Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)_
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
( 1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
17Αύγούστου 2020
Μύρωνος μάρτ Παναγίας της Γουμενίσοης
Σελήνη 28 ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 642-Δύσις 8.15
ΑΤΙΚΗ Κλοκαιρία μέ βορείους μετρίους άνέμους. Θερμοκρασία 8ος 33β.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές βροχές . Ανεμοι μέτριοι Θερμοκρασία έως 31β.
Αριθμ. φύλ. 41732
Ετος 144ον ,
Τιμή 1,50ε
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΕΤΡΑΦΟΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΤΩΝ ΗΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΠΕΡΝΣ
Ό Σημίτης θά παρέπεμπε στήν Χάγη
"Ίμια-άποστρατιωτικοποίηση νησιν!
0ατιωτικοπου
Προσοχή ναμήν φορτωθεί διά βίου τις άμαρτέες του ή πατριωτκή κεντροδεξιά παράταξις
HΕΣΤΙΑν μετά και τίς τελευταίες τήσουν οί Δημοκρατικοί . Φέρει
άρνητικές γιά τήν χρα μας διπλω - ήμερομηνία 20 Ιανουαρίου 1998
ματικές έξελίξεις-ΗΠΑ και Γερμανία μας πιέζουν γιά έφ' όλης της βλίο τν Μιχάλη Ίγνατίου-Νίόλης διάλογο μέ τήν Τουρκία ύπό
τίς άπειλές της γείτονος γιά άπο - Μαδρίτης και κωδικοποιούνται δι
χρηση άπό τό ΝΑΤΟ- έπικε ντρνει σήμερα την προσοχή της κές άγνωστες στόν έλληνικό λαό
σέ ένα κάνωστον στό εύρύ κοινό
τηλεγράφημα του πρην πρέσβε -μίτη γιά τά πρός παραπομπή θέμαως τν ΗΠΑ στήν Αθήνα Νίκολας
Μπέρνς , δ όποιος είναι συχνός συνομιλητής τού Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και θέτει σοβαρή ύποψηφιότητα γιά ύπουργός
Εξωτερικν τν ΗΠΑάν έπικρα καί σέ αποτυχία αυτού στήν συμπε
ρογραφία τν ήμερν στό Καστελλόριζο, Αφοϋ οί Τουρκοι κατέστη- φωνημένη διαιτησία της Χάγης.
σαν, διά τού έρευνητικού τους , την Ηδη ό Ερντογάν χρησιμοποίησε
περιοχή της έλληνικής ύφαλο- τόν δρο Διεθνές Δίκαιο της Θακρηπίδος άμφισβητούμενη, τρα λάσσης .
καλούνται οί δύο πλευρές νά άπόσχουν άπό μονομερείς ένέργειες
και νά καθίσουν στό τραπέζι τού διαλόγου! Γιά κάτι πού σέ άμφότερες
τις περιπτσεις (Ιμια, ύφαλοκρηπις) άνήκει στήν Ελλάδα.
δημοσιεύεται στό έξαιρετικό βικου Μελέτη για τήν Συμφωνία της
Τι άποκαλύπτεται λοιπόν άπό
τό έξαιρετικά ένδιαφέρον έγγραφο Μπέρνς
αυτού (σελίδες 320-329) οί μυστιτότε θέσεις της κυβερνήσεως ΣηΠρτον ότι ή Ελλάς συζητούσε
να κριθεί ή κυριαρχία τν Ίμίων
στό Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης άλλά υπό την προϋπόθεσιν, ότι
θά προσέφευγε ή Τουρκία σέ αύτά
τα στήν Χάγη.
Δεύτερον , διότι ότως τότε έτσι
και τρα άπό τίς μυστικές συναντήσεις του Βερολίνου έχει άρχίσει ύπόγειο παζάρι για τά θέματα για νά άμφισβητήσει τήν κυριαρχία
πού θά περιληφθουν στόν διάλογο
Επικεντρνουμε τήν προσοχή
μας σέ αύτό γιά δύο λόγους:
Πρτον , διότι ή χορογραφία
των Ιμίων όμοιάζει τολύ μέ τήν χοBΟ Κόστας Σημίτης
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Πρός διψήφια ύφεση
λόγω καταρρεύσεως
τουρισμού-έστιάσεως
Τό γκόλ τής τιμής
Προσκυνούν τήν χάρη
τής Παναγίας Τσίπρας
καί Σακελλαροπούλου
Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΙΣ του τουρισμού καί
της εστιάσεως , δύοκλάδων πού συνδράμουν σημαντικά στήν διαμόρφωση του
ΕΠ, άναμένεται νά συμπαρασύρουν
τά πάντα στό διάβα τους καί να δδηγήσουν τήν ύφεση σέ έπίπεδα ρεκόρ της
τελευταίας 25ετίας . Βάσει τν στοιχείων πού δημοσίευσε ή ΕΛΣΤΑΤ γιά τό
πρτο έξάμηνο του έτους , φαίνεται δτι
πολύ δύσκολα ή χρα μας θά περιορισθεί σέ ύφεση της τάξεως κάτω τού 10%.
