Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιρντής- Νιλους Καραθάνος 1951-1974* Βιoκτήτpα - Ειότρι Στανρίδου L Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2020
Περίοδος Β' (1974)- Ap. φύλλου 6880-12.168
430 Φεστιβάλ Τaνιν Μικρού
Μήκους Δράμας
Ολοκληρθηκε
με επιτυχία ο αγνας
ορεινού τρεξίματος
aSixPeaks"
ΠΟΙΜΑΝΤΟ PIΚΗ
Στην Κοίμη ση
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣΕΠΙ
Τα αποτελέσματα
για το Drama
ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΕΒΑΣ ΜΙΑΣ
της Θεοτόκου
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ
Pitching Lab 2020
Περισσότερα από 90 σχέδια
και από τς πέντε ηπείρους!!
Του κ. tωάννη
Δείρμεντζόγλου
(έξι κορυφές)
στο Φαλακρό
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020
ΠΑΥΛΟΣ
Έως τις 30 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις | Την εγγραφή 16 νέων στο χείων από όλη την ΕλΜάδα αποφόσισε το Υπ. Πολτισμού
Η καλλιέργεια των καπνν στη Δράμα και
τις γύρω περιοχές της ΑΜΘ στην Αυλη
Πολιτιστική Κληρονομιά της Ελλάδας
για την επιδότηση των δόσεων
δανείων α' κατοικίας
Αφορά τους πληττόμενους από τις επιπτσεις του κορωνοϊού
Ιλατφόρμα για την αποδοχή ατήσεων τρίμηνο στο 30%.
των πλητόμενων δανεοληπτν , η
αnoία άνο ξ στις 3 Αυyούστου και θα κού προσηου nou πληρνει μηΜαία δόση
παραμείει ανοοτή έως ττις 30 Σεπτεμβρίου , 425 ευρ και πληροί τα κρτήρια ένταξης στο
έχει ήδη προσελκύσει μεγλο ενδιαφ έρον . πρόγραμμα, θα χοpηνηθεί για το 1ο τρίμηνο
της Εδιής Γραμματείας Διαχερισης διoτ- (60κ, για το 2οτρη νο 1.020 ευp (30%) κα
κού Χρέους (ΕΓΔΚ) του υπουργείου Οονομικν για την υποβολή απήσεων στο λικά , στους 9 μήνες κάλυψης από το πρό πρόγραμμα ΕΟΥΡΑ, opoρά τηνατιδότηση
δανείων μ υποθήη στην α κατοεία όσων
επλήγησαναπό τις δυομενείς επιτσες της
παδημίας του κοροοίού.
οι δκοιούχοι του προγράμματος μπορούν www.keyd.govgs δαιούχοι μπορούν να
ναυποβάλουν ηλετρονκά αίτηση έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2020 στην ψιρακή πλατφόρμα δείγματα , καθς και τον οδηγό χρήσης της
Η πρόταση στηρίχθηκε από όλους τους Συνεταιρισμούς Καπνοπαραγωγν των
περιοχν Καβάλας , Δράμας , Ξάνθης, Ροδόπης και Σερρν
Για παράδεγμα, σε ενή μερο δάνεο φυαΓΑΠΡΟΤΗ φορά εντόσσετα στο Εθνμό Ευρετήρο Αυλης
Πολτιστικής ληpoνομάς της Ελλάδος, η καπνοκαλλιρ: Ανατολικής ΜοεδοΜας και θράκης με στόpαση της υπουργού Πολπιομού κας Ννας
. εντάσσοντα 16 νέα στοιχεία
στο ΕΟΜκό Ευρετήριο Αυλης
για το 3ο τρίμηνο 802.50 ευρ (70%) . Συνογεια στην περοχή της
Μενδνη.
γραμμα ΓΕΟΥΡΑ η συνεισφορά του
Δημοσίου θα φθάσε τα 3080 ευρ (επί συνόλου δανει ανν δόοωνύψους 3.825 ευp ).
