Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία , πρτο στις ειδήσεις
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
ΧΡΟΝΙΑ)
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία nonιτική εφημερίδα Πou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού αού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -ΣΑΜΟΣ
Ιδρυτές . Διευθυντές : Μικοnn A. Δούκος (1916-1932
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970 ), Μιxαήn K . Δούκος ( 1970-1997) , Κστος Μ. Δούκος ( 1997-2007
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α Κασμιρaής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος, Σάββατο 8 Αυγούστου 2020
Αρ. φυλnου: 4258
G 1.00
Σύλλογος Υπαλλήλων Σ.Υ.ΠΕ.ΣΙ
Σάμου και Ικαρίας
Καταγγελία για τον τρόπο
αντιμετπισης κρούσματος Covid-19
ΚΥΤ Ζερβού
Προχωρά παρά τις αντιδράσεις
καταγγίt tο Υoopreio Τeoς κα εότερα τον Εθνό Οpγoνoμ Δημ
ος eoc ΕΟΔ.η να ον tpono oντμετς tou εnpouvου κοοu
κου το είδος των κατοoκευν nou 00 δηpοuργn0οuν , oυ dεvouv npoς την κατεύουνση tης μονμότητος
μοριοκά τεσt ορά των κάτ ohov
και tης οντιμετnσης των εnπoοων
δno6ά ια όm μα φορό ξεκάοopο όο ευρona Μετό και ς στρoσες on eupός nάρκου κ
(ΑM, ενέεpνε tmν εκταμίευση 130 x ευp για τmv κοι npoueei τmν dto της μετατροής κάnoων eh tou Δημoτοο tupouniou του Δήμου Ανοτοn
κατοοκευή tωv τpoν whotν Εnεγμενν κ νκν νmoov os ovonές φunaές μ: tmv aμέpτη tάpου και rpoord του ου, τόoο γa τη xpo0
ντρων Νnoων στη Eάμο. τm po κοι τmν Ko. Η Ευρω ουμopόoτoσm tων enmικν βepνάσοων και ενός tronό0 κα γa tm enitoon tου uno κατοοεuή
| noicn Enporή με επστοni της rpoς tο unουργείο οnonrpou κυκλματος δήθev oλhnλέγγuωv.
οδοφοpία κοθς 6ε μηοίν στον κόο ευνoος σε αακρήνασή του, ΑMIR) , Eνέpve tm εκταμίεun 130 x ευρ για τν και nοωθεί τmvota tης μεtατροrnς κάnρεν εhnr
Δημιουργία Γενικού Λυκείου στη
Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου;
νeίo Mετανόστευοης κο Αούou o tmv aντμετ . Eυνεx όμενες αντδρόoις-Τηhuδιοοκέψη με τον
evoeenou γο tv κατοσκεuή tου έργοu oτoσκεuή 6ιό ζonς και κεεoμήνων των upν Αόγo καpo, κεφoλής της Aakiς Τuonepωσno, κ Kστας T.
Dopotti οα ανακοwoσ tης ενa oναυτικά στουε γa tς δυνοτόητες 0ου | nepφepev Υrpeouν , δομν και διαptν κο , νoού ουnre εx veou tο μετονοοtευτκό en - eίne opomρoκ
uapoν poc auτn tmν κατεύουνση napoooioe στην nρόoφστη συνεδρon | pων του όpepou 8 τουν 4575/2016 στο νmoό Σόμο , μα εν anopoίoenε να unopξ tnneoόοεpη τo dv μος htεα tioτo κονούργο ο unouργός συτό τα
στευσης o Aoύnoυ www.moraiengoν gr. rivetα νττερων εξεnεων,
Νοσοκομείο Σάμου
Ο διοικητής απαντά σε δημοσίευμα της
"Εφημερίδας των Συντακτν"
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
Ερημιάν
Anovτηoη σε δημοσημα της Εφημερδος tων uντατν, 50 οuhou 20201 με tho Τον όφηoον
δαορται η Fraport Groeco κα το onoia unοδn
αpθμός επβατν στους 14 οεpομίνες υnoίρηoε
μήνα tου 2019 , μεταβonn nou οτιστοοε α 75,1%
pίδa 4 Κoθrμεp, μεγοnύτερη πon -78,58)
xpo συς Aυγούστου ουζπτenε rενκού Aκtίου στη Δημοεκή Ενonta
Αντγου, σος εντμepvουμε ότι undpoα καταγε.
ho , συγφτκό με τον ατίστοοο μίνο του 2019
nooooίο, m μεγοnύtεpn υunοpnon επpoτν
στpeio σις 06-05-2020, Το entμαο βρόδυ στο enei
00 0έnoμενο ος ενμερσουμ o tο κόε aon ο σνοφέρεστε ό npon στο Νoooμο με
από 113,3 , ntpuo τον ίδο μνα Ακonoθούν οι
σuνές ρeς και τη ouνεκpμένη ωοοφuu Μunu o tavteeiη orou n τon aμoίττα
.Η ονέτa στη oεή. Ο " ς και tων enoεntν διαμένουν εpόoυες Εκ πς δε διοθέtει nστα με ροντεpου ,
αμορφνεται σε -71 -63,5% κοι 4% αντίστουα Τον
οuno ο ουνοnκός ορομός των poτν στο οpοΛΕΣΒΟΣ ΛΗΜΝΟΣ ΑIΡΣΤΡΑΤΗΣ
ΧΟΣ ΨΑΡΑ ΟΙΝΟΥΣΙΕΣ
ΣΑΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑ 0ΟΥΡΝΟΙ
α δοροντται οε 112.1 κ 6τομα στα Σαά 87.9
ΒΟΡΕΙΟ /ΔΙΑΚΟΠΕΣ
ΑΓΑΙΟ / ΑΜΙΟΣ
δοστημα ισνουορίου - Ιouniou του 2019 .
κα 6ono κμνα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα