Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΕΣΠΙΑ 0
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τρίτη
18Αύγούστου 2020
ολρου καί Λαύρου μαρτύρων , Λέοντος και Ερμού
Σελήνη 20 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.43-Δύσις 814'
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ. (21-33β )
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις. Ανεμοι μεταβλητοί άσθενείς (20-32β )
Αριθμ. φύλ. 41733
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΔΕΚΑΛΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΜΑΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΤΟΥΡΚΩΝΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙΣΤΟ-ΝΙΚΕΣΤΩΝ ΑΝΟΝΥΜOUSGREΕCE
Κυβερνοπόλεμος: Άμυνόμεθα σθεναρς
σθεναρως
του πατρου διαδικτυακού έδάφους
Μητσοτάκης: Ήχυβερνοάμυνα βασικό στοχείο του νέου
άμυντικού δόγματος
ΕΝΩή κατάστασις στό Αίγαίο και την Άνατολική Με
σόγειο είναι έκρυθμη λόγω και του πρόσφατου έπεισοδίου της έπακουμβήσεως τν φρεγατν-ό Τσαβούσο
γλου έδειξε προχθές πολύ έκνευρισμένος άπό τηνάναλυτική ένημέρωση πού είχε ό Μάικ Πομπέο άπό τον
Νίκο Δένδια- την ίδια στιγμή βρίσκεται σέ πλήρη έξέ λιξη ένας άλλος άδυσπτητος πόλεμος μεταξύ Ελλάδος-Τουρκίας. Οκυβερνοπόλεμος."Ένας πόλεμος πού
έρχεται άπό τό μέλλον καθς οί είδικοί συμφωνούν πς
μετά δέκα χρόνια οί άναμετρήσεις δέΝ θά κρίνονται
άπό τους Στόλους ή τά μαχητικά άεροσκάφη ή άπό τούς
Στρατούς, Οί άναμετρήσεις μεταξύ κρατν θά κρίνονται μπροστά άπό έναν ύπολογιστή .
πουργού, των Ύπουργείων, τής κεντρικής Κυβερνήσεως (egov) δέχονται καθημερινά δεκάδες έπιθέσεις άπό
φανερές ή κρυφές τουρκικές διευθύνσεις. Φανερές που
φαίνεται πς οί χάκερς είναι Τουρκοιάλλά και μυστικές
άπό εύρωπαϊκές χρες δπως τό Βέλγιο, πού δέν φαίνεται. Αλλά είναι Άν και δταν άνέλαβε ή ΝΔ τήν διακυβέρνηση, όλες οίίστοσελίδες τν Υπουργείων ήταν τεχνολογικά πεπαλαιωμένες καί γι' αύτό εύάλωτες Σήμερα
έναν χρόνο μετά, ή κατάστάσις, χωρίς να έχουν έξαλειφθείοίκίνδυνοι (τροσφάτως έδέχθη έπίθεση ή σελίς του
Υπουργείου Έργασίας ) , είναι κατά πολύ καλύτερη .
Διά άποφάσεως τού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχει συσταθεί μυστική task force άποτελούμενη άπό τόνΥπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκο
"Όπως άποκαλύπτει σήμερα ή Εστίων, άπό την
στιγμή πού άρχισε ή κλιμάκωσις στίς σχέσεις μας μέ
την Τουρκία οί ίστοσελίδες της Βουλής, του Πρωθυ
ΕΌ Υπουργός Ψηφιακής Πολιτι- m Ό Ύπουργός Εθνικής Αμύνης Ό Διοικητής της ΕΥΠ Πανα- κής Κυριάκος Περρακάκης
Νoς Παναγιωτόπουλος
γιτης Κοντολέων
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σύρραξις στόν
ΣΥΡΙΖΑ μέ άφορμή
την Μεγαλόχαρη
Ό άρχηγός των Αθέων
Στέλνουν και τρίτο
γεωτούπανο στό Αίγαιο
ΟΤΑΝ όρκίστηκε ή πρτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καί στό γραφετο του στό Ύπουργείο Έξωτερικν είκόή πρτη κοινοβουλευτική όμάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τό
θέαμα ήτανάπογοητευτικό για τά δεδομένα ένός του Βελουχιτη όπως οι Πολάκης Σπίρτζης (μέσα
Έθνους στό όποιο κρατουσα θρησκεία είναι ή σέ αύτό τό γραφείο είχα μια συγκλονιστική ριαία
Ορθοδοξία . Έάν άνακαλέσει κανείς τό βίντεο άπό συζήτηση μέτόν Αρχιεπίσκοπο Άλβανίας Άναστάτήν όρκωμοσία των μελν του Υπουργικου Συμ- σιο), ένω άκολούθησαν (ένδεικτικά τά παραδείγ
μ βουλίου ένπιον του Καρόλου Παπούλια στό Προ -ματα) ή Υπουργός άπό τήν Καστοριά Όλυμπία Τεεδρικό Μέγαρο τόν Ίανουάριο του 2015, θά παρα - λιγιορίδου και άπό τούς νέους του 2019 ή Θεοδτηρήσει κάτι τύπους μέ άνοικτά πουκάμισα, χωρίς ρα Αύγέρη Δέκάδες φανέρωσαν τίς θρησκευτικές
γραβάτα και κάποια ταγάρια νά δίδουν ύπερη- πεποιθήσεις τους!
φάνως πολιτικό όρκο μέ τό δεξίχέρι στήν καρδιά
άλά Μαδουρο, άρνούμενοι τόν θρησκευτικό. Τά
μόνα μέλη της τότε κυβερνήσεως που έθεσαν τήν τι άλλο . Ενο άντιθέτως ή ΝΔ μετά τόν πρόσφατο
παλάμη τους έπί του Εύαγγελίου ήταν οι 'Υπουρ- πολιτικό ορκο που έδωσε στό Προεδρικό Μέγαγοί του Πάνου Καμμένου.
νες .
της Παναγίας καίτού Χριστού άντί πορτραϊτα
ΤΟΝ ΑΣΚΟ του Αίόλου έχει άνοίξει
ή ανάρτησις στά κοινωνικά δίκτυα του
Άλέξη Τσίπρα γιά τόν Δεκαπενταύγουστο και ό τρόπος διά του δποίου έπεχείρησε δ στενός συνεργάτης του Νίκος Κα
ρανίκας νά άπαντήσει σέ δσους ήσκησαν
κριτική στόν Πρόεδρο. Το έγχείρημα γιά
μία μεγάλη Κεντροαριστερά φαίνεται
νά είναι ένα πολύ δύσκολο έως άκατόρθωτο μέ τά σημερινά δεδομένα , άφου κορυφαία στελέχη του κόμματος βάλλουν
κατά παλαιν και νέων συντρόφων άκόμη καί για τήν συμφωνία μέ την Αίυπτο .
Ούσιαστικά δηλαδή ό ΣΥΡΙΖΑ άπό κόμμα άθέων σταδιακά άρχισε νά μετασχηματίζεται σέ κά (σελ. 4)
ροό ύφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος
Σολωμός Σολωμού
καί ό Ατίλας
πού συνεχίζεται . .
Φανερά ήνωχλημένη άπό τίς έκφρά σεις του ύπερασπιστού του κ . Τσίπρα .
Τά χρόνια πέρασαν, ή Άριστερά έγινε σύστη- Τσακλόγλου, μπήκε σε μιά άντίστροφη-ύβριδική
μα, κυβέρνησε-άπίστευτο- για πέντε σχεδόν χρό- εύτυχς για τήν ρα-διαδικασία. Ό συγκεκριμέ νια τήν χρα (!!!) και άν μπει κανείς στόν πειρασμό νος πρέπει λογικά νά είναι ο πρτος ανεοδημονά δει τά βίντεο μέ τίς μετέπειτα όρκωμοσίες των κράτης υπουργός άπό τήν μεταπολίτευση πού
άνασχηματισμν Τσίπρα θά διαπιστσει έκπλη- δέν έδωσε θρησκευτικό όρκο . Γεγονός πού πέκτος τήν μεταβολή: οί μισοί του Βουλευτές φο- ρασε άπαρατήρητο λόγω των φιλελεύθερων πορούν πλέον κοστούμια καί γραβάτες άνακαλύπτο- λιτικν καταβολν του Πρωθυπουργου.
ντας τόν πολιτισμό, ένω σταδιακά οί 'Υπουργοί του
ΣΥΡΙΖΑ άρχισαν νά όρκίζονται καί μέ θρησκευτικό θρησκευτικν πεποιθήσεων και έλευθέριν μέ
όρκο. Καί στό Προεδρικό Μέγαρο και στήν Βουλή . άφορμή τήν τελευταία άπρόσμενη άνάρτηση ΤσίΣυνέχεια στήν σελ.3
του Θεοφάνη Μαλκίδη*
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΒΡΓΑ
ΚΑΤΑ τραγική είρωνεία ή πράξη άμφισβήτησης της τουρκικής είσβολής, ή
ούσιαστική πράξη απελευθέρωσης
άπό τήν τουρκική κατοχή , ή άπόπειρα
έξαφάνισης του συμβόλου της τουρκικής παρουσίας στήν Κύπρο άπό τον
Σολωμό Σολωμού στίς 14 Αύγούστου
1996, συνέπεσε μέ τήν 14η Αύγουστου 1974 , όταν ο τουρκικός φασιστικός στρατός όλοκλήρωνε τον βιασμό της Κύπρου μέ τόν Αττίλα 2.
Επικεντρνομαι σήμερα σε θέματα άτομικν
Η συνιστσα της Ορθοδοξίας ίδρύθηκε άπό πρα για την Παναγία , γιά τρείς λόγους. Ο πρτος
τόν Βουλευτή Ίωάννη Άμανατίδη ό όποιος είχε
Συνέχεια στήν σελ. 3
.0 βασιλιάς Τής κοκαίνη , ένας άπό τους πλουσιτερους έγκληματίες στήν ίστορία και άρχηγό
Του καρτέλ του Mεντεγί, Πάμπλο Εσκομπάρ , είχε
έναν κουφό γυο που τόν μεγάλωσε Ενας πράκτορας της βρεταννικής ύπηρεσίας πληροφοριν ΜΙ
6 καί έμαθε πολύ άργότερα ποιός ήταν ό πραγματικός βιολογικός πατέρας του Ο Ρομπέρτο Σεντόγια Εσκομπάρ, 54 έτν σήμερα, ζεμέ τήν Υυναίκα του σέ μιά άπόμερη περιοχή της Μαγιόρκα μέ
Τό όνομα Φλιπ ΓουίΤκομπ, έκείνο πού του έδωσε ό
Βρεταννός πράκτορας που τόν έσωσε τό 1965, όταν
ήταν μόλις λήγων μηνν άπό ένα άγριο πιστολίδι,
όπου ένεπλάκη ό 16χρονος τότε πατέρας του Πάμπλο και όπου σκοτθηκε ή 14χρονη μητέρα Του
Έγραψε μάλιστα ένα βιβλίο μέ τίτλο First Bom:
Son of Escobar που θά κικλοφορήσει αύτή τήν
Εβδομάδα στήν Βρεταννία καί στό δποίο μιλά γιά
τήν ίστορία Της ζωής του καί τάσχέδιά του νά διαθέσει τά έσοδα άπό τις πωλήσεις σέ φιλανθρωπι
κούς όργανισμούς προκειμένου ανά έξλεωθεί γιά Τς
άμαρτίς Τού πατέρα του.
"Υμνοι Τράμπ
στόν Έρντογάν
"Έκθεσις έργων άπό τήν
συλλογή τού Μπάκιγχαμ
Συμπίπτει όμως και μέ την είσβολή του νέου Αττίλα στήν Κύπρο, στό
ΤΟ ΕΙΚΩΜΙΟ του Ταγίπ Ερντογάν έπλεξε δ Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ χαρακτηρίζοντάς
τον κσκακιστή παγκοσμίου κλάσεως, καθς προει
δοποιούσε τόν άνθυποψήφιό του Τζό Μπάιντεν ότι
κδέν θά είναι είς θέσιν νά του άντισταθεί Σέ συνέ ντευξή του πρός τό δίκτυο Fox News, δ Τράμπάνέφερε
άπευθυνόμενος πρός τόν Μπάιντεν: Aντιμετωπίζεις
άνθρπους πού είναι πολύ έξυπνοι : Άντιμετωπίζεις
Συνέχεια στήν σελ.5
ΣΠΑΝΙΑέργα τέχνης άπό την συλλογή τν άνακτόρων του Μπάκιγχαμ θά παρουσιασθούν γιά πρτη φοράστόκοινό, άπό τόν έρχόμενο Δεκέμβριο έως τόν Ιανουάριο του 2022, στήν γκαλερί του παλατιού. Θά έκτεθουν , μεταξύ άλλων , έργα τν Ρέμπραντ, Ρούμπενς και
Τιτσιάνο . Τά περισσότερα άπό τά έργα τής συλλογής,
πού άποτελεί μία άπό τίς πιό έντυπωσιακές παγκοσμί ως , άπεκτήθησαν έπί βασιλείας του Γεωργίου Δ.
Λεπτομέρειες στήν σελ. 7
Συνέχεια στήν σελ 8
σπίτι σας κάθε
πρω με σμέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
συνδρομ
.Ενα έστιατόριο στήν σάνγκσα, στήν κντρική
Κίνα, ζήτησε συγγνμη έπειδή προέτρεπε τους πελάτες του νά ζυγισθούν πρίν μπούν μέσα , στό
πλαίσιο μιας πανεθνικής έκστρατείας γιά νά σταματήσει ή σπατάλη Τν Τpοφίμωνν . Τό έστιατόριο
δέχθηκε τά πρά πολλν χρηστν του διαδικτύου, όταν άπεφάσισε νά έφαρμόσει αύτήν τήν τακτκή . Οί πελάτες έππρεπε νά σταθούν πάνω σέμιά ζυ
γοριά καί νά είσαγάγουν τά προσωπικά δεδομένα
τους σέμιά έφαρμογή πού στήν συνέχεια τους πρότεινε διάφορα φαγητά που θά μπορούσαν νά παραγγείλουν, άνάλογα μέ τό βάρος τους καί Τις θερμίδες Του κάθε γεύματος . Ο Πρόδρος Τής Κίνας ΣΙ
Τζινπίνγκ πρόσφατα κάλεσε τους Κινέζους νά μήν
σπαταλούν τά τρόφιμα!
Τσιγάρο, πρέφα καί καφέ ή νέες τεχνολογίες..
yανέους συμδρομητές !
Καλοκαίρι , χωρίς διακο-δάγροτικός και δκτηνοτρο- πρέπει νά δημιουργηθούν οί
πς (μόλις πέντε ήμέρες ) , μέ φικός τομέας τής χρος! Μτόν κορωνοϊό νά έπικρέμα-λήσαμε γιά πολύ και κατατα ς άπειλή , συναντήθη- λήξαμε στό συμπέροσμα, δτι
κα μέ καλό μου φίλο , έμπει -γιά νά πάρει πάλι τά έπά - χή κινήτρων , μέ πρτο Τήν και παράγεται γνση . Καί
ρο καί έπιτυχημένο τραπε
ζικό στέλεχο, που άναγκά- στηριχθούν όπωσδήποτε oί
σθηκε σέ cέθελουσία όταν , έταιρέίς τής νέος τενολογ - πρτα πέντε Ετη λειτουρ γιά νά σωθεί κάποιος <φί
λορ, Eμεινε χωρίς στήριγμα νά καταστεί αύτό δυνατόν , που θά στεγάσει αύτή την
έπένδυση, πρέτει νά βρίσκε
προϋποθέσεις γιά τήν χρηματοδότηση τν startup
έπιχειρήσεων και ή παροΙοχύα για συνδρομές σε Α0ΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
έδρεύει τό Πολυτεχνείο καί
τάκνριότερα Πανεπιστήμια ,
νω της ή χρα πρέπει νά διασφάλιση Τής ύποδομής μιά καλή ίδέα θά ήταν όλα
αύτά τά κτίρια, που άνήκαι τής στεγάσες τους στά
κουν στήν Άρχιεπισκοπή,
ΤΝΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΟΝ: 2130 170 070
emal. syndromes @estianewsgr
ας καί Τής καινοτομίας . Για γίας τους. Φυσικά, ό χρος στήν Εκκλησία ή σέ άλλα
Συνόχεια στήν στλ. 4
μ ΕΣΤΙ
αΣ ΕΣΤΙΑ
18-8-2020
9'771108"701120