Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Τ ε τ α ρ τ η 5 Αυ γ ου σ τ ου 2 0 2 0

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 36 47 Åτοσ 17ï/ Τι µ η 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]

ÐñïóöïñÝò óôá
êñåïðùëåßá ÊáñÝëáò ÉÊÅ
ãéá ÔåôÜñôç 05/08
êáé ÐÝìðôç 06/08/2020
Ìïó÷Üñé øá÷íü................................ 6,49 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé ìå êüêêáëï........................ 3,99 € ôï êéëü
×ïéñéíÝò ìðñéæüëåò ëáéìïý................ 3,69 € ôï êéëü
Ìðñéæüëåò ìå êüêêáëï..................... 3,89 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü.................................. 3,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü.................................... 2,89 € ôï êéëü
Ðñüâåéïò êéìÜò................................. 2,99 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêï ÷ùñéÜôéêï........................ 2,49 € ôï êéëü
Óôá øçôÜ ìáò èá âñåßôå:
Êïôüðïõëï êåìðÜð........................... 4,90 € ôï êéëü
Ðñüâåéï êåìðÜð............................... 7,90 € ôï êéëü
×ïéñéíü êåìðÜð................................. 7,50 € ôï êéëü
ÊïêïñÝôóé......................................... 7,90 € ôï êéëü
ÓðëçíÜíôåñï..................................... 7,90 € ôï êéëü
Êïôüðïõëï ïëüêëçñï............................ 4 € ôåìÜ÷éï
Êüôóé ÷ïéñéíü........................................ 3 € ôåìÜ÷éï
Ìïó÷Üñé êåìðÜð............................... 9,90 € ôï êéëü
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779

Áíáêïéíþèçêáí ïé êõâåñíçôéêÝò áëëáãÝò ìå…

Ðñïôåñáéüôçôá

óå õãåßá, ïéêïíïìßá, ðåñéâÜëëïí
ÓÞ ìå ñá ç ïñ êù ìï óß á
ôùí íÝ ùí ìå ëþí ôçò Êõ âÝñ íç óçò
Ãéá ìáèçôÝò ó÷ïëåßùí ôçò Èåóóáëßáò

ÅêðáéäåõôéêÞ åìðåéñßá óôçí Áëüííçóï

ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

Ó Å Ë. 6

ÄéÜããåëìá
ÌçôóïôÜêç
óÞìåñá
ãéá ôïí
êïñùíïúü
Ó ÅË . 7

Ó ÅË . 4

ÎåðÝñáóáí ôéò 6.000 ïé áéôÞóåéò ãéá
ôçí åðéäüôçóç óôåãáóôéêþí äáíåßùí

ÐáíåðéóôÞìéï Èåóóáëßáò:

ÁÍÏ ÉÎÁÌ Å ÊÁÉ
ÓÁÓ ÐÅÑÉÌÅÍÏÕÌÅ!!!
Ï åðáããåëìáôßáò ðëÝïí
Ý÷åé ôçí äéêÞ ôïõ åðéëïãÞ
ÙñÜñéï ëåéôïõñãßáò:

ÊáèçìåñéíÜ 7.00 ìå 21.00 êáé ÓÜââáôï 7.00 ìå 20.00
Äéåýèõíóç: 3ï ÷ëì. Ð.Ï. Êáñäßôóáò - ÔñéêÜëùí
(Ðáëáéü êôßñéï Óêáëßãêïõ)

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ÁðïôåëÝóìáôá
Åêëïãþí ôùí
ÔìçìÜôùí ôçò
Ó÷ïëÞò Åðéóôçìþí
Õãåßáò

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός
Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÓÅ Ë . 4

“ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ”
ÊÅÍÔÑÏ ÄÉÁÃÍÙÓÇÓ & ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ
ÄÉÁÔÁÑÁ×ÙÍ

ÊÏ ÃÉÁ É. ÓÏ ÖÉÁ
Åîùôåñéêïß ÓõíåñãÜôåò
ÅÕÁÃÃÅËÉÁ Ê. ÃÅÑÁÓÇ MSc
Øõ÷ßáôñïò Ðáéäéþí êáé ÅöÞâùí
Ëïãïèåñáðåßá, Åñãïèåñáðåßá, Øõ÷ïèåñáðåßá
ÓõìâïõëåõôéêÞ ÃïíÝùí, ÅéäéêÞ Äéáðáéäáãþãçóç,
ÏìÜäåò Ðáéäéþí, ÏìÜäåò ÃïíÝùí, ÊïéíùíéêÞ Ýíôáîç êëð.
Êïõìïõíäïýñïõ 13, Êáñäßôóá
24410 74422- 6974 273255

ÓÅ Ë . 1 1

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα