Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΠΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ Ε ΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
14 Αύγούστου 2020
Άριθμ. φύλ. 41730
"Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
Προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου
ΑΤΤΙΚΗ. Καλοκαιρία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ. (22-35β )
Σελήνη 25 ήμερν ! Άνατολή ήλίου 6.40' - Δύσις 8.19
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι μεταβλητοί έως 3 μπωφόρ. (21-32β)
ΥΠΑΡΧΕΙBΝΤΕΟΣΚΟΠΗΜΕΝΟΥΛΙΚΟ-ΟΔΕΝΔΙΑΣΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΓΕΝΙΚΩΝΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Ή φρεγάτα Λήμνος
ρήγμα στήν πρύμνη
προεκάλεσε ίσχυρό
ισχυρ0
τού Κεμάλ Ρεtg
Όταν αύτή προσπάθησε νά τήν έμβολίσει περνντας μπροστά της
Θερμός διάλογος Φλρου-Γκυλέρ Ίδού γιατί άναδιπλθηκε ό Ερντογάν
Η <ΕΣΤΙΑ άποκαλύπτει τούς λόγους
πού ό ΠρόεδροςΕρντογάν έγκατέλειψε
χθές αίφνιδίως τούς λεονταρισμούς, δι εβεβαίωσε τήν Κοινοβουλευτική Όμάδα του ότι δέν έπιδικει κάχρείαστες
έντάσεις περιπέτειες ( και κατ έπέκτασιν θερμό έπεισόδιο) καί πς ζητά λύση
<μόνον μέσα άπό τόν διάλογο . Οί αίτίες τής άναδιπλσεως Ερντογάν-έλπί
ζουμε όριστικής-είναι και στρατηγικές
άλλά και τακτικές . Στρατηγικές, διότι
ΗΠΑ καί Γαλλία ( είδικς ή δεύτερη μέ
την κοινή χθεσινή άσκηση μέ τήν Ελλάδα στήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα) έβαλαν φρένο στίς όρέξεις του Σουλτάνου .
Στρατηγικές, διότι ή συμφωνία Ελλάδος
- Αίγύπτου πού τόν αίφνιδίασε άχρηστεύοντας τό τουρκολιβυκό μνημόνιο άπεδεί
χθη game changer. Μητσοτάκης-Δένδιτου έκαναν ρουά μάτ , μέ την βοήθεια
του Πομπέο . Καί για νά τήν άκυρσει
προσπάθησε και προσπαθεί μέ άξισεις
νά γκριζάρει τήν περιοχή του Καστελλορίζου. ΟΈρντογάν , δμως, του ότοίου
τό έρευνητικό και οί φρεγάτες άνεχρησαν μέ φανφάρες και έπαρχιωτισμό σέ
ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση έκανε γιά
Συνέχεια στήν σελ. 4
του Αλεξάνδρου Τάρκα*
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Στοίβειν
<σουλτάνουν
διά του διαλόγου
διά της Θράκης
καί τωνfake neWS
Oι άθέατες πτυχές της μεγάλης κρίσης
Άσκησις Έλλάδος-Γαλλίας
Η ΑΚΡΑΙΑ κλιμάκωση τής έντασης σή ΝΑ Μεσό- διπλωματικν έξελίξεων πρός καλύτερη κατανόηγειο δέν άποτελεϊ έκπληξη ούτε γιά την έλληνική ση της περιόδου πού διανύουμε:
διπλωματία, που σέ ύπηρεσιακό έπίπεδο προειδοποιουσε τό Μέγαρο Μαξίμου νά μήν έχει Ψευοαι - Μέρκελ ήταν χρήσιμες , στε ή Ελλάδα νά μην
σθήσεις, ούτε γιά τίς φιλικές ξένες κυβερνήσεις, οι έμπλακεί σέ κρίση βραχυπρόθεσμα, άλλά δέν
όποίες είχαν διαμηνύσει στήν Αθήνα τήν άδυναμια έχουν μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη άξία.
ούσιαστικής παρέμβασής τους πρός τήν Άγκυρα .
οι έξελίξεις δέν άποτελουν έκπληξη ούτε για πή έλληνοτου ρκικής σύρραξης κατά τή διάρκεια
τήν Εστίαν. Τήν περασμένη έβδομάδα, όταν ή κυ- της Γερμανικής Προεδρίας στήν Ε.Ε., στε νά μήν
βέρνηση έξέφραζε ένθουσιασμό γιά τήν έπανέναρ- άναγκαστεί νά συζητήσει τήν έπιβολή κυρσεων
ξη τν διερευνητικν έπαφων μέ τήν Τουρκία στά στήν Τουρκία. Βασικό μέλημα της κ. Μέρκελ είναι
τέλη Αύγούστου, ύπογραμμίζαμε ότι τό μορατό-ή διασφάλιση τής παραμονής της Τουρκίας κοντά
ριουμ ήταν ψευδεπίγραφο και θά κατέρρεε έντός στίς ευρω-ατλαντικές δομές. Ή Ελλάδα άποδέχεέλάχιστων ήμερν . Γιατί, μετά τή μυστική συνά- ται αύτή τήν άναγκαιότητα, άλλά δέν είναι δυναντηση τν διπλωματικν συμβούλων των ήγετν τόν νά υφίσταται πλήγματα σέ βάρος τν κυριαρΈλλάδας-Τουρκίας-Γερμανίας στίς 13 Ίουλίου, χικν της δικαιωμάτων.
δέν ύπηρχε πραγματική διμερής συμφωνία , άλλά
μόνον ξεχωριστή συναίνεση Αθήνας καί Άγκυρας τόν πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη νά συμφωνήσει
στά λεγόμενα του μεσολαβούντος Βερολίνου. Κά
θε πλευρά του Αίγαίου άντιλαμβανόταν διαφορε-ξη των έλληνοτουρκικν έπαφν . Δέν είναι σαφές
τικά τίς παρασκηνιακές συζητήσεις, και ή Τουρκία άν ό κ . Μητσοτάκης άποδέχθηκε τό αίτημα της Καείχε ήδη άπειλήσει πς δέν θά άνέστειλε τίς έρευ- γκελλαρίου ή άντό έξάρτησε άπό τήν πορεία των δινητικές δραστηριότητές της.
1. Οί πρωτοβουλίες τής καγκελλαρίου Άγκ.
ΜΕ τό Ορούτς Ρεΐς νά κάνει πόλεμο νεύ
ρων καί τήν διεθνή κοινότητα, πλήν έλαχίστων έξαιρέσεων , νά άποστασιοποιείται άπό τήν έξέλιξη των γεγονότων , ό
Ταγίπ Ερντογάν έχει έκτραχυνθεϊ καί
θέτει μαζί μέ τήν ΑΟΖ καί ζητήματα τής
Δυτικής Θράκης. Επί πλέον, μιλντας σέ
κομματικό άκροατήριο ύπεστήριξε βασι
ζόμενος σε ake news ότι τό τουρκικό Πο
λεμικό Ναυτικό κέπέφερε βαρύ πλήγμω
σε έλληνική φρεγάτα . Μετά την προχθεσινή προκλητική δήλωση του τουρκικού ΥΠΕΞ περί μειωμένου άριθμού
Μοναδικό κίνητρο τού Βερολίνου είναι ή άποτρο(σελ. 3)
Σέρλοκ Χόλμς:
Κάπου άλλοϋ
είναι το θέμα ν
2. Ή κ. Μέρκελ φέρεται νά είχε άπαιτήσει άπό
Συνέχεια στήν σελ. 3
σέ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα γιά την έξέλιτου Βύρωνα Γ Πολύδωρα
ΠΕΝΝΙΕΣ
ερευνητικν έπαφν. Ένδεχόμενη άποδοχή άσφυκτικν προθεσμιν θά ήταν άπό άδόκιμη ς έξαιΟΛΟΙ ξέρουμε ή νομίζουμε πς ξέρουμε
τόν Σέρλοκ Χόλμς . Είναι έκεινος ό φανταστικός ντετέκτιβ που μαζί μέ τόν βοηθό
του Δρα Γουάτσον, συνεργάζονται γιά τήν
έξιχνίαση πολλν ύποθέσεων μυστηρίου .
Ο Σέρλοκ Χόλμς είναι δημιούργημα του
σέρ Άρθουρ Κόναλ Ντόυλ, Σκτου συγγραφέα (1859-1930) . Η άστυνομική λογοτεχνία άκμασε τόν 19ο-20ό αίωνα. Υπήρξε
ρεαλιστική λογοτεχνία , μέ έλάχιστες τάσεις λυρισμού καί ίστορικού πραγματι σμου. Ο άστυνομικός συγγραφέας τοποθετούσε τό αίνιο δίπτυχο: έγκλημα καιί
τιμωρίαν . Όσο ύπάρχει κοινωνία , ύπάρχει
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
οι κρίσιμες ρες έπιβάλλουν έθνική ένότητα, διακομματική στήριξη της κυβέρνησης και μετάθεση ρετικά έπιβλαβής για τά έλληνικά συμφέροντα, και
της κριτικής σε μεταγενέστερο χρόνο, άλλά είναι παρόμοιες ίδέες είχαν άπορριφθεί άπό όλους τούς
χρήσιμη ή άποκάλυψη πέντε άθέατων πτυχν τν
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Σιναυλίs μέ κοινωνική άποστασιοποίηση έξαγγέλλονται στήν Βρεταννία. Ή πρτη έγινε πρίν
άπό λίγες ήμέρες στό Νιουκάστλ όπου περίπου
2.500 άτομα βρέθηκαν στό pop-up Virgin Money
Unity Arena γιά μιά συναυλία του ρόκ τραγουδιστού Sam Fender. Τό σημείο μετατράπηκε στό
<πρτο socially distancedmusic venue. Πς έγινε
αύτό; Δέν ήταν μόνον ή όργάνωσις Ήταν και ήπε Gaρχία τήν δποία έπέδειξαν οί συμμετέχοντες Έτοι
οί συναυλίς θά συνεχισθούν έως τόν Σεπτέμβριο.
Χρηστάκη: Θά νοσήσει
τό 40% τού παγκοσμίου
πληθυσμού
ΌΈρωτας
στό Αρχαιο Δράμα
άπό τό Αττικό Σχολείο
Συνέχεια στήν σελ. 6
. Δίν γνωρίζουμε έάν συνιστά ρεκόρ και άν θά
τό δούμε στό βιβλίο Γκίννε, άλλά στίς καταιγίδες
μικρής ή μεγάλης διαρκείας που έπληξαν τόμεγαλύτερο μέρος τής ήπειρωτικής Εύρπης κατεγράφησαν περίπου 50.000 κεραυνοί Τάπροβλήματα
προεκάλεσαν θύελλες σέ περιοχές Της Γαλλίας, Τής
Τταλίας καιί της Σλοβακίας Έτσι, Τό σύστημα άνιχνεύσεως κεραυνν Ζεύ του Εθνικου κατέγραψε
γύρω στούς 50.000 κεραυνούς στήν Εύρπη καί
Τήν Μικρά Άσία.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ άπό τρία δισεκατομμύρια άνθρωποι
πρόκειται νάνοσήσουν άπό τόν κορωνοϊό και έκατομμύρια θά πεθάνουν, έκτιμά ό διακεκριμένος Ελληνο
αμερικανός καθηγητής του Πανεπιστημίου Yale Νι
κόλαος Χρηστάκης . Μέ άρθρο του στόν Economisty
σχετικς μέ τούς κινδύνους του ίου, ό καθηγητής
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΜΕ κύρια θεματική τον Έρωτα στό Αρχαίο Δράμα, θά
πραγματοποιηθεί άπό τίς 25 Αύγούστου και έως τίς 3
Σεπτεμβρίου , στήν πόλη τής Ελευσίνος , τό 8ο Αττικό Σχολείο Άρχαίου Δράματος μέ τήν ύποστήριξη τής
Ελευσίνας Πολιτιστική Πρωτεύουσα τής Εύρπης. Το
πρόγραμμά του και έφέτος είναι πλούσιο μέ θεατρικές
Συνέχεια στήν σελ . 7
σπίτι σαςκάθε
πρω, με συνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Βιδική προσφορά
ιανέους συνδρομητές
συνδρομή
* ΜΜάλάμπα άναγνσεως που μπορεί νά κδιαβά
ζε σέμικρά παιδιά τά παραμύθια άνέτυξε ή νοΤιοκορεατική έταιρεία Τεχνολογίας Naver Corp. Ή
λάμπα αύτή εναι σέ θέση νάμετατρέψει κείμενο καί
είκόνες σέ όμιλία, έν ένας ένσωματωμένος είκονικός
φωνητικό βοηθός μπορείνά έξηγεί Τί έννοιες τν
λέξεων καί νά άπαντα σέ έρωτήσεις τν παιδιν.
<Τά ταιδιά χουν άνάγκη νά άκούν βιβλία συχνά
γιά νά προαγάγουν Τις δεξιότητές τους στό νά σκέ
πτονται, στό νά συγκεντρνοντα, να άναπτύσσουν Τήν φαντασία καί τήν δημιουργικότητά τους
άλλά δέν μπορούν όλοι οί γονείς νά διαβάζουν όσο
συχνά θά ήθελαν βιβλία στά παιδιά τουρ τόνισε
σχετικς ό έπίκεφαλής Τή όμάδος σχεδιασμού Τής
λάμπας Τζαίημς Κίμ.
Εύτυχς πού ύπάρχει χαί ή δημόσια τηλεόραση!
Κι έκεί πού ή ζέστη δέν
σέ άφήνει νά κοιμηθείς , πταρά ρίζει , μέ τους Έλληνες νά
την θεία παρέμβαση του κλι- δείχνουν ένα έντελς διαφο- γρύπνηση ..
ματισμού , τόν όποίο διατη- ρετικό πρόσωπο άπέναντι
ρείς στά χαμηλότερα έπίπε
δα γιά τόν φόβο τν Ίου - έχω έλαττσει πλέον στό
δαίων, πού λεγε ή γιαγιά έλάχιστο τήν έξοδο καί Τήν
μου , άντιλαμβάνεσαι τήν παραμονή σέ χρους δημό- ορυθμάν σου, ξαγρυπνάς μέ
άξία και τήν ποιότητα τής
κρατικής τηλοψίας!
Χθές, λοιπόν , μετά τά με
άποστάσεις και συνεχή έπα- σάνυχτα και άφού είχα παρακολουθήσει ένα καταπληκτικό μάτς μεταξύ τής Ατά
λαντα και τής Παρί Σαίν
Ζερμαίν , προσπάθησα νά
κοιμηθ . Μέ τίποτα! Και
άρχισα το <Ζάπινγκο στήν
τηλεόραση . Εύτυχς πού
Μέ τόν κορωνοϊό νά κθeαύτόν μέ χίλιες προφυλάξεις ,
Ισχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΙΚΗ
Έτσι, άρχίζει πάλι τό
στήν θανατηφόρο έπιδημία, περίεργο έκείνο πρόγραμ
μαν, πού , καθς μένεις μέ σα, χάνεις τήν σειρά τν βιΤΜΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170 670
email. [email protected] ews.gr
σιους . Έναν καφέ άν πιούμε
μέ τους φίλους τό πρωί , κι
χρι άργά, ξαναγυρίζεις στίς
ταινίες και τήν τηλεόραση..
Συνέχεια στήν σελ. 4
ΕΣΤΙΑ
ΕΣΤΙΑ.