Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Email:dhm19960tenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 05.08.2020
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΙΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613
Τιμή Περ. 0,50 Ε-Ετος: 24ο-Αρ Φύλλου: 6591
Χατζηθεοδοσίου:
Να αντιμετοπίσυμε όλοι μαζί την έξιση της πανδημίας
Σε λειτουργία το myDΑΤΑ
σιν Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων της ΑΑΔΕ χορήγησε τις
πρτες τέσσερις άδειες καταλληλότητας για λογισμικά Ψηφιακής τιμολόγ
ησης, που έχουν αναπτυχθεί από ισάριθμες εταιρείες.Χρήση της Ψηφιακής
Η Ετιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την έγκριση λογισμικού Υπηρε - Ποια είναι τα όρια
για φωτοβολταϊκά
σε γη υψηλής παραπλατρόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων , myDATA μτορούν | γωγικότητας
Στη Εφημερίδα της Κυβέρν
ησης δημοσιεύθηκε η Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)
με την οποία καθορίζονται τα
όρια για την εγκατάσταση
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
πλέον να κάνουν όλες οι επιχειρήσεις της χρας , σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση .
Η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας για την εγχριση φωτοβολταϊκν έως 1 MW, σε
λογισμικού Υπηρεσιν Παρόχων Ηλεκτρονικής | αγροτεμάχια που χαρακ
τηρζονται ως αγροτική γη
υψηλής παραγωγικότητας, ανά
περιφερειακή ενότητα.
Ποιες συναλλαγές στα γκισεέ
απαγορεύουν οι τράπεζες
Έκδοσης Στοιχείων της ΑΑΔΕ-στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι της αγοράς από τον ΣΕΒ και
τον ΣΕΠΕ-χορήγησε τις πρτες τέσσερις άδειες
καταλληλότητας για λογισμικά ψηφιακής τιμολόγησης,
που έχουν αναπτυχθεί από ισάριθμες εταιρείες
Βάση για τους υπολογισμούς
αποτέλεσαν τα στοιχεία της
Ετήσιας Γεωργικής Στατιστι
κής Έρευνας του έτους 2017
της Ελληνικής Στατιστικής
Aρχής και τα πιο πρόσφατα
δημοσιευμένα στοιχεία των
αρμόδιων Διαχειοιστν για
τους φωτοβολταϊκούς σταθ μούς που έχουν τεθεί σε λειτο
υργία μέχρι τις 31 Αυγούστου
2019.
Κοροναϊός: Αυτές είναι οι εταιρείες που θα
δουλεύουν με τηλεργασία μέχρι το 2031 ή .
Σύμφωνα με την ΚΥΑ, στην
πρτη θέση τόσο στρεμματικά
όσο και σε μέγιστο όριο συνολικής ισχύος βρίσκεται η περυφερειακή ενότητα Λάρισας,
όπου επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκν σε 22.382
στρέμματα, όπου το μέγιστο
όριο συνολικής ισχύος θα ανέλθει σε 1.399 MΜ
για πάντα
ΗΕγική Ενωτη Τεεζ, ετμερόνα τος σναλαστίμε ας για
Group Nine Media
Indeed
Οι παρακάτω εταιρείες ανακοίνωσαν ότι οι υπάλληλοί
τους δεν θα επιστρέψουν στο
γραφείο μέχρι τουλάχιστον
το 2021:
Google
Universal Music Group
Warner Music Group
Sony Music
Amazon corporate
Την ίδια στιγμή , κάποιες
εταιρείες είπαν στους υπαλλήλους τους ότι δεν χρειάζεται να επιστρέψουν ποτέ
ξανά στο γραφείο .
Μεταξύ αυτν είναι οι :
Facebook
4800200 για αρφμογή τον μέτρου ης ιπορεσπικής γρήσης μη αρ
κής μάνες σε μπορκές ειχειτήσες προής υπηρεσον, χόρος γρα
φείων κα άλους χάρους σνάρυσης κινού στο σίνολο της Επικράει
Ακολουθεί η περιφερειακή
ενότητα Έβρου, με 15.330
στρέμματα και μέγιστο όριο
συνολικής ισχύος 958 MW και
η περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου μπορούν να
εγιατασταθούν φωτοβολταϊκοί
σταθμοί συνολικής ισχύος 939
MW σε 15.018 στρέμματα.
Twitter
Macom
Square
Slack
Scotiabank
RBS (Βασιλική Τράπεζα της
Σκωτίας )
Shopify
Zillow
Created by Universal Document Converter