Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Πέμπτη 06.08.2020
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡοΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε-Ετος: 28ο-Αρ Φύλλου: 7412
28 χρόνια
Υπ.Ανάπτυξης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΠρέπει να κάνουν καταναλωτές που αναγκάζοται να κκόψουγο καλεσμένους στους γάμους
Βορείου Ελλάδος
Τράπεζες:
Τ σχύει για τις συναλλαγές
Δεν δίνεται άλλη
παράταση για τα
αδήλωτα τετραγωνικά σε δήμους 0ρια στις καταθέσεις και Τις αναλήψεις από τραπεζικά καταστήμα
Ποιες σταματούν στα γκισέ
τα υιοθετούν οι τράπεζες. ΣτΟΠ και στις πληρωμές λογαριασμν
Τρίτων με χρήση μετρητν στα ταμεία
Η Ελληνική Ενωση Τρο
πεζν, ενημερνει τους
συναλλασσόμενους για Τς
συναλλαγές που δεν θα μπορούν να δενεργούν στα Τρα
πεζκά κατοστήματα μετά την
απόφαση Δ1ο/ΓΠ οι.
43002/2020 για εφαρμογή
Του μέτρου της υποχρεωΤ
κής χρήσης μη ατρικής μάσ Στις 7.931 οι αιτήσεις για
ένταξη στο πρόγραμμα ΓΕΦΥΡΑ
Στις 7.931 έχει φθάσει ο αριθμός των ατή- η πτν, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του
σεων από αντίστοιχο αρθμό δανειληπτν ΥΠουργείου Οικονομικν, κρίνεται ως
για την ένταξή τους στο πρόγραμμα ιδιαίτερα υψηλή κατά τις δύο Πρτες μέρες
ΓΕΦΥΡΑ με σκοπό την υπαγωγή τους στο
καθεστς επιδότησης του δανείου Τους Α
κατοικίας. Η ανταπόκριση των δανειολΑΑΔΕ:
λειτουργίας της πλατφορμας υποδοχής των
ατήσεων.
Σε χρόνο
ρεκόρ οι
επιστροφές
φόρου
Διπλασιασμός Ψηφιακής Διακ- ( ΓΓΠΣΔΔ)
της χρήσης Του
TaxisNet
να δημιουργούν
στους
υβέρνησης. Το χρησιμοποιείται Πολίτες και τις
θυμούνται
μηχανισμός νομικά πρόσω - έχουν πρόσβα-νέους κωδικούς
για κάθε ηλεκυς κωδικούς σε τρονική υπηραπό TaxisNet είναι ο
από φυσικά και επιχειρήσεις να
επιχειρήσεις πρόσβασης της
Προκύπτει τους Γενικής Γραμμα-αλή είσοδο στις
Πα για την ασφση με τους ίδιοΗΔΙΚΑ:
Πότε ξεκινούν ο
αιτήσεις για το Κοινονικό
Τιμολόγιο της ΔΕΗ
τελευταίους τείας Πληροφο-ηλεκτρονικές όλες τις ηλεκτρ-εσία ξεχωριστά.
υπηρεσίες του ονικές
Συστημάτων Ελληνικού εσίες
Δημόσιας Δημοσίου.Το Δημοσίου . Έτσι,
μήνες,
ριακν
υπηραναφέρει ανα κοίνωση
υπουργείου Διοίκησης TaxisNet επιτρέ-δεν χρειάζεται
Created by Universal Document Converter