Στην ηλεκτρονκή σείδα της ΕΓΔ
Πολτιστικής ληpoνομάς της Βλάδας
ς τονίζeτα στην ατόpοση, η καλλέργεια του κατνούο
Μακεδονα και τη Θράη διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην
κΟκή και nολτσμκή συγκρότηση της περοχής . όσο κα
στην οικονομία της . Η κατνοκαλλιργαα δε συνδέετα άμεσα
μετη δομόρφωση του αγροτού αλλά και του αστικού τοnίου
των περιοχν , όπου άθησε . Σήμερα η κονότητα των φορέων
καταβάλει πρooπoeεες για την ανάδεξη της συλλογκής μνήμις nου σνδέεται με ττην κανοκαλλέργεια, αλλά και με την
ανάδεξητων εναλακτυνν χρήσεωντου κατνού (γοστρονομα,
κοσμητολοία κτλ)
Το πρw στοείο Aυλης
Πολτιστικής Κληρονομιός
στην περιοχή
Την ένταξη αυτή χυρέτισε και το Νσττούτο Κονωνκν νημάτων & στορίας Καινού 0κκ .uκ. ) , τον ζοντας mως είαι Το Meλnoμνη Βa (pχτέτονα Μηχανό , με εξδκευση και
Πρτο στοιχgίο άυλης noλτιστικής κληρονομμος nou εγροφ επαγγελμαική εμπεpία στον τομόα της πολιτιστοης ηpονο
τα στο Εθνκό Ευρετήριω που αφορά τους νομους Καβαλος , μιός) σε συνεργασα με μέλη του LKKIK , ην Γεωπόνο Λένα
Δράμας , Σερρν , Ξάνθης και Ροδάτς, και Ελnouν να ανοξα Σκένδου κα το Εργοστήρο Πωσοολογας ΣνΜόρφυΣη του
το δρόμο κα για άλλα στοχεία
βρουν αναλυτικές εpωταπατήσεις με παρa Με αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία:
- Ειβραβεύονται α συνεπείς δοεολή
αnλής και εύκολης για τον χρήστη δοδικασίας , χωρίς να φεάζετα η συνποβοή οπoουδήμοτε δαιολογητκού . Εφόσον πληpoύv πτες, με εξυτηρετούμενα δάνεια, οι απoίo
τιςπροϋποθόσυι , 0αλάβουν την κραική εnδότηση για συνολικά 9 μήνες.
Η συνεσφορά του Δηοσίου γα την υno στήρξη των πληγέντων συμπολτν μας που πτν Πou επλήγησαν αιό την υγεονομική
έχρυνενήμερα δάνεια ανέρχται στο 00% της
έχουν πηγεί ατό την παδημία . Αυπό συμβα,
νειγια πρτη φορά στη χρα μας.
- Υnοστηρίζεται το ούνολο των δανεοληΠρόκετα γα μα απατητή διαδυασία, η ατοίαδήρκεσε σχεδόν τρία χρόνια.
Η πpόταση ματν ένταξη συντάχθηpε για το LK.KLκ από τη
δόσης και μέχρι του ηοσο0 των ουν μη υπpετούμενο δάνεο.
ακόμη και μετά το τέλος του 2018. Έτσι &ευρ , ανά πστωτή, για το 1ο τρίμηνο. Στο 20 νουμε λύση α μία ομάδα δανειοληττν Πou
τρμηνο η συνειοφορά ανέρτα στο 80% της δενπροστατεύονταν με τον νόμο 4006/2019
μηναίος δόσης και στο 3ο τρμηνο στο 70%
Πα όσους έχουν δάνεα σε καθυστέρηση
μικρότερη των 90 ημερν , η συνεοφορά δοτούμε ένα σημαντικό κομμάτι της μηκοίας
ανέρχετα στο 80% της μηναίας δόσης και δόσης του δανείου.
μέχρι του πoooύ των 500 ευρ, ανά moτωτή,
για το 1ο τρίμηνο. Στο 20 τρίμηνοη συνε, νέος γενάς όνων δανείων , λόγω της
σφορά ανέρχεται στο 70% της μναίας φίσης nou επoφερε η Πaνδημία,
δόσης και στο 3ο τρίμηνο στο 60%.
Στα δάνεια με καθυστέρηση μεγαλύτερη λάτονται nολλαπλάσιο δανεολήπτες σε
των 90 ημερν , η επιδότηση ανέρχεται στο σχέση με το προο ύμενο πλαίσιο
600% της μηνιαίας δύσς κα μέχρι του noooύ
των 300 ευρ, ανά πιστωτή , για το 1ο τρ Διαχείρισης Ιδιωτκού Χρέους κ ούης Κουρμηνο. Στο 2ο τρηνoη συνιοφορά ανέρχεται στο 50% της μηιοίας δόσης και στο 3ο
-κολαργtται η κουλτούρα nηpuμν , με
την έμπρακη στήρξη του κράτους , αφού εn
σκοπό την ανόδειξη της ne Δ..
Η πρόταση στηρίχθηκε αιό όους τους Συνεταιρισμούς ΚαOnως αναφέρει στην οακοίνοση του το Νσττουτο, ηκα πναnoραγωγν των περοχν Καβάας, Δράμας Εάνοης , Poλέργαατου καπνού στη Μακεδονία και τη θράη διοδρφάπ δότης και Σερρν , καθς κα αιό τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο
σηματικό όλο στη συνύπoρξη των εθνκν και θρησιευτικν
κοNστήτων, στην ομλότερη εγκατάσταση των Ελλήνν Πo0- Ομχον Μετατοησης κα Εraιρν Εοpίας Καmvού , την
σφύγων, στην ανάπυξησυνδοαλστικού νήματος και στην άνθιση της ουκονομίας .
Η καλλέργεια και εnεξεργοσίατου κανού συνδέετα άμεσα oτεεpμα οοους συνετέλεσαν α αυτή τη μεγλη απτυχία,
- nεpopζεται ο κίίδυνος δημιου ργίας μίας
- Eνσχύεται η κονωνή συνοχή , καθς καΣΕΚ.Ε Α.Ε και τη Μισοριάν Α.Ε
Η όλη δοδιασία έγνε αφοκερδς καιτο Κκικ. ευχαρΑπό την πλευρά wu, ο Εδυός Γραμματέας
τουαγρστκού και αστικού τοπίου , τν αρχtεκαθς και το Υπουργείο Πολτισμού να την όριστη συνεργα
σία .
μημεία . Ενα μία καλλιέργεια nou πeρνάει από νενά σε γενά
ατστελντας κομμάπ της nολτιστικής μας ταυτότητας.
Η διαδικασία εva noλ αnλή και γρήγορη
και ολοκηρωνεται με!
κληση, δηλαδή να δηλσα
Onως δήλωσα ηκ Μεδνη, τα 16στοχεία nου εγγράφον.
ται σήμερα στο Εοκό Ευpετήριο της Αυλης Πολτιστικής nΗ εγραφή στο Εθνοό Ερετήρο anoτελεί καθοριστό βήμα omοumς Ελλάδος σιστινουν muκveς πτυχές της λαίκής
για την ανάδειξη και δαφυλαξη μας ζωντανής napάδοσης Oης και δημουργκότητας των Βλήνων , ατε aφορούν
καθς καιγια τη μετάδοσή της στις νεότερες Υνeς Σημερα τη μουσή και το χορό , είτε τεχνογνωσίες καιπαραδοσιακούς
ολήπτης τον ετρόσυnό
του , έτε λογιστή ετε δοηγόρο ή σύμβουλο . Η
αμοβή του επροσηου
πληρνεται anοueeίaς αό
την τράτζα και μετέπετα
επμερί4τα στο δάνειο.
τρόπους κολιέργεας α oπoίες προύγουν την αφορuή δαφυσνν πόρων της περοχής μας, στην ανάδειξη των εναλλακτκν χρήσεων του κανού, κας και στη διατήρηση της συλ
λογής μας μήμης ααφέρετα.
Η pόταση συντάχθηpε με γνμονα τη Σμβοση ναη Α- ητα Σην Ελάδα στό το 2008 μέχρ oήμερα , έχpuv
φυλαξη της Αυλης ολπιστκής Οηρονομός (UNESCO
2003 ) καθς και Τις πολιτικές
εφαρμογής της στην Ελλάδα .
χείριση των φυσυν πόρων .
Η Αυλη Πολτιστιή Μηpονομά εναι η συλλογική μας ταυτόεγγροφεί στο Εθνικό Ευpετήριο 39 στοχεία .
| σελ4η
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μασμονίδης
ΒARCem
ERSONAL PROTECTIVE EQUIPΜΕNT
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Μέσα Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων
Κυνηγετικά Είδη-Ένδυση- Υπόδηση
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν 1.Κ.A)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Προγραμμο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
26 1ΟΥΛΙΟ- 1 AΥΤΟΥΣΤΟΥ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήpηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων .
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως :
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
www.barcom.gr
9 Αρεως 4 και 28ης Οκτωβρίου, Δράμα
4 2521031290 | 6936 609382
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-2030, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΓΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
6985 643 791 / 2521 10 4962
Πλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 0 6977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα