Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Δευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918 1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
1974-1997).
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
10 Αύγούστου 2020
Λαυρεντίου, Ξυστου έπισκόπου Ρμης
Σελήνη 21 ήμερων 1Ανατολή ήλίου 6.36-Δύσις 8.24
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία μέβορείους ίσχυρούς άνέμους Θερμοκρασία έως 326.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοπικές νεφσεις Ανεμοι μέτριοι Θερμοκρασία έως 33β.
Αριθμ. φύλ, 41725
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΥΠΕΞ:<ΠΡΟΒΑΪΝΟΥΜΕΣΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΠΟΥ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΑΜΕ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΖΩΝΕΣ
μίλια σέ Ιόνιο-Κοήτη
Δένδιας: Καί τρα 12
μετά την έπικύρωση τής ΑΟΖ
Αμεσα πρός κύρωση στήν
10Έπικοινωνία ΥΠΕΞ καί Προέδρου Κοινοβουλίου Κστα Τασούλα
Βουλή οί συμφωνίες μέ Αίυπτο καί Ίταλία
τά χωρικά ύδατα της Ελλάδος στά 12 μί - λετήσει όλους τούς φακέλους μέ τά έπιχειλια στό Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης, δη- ρήματα Ελλάδος-Τουρκίας άπό την έποχή
μιουργντας πλεονέκτημα γιά τήν Ελλάδα
έν όψει διαπραγματεύσεων μέ τήν Τουρκία ,
διεθνούς διαιτησίας ή παραπομπής στό Διε θνές Δικαστήριο της Χάγης.
λα γιά τίς άναγκαίες συνεννοήσεις . Στήν
PΑΓΔΑΙΕΣ είναι οί έξελίξεις στήν περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μετά την συμφωνία μέ τήν Ίταλία θά προσαρτηθούν
τμηματική όριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ έπίσης δύο πρωτόκολλα , μέ την άκριβή
Ελλάδος-Αίγύπτου . Η συμφωνία γιά την θέση έλληνικν οίκοπέδων πρός έρευνα
όποία ήταν ένήμεροι Αμερικανοί καί Γερ- ύδρογονανθράκων στό Ιόνιο πρός άποφυμανοί-δΥπουργός Εξωτερικν τν ΗΠΑ γή παρανοήσεων.
Μάικ Πομπέο τηλεφνησε στόν όμόλογό του Σούκρι κατά τήν συνάντησή του μέ
τόν Νίκο Δένδια-θά κυρωθεί συντόμως
άπό τό έλληνικό κοινοβούλιο μαζί μέ την
άντίστοιχη της Τταλίας μόλις αυτό άνοί ξει."Ηδη έπικοιννησε ό Ύπουργός Εξωτερικν μέ τόν εύρισκόμενο στήν Ηπειρο
Πρόεδρο τού Κοινοβουλίου Κστα Τασού
τν έπαφν Καραμανλή +Ντεμιρέλ
Είναι, δέ , τόσο προχωρημένα τά πράγματα γιά τόν σχεδιασμό της έπεκτάσεως
τν χωρικν ύδάτων , στε δ Υπουργός
Ή κύρωσις τν συμφωνιν άπό την
Βουλή, ή έπικύρωσίς τους άπό τήν Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελ
λαροπούλου και ή δημοσίευσίς τους στήν
Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως λύνει τά χέρια τν Μητσοτάκη-Δένδια νά προχωρή
σουν στό έπόμενο στάδιο είτε μέ Προεδρικό Διάταγμα είτε μέ Νόμο, να έπεκτείνουν
Δεδομένης τής όριοθετήσεας ΑΟ 9 Εξωτερικν ήταν έξαιρετικά άποκαλυπτι
μίλια νοτίως της Κρήτης) , ή Ελλάς δύναται πλέον νά τό πράξει.Όμόνος πού έκφρά ζει διαφωνία είναι ό Εύάγγελος Βενιζέλος
μέ το έπιχείρημα ότι ή μερική έπέκτασις Αντζολέτος ) Δήλωσε τήν Παρασκευή:
ύδάτων θά άποτελέσει άναγνριση δτι τό
Αίγαίο είναι θάλασσα είδικν συνθηκν
άλλά στό ΥΠΕΞ δέν άνησυχούν Έχουν μεκός στήν συνέντευξή του στόν ΣΚAΪ.
(Απόστολος Μαγγιριάδης , Αντνης
ΚΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Κι έχθές στήν
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Επτά νεκροί
στίς πλημμύρες
Προκλητικοί έορτασμοί
τον Τούρχων
στήν Τηλλυρία
ΑΠΟ τό Σάββατο σας ένημερσαμε πς σέ Μαξί - χορηγήσουμε πολιτικό άσυλο. Τούς κυνηγά λέει ό
μου και Πεντάγωνο ύπάρχει διάχυτη άνησυχία για Έρντογάν . Καί άλλο λάδι στή φωτιά.
νέα έξαρση του μεταναστευτικου. Η Τουρκία είναι
άρκετά προβλέψιμη, πλήν λίαν έπικίνδυνη στόν τομέα αυτό . Συγκεκριμένα δείγματα γραφής , άλλωστε, έδωσε τόν Φεβρουάριο στόν"Έβρο. Στήν οίκο- ορισμό της Ελλάδος. Ή έκρηξη νιτρικού άμμωνί .
νομική κατάσταση πού βρίσκεται μάλιστα σήμερα ή ου, στήν όποία πιθανόν νά έβαλαν τό χεράκι τους
γείτων , μέ την Δύση νά τήν πιέζει για νέα έξευτελι - δυνάμεις ή άκρα της περιοχής μέ λέιζερ, όδηγεί σέ
στική (όπως τό 2002 ) προσφυγή στό Δ.Ν.Τ, ή έργα - νέα μεταναστευτικά κύματα . Καί μάλιστα πότε; Τήν
λειοποίηση του μεταναστευτικου και τυχόν έπει- ρα που ή πατρίδα μας δοκιμάζεται άπό το δεύτεσόδιο στήν έλληνική ύφαλοκρηπίδα άποτελεί μέ - ρο ίσχυρότερο κυμα του κορωνοϊού και κάθε παγα δέλεαρ γιά τόν Ερντογάν . Ο άποπροσανατολι- ράνομος μετανάστης πρέπει ν παραμένει σέ κασμός των φιλήσυχων ιλήν άγραμμάτων της βαθειάς ραντίνα σέ κλειστό χρο μία έβδομάδα! Άν πλημ Ανατολίας, που συνιστουν τόν πυρήνα της φυλλο-μυρίσουμε, που θά τούς βάλουμε όλους αύτούς; Η
ροούσας λαϊκής έκλογικής βάσης του , είναι άπόλυ-κυβέρνηση πασχίζει νά βρετ ύβριδικές γιά τήν ρα
τη προτεραιότητα .
Όσον άφορά το μεταναστευτικό ,
γιά τήν ρα ή "Θάλειαν και ο στρατηγός άνεμος . ση 136 Ιρακινοί Εθελοντικς . Ας πουμε ότι πρόΠλέον αυτων , πρέπεινά βάλουμε στήν έξίσωση
καί τόν Λίβανο, άπό όπου άναμένεται νέο μεταναστευτικό κύμα πρός τόν άγαπημένο ίστορικά προΝΕΚΡΟΥΣ κατεστραμμένες περιουσίες , περιοχές βυθισμένες στήν λάσπη,
τεράστιες ζημίες στό δικό δίκτυο είναι
δ,τι άφησε στό πέρασμά της ή καταιγς
κ Θάλεια, πού έπληξε έπί ρες τήν βορεα Εύβοια . Οι είκόνες παραπέμπουν σέ
τροπική καταιγίδα , άλλά ούδόλως άπέ
χει άπό αύτό τό άκραίο φαινόμενο, καθς σέ διάστημα όλίγων ρν τά νερά
(σελ. 3)
λύσεις, πού στό μέλλον ίσως καταστουν καθολικές
δημόσιες πολιτικές μέ την βούλα της ΕΕ. Προχθές
Μελετντας
τό μέλλον
για τήν ρα ή "Θάλεια, και ό στρατηγός άνεμος, αναχωρησαν για το Τρακινό Ερμπίλ μέ είδική πτήΤά μπωφόρ που φυσάνε στό Αίγαϊο άναστέλλουν
τά σχέδια των διακινητν. Αν φτιάξει στοιχειωδς
όμως ο καιρός, άς έτοιμαζόμαστε για νέες ναυμαχίες μεταξύ λιμενικού-διακινητν.Ήδη τήν έβδομάδα πού έφυγε , είχαμε έλαφρά αύξηση τν ρον . Γιργος Κουμουτσάκος μέ τήν έγκριση του ΠρωΑπό τό μηδέν πήγαμε στούς έκατό, τόσοι παράνο- θυπουργού και σέ συνεννόηση μέ τόν Επίτροπο
μοι μετανάστες έφθασαν. Περιέργως , έπίσης, άφί - Γιόχανσον έξασφάλισε κονδύλι 20 έκατομμυρίων
χθησαν στήν Χίο πενήντα Τουρκοιάντικαθεστωτι - εύρ σέ πρτη φάση. Μέ αυτό τόν τρόπο έπιδοτει
κοί, (άν θέλουμε τό πιστεύουμε) , μέ αίτημα νά τούς
μας σζει
Συνέχεια στήν σελ.4
του Παύλου Τμοθέου
κειται για συμφωνημένες άπελάσεις. Δέν έφυγαν ,
βεβαίως , έτσι.
Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ένός δρόμου γιά τήν
έξοδον άπό το μεταμνημονιακόν
τέλμα θά έπρεπε νά άπασχολεί άπό
έτων τά μεγάλα πολιτικά κόμματα.
Κάτι τέτοιο δέν ίσχύει! Ένδεικτικό
της ίδεολογικής καί έν τέλει πολιτικής άνεπαρκείας των είναι ή προφανεστάτη άμηχανία της κυβερνήσεως ένπιον τού πακτωλου χρηματοδοτήσεων που συνεφνησε ή
Ε.Ε. για τήν άντιμετπισιν της παν δημίας . Η άλλοπρόσαλλη και άπελπις προσπάθεια για την σύνταξιν
ένός ύποτυπδους προγράμματος
μέ έργα πρός χρηματοδότησιν είναι
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ο άναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Σδύσκολη θέση βρέθηκε ό πρίγκηψ Οuλλιαμ
ξαίτίας της άτυχούς έπιλογής δρου γιά Τήν Καίητ Μίνντλετον . Μιλντας στό podcast τού BBC
Radio 5 Live That Peter Crouchv , ό Οuλλιαμ
άναφέρθηκε στό άστείο περιστατικό λέγοντας σνγκεκριμένα: αΠήρα στήν γυναϊκα μου ένα ζευγάρι
κυάλια μιά φορά Δέν μέ άφήνει ποτένά τό ξεχάσω
αυτόν . Καί συνοχισε: Μέ κοίταζε μέάπορία: "Είνα
Έκτός έλέγχου ό κορωνοϊός
ΘΕΜΑ χρόνου είναι πλέον ή έπιβολή λιτικής της Υγείας Ήλίας Μόσιαλος νοδιάστημα , τονίζοντας ότι ή χαλάρω
άκόμη πιο αύστηρν μέτρων για τόν έξέφρασε τήν έκτίμηση ότι ό πραγμαπεριορισμό διασποράς του κορωνοϊου , τικός άριθμός τν κρουσμάτων είναι μαντική .
σις μετά τήν άρση τν μέτρων ήταν σηκνάλια, Τίσυμβαίνει ;" Άμήχανα ίδιος άπήντη- μετά τήν χθεσινή άνακοίνωση του ΕΟ- πιθανό νά είναι κατά όκτ έως οε Άκόμη πιο άνησυχητικά είναι τά
σε : Είναι πραγματικά καταπληκτικά, κοίταξε πό
σο μακρυά μπορείς νά δείςν. Αντελήφθη, λοιπόν,
ότι ή έπιλογή ήταν κακή και έκ τν ύστέρων σχολίασε: Είλικρινά, δέν έχω ίδία γιατί τής άγόρασα
ένα ζευγάρι κνάλιαν .
ΔΥ,συμφνως πρός τήν όποία τά κρούσματα άνήλθαν- για πρτη φορά -σέ άνακοιννεται, δηλαδή κυμαίνεται στά ευρηματα τής μελέτης πού διενήργησε
205! Στήν σημερινή τηλεδιάσκεψη του 1.500. Πρόκειται γιά έναν άριθμό έέo - ή ρευνητική όμάς HERACLES του Κ Πρωθυπουργούμέ τούς άρμοδίους έπι-φρενικά μεγάλο, που είναι κρολογι- ντρου Διεπιστημονικής Ερεύνης και
στήμονες καί υπουργούς, θά τεθουν δπ ακή βόμβαν στά θεμέλια της δη μόσι - Καινοτομίας καί τό Εργαστήριο Πεόψιν οί έρευνες και οί δυσοίωνες προβλέψεις τν έπιστημόνων σέ περίπτω- χωρίς τίς συντονισμένες δράσεις Πο - τος Χημικν Μηχανικν του ΑΠΘ, μέ
κα φορές μεγαλύτερος άπό αυτόν που
ας ύγείας. Όκ. Μόσιαλος έκτίμησε δτι ριβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήμα3ΕΣΤΙΑ
. Είναι, πάντως, γεγονός ότι σέ άνδρες καί ίδι
αιτέρως σέ αυτούς πού έχουν ύπηρετήσει σέ Ενοπλες Δυνάμεις , είδη όπως τά κύαλια άσκουνίδιαίτερη γοητεία Τό γνωρίζουν, βεβαίως, και οί κατα
σκευάστριες έταιρείs, οί όποιες έπενδύουν τήν καλή
τους ποιότητα μέ άναλόγου ποιότητος συσκευασίs καί συλλεκτικά χαρακτηριστικά. ΣΕμία άπό Τς
κορυφαίες θέσεις εύρίσκεται τό μοντέλο Admiral
(-Ναύαρχo) Τής Steiner. Τήν πολυτελή συσκευ
ασία ένός ζεύγοuς Τέτοιων κναλιν έθαύμαζε άξιωματικός τού Λιμενικού Σματος σέ κατάστημα τέ
τοιων είδν, τό όποιο δυστυχς δέν ύπάρχει πλέ
ον. Δεδομένου ότι ή τιμή τν Admiral ξεπερνούσε
τς δυνατότητές του, σχολίασε ότι θά έπιστρέψει.
νά τά άγοράσει όταν γίνει ναύαρχορ. Θά σού
τά κάνω δρο όταν γίνεις ναύαρχο άπήντησε ό
καταστηματάρχης Τάχρόνια πέρασαν, όάξιωμα
πού δέν άντιδράσει τάχιστα ό κρα-λιτείας καί τολιτν θά ύπάρχει μεγά - έπίκεφαλής τόν καθηγητή Δημοσθένη
σπίτισας κάθε
προ, με συνέπεια
Συνέχεια στήν σελ. 3
τικός μηχανισμός. Ο καθηγητής Πο - λη αύξησις τν κρουσμάτων τό έπόμεΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη
Κι όμως ζούμε σέ άλληχρα
ρούμε και νά καταγράφουμε , μέ σκοπό τήν ένημέρωση
εθνν συμμοριν , περιόρι - του οινού, έίδομε τά δελφ νια και τις φκιες στήν Περαϊκή , είδαμε τόν Σαρωνικό
νικά τά SMS του , Eβγαζαν νάγεμίζει ψάρια , είδαμε τήν
άτμόσφαιρα νά έχει καθαp σει , τόν κόσμο νά τηρε σχολαστικά Τίς άποστάσεις στά
λούσε δλος ό κόσμος καί τήν στίς ήλιθιότητες περί κσυΌσο περνάό καιρό , τόσο περισσότερο βεβαινο - Εφερε ός παράδειγμα καί νωμοσία κα περί τν κδι μαι ότι ζ σέ άλλη χρα! ύπόδειγμα πειθορχίας, ύπευΔέν έξηγείται άλλις! Αλλη θυνότητος καί ύποκοής στόν
ήταν ή χρα πού ζήσαμε μ ύπέρτατο νόμο τής προστα
χρι Τήν λήξη τν έκτάκτων
μέτρων και άλλη ή χρα
στήν δποία ζούμε άπό τήν δποία oί πολίτες κράτησαν
λήξη τους καί έντευθεν.Ηταν έξω άπό τά σπίτια τους Τήν Επαγγέλματος είχαμε τήν
μιά χρα γιά τήν δποία μι Ιοχύει για ουνδρομές σε ΑΘΗΝΑ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
σαν στό έλάχιστο τις μετακινήσεις τους, Εστελναν κανοσίας τής άνθρπινης ζωής .
Ήταν μιά χρα στήν όλτα τά κατοικίδιά του .
Κι έμείς , πού λόγω τού
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130170 670
enail: syndromes@estianews,or
ματος, όταν στό γραφείο του έφθασε ή πολυτελής
συσκευασία τν κναλιν Admiral μέ τήν κάρτα
του καταστηματάρχη, ό όποίος δέν είχε ξεχάσει
τήν ύπόσχεσή του
δς ΕΣΤΙΑ:
πανδημία , Ελεισαν τά αύτιά έλευθέρας νά κυκλοφοΣυνόχεια στήν σελ. 4
10-8-2020