Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918 )
ΑΧΙΛΛΕΥΣΑ.ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950 )
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015
ΕΣΤΙΑ Ο
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 8- Κυριακή 9
Αύγούστου 2020
Aίμιλιανου, Μύρωνος, Τριανταφύλλου νεομ. Αναστασίου γεομ
Σελήνη 19ήμερων 1Ανατολή ήλίου 6.34-Δύσις 826
ΑΓΙΚΗ Νεφσεις και βροχές Άνεμοι έως 4μπωφόρ (21-23β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τοτικές βροχές Άνεμοι έως 5 μπωφόρ . ( 19-29β)
Αριθμ. φύλ 41724
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε l|
ΘΑ ΞΕΜΟΛΥΝΟΥΜΕΤΑ ΑΠΑ ΧΩΜΑΤΑ-ΘΕΙΑ ΔΑΦΝΗ ΑΝΩΣΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ
<Χαράξαμε του έθνικού δρόμου τό μήκος ,
δέγυρίζουμε πίσω στρατιτες!>
Ήδιαταγή Καρούσου στήν νiκη τής Αγίας Τηλυρρίας στήν Κύπρο, Αύγουστος 1964
ΗΚΕΣΙΑ δέν ξεχνά. Σάν σήμερα πρίν άπό 56 όλόκλη
ρα χρόνια διεξήχθη στήν Μεγαλόνησοή μάχη της Άγί,
ας Τηλλυρίας μεταξύ δυνάμεων της Κυπριακής Βθνικής
Φρουράς καί τν τουρκικν δυνάμεων που μετεστάθμευαν στήν Κύπρο. Η Εθνική Φρουρά ένισχύθηκε την τελευταία στιγμή άπό τά τάγματα 501 και 508 του Ελληνικού Στρατού τής Βέροιας, οι άνδρες τν όποίων άνεχρησαν μυστικά άπό τό Μεγάλο Πεύκο μέ τό πλοί
(Ηπειρος) του Ποταμιάνου γιά τήν Λεμεσό. Προηγουμένως παρέλαβαν ένα μκρό βαλιτσάκι που περιείχε
μια κυπριακή τουτότητα, πολιτικά ρούχα και ένα όπλο.
M. Μεταξύ αυτν οί νεαροί είκοσάχρονοι φαντάροι
Γιργος Μαδουρος άπό τήν Αρκαδία μέ τό ψευδνυμο
Σίμος Τοπαρίδης άπό τό Δίκωμο, Κστας Μπερτζελέ
τος άπό τά Λιόσια μέ τό ψευδνυμο Λέανδρος Κυριακίδης, φοιτητής Μονής Κύκκου , Στέλιος Κοττάκης άπό
τήν Αίγινα μέ τό ψευδνυμο Φροίξος Κοτσάρας άπό την
Λευκωσία , Μενέλαος Άλαίσκας, Γιργος Ρούτσης και
δεκάδες άλλοι. Μέ τήν άφιξή τους άφού βοήθησαν στήν
φόρτωση τν πυρομαχικν και μέπεριπολίες στόν Πε
νταδάκτυλο προωθήθηκαν στήν πρτη γραμμή στά Κόκ
κινα δπου οί μάχες ήδη έμαίνοντο . Η Εθνική Φρουρά.
και οί Καταδρομείς όπό τις διαταγές του ταγματάρχου
Καρούζου είχαν άναλάβει δράση καί κατατρόπωναν ήδη
τούς Τούρκους στήν μάχη τής Μανσουρας . Τά τάγματα 501-508 έπεριορίσθησαν έτσι σέ ύποστηρικτικό ρό λο,Ωστόσο, οι άνδρες τους κινδύνευσαν άπό φωτιά πού
προεκάλεσαν στό σημείο πού στρατοπέδευσαν και έσω
θησαν άπό βέβαιο θάνατο μετά άπό είδοποίηση του Κυπρίου στρατιωτικού Υφικράτου Ταρασίδη. Παρέμειναν
στό νησί γιά 18 μήνες .
Ενοφοουροί και εθεοτες Κύποιοι μαχήτές τανηγυρις
ζουν μπρουτά στό αφημείοτων Τουοκων τοομοκρατων
Στον τουχο έγραφε χιαούρηδες δένθά καταλάβετε
ΠΟΤΕτααπόοθητα τουρκικά φρούοια Τάύπερασπίζ 0υται ενδοξοι"Τούρκοι μαχητές, καίοιβάρβάροι πα .
ραις ένσχίσες καίβομβαρδιάμους της Τουοκιας κα
τατροτθηκαν τ.
και σήμερα οι θρασύδενοι έροτάζουν τήν πάνωλεθρία
τους στην Αγα Τηλλυρία σάν ενκή Σ. 4ύτοί είναιο
Τουοκου που και τς ντοοπιαστικές τους ήπές καίτις.
πλασματικές ανικε τους λόγωυπερτε0ου στρατού
ustb0tάζουν οιθρασύδειλοι. Ποτέ δέν αναμετρήθηκανμεισότιμους στοστους, .
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σέ συναγεομό
τό Πεντάγωνο
για γεωτρήσεις
καί μεταναστευτικό
Τό κόστος της ούδετερότητας
Πανελλήνια πρεμιέρα
οίκολογικής διεθνούς
ταινίας στήν Ύδρα
Ο κατσαπλιάς Τουρκος έφυγε τρέχοντας άπό
Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ της έλληνοαιγυπτιακής συμφωνίας για την ΑΟΖ άναμένεται νά προκαλέσει μεγάλες άντιδράσεις
έκ μέρους τής Τουρκίας. Το Πεντάγωνο
έχει τεθεί σέ συναγερμό διότι ύπάρχουν
πληροφορίες δτι ή Αγκυρα θά άρχίσει
να στέλνει έκνέου χιλιάδες μετανάστες
στά τουρκικά παράλια γιά νά περάσουν
στά έλληνικά νησιά . ΟΤαγίπ Ερντογάν
ίχθές μετά την προσευχή στήν Αγία Σοφία άπείλησε ότι θά άρχίσει τίς γεωτρήσεις στίς περιοχές του παρανόμου μνημο νίου που έχει ύπογράψει μέ τήν Λιβύη.
Επί πλέον ή άπόφασις τής Τουρκίας να
Συνέχεια στήν σελ.3
οι ΠΡΩΤΕΣ άντιδράσεις της Τουρκίας (άλλά και
αυτές που θά άκολουθήσουν) , στό άκουσμα της τό τραπέζι του διαλόγου μόλις ύπεγράφη τό μνηείδησης δτι Ελλάς καί Αίγυπτος οριοθέτησαν τίς μόνιο Ελλάδος-Αίγύπτου τό όποιο κατέστησε
θαλάσσιες ζνες τους , άποκαλύπτουν τί είδους ταπετσαρίαν τό παλιόχαρτο πού όνόμασε δικράτος είναι ή γείτων και ποιές θά είναι οι μα- εθνή συνθήκη. Οι μάχες έπιχειρημάτων στό τερκροπρόθεσμες συνέπειες γιά τό διεθνές σύστη-ραίν του Διεθνους Δικαίου κερδίζονται μέ πολιτι
άν αυτό τό μοντέλο συμπεριφοράς γίνει σιω- σμό και υπομονή. Όχι μέ τσαμπουκάδες και βαρ .
πηρς άποδεκτό . Είδικς άν ή άποχρησή της βαρότητα . Καί ή Ελλάς κέρδισε και αυτή την μάχη
άπό τίς διερευνητικές συνομιλίες συνοδευτεϊ μέ στά μάτια της διεθνους κοινότητας έπειδή ς πανέα άπόπειρα άποστολής χιλιάδων παράνομων με - λαιό μέλος του ΝΑΤΟ, του ΟΗΕ και της ΕΕ κινήθηταναστν στήν έπικράτειά μας. Τρα που νομικά κε μέ υπομονή, Ψυχραιμία και σχέδιο. Κατ ' άρχάς
μπαίνουμε καί πάλι στό παιχνίδι, άς κάνουμε έναν μπλοκάρισε τήν άνάρτηση του τουρκολιβυκού
πρτο άπολογισμό καί άς δουμε τί συνέβη: Τί έπι - μνημονίου στήν έπίσημη σελίδα και τά άποθετήρια
χείρησε άραγε ό Ερντογάν μέ τό τουρκολιβυκό του OΗE , γεγονός που άν συνέβαινε θά έδινε τή
μνημόνιο άπό πέρυσι τόν Νοέμβριο, Απάντηση: δυνατότητα στόν Σουλτάνο νά άποκτήσει κπάτηνά πείσει τήν διεθνή κοινότητα ότι παίζει μέ τους μα- για νά θέσει το μνημόνιο σέ έφαρμογή . Ήταν
όρους της. Μέ όρους διεθνους δικαίου όπως τό τόσος ο έκνευρισμός του, στε άντί έρευνητικού
έννοεϊ ό ίδιος. Ότι ή έπέκτασή του στήν Μεσόγειο έστειλε άλιευτικά γιά νά άσκήσουν δραστηριότητα
μέ τήν Γαλάζια πατρίδαν και οίέρευνές του για στήν ΑΟΖ μας πρός έπιβεβαίωση του ίσχυρισμο .
ύδρογονάνθρακες βασίζονται στίς πρόνοιες άναγνωρισμένης διεθνούς συνθήκης και μάλιστα καταχωρημένης στά άποθετήρια μέ τούς χάρτες του
ΟΗΕ. Πρόκειται για ένα γήπεδο που ούτε τό ξέ - Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος μέ τήν παρει ούτε κατά βάθος τό πιστεύει. Του χάρτη του ρέμβασή του στόν ΓΓ του OΗΕ Γκουτέρρες διά του
OΗΕ περιλαμβανομένου, που προβλέπει ς είρη-φίλου του Πορτογάλου Προέδρου και άκολούθηνική μέθοδο έπίλυσης διαφορν τόν διάλογο . Η
Έλλάς δέχθηκε νά πάει σέ διάλογο ύπογραφέντος ΥΠΕ νά μπλοκάρει τήν άνάρτηση του μνημονίου
του τουρκολιβυκού μνημονίου .
(σελ. 9)
Ό Ιων Δραγούμης ,
τά Ελληνοτουρκικά
και οί μεγάλου
έρωτές του
του Τίτου Το. Χθανασιάδη
του, πς τό μνημόνιό του είναι σε ίσχύ . Δέν ήταν
εύκολο τό μπλόκο του παράνομου μνημονίου στόν
ΟHΕ. Βοήθησε καταλυτικά ό τέως Πρόεδρος τής
οι ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ σχέσεις , μετά το 1830, όταν ίδρύθηκε τό νέο
έλληνικό κράτος, πέρασαν άπό φάσεις θερμν έπεισοδίων , πολεμικν
συγκρούσεων , διπλωματικν διενέ
ξεων άλλά και ύφέσεων μέ άμοιβαία
προσέγγιση και συνεργασία , ένω κατά καιρούς διατυπνονταν διάφορες
ίδέες για μόνιμη και σταθερή συμφιλίωση των δύο λαν και έθνων. Μία
άπ' αυτές , ή πιό παράδοξη, είχε πατέρα της τόν"Ιωνα Δραγούμη . Καλλιεργήθηκε στήν περίοδο 1907-1908 , δόταν
ό Αθηνατος διπλωμάτης μέ τήν μακρά
προγονική ίστορία στή Μακεδονία
Συνέχεια στήν σελ. 6
1.205 προσλήψεις
στά μέσα μεταφοράς
σαν οf Μητσοτάκης- Δένδιας . Αύτό που πέτυχε ό
Λεπτομέρειες στήν σελ.3
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Στά Εμιράτα διαφεύγει
ό Χουάν Κάρλος
Νέες άντικειμενικές
σέ Ψυχικό - Φιλοθέη
ΣΤΟ Άμπου Ντάμπι εύρίσκεται ό αύτοεξόριστος τέ
ως βασιλεύς τής Ισπανίας Χουάν Κάρλος, Επίσημος
Επιβεβαίωσις δέν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής, δημοσιεύματα όμως άναφέρουν δτι διαμένει στό πολυτελές
ξενοδοχείο Emirates Palace Hotel. Ο δικηγόρος δέν
άπήντησε σέ αίτημα νά σχολιάσει , έν ούτε άξιωματούχοι τν Ηνωμένων Άραβικν Εμιράτων άνταπεκρίθησαν σέ σχετικές τηλεφωνικές κλήσεις.
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
ΣΤΟΝ έπανακαθορισμό των άντικειμενικν άξιν
τν άκινήτων σέ όκτ περιοχές τής χρας προχωρεί το Υπουργείο Οίκονομικν λόγω τν άντιστοί .
χων άποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, έπειτα άπό προσφυγές τν κατοίκων . Σέ αυτές
τις περιοχές άνήκουν και τό Ψυχικό και ή Φιλοθέη . Συμφνως πρός τήν άπόφαση , έκτιμητές θά
συντάξουν σχετική είσή γηση έντός 10 ήμερν.
Λεπτομέρειες στήν σελ 2
. Τό μυθιστόρημα τής ΚέρTις ΣιΤτένφελντ.
ύπό τόν τίτλο Rodham>
προσκαλεί τους
άναγνστες σέ
ένα παράλληλο
σύμπαν, Καί όχι
σέ όποιαδήποτε
παράλληλο σμπαν, άλλά σέ
αυτό της άλλοτε υποψηφίας προέδρου τν ΗΠΑ,
πρην ύπουργού Εξωτερικν και Πρτης Κυρ
α Χλλαρυ λίντον. Αύτό άλλωστε μαρτυρεί και ό
Τίτλος του που είναι καί τό πατρικό της Κλίντον.
Συμφνως πρός Τήν ύπόθεση λοιπόν , ή Χλλαρυ
Κλίντον χρησιμοποιεί τό οίκογενειακό της έπίθε
Το Ρόνταμ Rodham), δέν παντρεύτηκε ποτέ τόν
Κλίντον καθς τόν χρισε έπειδή δέν μπορούσε νά
δεί ένα μέλλον μαζί του! Τό βιβλίο ξεκινά τό 1971
μέμια νεαρή Χλλαρυ γεμάτη ύποσχέσεις. Ή πρτη έφάνισις γίνετα μέ μία όμιλία στό Wellesley
και τό περιοδικό Lite τήν άνακηρύττει ς άνερχόμενη άκτιβίστρια Παρακολουθεί μαθήματα στό
Yale Law School και συμμετέχει ένεργά στό γυνακείο κίνημα. Τότε ό έμφανίζεται ό Μπίλ (Κλίντον).
Είναι συμφοιτητής της στήν νομική καί οί δυό Του
Η ΕΣΤΓΙΑ
σπίτισας κάθε
πρωβμεσυνέπεια
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη , 80Ε
συνδρομη
Περί κορωνοίού καί διασποράς των είδήσεων..
γαννους σχδρομητές
καί κατεβάζουν κυβερνήσεις .
θανε έκατόν δύο έτν και Έγ , που χρησιμοποι καΙάσωνα . Κι έκeivoς άρχισε νά καρονομα καί τό BBC και ψήφιζε μέχρι τά έκατό , μού θημερινς ταξί , μαθαίνω
τό αN καί τό TV5 κα τήν είχε έμφυσήσει τήν άποψη τά πάντα! Έκεί έμαθα όι
δβασιλεύς Άλέξανδρος tπeσε θύμα Επιθέσεως πιθήκου ,
Τέλικά ύπόφχει κορωνο-βλημένων, Και είδήσεις ή Πηνελόπη ) ή όποία πέός; ρτησα τόν φλο μου τόν άκούω και στήν τηλεόραση
Ισχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΗ
άφηγείται: κΤΙ νά σας π ,
άγαπητέ Έχω πλέον άρχ- DW λέπω, άλλά έχω κ ένα ότι oί ταξιτζήδες είναι πα
ντογνστες και oί κάλύτε
ρα πληροφορημένοι άνθρω
ποι έπί τής γής Μήνύπονά τήν βαφτίσουν, τό όνο - τιμάς Τήν κίτρινη φυλή, άνε
μα τής υπηρέτριας που είχε ψ οί ταξτζήδες άνεβάζουν
κακό συνήθειο . Παίρνωτα
σει νά άμφιβάλλω . Θά μού
πέτε, δέν άκού τις είδήσεις ξι Η εία μου ή Εύρύκλεια
Δέν μαθαίνεις γιά τις χιλιά- (άκου όνομα πού βρήκαν
δες τν νεκρν και γιά τά
έκατομμύρια τν προσβεσθη σφόδρα τήν Φρειδερίκη,
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130170 670
email, gyndromesOestianews.gr
α ΕΣΤΙΑ
Συνέχεια στήν σελ 6
Μ ΕΣΤΗ
ΩΕΣΤΗ
Συνόχεια στήν σελ . 10