Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
Πρέπει να ξέρi
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ρωμυλία, η Αναι.
Οι μακεδονίες, Θράκη καιη nεριοχή
Eεπoυλήθηκαν τα eκν . διεθνιστν ΕλΜή λοι oι. aνoθεωpητές της για τις οπoίες ομι . του 1Ιόντου. Όταν
Ιστορίος (imou . . . w λούν οι ουριζαίοι λμε λοπόν ότι η Μα.
.χαίa βρίσκντ, κοντα "naτριτες, , κατα , κεδονία είνεu μία και
ΟΤΑΝ Ο ΣΥΡΖΑ
συναίνεση ανιστόρη άλλου ουλευτές του ρία μας .
TAΝ ETE ΕΒΟΥΕΙΑ των , aκραia ιδεοληατ . ΣΥΡΙΖΑ και εν χορ όpά και τα όσια της φυ - νων.
λής pας στους Σάβους
Είn στην Βουλή
χαία βρίσκονται κοντά
βουλγαρική τους γλοnouργός Παιδείος και του ΣΥΡΙΖΑ, nou βρή .
σα αναγνωρίστηκε ως φοττής κ . Φηg καν την ευκαρία να κ ναμη των όnων από την Yrωγρoφική ΠE .
ρυσμούς ακραίων na κειμένου να unoδ5ί. σχεδόν με την σημ
Σλάβοι κάτοικοι της viκή μέσα αnό ο.
ΓROM aνανωρίστη, νταλλαγς, πληθυσμν , pοδοκάπηων ια την σε της εδρομές των ρινή Μακεδονία pας,
καν ω iaκεδόνες oφού noτέ οι Έληνες ύπαρξη μας ελληνικής βαρβάρων . Σος Ουμί η nofa ήταν η στο πpος την μακραίaνη - φία . λλωστε δεν u.
στορία μας mo vική nopyrι μία Μaκεδονία mατριτες δεν αγωνί.
κλοή της Ιστορίος καm
κά, λοmόν, e. ηνες με την Γ. eστολή κεδονικού noλit .
του προς tον Φίλιn . σμού , to κέντρο , η
no , καλεί τον Έλλη , καρδιά και η Ψυχή
να βασιλιά "τους βορ της Ελλάδος στην ε .
βάρους αναγκόσης noxή του Φιλίπου
ειλωτεύειν tos 'Έλ. και του Μ. Αλεξάν
αλλά-noλλές Μακεδο-στηκαν μόνο εναντίον
Ιρίμα ο Μηuης Δουκός! του moλoμού μας pε vig . r ολές Μa των Εκonνν nou
την συνεργυσία και την κεδονίες μλησαν και Παραχάραξαν tην στοΠάντα στη
n γραμμή η ΛΕΚ
pουψο, ττην πόλη μας
λούν χαμένες nατρί στον ελληνικό nολιτ
δες , όnως δεν είνε σμό και στην ελλην
χαμένες oατρίδες και κή γλσσα , με την
οι κτήσεις του Μ. A . διάδοοή tους ο όλο
λεξάνδρου . Χαμένες , τoν τότε γνωστό κόαλλά αλησμόνητες σpο.
Πατρίδες για τους
Έλληνες είναι η Μ. δίνουν οι συριζuίοι
Ασία , αφού ano toυς στις κτήσεις των Μα .
Πανάρχαιους χρό- κεδόνων βοσιλέων , δ
νους η Μ. Aoίa ήταν νe και ο Ερντογάν , 6ένα anό τα δύο μεγο , ταν μιλά για ανασύ .
λα βά0ρα του ελληνι σταση της 0θωμαν
κού nλιτισμού , η Β κκής Αυτσκρατορίας
Την ίδια έννοα ou
σελίδα 15
η Ανα , νια στη σεΗ
Η Πορεία των κρουσμάτων
ιδιαίτερα ανησυχητική
Η κυβέρνηση σπεύδει να αυστηροποιήσει τα μέτρα
Δεν συσηειρνει την κοινωνική
nλειοψηφία στην Τουρκία
Ενδιαφέρον
xο της Αστυνομίας γα τη
να αnό τν Κ .
nα Research
νους noυ σγνoησαν το
μετρο και βρίοκονταν οε
nou αναλύτι τη
γενική κατά
μεισουμε nuς oι nen δα και Τουρκία . Οι nολίτες και των δύο
χωρν κλήθηκαν να unαvτήσουν α διά
φορα εpωτήματα , μεταξύ άλλων u
στεύουν σχντικά με τη μετατροπή της Α.
unpeuμένο να φορούν
poουν ηρόoτιμo 10 e ρa , ovξάρτητα oό τον