Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
| Διευθυντής (1898-1918) α
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
σ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
13 Αυγούστου 2020
Απόδοσις της έορτης Της Μεταμορφσεως
Σελήνη 24ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.39-Δύσις 820
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 6 μπφόρ (22-35β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές, Άνεμοι έως 3 μπωφόρ. (21-31β.)
Αριθμ. φύλ, 41729
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΟΙ ΕΙΣΗΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΕΘΑ ΣΕΜΗΙΣΟΤΑΚΗ ΑΝΑΠΟΤΥΧΕΙΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
άπαντά ή Έλλάς
Μ καί πρά
στοατιωτική άσκηση
έντός ύφαλοκρηπίδος
Πρός έκδοσιν Navtex σέ όλες τίς περιοχές πού κινείται παρανόμως τό Ορούτς Ρeς
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ στήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα στό
άπτατο δριό της, έκειπού αυτή συναντάται μέ την κυπριακή ΑΟZ, ταραμένει έκρυθμη.
Τό τουρκικό έρευνητικό Ορούτς Ρεΐς παραμένει η
έκεί για τέταρτη ήμέρα παραβιάζοντας μά τά κυριαρχικά δικαιματά μας, και προϊόντος του χρόνου ή πίεσις στήν Αθήνα αύξάνεται . Οι άλαλαγμοί τν Τούρ κων (χθές δ άνόητος Μπαχτσελί άπείλησε για πολλοστή φορά πς θά μας πετάξουν στήν θάλασσα, στίς κοιλιές τν ψαριν ), ή Ψυχολογική προπαγάνδα (βίντεο
μέσα άπό τό έρευνητικό μέ προβολή τν καλωδίων
μήκους 1.735 μέτρων ) , ή διαρκής πρόκλησις (χθές οί
Τουρκοι έθεσαν ξανά θέμα δικαιωμάτων γιά τήν έκπαί δευση της μειονότητος) καθιστούν στενά τά περιθρια άντιδράσεως γιά κάθε κράτος πού θέλει νά όνομάζεται άξιοπρεπές
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άτηχο
ντας και τίς θέσεις πού του διετύπωσε δίς έκτού σύνεγγυς δάρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλρος, προειδοποίησε χθές τήν Άγκυρα, δτι καμμία πρόκληση δέ
θά μείνει άναπάντητην, ένω όΥπουργός Εξωτερικν
Νίκος Δένδιας άναχωρείγιά συναντήσεις μέ τούς όμολόγους του του Ισραήλ , τν ΗΠΑ και της ΕΕ είς άναζήτησιν συμμαχιν έν όψει κλιμακσεως της έντάσεως . Η άλλαγή αυτή στούς τόνους Μητσοτάκη συγκριτικς μέ τό κλίμα στίς έπικοινωνίες του μέ τούς πολι
τικούς άρχηγούς, έχει αίτίας!
Στό Πεντάγωνο παρακολουθούν τό γελοίο κατ
αύτούς θέαμα νά φρουρείται έρευνητικό σκάφος άπό 15
πολεμικά . Παρά την ένταση χλευάζουν τούς Τούρκους .
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
<Καμμία πρόκληση
δέν θά μείνει
άναπάντητην
Οί ρήτρες Ιωάννου- Βενιζέλου
Νέο διεθνές site
άφιερωμένο στόν Takis
ΠΡΟ των εύθυνων της έθεσε χθές τήν
Τουρκία δ Πρωθυπουργός στό μήνυμα
πού άπηύθυνε στόν έλληνικό λαό σχετικς μέ τήν προκλητική συμπεριφορά στήν άνατολική Μεσόγειο . Ό Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι ή Ελλάς
δέν πρόκειται νά όξύνει πρτη τά πράγ
και σέ αύστηρό
τόνο είπε δτι ή αύτοσυγκράτηση είναι
μόνο ή μία όψη της ίσχύος μας. Καμμία
πρόκληση δέν θά μείνει άναπάντητη . Τό
έχουμε , έξ άλλου, άποδείξει στήν πράξη.
Καί θά τό άποδείξουμε ξανά έάν χρειασθείν. Ο Πρωθυπουργς προειδοποίησε
ότι ή παρουσία πολλν τουρκικν πο| λεμικν σκαφν σέ τόσο περιορισμένη
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ της δεκαετίας του 1990 ή Ελλάς έγι -.
νε μετά άπό έπιμονή του
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μέλος τής Δυτικοευρω-.
παϊκής Ενωσης . Ήταν ένας
διεθνής όργανισμός άσφάλειας , ή ένταξη στόν όποιο
διασφάλιζε ύποτίθεται το
καιρφ έκείνω τά έθνικά μας
συμφέροντα και άπέναντι των διεκδικήσεων των
Τούρκων. Άλλά ή ύπογραφή
μας δέν έγινε όπως-όπως.
Ένας σπουδαίος"Ελλην έπι στήμων διεθνούς κύρους
μέ είδίκευση στό Δίκαιο της Θάλασσας, μετέπειτα Δένδιας διάβασε όλα τά συγγράμματά του! Χάμέλος στό Δικαστήριο της Εύρωπαϊκής "Ενωσης , ρη στήν έπιμονή του στόν Μητσοτάκη γλιτσαό Κρατερός Ίωάννου είχε άλλη άποψη . Παρενέβη με τάχειρότερα.
στόν πρωθυπουργό και πέτυχε νά γίνει άποδεκτό
πς ή Ελλάς θά υπογράψει τήν ένταξή της στήν καλό Διεθνές Δίκαιο, άλλά διότι διέθετε φοβερό
Δυτικοευρωπαϊκή Ενωση μέ ρήτρα έπιφύλαξης. χιουμορ. Μιά φορά έξω άπό τό άμφιθέατρο της ΝοΔιαδικασία συνηθισμένη στό Διεθνές Δίκαιο όταν μικής του ΔΠΘ ήταν καμμιά δεκαριά φοιτητές που
μιά χρα θέλει νά ύπογράψει μιά συνθήκη άλλά όχι άδιαφορντας ότι έντός αύτου γινόταν παράδοσέ όλο της τό εύρος .
Θράκης μαζί μέ τόν ΓιάνΑνη Βαληνάκη, τόν Στέλιο
Περράκη, τήν Παρούλα Νάσκου Περράκη κ.ά.-ύπήρξε
πρωτοποριακή και διασφάλιζε τά έθνικά μας συμφέροντα . Έξαιροϋσε άπό το
πεδίο έφαρμογής τής συνθήκης τά θέματα ασυλλογικής άσφάλειας. Αύτός ο
όγκόλιθος μελετάται άκόμη μαζί μέ τόν Έμμανουήλ Ρούκουνα, τόν Διονύση
Εύρυγένη, τόν Χρήστο Poζάκη και άλλους άπό τούς
ύπουργούς Εξωτερικν . Ο
ματα. Εν συνεχεία όμως
(σελ. 7)
Ή παραλία
Anthony Quinn
του Α. Π.Δημόπουλου+
Τόν θυμάμαι πάντα όχι μόνο γιατί μας έμαθε
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ είναι, γιατί νά μήν μιλήσουμε για παραλίες , ή Έλλάδα άλλωστε
διαθέτει τόσες πολλές, και μία σίγουρα διαφέρει. Και βρίσκεται στήν Ρόδ ,
λίγα χιλιόμετρα νότια άπό τό Φαληράκι, παραδοσιακά έφερε τό όνομα <Βαγιάν , σήμερα όμως φέρει το όνομα
απαραλία Anthony Quinn>-άκόμα και
οί χάρτες έχουν προσαρμοστεί στήν
μετονομασία. Όχι, ότι τό όνομα έχει
κάτι το ίδιαίτερα παράδοξο βέβαια.
Κάθε άλλο μάλιστα , άφου ό Anthony
Quinn , ο μεξικανικής καταγωγής (και
πλέον έκλιπν ) ήθοποιός, ό όποιος
μεσουράνησε τήν χρυσή έποχή τού
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
ση θορυβοϋσαν και ένοχλοϋσαν έμας τούς ύπόΉ ρήτρα Ίωάννου-τόν όποιο είχα καθηγη- λοιπους. ΟΤωάννου φορντας ένα άπό τά λευκά
τή στό Διεθνές στο Δη μοκρίτειο Πανεπιστήμιο
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΟΙ πολυεστιακοί φακοί έπαφής δέν είναι μόνο γιά
τά γερασμένα μάτια πού δέν μπορούν νά διαβάσουν καλά. Τά παιδιά που φοράνε τέτοιους φακούς
Επαφής έχουw σημαντικά πιό άργή έξέλιξη Τής μυωπίας τους, σύμφωνα μέ μία νέα άμερικανική κλινκή δοκιμή . Τις Τελευταίες δεκαετί , ή μυωπία-στήν
όποία τά μάτια άποκτούν γιά μυστηριδεις λόγοu
έπίμηκες σχήμα- μφανίζε αύξητική τάση διεθνς .
Εως τό 2050 έκτιμάτα ότι πάνω άπό τους μισούς
άνθρπους (τό 54%) θά έχουν μυωπία, έν μεγά
λη μυωπία πάνω άπό πέντε βαθμούς θά έχει ό ένας
στους δέκα (10%). Η αύξανομένη χρήσις όθονν
και ή όλοένα άραιότερη παραμονή σέ άνοικτούς χ.ρου, όπου τάμάτια έστιάζουν μακριά, παίζουν ρό.
λο στήν έπέταση Τής μυωπίας , έν συμβάλλουν
καί οί γενετικοί παράγοντε, Η κλινική δοκιμή μέ
τήν όνομασία BLINK , που έγιε σέ 287 μυωπικά
παιδιά ήλικίας έπτά έως ένδεκα έτν τά όποια Τ
χαία χωρίσθηκαν σέ τρείς όμάδε, δείχνει για πρτη φορά ότι οί πολυεστιακοί φακοί έπαφής , πού συνήθως χρησιμοποιούντα γιά τήν βελτίωση Της κοντινής όράσεως σέ άτομα άνω τν 40 έτν, μπορούν νά διορθσουν έπίσης Τήν μυωπική όραση
στά παιδιά , έππιβραδύνοντας Τήν πρόοδό της
Οί Τουρκοι προκαλούν καί
μέ τά μειονοτικά σχολεία
Έπικίνδυνες οί διαστάσεις
του κορωνοϊού στήν Έλλάδα
ΔΙΕΥΡΥΝΕΙ τήν προκλητικότητα ή Τουρκία κα θς έκτός άπό τις θαλάσσιες ζνες και τά ένεργειακά αίφνης έθεσε χθές ζήτημα μειονοτικν σχολείων
στήν Θράκη τά όποία βάφτισε τουρκικάν . Ο έκπρόσωπος τοϋ τουρκικου ΥΠΕΞ Χαμί Άκσόι κατηγόρησε τήν χρα μας ότι έπιχειρει νά άφομοισει και
νά καταπιέσει την μουσουλμανική μειονότητα μέ σω του δήθεν κλεισίματος τν δημοτικν σχολείων.
ΑΚΡΩΣ άνησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει ή έξάπλωσις στού κορωνοϊού στήν χρα μας, καθς ό ΕΟΔΥ άνεκοίνωσε τόν μεγαλύτερο άριθμό κρουσμά
των άπό τήν έναρξη τής πανδημίας. Τά καταγεγραμμένα κρούσματα άνήλθαν στά 262 , έκ τν όποίων τά
233 είναι έγχρια και τά 85 στήν Θεσσαλονίκη. Έκεϊ
έντοπίζεται και τό μεγάλο πρόβλημα καθς εύρέθησαν 36 κρούσματα σέ οικο εύγηρίας. Τόγεγονός αυτό
Συνέχεια στήν σελ.4
Συνέχεια στήν σελ. 3
Συνέχεια στήν σελ. 3
απίτισας κάθε
προβ με συνέπεα
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
Όταν μαθαίνεις νά μετράς τά <δέχα όγδοα.
γιανέους συνορομητέ
του τραγουδιστή στό ξ - άλλά ένα κομμάτι που μυρΓιργος , πού ταξίδευε μέ φυλλο . Μέ Τις πρτες νότες μήγκιαζe τά δάχτυλα τν
τά βαπόρια, άξιωματικός αίσθάνθηκα ότι κάτι συνέ - χεριν καί τν ποδιν . Τά
σων τό κομμάτι ! Μπερδευόμουν ή δέν ήθελα νά πιστέ
Ψω ότι δέν μπορούσα νά
Τό 1963 , δ άδελφός μου
e Μιά άνάρτησις στό facebook, ή όποία θεωρή θηκε προσβλητική γιά τόν προφήτη Μωάμεθ, ήταν
ή αίτία έκτεταμένων ταραχν στήν πόλη Μπενγκαλούρου της νοτίου Ίνδίας, όπου μάλιστα τρες
άνθρωποι έχασαν Τήν ζωή τους Όργισμένοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους , έναντίον τους δέ οί
άστυνομικοί άνοιξον πύρ άφου ή χρήσις δακρυγό
νων και γκλόπς δέν άπεδείχθη έπορκής για τήν καταστολή τους . Ίνδικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν πλάνα άπό τά έπεισόδια, στά όποια διαδηλωτς είκονίζονται καθς πιρπολούν περιπολικά καί
άποπειρνται νά είσβάλλουν σέ άστινομικό Τμήμα
Ισχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΡΣΣΑΛΟΝΚΗ
του Εμπορικού ναυτικού, βαινε. Ήχος, ρυθμός, κιθά - μέν γιά νά χορέψουν , τά δέ βρ τά μέτρο Τό άφησα
μου. έφερε άπό Τίς ΗΠΑ έναν
δίσκο, πού έμελλε νά μού σμένα μέ τρόπο πού μού κ τής οίκογένειας!
άλλάξει τά μυαλά! Ή ταν
τό άλμπουμ< Trini Lopez και τόν θαυμασμό . Στό