Τότριμηνιαϊο ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου του έτους, δηλαδή τής περιόδου του
lockdown, πιθαντατα νά πέσει σέ χαμηλότερα έπίπεδα και άπό τά άντίστοιχα
ΑΕΠ της δεκαετίας τού '90.
ΠΡΩΤΑ τά καλά νέα: ό Έρντογάν δέν είναι άτρωτος Φεβρουάριο. Πολιτικά έπίσης-συνεχίζονται τά καούτε στρατιωτικά , ούτε πολιτικά , οϋτε οίκονομικά , λά νέα-ό Έρντογάν έδειξε ότι δέν είναι τόσο ίσχυαούτε γεωπολιτικά. Στρατιωτικά διότι ήρκεσε ή μύτη ρός δσο δείχνοι όταν αγαβγίζει, στήν Έθνοσυνέ - ,
τής πλρης του Λήμνος" στή πρύμνη του Κεμάλ λευση. Είπε ψέμματα στόν λαό του και στούς ΒουΡείς, μια άσκηση τν Ένόπλων Δυνάμεν μας στήν λευτές του τά πρτα 24ωρα όταν διαπιστθηκε το
παραμεθόριο σέ μειονοτικά χωριά της Θράκης (τήν ρήγμα τριν μέτρων που κατάφερε ο κυβερνήτης
έπομένη τν ίσχυρισμν Άκσόι πς τάχα κλείνουμε της Λήμνος στήν "Κεμάλ Ρείς του έντός έλλημουσουλμανικά σχολεϊα) και ή άπθηση άπό τό λιμε- νικής ύφαλοκρηπίδας. Τούς είπε κοτζάμήγέτης πού
νικό μιάς θαλαμηγού πού μετέφερε παράνομους με - ορκίζεται γονατισμένος στό κοράνι νά είναι ένάρε
τανάστες στό Αίγαίο (οί κουτοπόνηροι Τουρκοι είχαν τος και νά λέει τήν άλήθεια πς ήΚεμάλ Ρείς κασηκσει σημαία τν Η ΠΑ!) γιά νά καταλάβει ό Σουλ- τάφερε πλήγμα στήν Λήμνος. Ψεύτης! Είπε έπ τάνος πς ό Στρατός μας δέν φοβάται, δέν είναι ψο- σης ψέμματα πς έκανε έρευνες . Δέν έκανε . Το
φοδεής, δέν παίζει , καί πς μέ δύο τρεϊς συμβολικές "Ορούτς μία άνοιγε τά ήχητικά του, μία τά έκλει κινήσεις μπορεί νά έξευτελίσει τόν Τούρκο. Καί νά
στείλει τις φρεγάτες του έπακουμβισμένεςrρος φόρους του της Ανατολίας . Είπε έπίσης ψέμματα
έπισκευή στά ναυπηγεία όπως πρτοι αποκαλυψα- γιά την Θράκη. Δέν πειράχτηκε ούτε τρίχα κεφαλής
με άπό αυτή τήν έφημερίδα .
(σελ. 3)
νε. ΟΣουλτάνος πούλησε όμως τό σουλάτσον του
πρός εντος υφαλοκρηπίδας μας στούς άγαθούς ψηφοΈλληνογαλλική
συμφωνία
άμοιβαίας βοηθείας
καί συνδρομής
μουσουλμάνου άπό τις έλληνικές ένοπλες δυνάμεις
Τό άντελήφθη αύτό έως και ό Πρωθυπουργός κατά τήν διάρκεια της άσκησης στήν Γλαύκη. Απλς
Κυριάκος Μητσοτάκης που έσπευσε νά φωτογρα- όΈρντογάν θορυβήθηκε στήν ίδέα ότι ο έκει τοπιφηθεί τήν Παρασκευή δίπλα σέ όπλισμένα μαχητι - κός πληθυσμός θά μποροϋσε νά ύποστεί στό πλαί
κά μας άεροσκάφη στά Χανιά κάνοντας τούς Τούρ - σιο τής άμοιβαιότητας τς Λωζάννης ό,τι και ή Ελληκους νά άφηνιάσουν. Ο Στρατός μας, ένα όλόκλη-νική μειονότητα τής Πόλης το 1955. Νά μείνει δηρο βήμα μπροστά άπό τήν πολιτική μας ήγεσία, στό λαδή μέ τρία άπό έκατό μειονοτικά σχολεία, γιά
σύνολό της, ς πρός τό φρόνημα αυτή τήν έποχή , άρχή! Οίκονομικά έπίσης ό Ερντογάν δέν πατά καέδειξε λοιπόν στόν Έρντογάν τίαδιάλογον μπορει λά στά πόδια του έσχάτως!Ερχονται στιγμές πού
νά κάνει έπίτου πεδίου στό όποιο προεκλήθη. Όπως η Τουρκία ως κράτος θυμίζει τήν Σοβιετική "Ενωση
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ.4
ΠΕΝΝΙΕΣ
του Άγελου Ζαχαρόπουλου *
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ για τήν προμήθεια τν πανίσχυρων γαλλικν φρεγατν συνδυάζονται μέ την προσδοκία για μία έλληνογαλλική συμφωνία
άμοιβαίας βοήθειας καί συνδρομής.
Μία τέτοια συμφωνία θά μπορούσε νά
άποτελέσει ίσχυρότατη άποτρεπτική
δύναμη έναντι των σχεδίων Έρντογάν για κυριαρχία στό Αίγαlο και στήν
Άνατολική Μεσόγειο. Καί ή Γαλλία,
όχι μόνο ή Ελλάδα καί ή Κύπρος , έχει
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
του τό έδειξαν καί οί έθνοφύλακες στόν"Εβρο τόν
. Μιά παραγωγή πού είναι έφάμιλλη τουGame
of Thrones , βασισμένη στήν έλληνική μυθολογία
έτοιμάζει τό Netilix . Ή θεματολογία θά έστιάζει
στούς Θεούς του Όλύμπου, τους άνθρπους καί
τους ήρωες στήν Γή καί τον Κάτω Κόσμο, έν θά
συνδυάζει τό μαυρο χιούμορ μέ τό δράμα , άλλά
καί πιό σκοτεινά στοιχεία Ή σειρά θά όνομάζεται KaosS και θά σκηνοθετηθεϊ άπό τήν Τσάρλι
Κόβελλ (Charlie Covell) , Θά άποπελείται άπό 10
έπεισόδια και θά είναι μία ίδιαίτερη σειρά , ή όποία
στήν έπίσημη ίστοσελίδα του Netflix περιγράφεται ς: <Μιά ίδιαίτερη σειρά πού μέσα άπό μιά
σύγχρονη ματιά έξερευνά τήν έλληνική μυθολογία, έστιάζοντας στή σχέση φύλου- πολιτική ,
τήν έξουσία και τόν Κάτω Κόσμο.
Πιθανότης χάριτος
γιά τόν Σνόουντεν
Η πρτη ταινία στά
άγγλικά τού Αλμοδόβαρ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τν ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ δέν άπέκλεισε τό ένδεχόμενο άπονομής χάριτος στόν Εντου
αρντ Σνόουντεν, πρην ύπάλληλο τν άμερικανικ.
υπηρεσιν πληροφοριν τν ΗΠΑ πού κατηγορείται
γιά κατασκοπία . Και τουτο παρά τό γεγονός ότι πρό
τετραετίας δ Τράμπτόν χαρακτήριζε κπροδότη χωρίς
Ελαφρυντικν . Τότε δέν άφηνε περιθρια έπιεικείας
άπέναντί του.
ΕΝ ΜΕΣΩ τής πανδημίας του κορωνοϊού ό καταξιωμένος Ισπανός δημιουργός Πέδρο Αλμοδόβαρ γύρι
σε τήν πρτη του ταινία στά άγγλικά , μέ τίτλο The
Human Voice (Η Άνθρπινη Φωνή), ή όποία θά προβληθεί στό Φεστιβάλ Βενετίας. Επίσης, για πρτη
φορά ό Αλμοδόβαρ συνεργάζεται μέ την Τίλντα Σου ίντον , ή όποία πρωταγωνιστεί στήν ταινία . Τό όμότιτλο μονόπρακτο έργο πού έγραψε ό Ζάν Κοκτ τό 1928
Συνέχεια στήν σελ. 3
11 ΕΣΓΙΑ
. Τίσσερεις φορές πάνω άπό τις σχετικές έκτιμήσεις
ήταν ή τιμή που έπιασε σέ πρόσφατη δημοπρασία
ήλετρική κιθάρα μέ τήν όποία έπαιζε ό Τμμυ Χ ντριξ στίς άρχές της δεκαετίας τού 1960. Τό ποσό
στό όποιο κατακυρθηκε ή κιθάρα ήταν 216.000
δολλάρια, ένω ο έτιμήσεις έκαναν λόγο γιά 50.000
δολάρια. ΟΧίντριξ άρχισε νά παίζει στήν ίαππωνική
sunburst ήλεκτρική κιθάρα-τό