Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
4 ΑΥΓΟΣΤΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 440
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12565
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Επιδότηση έως 50.0000 ευρ ανά σπίτι - Όριο εισοδήματος στα 120.000 ευρ
Εοικονομ-Αυτονομν: Υψnλότερες επιδοτήσεις
Πρόγραμμα "Γέφυρα"
Ανάσαν για τους δανειολήπτες
ουργείο Περιβάλλοντος
έργειας & Κλματικής Αλλ
Μητσοτάκης:
Όχι σε καθολικό
Ιockdown
Ανοιξε η πλατφόρμα , που θα δέχτται Τις ατήσεις δαντιο
ληπτν
νια συνδεδεμένα με την πρτη κατοικία, προκειμένου να
λάβουν την επιδότηση των δόσεων Των δανείων Τους για
9μήνες.
Στο πρόγραμμα "ΤΕΦΡΑ", θα μπορούν να ενταχθούν
επαγγυλματίες που παρουσίασαν μίωση της εμπορικής
δραστηριότητας τους και όσοι ανήκουν σε πληγέντες από
την πανδημία κλάδους , φυσικά πρόσωπα με μείωση του
μισθού τους και άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη ενίσχυση.
Η επιδότηση θα κυμαίνεται από 300 έως 600 ευρ τον μήνα,
ανάλογα με Το αν το δάνειο εξυπηρετείται κανονικά , αν π .
ρουσιάζει καθυστέρηση ή έχαι καταγγελθεί.
πλήπονται από
κορονοϊό και έχουν δά
Ι υναγερμός έχει σημά,νει στην κυβέρνηση
και την επιστημονι
χή χοινότητα για την έχοηξη
νψηλότερα ποσοστά επιδοτήσεων και περισσότερους δικαι .
ούχους προβλέπει το νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβά μισης των κατοικιν Εξοικονομ-Αυτονομν , το οποίο ανοίγει για την υποβολή αιτήσεων από τις 2 Νοεμβρίου.
Επιδότηση μέχρι 85% του κόστους των επενδύσεων για εξοικο
νόμηση ενέργειας σε κατοικίες και μέχρι 50.000 ευρ ανά σπίτι
προβλέπει το νέο πρόγραμμα Εξοικονομ-Αυτονομν πρου
πολογισμού 850 εκατ. στο οποίο μπορούν να ενταχθούν μονο
κατοικίες και πολυκατοικίες, με απλοποιημένο σύστημα .
Για πρτη φορά εκτός από τις παρεμβάσεις για μόνωση, αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης-ψύξης κλπ, το πρόγραμμα
θα ενισχύει και επενδύσεις για ενεργειακή αυτονόμηση του κτι ρίου ( συστήματα ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας) , υποδομές φόρ .
Τισης ηλεκτρικν οχημάτων, συστήματα έξυπνου φωτισμού και
απομακρυσμένου ελέγχου του συστήματος θέρμανσης/ψύξης,
αναβάθμιση του ανελκυστήρα .
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιργος Στασινός είπε ότι βοηθά στην
εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση του κόστους για τα νοικο
κυριά και ενισχύει την οικονομία .
των κρουσμάτων κορωνοϊού,
με την κυβέρνηση να εξετάξει
τη λήψη νέων μέτρων .
Ο πρωθυπουργός , , απέκλει.
σε το ενδεχόμενο καθολικού
lockdown .
Είμαστε σε μια φάση όπου
θα πρέπει όλες οι ευρωπα .
χές χρες να είναι σε αυξημέ .
νη εγρήγοοση μέχρι να βρεθεί
το εμβόλιο του κορωνοίού , δι .
ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι
δεν μπορούμε πια να πάμε σε
ένα καθολικό lockdown, δεύτεΚομισιόν:Πράσινο φως στην
επιστρεπτέα προκαταβολή 2 δι .
Η Κομισιόν διαπίστωσε ότιορισμένες Τροποποιήσεις υφ στέμενου ελληνικού καθεσττος για τη στήριξη των ετα ρειν που επλήγησαν από την επιδημία συνάδουν με το
προσωρνό πλαίσιο ,
Η Ελλάδα κοινοποίησε ορισμένες τροποποιήσεις του αρχικού καθεσττος , και συγκεκριμένα:
1) την αύηση του εκτμμενου συνολικού προύπολογ σμού του καθεσττος από το 1 δισ. στα 2 δισ.
i1) την συμπερίληψη περισσότερων κατηγοριν εταιρε .
ν στις επιλξμες να λάβουν ενίσχυση και
i) την παράταση της περιόδου ως προς την οποία μπο
ρείνα χορηγηθεί η ενίσχυση, από τον Μάρτο ως τον Μάιο.
Εκτιμάται όη πάνω από 100.000 εταιρείες θα μπορέσουν
να επωφεληθούν.
ρο καθολιχό lockdowη των οι .
κονομιν μας είπε ο κ . Μη τσοτάκης σε δηλσεις του στο
Μέγαρο Μαξίμου με τον ομό λογο του Ομόσπονδου Γερμα .
νικού Κρατιδίου Βόρεας Ρηνανίας-Βεστφαλίας , Armin
Laschet .
Μικρή βελτίωση του οικονομικού
κλίματος
Επιδείνωση της μεταποίησης
για παρεμπόριο
Νης 90,3 μονάδες διαμορφθηκε ο δείχτης οχονοΑμικού κλίματος τον Ιούλιο έναντι 87,6 μονάδων τον
προηγούμενο μήνα , όπως ανακοίνωσε το ΙΟΒΕΜιxρή
βελτίωση των προσδοκιν καταγράφηκε στη βιομηχα.
νία και εντονότερη σε κατασκευές και υπηρεσίες μετά
τη μεγάλη υποχρηση των προηγούμενων μηνν.Στο
λιανικό εμπόριο παρατηρήθηκε σημαντική επιδείνωση ,
όπως και στην καταναλωτική εμπιστοσύνη .
Γα τηναντιμετπιση του παράνομου εμπορίου το χρ νιχό διάστημα από 27.07. έως και 02.08 . πραγματοποιήθηκαν συνολικά 231 ro και βεβαιθηκαν 28 παραβάσεις.Επεβλήθησαν πρόστιμα 18s00c , που aφοροo
σαν σε παραβάσεις των Κανόνων Διακίνησης και Εμπο ρίας Προτόντων Υπηρεσιν ( Κανόνες ΔΙΕΠΠ ) και του
υπαιθρίου εμπορίου (ν4497/2017).Τaλος κατασχέθηκαν
και καταστράφηκαν 1489 τεμάχια απομιμητιχν/παρα ποιημένων και ειδν παραεμπορίου.
τς 43,6 μονάδες έκλεισε τον Ιούλιο ο κύρος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειν της HS Markit για
τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα ( PMI ) , τιμή χα .
μηλότερη από τις 494 μονάδες του Ιουνίου.Η ταχύτε .
ρη επιδείνωση των επιχειρησιακν συνθηκν του με ταποιητικού τομέα αντέστρεψε την τάση προς ανάκαμ.
Ψη που παρατηρήθηκε μετά το ιστορικό χαμηλό του
Απριλίου .