Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ
Ο Δημοσοιογράφος
τον τόΠο του
Πρeneι να ξέρει
να δυοαρeστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ"
ΕΡΓΑ ΟΛΟΠΟΙΑΣ
| ΚΑΙ ΥΡΕΕΗΣ
ναπτυξιακά έp - σκεψή του στην Hnsιpo , του nρογράμμστος ΑΠρόκεπα για 32 nρo ντνης Τρίτonς , ο Τά.
0oίoς κα ύ το έργα nροϋnonoσμού κης θεοδωρικάκος on .
Lloυσης oρομο - 53 εκστομμυρίων ευρ . μείωσε noς τα έργα
Βογούνται για τους Δή Τnv εκδήδωon nopoυ - nou nερhαμβάνοντα
μους της Πeρptpeιoς Η oίoon τοu npoyράμμα - στο ηρόγραμμα για την
nsipou μέοω του nρογράμματος 'Αντνης η ΠΕ Hntίpou και η Eλ .
ής και ονάπτυξης , με τα
Ανάπτυ , onoia αvolγει ο δρόμος
σωτερικw Τάκης oοδωρικάκος κατο την εn.
ξης Αυτοδιοίκnoης στο
Nevo .
Κατά την nopouoίoon
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΙ' ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΤΙΚΑ
ΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ!
Μe τη συμπλήρωση ενός έτους εναλλαγής της no!
λιτικής Σκυτάλης καλό είναι να ιοολογιστούμε nολ .
| τικά και κυρίως αντιnολιτευτικά μήπως και mpoστιωούμε ομαλά , καυτηριάζοντας τα μείζονα κακά!
Κυριάκος Μητσοτάκης
Περιμένει να περάσει
ο καύσωνας.. .
Δεν Πρέπει να χαθεί ούτε ένα λεπτό
Καμία ανακοίνωση φέος anό τη Δημο τική Αρχή Πρίeζος για κλυματιζόμενς
Στο μέτωno της οκο νομίος εnΚEντροηκε η
Μποστύη στο εονό
Μεταξύ όλων, ο κ.
στικής Επτponς να τmν
κρασίες των τελruταων ημερν.