Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη
12 Αύγούστου 2020
Φωτίου καί Ανικήτουτων μαρτυρων
Σελήνη 23 ήμερν 1Ανατολή ήλίου 638-Δύσς 822
ΑΠΙΚΗ Καλοκαιρία Ανεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ (22-358 )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι μεταβλητοί έως 3 μπωφόρ, (21-33β)
Αριθμ. φύλ. 41728
Ετος 144ον
Τιμή 1,50 ε
ΜΕΤΑ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΑΚΟΜΗ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕΤ0ΟΡΟΥΤΣ ΡΕΪΣΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ
Γκρίζο καί τό Καστελλόριζο. . .
Συμπαιγνία Εύρπης.Τουρκίας κατά Έλλάδος
Μέρχελ καί Μαχρόν άφήνουν τόν Ερντογάν νά κάνει σόου!
ΠΡΕΠΕΙ νά πουμε μέθάρρος την
άλήθεια: άν ή Ελλάς δέν άποβάλει στά έπόμενα 24ωρα μέ κάποια διπλωμάτης. Τό πλέον πιθανό σενά δυναμική ένέργεια τό Ορούτς Ρες
άπό την έλληνική ύφαλοκρητίδα πρεσβείες στήν Αθήνα , το όποιο
ή όποία βρίσκεται έντός της ΑΟΖ ύποκρύπτει συμπαιγνία Εύρπηςτου Καστελορρίζου, τότε ή περιοχή Τουρκίας μέ τελικό προορισμό τό
αυτή θά καταστεί στό έγγύς μέλλον τραπέζι του έφ'λης τής ύλης διαό,τι και τά Ιμια. Γκρίζα . Δέν θά μπο - λόγου . προβλέπει τά έξής στάδια:
ρεί να την πλησιάσει σκάφος του
Πολεμικού Ναυτικού σέ άπόσταση
μιλίων. Στήν καλύτερη περίπτωση γιά λίγες ήμέρες άκόμη , δπου καί
για έμας δέν θά πλησιάζουμε ούτε
έμείς ούτε οί Τουρκοι . Στήν χειρότερη θά τήν καταλάβουν οί γεί τονες διά χρησικτησίας μέσω του
ανύποστατου τουρκολιβυκού μνημονίου, το όποίο όμως θά άναρτη- νες είναι άναμφισβήτητο άλλως ή
θεί στήν έπίσημη σελίδα του ΟHΕ Έλλάς δέ θά έκανε αύστηρό διάβητόν Σεπτέμβριο δταν θά προεδρεύει στήν Γενική Συνέλευση Τουρκος
τοχύρωσε ή Ελλάς μέ τό αίγυπτιμα στην Τουρκία . Το ότι ή άντίδρασίς μας τά πρτα 24ωρα είναι χλι - ακό μνημόνιο.
αρή, αυτό όφείλεται στήν άδύναμη πλέον νομικά θέση μας μετά τήν
ύπογραφή τής τμηματικής συμφανίας μέ τήν Αίγυπτο καί την έξαίρεση του Καστελορρίζου. Είκάζε ται βασίμως δτι έλληνική Φρεγα- κές έρευνες. Δυτικές πρεσβείες
τα θά κινηθεί δυναμικά και θά κσυμπλακεύν μέ όμόλογή της τουρκική
τά προσεχή 24ωρα, άλλά άφου δυστυχς θά έχει όλοκληρωθεί προ - Αθηνν θά είναι έξαιρετικά δυνα ηγουμένως τό τουρκικό σόου . Και μική άφου την έχει κατοχυρσει
άφου έχει διακορευθείή ύφαλο- πλέον μέ διεθνή συμφωνία και έχει
κρηπίς μας
3. Μετά τό πέρας της προθεσμί
πού προβλέπει ό τουρκικός νόμος , ο Ερντογάν θά άποστείλει μέσα στό φθινόπωρο τό Όρούτς Ρεtς νοτίως τής Κρήτης για σεισμιριο πού διακινείται άπό τις δυτικές
1. Τό Όρούτς Ρεΐς θά παραμεί
νει στήν έλληνική ύφαλοκρη πίδα
στήν Αθήνα έκτιμούν δτι σέ αυτήν
την περίπτωση ή άντίδρασις τν
θά πραγματοποιήσει έρευνες μέ
την προστασία τουρκικν πλοί ων και την κατ ' άρχάς παρατήρηση δύο έλληνικν φρεγατν . Το
ότι πραγματοποιεί σεισμικές έρευ
τίτλους κυριότητος
S12. Ή Τουρκία θά άναθέσει
στήν ΤΡΑΟ νά προκηρύξει οίκόπεδα ύδρογονανθράκων στήν περιοχή νοτίως της Κρήτης πού κα4. Τότε καί μόνο τότε, όταν οί
Τούρκοι έπιχειρήσουν να άμφισβη
τήσουν την έλληνική ΑΟΖ νοτίως
Συνέχεια στήν σελ.3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Έντείνονται
τά μέτρα
στήν Κακαβιά
Είναι ό 28ος τό νέο σύνορο;
Τελευταΐο κάντίον
στόν Ντίνο Χριστιανόπουλο
Ο ΧΑΡΤΗΣ που δημοσιεύουμε στό κέντρο του σημειματός μας σήμερα περιέχει μια ίδιομορφία: είναι
τουρκικός , άλλά μοιάζει πολύμέ τήν γραμμή όριοθέτη
σης της ΑΟΖ-τμηματικήςπου περιέχει και ή συμφωνία Ελλάδος-Αίγύπτου .
Τέμνει τήν Ρόδο στήν μέ ση καί άφήνει γιά τό μέλλον
τήν όριοθέτηση της ΑΟ
του Καστελλορίζου άνατολικς του 28ου μεσημβρινού. Συμπτωματικς πρόΗνουτική σρατnγική του ναυάρχου Μnοστάνογλου.
ροναυτική τους άσκηση.
ΟΦΟΒΟΣ νά έξαπλωθεί άκόμη περισσότερο ή πανδημία στήν χρα μας δταν
θά άρχίσουν νά έπιστρέφουν οί χιλιά
δες Άλβανοί και Βορειοηπειρτες πού
έπισκέφθηκαν τά χωριά τους για τίς καλοκαιρινές διακοπές ήνάγκασε την Κυβέρνηση νά έπιβάλει τό μέτρο της καραντίνας . Συγκεκριμένα , μετά τόν Δε
καπενταύγουστο όσοι έπιστρέφουν άπό
την Αλβανία δπου τά κρούσματα έχουν
αύξηθεί δραματικά, θά ύποχρενονται
νά παραμένουν σέ έπταήμερη καραντίνα στήν οίκία τους. Δέν είναι τυχαο ότι
τά 50 κρούσματα στό έργοστάσιο έλαιουργίας στήν Χαλκιδική προήλθαν άπό
τίς δύο έργάτριες πού έπέστρεψαν άπό
Μετά όσα συμβαίνουν.
στήν περιοχή τό τελευταϊο
24ωρο έχω δύο έρωτήματα:
1. Είναι ό 28ος μεσημβρινός τονέο σύνορό μας
μέ τήν Τουρκία στίς θάλασσες της Άνατολικής Μεσογείου; Δεχόμαστε πς τό
Καστελλόριζο είναι "χαμέ
νον όσον άφορά τήν έπή
ρειά του στήν όριοθέτηση
(σελ. 7)
κειται για τίς περιοχές που έχουν δεσμεύσει σήμε - ης ΑΟΖ μας; Το κδεχόμαστεν προκύπτει ς έρτημα άπό τήν παθητική άντίδρασή μας στίς σεισμικές
Ποιός δ ήθικός
αυτουργός 1
ρα οί Τουρκοι μέ Navtex . Συμπτωματικς πρόκειται έρευνες που διεξάγει τό Ορούτς Ρείς στήν ύφαλογιά περιοχές που άνήκουν στήν έλληνική ύφαλο- κρηπίδα μας . Το κδεχόμαστε, προκύπτει άπό την
κρητιδα μέν, χωρίς όμως νά έχουμε προσδιορίσει φράση κορυφαίας Ελληνίδος διπλωμάτου που φέ
έκει τό εύρος των χωρικν μας ύδάτων , είναι 6 ή ρεται πς είπε μας δόθηκε μιά εύκαιρία μέ την
12 μίλια; Πρόκειται για περιοχές γιά τίς όποίες τυ - Αίγυπτο και τήν πήραμε -άρα άς συμβιβαστουμε
πικς δέν διαθέτουμε τίτλους, γιατί ή συμφωνία μέ μέ αυτήν στό πλαίσιο τής νέας μοιρασιάς;
τήν Αίγυπτο τά παρέπεμψε στό μέλλον. Συμπτωμα
τικς , τέλος, πρόκειται για τόν χάρτη της γαλάζιας
πατρίδας πού δημοσίευσε τόν Φεβρουάριο τοϋ 2019 φορας για θαλάσσιες ζνες-χωρικά ύδατα-ύφαή Καθημερινή . Επρόκειτο γιά μία διαρροή του τό- λοκρηπιδα στε νά λυθεί τρα ύπέρ των Τούρκων
τε Υπουργου Αμύνης Εύάγγελου Άποστολάκη προ - η διαφορά στόν 28ο μεσημβρινό, ύπέρ ήμων νοτίως
ειδοποίηση πρός τούς Τούρκους νά μήν έπιχειρή - της Κρήτης και τά θέματα του Αίγαίου νά άφεθουν
σουν έρευνα σέ αυτήν τήν περιοχή μέ άφορμή άεΣυνέχεια στήν σελ.4
του Σπυρίδωνος Άλφαντάκη
Ο ΑΥΤΟΥΡΓΟΣ της άπόπειρας δέν
έλαβεν αύτογνωμόνως τήν άνθρω ποκτόνον άπόφασιν. Δέν συνέλαβεν είς τόν νούν του αυτοπροαιρέ
τως τήν ίδέαν του έγκλήματος. Το
μέσον και ό τρόπος , ή κατεύθυνσις
πυροβολισμν έξ άποστάσεως έγγυτάτης κατά της κεφαλής και της καρδίας , ήτοι μερν του σματος καιρί ων, ό τόπος, ό χρόνος καί αί λοιπαί
περιστάσεις έκτελέσε ς του μαρτυρούσιν όπως δήποτε το ίδιαιτέρως
έπικίνδυνον του δράστου άλλά και
σχέδιον κατατείνον είς τήν έπιβουλήν της ζωής του δημοσιογράφου.
ΠΕΝΝΙΕΣ
2. Οδηγούμαστε σέ σαλαμοποίηση της διαΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Αν καί δέν έχει έπιβεβαιωθεί μετάδοσις κορωνοϊού άπό κατοικίδιο σέ άνθρωπο, μιά γάτα στήν Βρε
ταννία εύρέθη θετική σέ Covid-19 καί θεωρείται βέ
βαιον ότι κόλλησε άπό τόν ίδιοκτήτη της. Ή γατα έξετάσθηκε άπό τό Κέντρο Υγείας Ζων καί
Φυτν στό Ονέυμπριτζ του Σάρρεύ τό όποιο άναφέρει πς ήήδη έχει αθεί Οί Τεριπτσεις κατοικιδίων που έχουν προσβληθεί άπό κορωνοϊό είναι σπά
νεs , άλλά ύπάρχουν. Έπίσης, έχουν προσβληθε
ένα λιοντάρι καί μία τίγρις του ζωολογικού κήπου
Τής Νέος Ύόρκης
Άνω τν50 έκατ. εύρ
τό πλήγμα άπό την ΔΕΘ
Ό Ραφαήλ
απείραξεν την μύτη του
ΟΛΟΙ οί φορείς τής Θεσσαλονίκης δηλνουν δτι ή
άπόφασις τής Κυβερνήσεως νά άκυρσει τήν έφετινή
ΔΕΘ ήταν σωστή άπόφασις, λόγω της κρίσεως μέ τόν
κορωνοϊό.Ωστόσο, κανείς δέν μπορείνά μήν άναφερ
θεϊ στό μεγάλο οίκονομικό πλήγμα πού θά ύποστούν
έπαγγελματίες της πόλεως . Ο διευθύνων σύμβουλος
τής ΔΕΘ Κριάκος Ποζρικίδης έκτιμά ότι ή άκύρωσις της Εκθέσεως θά προκαλέσει ζημίες άνω τν 50
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ότι στόν Ραφαήλ δέν άρεσε ή μύτη του
και τήν άντικατέστησε μέ μία βελτιωμένη έκδοχή της
στήν περίφημη αύτοπροσωπογραφία του . Σέ αύτό τό
συμπέρασμα κατέληξαν έπιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ρμης πού δημιούργησαν στόν ύπολογιστή
μία τρισδιάστατη άναπαράσταση του προσπου του
ζωγράφου της Άναγεννήσεως μέ βάση έκμαγείο του
κρανίου του, τό όποίο χρονολογείται στό 1833. Τότε
Συνέχεια στήν σελ. 8
.Ένα γαλλικό τυρί θεωρείται ύπεύθυνο γιά ρύπανση ποταμού στήν άνατολική Γαλλία Γιά Τήν
άκρίβεια οί κτηνοτρόφοι γύρω άπό τόν ποταμό
Λού κατηγορούντα ότι τάλιπάσματα, Τά όποία
ρίχνουν προκειμένου νά άναπτυχθούν γρήγορα τά
χόρτα που τρνε οι άγελάδες του, έχουν ρυπάνει τά νερά σέ σημείο νά έξαφανισθούν οί πέστροφs που κάποτε άφθονουσαν στήν περιοχή . Τό γάλα αύτν τν άγελάδων τηγαίνειγιά τήν παρα
γωγή του σκληρού Τυριού Κομτέ ή ζήτησις του
όποίου αύξάνεται κατακορύφως κάθε χρόνο. Άποτέλεσμα είναι οί άγρότες νά έντείνουν τς προσπά
θεις γιά παραγωγή ζωοτροφής μιά καί ή κάθε άγε
λάδα χρειάζεται περί τά 100 κιλά χόρτου ήμερησίωs ( ) προκειμένου Τό γάλα της νά είναι κατάλληλο γιά τό ποιοτικό αύτό Τυρί Τις έππτσεις όμως
Τις πληρνουν οί πέστροφε.
Η ΕΣΤΙΑ ,ε
Συνέχεια στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ. 7
σπίτι σας κάθε
πρωμεσυνέπεια
3μηνη, , 80Ε
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
Ή Τουρκία άντί Ίστορίας, έχει ποινικό μητρο
Ειδική προαφορά
μανέους συνδραμητές
Πολύ φοβούμαι , άγαπη- έχουν άποτεθε στίς άποθήκες ,
και οί ήγέτες έχουν άποφασίσει ότι κόλα αύτά μπορούν νά
περιμένουν. Η άχαλίνωτη
νούμε μιά περίοδο κατά τήν έπικράτηση τής παγκοσμιοόποία οί πολιτικές ήγεσί- ποιημένης οίκονομίας , ή χω
Τια τής πολιτικής, έχουν άρχισει νά άποδίδουν τά-όλέθρια- άποτελέσματά τους . Κι
έτσι ή ένωμένη Εύρπη πα ρακολουθεί άπαθής τήν ξετσί
πωτη Τουρκία , νά έπαναφέρει
s ένδιαφέρονται γιά τό πς ρίς δρια και κανόνες ύποταγή στήν μνήμη-και τήν πράξηθά τά βγάλουμε πέρα σήμερο Τής πολιτικής στό τραπεζικό τήν πολιτική του γυμνού κυρτου ξίφου , Τήν πολιτική του
πλιάτσικου και τής είσβολής
σέ ξένα έδάφη , Τήν πολιτική
Τν αίμοσταγν άρποκτικν ,
τά όποία , μισθνοντας στίφη
βαρβάρων και σφάζοντας γυ ναικόπαιδα καί γέροντεs, ύποδούλωσαν λαούς διά τής μής
βίας και έν συνεχεία φρόντισαν
η νά άφανίσουν τούς γηγενείς
πληθυσμούς, μέ τήν προσφιλή
τουs μέθοδο τής γενοκτονίας .
το, ότι ή Εύρπη νωμένη
ή όχ- δέν ένδιαφέρεται γιά τό
μέλλον της , Νομίζω ότι περ σχύa για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΦΣτήν σύλληψη του 74χρονου μεγιστάνος εχνολογίας Τζν Μακάφι προχρησαν οί άρχές Τής
Νορβηγία, έπειδή άρνήθηκε νά φορέσει μιά ίατρικάπιστοποιημένη μάσκα άντί γιά Τό μαύρο γυνακείο έσροιχο μέ τό όποίο είχε καλύψει τό πρόσωπό του . Τήν μάσκαίχε φτιάξει άπό ένα γυναικίο
έσροιχο, καί συγκεκριμένα ένα στρίνγκ
και άφήνουν τό μέλλον .για σύστημα και ή έγκαθίδρυση
τν <μάγων> Τής οίκονομίas στά ύψηλότερα σκαλοπά
άργότερα Ίστορία , παραδόσεις, δόγματα, περγαμηνές,
ΤΜΗΝΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170 670
emaili [email protected] gr
ΚΕΣΤΣ
Γεα ΕΣΤΙΑ:
Συνέχεια στήν σελ. 4
12-8-2020 .