Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πράσινο φως
>>> ΤΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email : oikonomiki1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5781 Τετάρτη 05.08.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ- ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :21033046 05
Αναρτή θηκαν
οι οριστικοί
Πίνακες για
Το έργο θα υλοποιηθεί το 2021
> Τελ
Autohellas:
>>> Τελ
Ψηφιοποίηση υπηρεσιν για ταχύτερη
και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση
Άδεια για ΦΒ 10MW απέκτησε η Βιοκατους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς του
Σήμερα, Τρίτη 4 Αύγου στου
2020, αναρτήθηκαν οι ορι
στικοί πίνακες αξιολόγησης
και επιλογής βρεφν και
νηπίων , που θα φιλοξενηθούν στους Βρεφονηπιακούς
Σταθμούς (BΝΣ) του ΟΑΕΔ
για το Σχολικό Έτος 20202021, όπως έχει καθοριστεί
με βάση τη Δημόσια Πρόσμλληση ως εξής:
Πνακας κατηγορίας βρεφν Α (βρέφη από 8 μηνν
έως 1,5 ετν)
Πίνακας κατηγορίας βρε
φν Β (βρέφη από 1,5 ετν
έως 2,5 ετν)
Πίνακας χαπηγορίας νηπίων
( νήπια οπό 2,5 ετν έως την
προσχολική ηλικία)
Με στόχο την αντικειμενικότητα και τη διαφάνεια,
οι εργασίες των δευτεροβάθμιων επιτροπν έγιναν
μέσω ηλεκτοονικού συστή.
ματος μοριοδότησης και με
βάση τα προβλεπόμενα χρι
τήρια της Δημόσιας Πρόσκλησης , σημεινεται στη
σχετική ανακοίνωση .
Στον ιστότοπο του Οργανισμού www.oaed.gr έχουν
αναρτηθεί ανά Περιφερεια
κή Διεύθυνση ΟΑΕ Δ , οι
παραχάτω τρεις κατηγορίες
τελικν πινάκων αξιολόγησης και επιλογής:
Επιλεγμένοι
Αναπληρωματικοί.
Αποκλειόμενοι
Οι ΒΝΣ του ΟΑΕΔ λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως
31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως
τις 16:00 (Δευτέρα έως Παρασκευή ) και απευθύνονται
σε βρέφη-νήπια από 8 μηνν
( την 1η Σεπτεμβρίου 2020 )
έως 4 ετν . Εφαρμόζ εται
ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που
εξασφολίζει την αρμονική
ψυχοσωμαπική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιν.
ης ESA στην Ελλάδα
Το νέο Διοκηρικό Συμβούιο της
Eurobrokers
Τα μέλη του Δ.Σ. που εξελέγ Μέλος
ησαν από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων της Συρίδων Παταστυρόπουλος
29ης Ιουλίου
του Αγγέλου-Μέλος ιδιότ
ητα: Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος
Εντός του Σεπτεμβρίου θα προκηρυχθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) ο διαγωνι σμός για την επιλογή του φορέα που θα αναλάβει τη
διαχείριση του πρτου ESA Business Incubation
Centre (ESA BIC) στην Ελλάδα
Ειδικότερα:
Η θητεία του ανωτέρω Διοκ
ηικού Συμβουλίου είναι τοιε
Γεργιος Κούμπας του Μιχα
ήλ-Πρόεδρος ΑΣ. και Διευθύνων Σύμβουλος ιδιότητα: τής, σύμφωνα με το άρθρο 17
Εκτελεστκό Μέλος
του Καταστατικού και θα
λήξει την 29.07.2023.
Νκόλαος Κοκινάκης του
Ανδρέα-Αντιτρόεδρος ιδι ότητα: Μη εκτελεστικό μέλος
Τα μέλη της Επιτροπής
Ελέγχου παραμένουν τα ίδια .
ήτου:
Ευθυμία Κουτοοβασίλη του
Παναγινη
Σύμβουλος ιδιότητα: Εκτελε- Ποόεδρος
στικό Μέλος
Η λειτουργία του ελληνι- υργείου Ψηφιακής Διακ
χού ESA ΒIC βασίζεται υβέρνησης για την ενεργό
στον προγραμματισμό της συμμετοχή της Ελλάδας
Γραμματείας στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Στρατηγική.
- Εντεταλμένη Στυρίδων Πατασπυρόπουλος , Τενικής
Τηλεπικοινωνιν
Ταχυδρομείων του Υποκαι
Νίκόλαος Κοκκινάχης, Μέλος
Αναστάσιος Τσιρνης του
Χρήστου
Ανεξάρτητο Μη Εχτελεστικό
Μέλος ιδιότητα:
Created by Universal Document Converter