήση μάσχας, στε να
1εγαλύτερη μείωση ΑΕΠ από τις αρχικές εκτιμήσεις για
Το β' Τρίμηνο δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον
Τζίρο των επιχειρήσεων . Πτση 95% στις τουριστικές , 59%
Στην Ελλάδα οι βαρύτεροι
φόροι στις οικογένειες
στην εστίαση .
Το 25% του τζίρου τους έχασαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το
δεύτερο τρίμηνο 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Τηβαρύτερη φορολογική mβάpuνση στις οικογέντιες, σε
σχέση με τους άγαμους φορολογούμενους χωρίς παιδιά,
εmιpυλάσσεα το ελληνικό φορολογικό σύστημα, σε σύγκpιση με όλες ης χρες του ευρύτερου ευρωπαϊκού χρου .
Σύμφωνα με ανάλυση του Tax Foundaton , tνα ζυγάρι
με έναν εργαζόμενο και δύο παιδιά πληρνει στην Eλλά
δα μόνο 3% ληγότερους φόρους από έναν άγαμο εργαζόμε
νομε το ίδιο εσόδημα, εν κατά μέσο όρο σε 27 χρες του
0ΟΣΑ που ετάσθηκαν η φορολογική ελάφρυνση Των ο.
κογενειν φθάνει Το 10.5%.
Σης ευρωπαϊκές χρες, κατά μέσο όρο στις οικογένεες η
φορολογική επιβάρυνση ήταν 20,6%, εν για τον εργαζόμενο χωρίς παιδιά ήταν 40,1%.
Στατιστικής Αρχής, που υποδεικνύουν ότι η ύφεση τουβ' ρ μήνου ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τις αρχικές προβλέψεις
και πιθανόν να έχει ξεπεράσει το 20%. Σημεινεται ότι οι ανα λυτές περίμεναν μια μείωση του ΑΕΠ περίπου κατά 15% το β
τρίμηνο , που είναι και το χειρότερο αυτής της χρονιάς
Ειδικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δρα στηριοτήτων της οικονομίας , ο κύκλος εργασιν ανήλθε σε
58.987.931 χιλ . ευρ , από 78.800.256 χιλ . ευρ το δεύτερο
είναι σαφές στους πολίτες που εί.
ναι υποχρεωτιχή.
τρίμηνο 2019.
Στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια
1ο ΕΚΠΑ
Εξαιρούνπαι τα ελληνικά τυριά
από τους αμερικανικούς δασμούς
500 εκατ. για εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημόσιο
Στα 500 καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως κατετά .
Αγη το Εθνικό και Καποδιστρακό Πανεπιστήμιο Αθη
νν ( ΕKΠΑ) στην Παγκόσμια Ακαδημαϊκή Αξιολόγηση
των Πανεπιστημίων ( ARWU). Συνολικά e ελληνικά π νεπιστήμια βρίσκονται μεταξύ των 1.000 καλύτερων του
ηην εξαίρεση των ελληνικν τριν από τους δασμούς που έχουν επιβληθεί σε γεωργικά προϊόντα
της Ευρωπαϊκής Ενοσης αποφάσισαν οι HΑ, Εχει
προηγηθεί η εξαίρεση του ελαιολάδου και της βρσι
μης ελιάς , καθς και του ελληνικού κρασιού από τους
αμεριχανικούς δασμούς , γεγονός που δημιουργεί ένα
εξαιρετικό συγκριτικό πλεονέχτημα υπέρ των εξαγόμε νων ελληνικν προϊόντων .
ηπνδύσεις 500 εκατ . aς το 2026 για την εξοικονόμη
υση ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίον μπαίνουν σε
τροχιά υλοποίησης , μετά τη δημοσίευση στην Εqημε .
ρίδα της Κυβερνήσεως της Κοινής Υπουργκής Απόφα .
σης για το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίωνΗΛΕΚΤΡΑ-Οι πόροι του προγράμματος
προέρχονται από το Ταμείο Παρακαταθηκν και Λανεί .
ων και από την Ενρωπαϊχή Τράτεζα Επενδύσεων.
στις θέσεις 501-600 το Aρστοτέλετο Πανεπιστήμιο Θε σαλονίκης και το Ε0νικό Μετούβιο lολυτεχνείο.