Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο tου
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΗΙΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΙΚΟΥ ΟΡΑΧΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΕ
ΕΚΟΕΤΕΙ ΑΝΕΠΑΝOΡΘΩΤΑ
|ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ ΑΠ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
διαίτερο ενοιοφέpoν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ)
Βρης Τσελίκος
στη συνεδρίoon tου Δnμ ος εiε το εξiς Εν έ onooupe το τoνo μΜ τικού Συμβουλίου nρέpε
Pάκια στην περιοτή της Κιατάς Αττής με στάσιμα νερά έλους
Εκβάλλουν στην πλαζ
Δημιουργντας κίνδυνο για τη δημόσια υγεία
Ως τον ελάχιστο φόρο τιμής
Που οφείλει να αποτίσει n Πολιτεία
Στο Πρόσωπο του Δημάτρη Κρεμαστινού
ος τον εήaστο φόρο υμής nou oφe .
| tοu Δημήτρη Κρεμοστνού κορακτηρισε ο
μηληρνοντας nuς ο εκλιnν ήταν tνας
γιστικν κανολν τonnς κοnότητος
ΕΡΑΤΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΝΤΗΣΗΙ Ε53)
Με χαρά πληροφορηθήκαμε από
τον Πρόεδρο της Τ.Κ Βράχου ότι η
Λα 2-4 τριχν , Η ανο naeonoγική τριχoτω - Η ανάπτυξη των τρ , πuξn της τρίος Yίνετα
χον ορίει από ενερ - σε δύο φάσεις : Στην
ΑnΕ Η nnoσυνή ατ γς διαρούμενα κύττο - φάση aναγένεoης φ .
σ τριχόπτωσκ και ο - ρα εντός δομν nou ο - σn ανάπτυξης ) . nou
ρoίωoης τν μαλλιν νομάζοντα tpoeun -διορκεί 3-5 έτm, τα κύτ .
οα και βρίοκονται κάτω ταρα διαρούντα το .
δρογενευκή αλunεκία από το δέρμα . Ano κάθε ως και στην φόση tε ho(androgenotic aiopocia , θuhάκιο εκφύονται 1-4 γένεσης φάση σνά AGA nου ευθύνεται τρίχες Συνήθως τα μο - nouonς) nou διαρκεί 3γνα το 95% των nεpi . νά τροθuλάκια βρί . 4 μήνες . Μετά την φο .
πτσεων naeonoyικής σκονται κατά μήκος της ση αυτή α τρόες ne .
Υραμμής φτουν. tnon νεες
-noύ οφείλεται η 0τερης των 40 ετν.
, στους ανθρπους :
της κεφαλής είναι η αv
ΝΟ ΒΟ0 ALLOWEΟ
ρευε τη διελευση σκύλων στην nanou 50% των ανδρν nρoωρούμε ηρος το ε . στα θuλάκοα , εκτοηίζo κα nθoνά ίoo nooστό ουτερικό τα τροοeu λa , ντος τις noλaιές .
κα σηματιζουν σύνο ραλία απομακρύνθηκε
nο Μιάίης κές νυνακν Πιoς μεγα