Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟ υπΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρaάνος 1951-1974* Ιδοκτήτρια - Εκδότρια Σταυρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡ ΙΠΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)* Αp φύλλου 6880-12.169
050 ε
Τρεις κνητές μονάδες άμεσα
στη Δράμα από τη Θεσαλονίκη
Έλεγχοι για μάσκες
στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς
από την Τροχαία
Δράμας
Ολοκληρθηκε
η αλλαγή
οδοστρματος
στην πλατεία
Ελευθερίας
της πόλης μας
Ανακοίνωση της ΕΠΣ Δράμας
Παραμένει σε καραντίνα
η δομή φιλοξενίας
προσφύγων
στη BΙ. ΠΕ. Δράμας
Αναστέλλονται όλες
οι ποδοσφαιρικές
δραστηριότητες
στο Νομό Δράμας
λόγω ύποπτου
κρούσματος κορωνοϊού
Με πρωτοβουλία του Δ. Δράμας άνοιξε η κεντρική είσο δος | Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Σε πλήρη εξέλιξη η μετατροπή
του Αράπ-τζαμί σε πολιτιστικό
κέντρο στη Δράμα
Το Παρθένο Δάσος Φρακτού
υποψήφιο για μνημείο Παγκόσμιας
Κληρονομιάς της UNESCO
Το έργο της
πλήρους αποκατάστασης και αναστήλωσης του Αράπτζαμί
στην περιοχή της πλαΔικαστηρίων,
έχουμε ήδη δημοσιεύσε
αρκετά ρεπορτάζ παλα.
ότερα . Πρόκεται για ένα
σημαντικό έργο για την
πόλη της Δράμας, καθς
πρόκειτα να προστεθcί
ένας ακόμα στορικός
Κaγιάογλου-Ετο, αναδεικνύουμε το Δήμο μας σε περιοχή με ιδιαίτερη
πολιτισμική και περιβαλλοντική αξίο
Εμμανουλού δης: φιλόδοξη, δύσκολη και μακροχρόνια προσπάθειαν
τείας
Του Θανόση Πολυμήνη
INΟΥΜΕ διαίτερη βαρύτητα στην ένταξη του
Πορθένου Δάσους Φρακτού, στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομάς της UNESCO, τόνισε χθες
στον-Πρωνό Τίπο" , ο δήμαρχος Παρανεστίου κ Αναστάσος Καγιάογλου
Όπως σημείωσε χορακτηριστικά ο διος, πρόκεπαι για
ένα θετικό βήμα, το οπαίο θα απογεκσει όχι μόνο την περιοχή του Παρακεστίου, αλλά ακόμα καιτο Νομό Δράμας
πρόσθεσε ότι, θα μπορέσουμε έτοι να ενταχθούμε σε
διάφορα χρηματοδοτικά εργολεία, να
βρούμε χφήματα
ήσουμε όλη την περιοχή .
Αναφεράμενος στην Προγραμμα
τική Σύμβαση του Δήμου Παρανe
σίου με το Διεθές Πανεπιστήμο
Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) και την έδρα UN
ESCO που εδρεύει στη Δράμα , είτε
ότιψηφίστηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Δημοτικό Συμβούλιο Παραvεστίου, δηλνοντας χαρούμενος, nou ο Δήμος μας της Ελλάδος (ΠΑΕ.) για την σύνταξη φοκέλου υποψη
προχωράειστην προγραμματική σύμβαση με ένα από τα φτητας, προκεμένου το Πορθένο Δάσος Φρακτού , το
μεγολύτερα Πανεπιστήμια της Ελλάδος, το οποίο περι οποίο ανήκει στο Δήμο Παραεστίου να ενταχθεί στα μνη
λαμβάνει μεταξ όλλων και τη Σχολή reuτχνικν Επ στημν- με έδρα τη Δράμα , για την ανάδειξη του
μοναδεής μορφάς μνημείου της φύσης του Παρθένου συνεργασία με τον Παγκόσμο Εκπαδευτοκό και Πολτι
Δάσους Φρακτού σε Mημείο Παγκόσμιας ηρονομιάς στικό οργαισμό της UNESC0 έχει Εγκαθδρυμένη Πατης UNESCO . Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε ην εξο - νεπιστημακή Έδρα UNESCO με ακρωνύμιο Con-E-Ect
στρέφεια μας και μέσω της Δεθνούς Δετύωσης αναδει - και γνωστικό πεδίο τη διατήρηση των παρόχθων και δελ
κνύουμε το Δήμο μας σε περοχή με διατερη πολπισμική τακν οκοσυστημάτωw και τις δράσεις οκοτουρισμού
και περιβαλλοντική αξίο.
Σημείωσε μάλιστα ο διος μιλντας στον -Πρωνό
Τύπο, , όn η πρόταση είε νει κα παλαότερα προς το κούς , περφερειακούς και δεθνείς φορείς , προκειμένου
Δήμο Παρανεστίου από το δευθυντή της έδρας UNESCO
στη Δράμακ Εμμανουλούδη η οποία όμως δεν εχε προ - κής για τη διατήρηση των παρόθιων και δελταϊκν οικο
χωρήσει με την πραηγούμενη δημοτκή αρχή της κας Σω - συστημάτων και την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και
τηράδου
Όπως αναφέρεται και παραπάνω , ψηφίστηκε ατό το κτήρα των περιοχν αυτν.
Δημοτικό Συμβούλιο Παρανεστίου, το Σχέδιο της Προ
γραμματικής Συμβασης
ΦΩΤΟ Π.Τ.
ραμικν στοχείων του
πρην μουσουλμανικού
τεμένους , προύπολογι
σμού 469300 ευρ.
Όταν ολοκληρωθεί η
πρτη φάση της συντή ρησης του ζωγραφικού
δάκοσμου θα ξεκανήσουν στησινέχεια οι ερ γασίες αποκατάστασης
του τεμένους ΑράπΤζομί Το έργο έχει εκτχρος noλιισμού , ο ατοίος πρόκεπαι να μμενη αξα 806.451,61 euρ ( πλέον
χρησμοπουηθεί ως aίθουσα για εκθέσεις ΦΠΑ) καιχρηματοδοτείται από το Επηειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολική ΜακE δονία-Θράκη- του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ήδη, τις ημέρες πρν από το Δεκαπεν
και απακατάσταση του ζωγραφeού διά - ταύγουστο , ο Δήμος Δράμας προχρησε στο γκρέμοσμα ενός από τα
παροκείμενα μαγαφά, το
οποίο είχε αγοραστεί
από το Δραμνό εφoπλιστή κ. Αρη Θεοδωρίδη
και δόθηκε στο Δήμο
Δράμας ως δωρεά, προκειμένου να υπάρξε είνα αξιοπο
Ο Δευθυντής της Έδρας UNESCO Con- E- E
που εδρεύε στη Δράμα κ Δημήτρης Εμμανουλούδης και κοθηγητής του ΔΙΠΑΕ στη Δράμα.
μεταξύ του Δήμου καιτου Δs0νούς Πανεπιστημίου
ΦΩΤΟ ΠΤ.
μεία Παγκόσμιας ηρονομιάς της UNESCO
Το Δ.ΠΑ.Ε στο πλαίσο των αρμοδιοτήτων του και σε
ζωγραφeής παρουσάσεις ββλίων ομ
λίες για πολπιστικά θέματα και όλλα
Το πρτο έργο αφορά στη συντήρηση
κοσμου , μαρμάρνων , μεταλλικν και κε
σε αυτά
Ο στόχος της Έδρας είναι να ενσει δυνάμες με εθννα επεξεργαστούν ένα Διεθνές Πλαίσο Κανής Στρατηγάλλων οκονομικν δράσεων συμβατν με τον χαρα
σοδος προς
κεντρική πλευρά του τε
μένους από την οδό της
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ERSONAL PROTECΤI VE EJUIΡΜΕΝΤ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όnισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
Προγραμμα
Εe5ηλσεων.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
26 ΙΟΥΛΙΟΥ-18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
9 Αρεως 4 και 28ης Ο κτωβρίου, Δράμα
4 2521031290 | 6936 609382
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός, Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα