Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Τραυματίστηκε διανομέας
σε τροχαίο στη Σπάρτη
Σύγκρουση Χ με δίκυκλο > σελ .
Ανάπτυξη
του τουρισμού υγείας
στη Λακωνία > σελ. 8
Το Αμυκλαίο
κουστήνεταιω στην κοινωνία
μέσα από δράσεις > σελ 1
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 5 Αυγούστου 2020 | Ετος 25| Αριθμός 5930 | Τιμή φύλλου 0,50C
Τηλ. 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] www.lakonikos.gr
Καθαρισμός Ευρτα
και συντήρηση οδν
κπέρασανν από το ΠΕ
Κατεγράφη μείωση πωλήσεων για 7 στις 10 επιχειρήσεις
Πτωτική κίνηση το Πρτο
15μερο των εκπτσεων
Σημαντικά νέα έργα για τη
Λακωνία εισηγήθηκε ο αντι περιφερειάρχης Λακωνίας θ.
Βερούτης , τα οnoίa Ψηφίστηκαν στο Περιφερειακό ΣυμΒούλιο Πελοποννήσου , κατά
τη συνεδρίαση της Δευτέρας
Προβληματισμός και των επιχειρηματιν της Σπάρτης
ενίσχυση των ηρτων ημερν ,
Έρευνο για το πρτο 150ήμερο μίας σε συνδυασμό με το γεγο - μικρότερες επιχειρήσεις , οι
των θερινν εκπτσεων Πραγ - νός ότι το Πρτο 158ήμερο των onoίες καλούνται να διαχειρι - ο κύκλος εργασιν δεν είναι
ματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου κοι Υnηρεσιν IΝEMY ) μέσα έως τα τέλη Ιουλίου) χα - nροσαρμογής , όπως επίσης και ρηματίες Δεν είναι η δουλειά
της Ελληνικής Συνομοσηονδίας ρακτηρίζεται, Παραδοσιακά, ως οι επιχειρήσεις ένδυσης- υπό - nου θα έπρεπε να έχεν , ανο Εμηο- ρίου και Enχειρηματικό-η αλύτερη περίοδος από άπo- δησης .
τητας [ΕΣΕE . Η Πρωτοβουλία ψης αγοραστικής κίνησης Σε
υπαγορεύτηκε αnό το νέο οικονομικό και επικειρηματικό περι- αγορά κινήθηκε πτωτικά το ρική κίνηση τις ηρτες ημέρες νυν μέλος του Εμπορικού ΣυλΒάλλον
Αναλυτικά,
. Καθαρισμός Ποταμού Ευρτα και nαρanoτάμων nou
θερινν εκπτσεων (αnό τα στούν ένα υψηλότερο κόστος αυτός nou ηερίμεναν οι επιχει συμβάλλουν σε αυτόν , ηροφέρει στον Λοκωνικό Τύπο- ο
Σε σχετικά χαμηλά επiπεδα ιδιοκτήτης καταστήματος ειδν
γενικές γραμμές, η κίνηση στην φαίνεται ότι κυμάνθηκε η εμπο- ένδυσης , πρην Πρόεδρος και
υπολογισμού 1.000.000,00 E.
. Καθαρισμός χειμάρρων ΠΕ
Λακωνίας , προϋπολογισμού
Προκάλεσε η ηρτο δεκαπενθήμερο
θε - των
κητσεων και
λόγου Παναγιτης Γεωργανές
300.000,00 ε.
υγειονομική κρίση της Πανδη- ρινν εκπτσεων , ειδικά για τις στήματα της Σπάρτης. Παρά την
συνέχεια οελ 9
. Συντήρηση- σήμανση Εθνικής οδού 86, τμήμα Κροκεές
Βάφεται και επισκευάζεται η εγκαταλελειμμένη κατασκευή
- Μολάοι -Μονεμβασιά , ηρoΕανανινειν η γέφυρα του Ευρτα
Uπολογισμού 1.200.000,00 C
. Συντήρηση - σήμανση
επαρχιακής οδού ΓύθειοΑυτοψία στελεχν της εταιρείας Που θα αναλάβει τις εργασίες
Αρεόπολη ημήμα nαράκαμψη
Γυθείου ) , nροϋπολογισμού
Ανάμεσα στις ηροεκλογικές
δεσμεύσεις του δημάρχου
Σπόρτης , Πέτρου Δούκο, ήταν
το έργο συντήρησης και εξω ραϊσμού της Παλαιάς μεταλλι
κής γέφυρας του Ευρτα , nou
αnοτελεί τo ηρτο "σημείο
αναφοράς- για τον επισκέπτη
κατά την είσοδό του στην Πόλη,
επηρεάζοντας τις εντυπσεις
Που σχηματίζει . Πρόκειται για
την κατασκευή, η onοία εδ και
δύο περίπου δεκαετίες nαραμέ
νει Παροηλισμένη και έχει Πa ραδοθεί στη φθορά του χρόνου,
στουχεινοντας τις μνήμες εκεί
νων nou έζησαν
μένη κατασκευή στα χρόνια της
ακμής της
700.000,00ε
. Συντήρnση - σήμανσ
επαρχιακής οδού 33 Μολάοι .
Παnoδιάνικα-Πλύτρα και της
συγκεκριεπαρχιακής οδού 34 ΒελιέςΔαιμονιά-Νεάπολη, προϋποουνέχεια σελ 9
λογισμού 700.000,00 6.
βilakonikos.gr
.Δύσn-Τουρκία-συμμαχίαν
Γιατί;
του Χρήστου Παννορά
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα