Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όu ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Την Κοίμηση της θεοτόκου
εορτάζουν οι ναοί
της Λακωνίας σελ. 7
Επαφές Ατσιδάκου
με λακωνικούς φορείς
για το περιβάλλον >σελ
αThe Historical Review
of Spartaε το nρτο επιστημονικό
nεριοδικό της Σπάρτης > σελ. 1.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 13 Αυγούστου 2020 | Ετος 25-Ι Αριθμός 5936 | Τμή φυλου 0,50ε
Τηλ 2731081 253 Fax: 2731081250*e-mailinfo Dlakonikos.gr.www.lakonikos.gr
ΑΠοσύρεται
για τροποποίηση
ο φάκελος της
ΣΔΙΤ Πελοποννήσου
Φορείς και κάτοικοι χωριν κατά του σταθμού 24 ανεμογεννητριν
Αντιδράσεις για αιολικά
στον βόρειο Ταυγετο
Tην απόφοση να ανακολέσει
τον φάκελο του έργου .Ολοκληρωμένη διαχείριση απopρμμάτων Πελοηοννήσου με
ΣΔΙΤ, έλαβε η Ελλάδοα , όηως
ενημερνει με σχετικό έγγραφό του, ο υφυnουργός Ανό
πτυξης και
Γιάννης Τσακίρης , τη Γενική
Διεύθυνση Περιφερειοκής και
Αστικής Πολιτικής της Ευρω Επενδύσεων
Στο εν λόγω έγγραφο αναφέ
ρεται ότι οι αρμόδιες unnρεσίες
στην Ελλάδα , λαμβάνοντας
υπόψη τις nopatηpήσεις- nou
έχουν διατυnωθεί εγγρόφως
από την Κομισιόν ,-θα npoBούν
στην αναμόρφωση του φακέ
λου, μέσω εξειδικευμένου
συμβούλου και με τηνυnοστή
ριξη της ομάδας JASPERS , με
την onoia έχει ήδη γίνει η σχετική επικοινωνία, Προκειμένου
να επανυηοβληθεί ο Φάκελος
Μεγάλου Εργου στις υnnpeoίες
σας το συντομότερο δυνατόν .
Όπως επισημαίνεται κλαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες ηου έχουν δημιουργηθεί από την Πανδημία , αλλά
και ότι η nροθεσμία για την
σπάντησή μας συμηίπτει με την
περίοδο των καλοκαιρινν
οδειν στελεχν των εμπλε κομένων Υπηρεσιν , σας γνωρίζουμε ότι δεν κατέστη δυνοτή
η συμηλήρωση / επικαιροno noη του φακέλου εμηρόθεσμα
και για το λόγο αυτόν οι ελλην .
κές αρχές onoσύρουν τον φά κελο του έργου nου έχει
υποβληθεί,
Εκφράζουν ανησυχίες για οικοσύστημα-αρχαιολογικούς χρους
Συγκέντρωση θεσμν , φορέων ψήφισμα , με το onοίο όηως το - και Πυργάκι" στον Βόρειο Ταυκαι κατοίκων των Δημοτικν νίζουν , "anaτούν την άμεση κα - γετο και εντός των γεωγραφικν στάλη σχετική επιστολή ηρος
Ενοτήτων Μυστρά και Πελλάνας τάργηση της υn ' αριθμ. 698/2014 ορίων δικαιοδοσίας των Δημοτι - την Περιφέρεια Πελοηοννήσου,
διεξήχθη στις 20/7/2020 στην Το - Απόφοσης της Ρυθμιστικής κν Ενοτήτων Μυστρά και ΠελΠική Κοινότητα Σουστιάνων , με Αρχής Ενέργειας (PAE, περίοθέμα την ενδεχόμενη τοποθέ - ρήγησης αδείας ηaρaγωγής θα επιφέρει ανεπανόρθωτη κα - ΣΠάρτης , τους Βουλευτές Λα τηση ανεμογεννητριν στον Β6 - ηλεκτρικής ενέργειας από αι- ταστροφή του Βόρειου Ταύγέτου , κωνίας την Εφορεία Αρχαιοτήρειο Ταύγετο. Οι συμμετέχοντες , ολικό σταθμό 24 ανεμογεννη- με ό,π αυτό συνεπάγεται για το των Λακωνίας και το ίνσττούτο
οι οnoίoι αντιδρούν σε μια τέ
Πρoomική, συνέταξαν ομόφωνα Τραμμένη Πέτρα Ξεροβούνα του .
Αναφορικά με το θέμα, αne
τον αντιπεριφερειάρχη Λακωλάνας , η κατασκευή του onoiou vίας θ. Βερούτη , τον Δήμο
θέση ηεριβάλλον
τους κατοίκους Σπάρτης
συνέκεια σελ 9
Αυτόματη αθωράκισην
κατά του κορωνοϊού
στους Μολάους
Υπερσύγχρονους σταθμός υγιεινής και απολύμανσης στο Νοσοκομείο
Με τεχνολογία αιχμής ενι - κτησε έναν υπερσύγχρονο υποβάλλεται σε θερμομέτρηση ,
σχύεται το Νοσοκομείο Mo - σταθμός υγιεινής και oπολύ- απολύμανση των υποδημάτων
λάων στη μάκη- έναντι του μανσης .
κορωνοίού Covid-19 και των
ενδονοσοκομειακν λοιμ - νέου εξοηλισμού , κάθε εισερ-καμία κίνηση!
ξεων , καθς η μονάδα απe - χόμενος στο νοσοκομείο θα
του και αντισηψία χεριν , αυΕιδικότερα , με τη Βοήθεια του τόματα , χωρίς να προβεί σε
συνέχεια σελ. 8
91lakonikOs.gr
Το οικονομικό κόστος
μιας σύγκρουσης
στο Αιγαίο
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΑΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟE ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤYΟ
του Σωτήρη Γεωργανά

Τελευταία νέα από την εφημερίδα