Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974 )
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
( 1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα
3 Αυγούστου 2020
Δαλμάτου, Φαύστου και Ισαακίου όσίων
Πανσέληνος 1 Ανατολή ήλίου 6.30-Δύσις 8.32
ΑΤΠΚΗ Ζέστη μέ βορείους άνέμους Θερμοκρασία εως 35β
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αίθριος μέ μετρίους άνέμους Θερμοκρασία έως β3β.
Αριθμ. φύλ . 41719
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑΤΟΜΝΗΜΟΝΙΟΠΣΣΑΡΙΔΗ
Μεταρουθμίσεις στήν φορολογία
φορ0/
Ανατροπές στό κοινωνικό
κράτος
Είσηγείται μεισεις συντελεστν είσφορν για τήν μεσαία τάξη άλλά καί δραματική περικοπή κοινωνικν
δαπανν (συντάξεις έπιδόματα-άποδοχές δημοσίων ύπαλλήλων), έξαγορές μικρομεσαίων έπιχειρήσεων
ΤΗΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ Παρασκευή ό Πρω - και τούς συνεργάτες του , θά όδηγήσουν
θυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άνεκοί - στήν άνάταξη τής έλληνικής οίκονομίας.
νωσε κατά τήν διάρκεια του Υπουργικου Πρόκειται για μέτρα μέ φλολαϊκό τρόσηΣυμβουλίου ότι έπίκειται σήμερα ή άνακοί - μοστό σκέλος τής φορολογίας άλλά και μέ νωσις του πορίσματος Πισσαρίδη γιά τήν τρα άντιδημοφιλή στό σκέλος του δραστι
έλληνική οίκονομία. Ο διάσημος Κύπριος
οίκονομολόγος, νομπελίστας και τεχνοκράτης, έπεξεργάσθηκε μαζί μέ δμάδα Ελλήνων τεχνοκρατν (Κ. Μεγήρ , Δ. Βαγιανός ,
Ν. Βέττας , Ν. Καραμούζης , Α. Δοξιάδης , σχέδιο oπάγεται σέ έπικαιροποιήσειςκαί
Π Τσακλόγλου, Α. Κρητικός, Δ. Σπινέλλης κ.ά ) δτως έκανε κάποτε τό 1997 δ Γιάννης Σπράος γιά λογαριασμό του Κστα Ση - κυβέρνησηφ. Πιό συγκεκριμένα, δκ . Μημίτη, μία δέσμη 15 μέτρων πού , κατ αυτόν τσοτάκης τόνισε :
ΚΟπως ξέρετε είναι ήδη έτοιμο ένα τίς αίχμές τής δυναμικής της. Καίύποδεικύ
ει 15άξονες γιά τήμελλοντική εύημερία της
τήν Άνασυγκρότηση της Έλληνικής πατρίδας μας καί δλων τν Ελήνων
>Θέλω νά τονίσω ότι τό σχέδιο αύτό θά
ύπόκειται , προφανς , σέ διαρκείς έπικαιροποιήσεις και προσαρμογές Άκούγοντας
ρίδη , έχουν ύποβάλει ένα όλοκληρωμένο πάντα τά μηνύματα τής κοινωνίας, τις προτάσεις τν παραγωγικν δυνάμεων, τις άπόΨεις τν κομμάτων, φιλοδοξουμε νά είναι
προσχέδιο έκθεσης τής Επιτροπής για
Oίκονομίας. Πανεπιστημιακοί, οίκονομολόγοι, έντός και έκτός τν συνόρων , ύπό
την προεδρία του νομπελίστα κ . Πισσακούπεριορισμού τν κοινωνικν δαπανν .
Γ' αυτό καίό Πρωθυπουργός άνακοιννοντας τό πόρισμα στό ύπουργικό συμβούλιο
ένοιωσε τήν άνάγκη να διευκρινίσει ότι τό
Σχέδιο Ανάκαμψης.
Τόπροσχέδιο του θά άναρτηθεί στό διαδίκτυο και θά δοθείσέ δημόσια διαβούλευση μία χρήσιμη, άπαραίτητη θά έλεγα, πυξίδα
τή Δευτέρα. Είναι ένα προσχέδιο τό όποιο
άπό τήμία έντοπίζει στρεβλσεις άλλά άνα- μένα νερά τής παγκόσμιας οίκονομίας
δεικνύει καί τά πλεονεκτήματα της χρας,
ότι τοί σταθμίσεις και οί άποφάσεις ύπαγορεύονται άπό τις πολιτικές άποφάσεις της
γιατήν άσφαλή πορεία της χρας στά ταραγΕΟΝομπελίστας οίκονομολόγος
Χριστόφορος Πισσαρίδης
Συνέχεια στήν σελ . 3
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Γαλλική ναυτική
βάσις στό λιμάνι
της Λεμεσου
Μνημόνιο κατάργησης τής ΝΔ
Ή Αίγυπτος άμφισβητεί
την τουρκική Navtex
ΣΤΙΣ 19 Μαϊου, λίγες έβδομάδες μετά τήν λήξη της βαρειά διαθέτουμε έως τόν Αύγουστο. Για νά βγει
καραντίνας, είχα διατυπσει άπό αύτήν έδ τήν θέση Προϋπολογισμός θά άντλήσουμε ς Ελλάς 1,52δισ
(μέ άφορμή ένα άρθρο της Μιράντα Ξαφα) , τήν άπο- εύρ άπό το κοινοτικό πρόγραμμα SURE 25 δισ δάψη πς άργά ή γρήγορα ό Πρωθυπουργός θά άναγκαστεί έξαίτίας της ύστέρησης τν δημοσίων έσό- μότητα (κατά Ξαφα) άππό τόν ESM, και έπίσης χρήμαδων και της δραματικής ύφεσης στήν οίκονομία νά
uiοθετήσει τό σχημα <μείωση φορολογίας-είσφορν ρές. Σύν όσα έξοικονομούμε άπό τήν άναβολή έξόέναντι δραστικής μείωσης τν δημοσίων δαπανν μέ φλησης του ΔΝΤΉδη ό Ρέκλινγκ μάς είπε προχθές
παρεμβάσεις στό άσφαλιστικό σύστημα, στόν άριθμό ότι άν δανειστείτε άπό έμένα θά έξοικονομήσετε
τν δημοσίων ύπαλλήλων και στά έπιδόματα.. Κλασ - κοντά 1 διο εύρ.
σική φιλελεύθερη συνταγή άνατροπής του σπάταλου
κοινωνικου κράτους καί τόνωσης των υγιν δυνάμε- λιτικό έρτημα: Ποιόν δρόμο θά άκολουθήσει ή Κυων της οίκονομίας που έχει ς στόχοτήν συγκέντρω- βέρνηση; Τονδρόμο τνπερικοπν δημοσίων δαση τον Μεταρρυθμιστικν, άστικν, έκσυγχρονι- πανν που προτείνει ή δια ή τόν δρόμο τής άντιποστικν δυνάμεων σέ ένα κόμμα . Πλέον αύτν προω- λίτευσης πού λέει, έχετε 40 δισ. στό μαξιλάριν γιά
θείται ή δημιουργική καταστροφήν χιλιάδων μικρο- νά μήν γίνουν περικοπές; Πού ζητα (μαζί της και κοι
μεσαίων έλληνικν έπιχειρήσεων , που καλούνται νά
συγχωνευτουν μέ μεγαλύτερες έλληνικές καίπολυ- σίων έπενδύσεων και τόνωση τής κατανάλωσης; Ηκ
εθνικές . Πάλι πρός δόξαν της έκσυγχρονιστικής άντι- Ξαφα ύποστηρίζει ότι έπειδή <καίγονται ταχύτατα οί
λήψεως των όλιγοπωλίων.
ΠΡΟΣ περαιτέρω σύσφιμξη βαδίζουν.
οί σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας , καθς
ή τελευταία βολιδοσκοπεί τήν Λεμεσό
προκειμένου νά δημιουργήσει στό λιμάνι της βάση για τό Πολεμικό Ναυτικό
HΑΙ ΟΣ άνεκοίνωσεor μέρος τν σεισμικν έρευνον πού σχεδιάζει ή Τουρκία στήν
άνατολική Μεσόγειο παραβάζει ένδεχομένος
ύδατα έπίτν όποίων τό Κάιρο διεκδικεί άποκλειστικά δικαιματα, Αναφέρεται στήνγγο
στή Navtex, τήν όποία έξέδοσε ή Αγυρα, με
τά την άκύρωση τής άντίστοιχης για έρευνες
άπό τόσκάφος Γιαβούζ έντός της έλληνικής
5φαλοκρηπίδος
νεια άπό τήν ΕΤΕΠ 4διο δάνεια μέ έλαφρά αίρεσιταάπό τό Ταμείο Άνάκαμψης της ΕΕ καί άπό τίς άγοτης. Η γαλλική Κυβέρνησις μέ τις
τελευταίες κινήσεις της δείχνει ότι δέν
πρόκειται νά παραδσει στόν Ερντογάν
τήν ήγεμονία τής Ανατολικής Μεσογεί
ου, καί για αυτόν τόν λόγο ήδη έχει προτείνει τήν έγκατάσταση ναυτικής βάσεως στήν Μεγαλόνησο. Θεωρείται βέ βαιον ότι οί έξελίξεις αυτές συζητήθηκαν πρό ήμερν στό Παρίσι μεταξύ των
δύο Προέδρων Εμμανυέλ Μακρόν καί
Νίκου Αναστασιάδη.
Ήπεριγραφή της κ. Ξαφα όδηγείσέ έναμεζον ποΛεπτομέρειες στήν σελ. 5
Δυτική Θράκη:
Ήσυγκυιαρχία
νωνικά φιλελεύθεροι οίκονομολόγο) αυξηση δημοΣυνέχεια στήν σελ. 3
έφεδρείες της κυβέρνησηςαύτή πρέπει ανά διεκδιΕγραφα τότε: Η κυρία Ξαφα άποτύπωσε σέ πρό - κήσει δημοσιονομικό χρο. Τό σχήμα πού προτεί σφατο άρθρο της (Καθημερινή" , Οι Οικονομικές νει είναι μείωση της φορολογίας για τήν μεσαία τάξη
έπιπτσεις της Πανδημίας , 1152020) μέ άκρίβεια τά έναντι περικοπν των κρατικν δαπανν στίς ΔΕΚΟ
δεδομένα Μέ τήν συνήθη μότητα που τήν διακρί- καί στο άσφαλιστικό. Για τίς ζημιογόνες ΔΕΚΟ (ΔΕΗ
νειβεβαίως. Καίβεβαίως πρότεινελύσεις Οοίκονο - ΛΑΡΚΟ ΕΛΤΑ, ΕΑB, EΑΣ ΣΤΑΣΥ) γιά τς όποες τό
μικός έθνικός ορίζων όπως τόν περιέγραψε είναι ζο - κράτος δανείζεται έτησίως 26 δια εύρ προκειμένου
φερός. ( ..) Ήτοι: Λεφτά τό δημόσιο ταμείο βαρειάο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Τουρκίας Ερντογάν
έξαπολύει στά σύνορα του Εβρου
μυριάδες Μουσουλμάνους μετανάστες , άλλά εύτυχς άπέτυχε χά
ρις στήν άριστα όργανωμένη έλληνική άμυνα καί στήν έντονη άντίδραση τής Εύρωπαϊκής "Ενωσης. Το ζήτημα έχει άναλυθεί έπαρκς στόν
δημόσιο λόγο της Έλλάδος. Μέσα
στό δικαιολογημένο , όμως , πανδαιμόνιο παραλείπεται μιά άκόμη πλευρά αύτής της τουρκικής πολιτικής.
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Συνέχεια στήν σελ. 3
. Βρεταννοί έπιστήμονες λυσαν ένα άπό τάμυστήρια
Του Στόουνχεντζ καθορίζοντος Τήν προλευση πολλν
άπό τους μεγαλίθους που συγγροτούν τό διάσημο μνημίο στό Γouλτσαρ Τής Άγγλία Από τήν γεωχημική
μελέτη δείγματος που είχε φυλαχθεί έπί δεκοετές στς
ΗΠΑ διαπιστθηκε ότι οί 50 άπό τούς 52 ψομμιτικούς
όγκόλιθους τού Στόουνχεντζ προέρχονται άτπό τό ίδιο
σημείο: μιά τοποθεσία πού άποκαλείται Γουέστ Γούντς
καί άπέχει περίπου 25 χιλιόμετρα Οί υμμιτικοί όγκό
λιθοι τοποθετήθηκαν στό μνημείο γύρω στό 2500 π.Χ.
Όμγαλύτερος χ ύψο 91 μτρα και ό βαρύτερος ζ
γίζaι περίπου 30 Τόνους .
ΕΥΚΟΠΩΤΕΡΟΝΕΣΤΙ >
Αίσιοδοξία για έμβόλιο
σέ Ρωσσία καί ΗΠΑ
Ο Πρόεδρος Έρντογάν έπιχει| ρείνά ένσωματσει ούσιαστικά στήν
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΑΝ ΚΑΙ μέάρκετές έπιφυλάξεις, ς χαραμάδα έλπίδος για τηνάντιμετπιση του νέου κορωνοϊου άντιμετωπίζει τίς τελευταίες ρες ή παγκόσμιος έπιστημονικήκοινότης τήν δήλωση πού έκανε τόσαββατοκύριακο
ό Ρσσος ύπουργός ,Υγείας, δτι είναι είλημμένη άπόφασις της κυβερνήσεως της χρας του νά προβεϊ σέ
έκστρατεία μαζικού έμβολιασμού γιά τόν Covid-19 τόν
Οκτβριο .
Ενας θεοσεβής άνθρωπος χαί ζηλωτής τν πατρίων, μου ξέφραζε σήμερον ζωηράς άνησυχίας.
περί της τύχης του είς την
μέλλουσαν ζωήν.
. Μαζικς διαδηλσεις κατά τν μέτρων προστασίας
άτπό τον κορωνοϊό χθς στό Βερολίνο . Μέσυνθήματα
δπως (Εμείς είμαστε Τό δευτερο κύμαν καί Αντίσταση ,
δεκάδες χιλιάδες άρνητές τν περιορισμν πού έπβάλλοντα γιά τήν άποτροτή ξξαπλσεως της πανδημίας
έκφράζουν τήν άντίθεσή του στις σχετικέ άποφάσεις
Τής πολιτεία, έν υποστηρίζουν ότι ή μεγαλύτερη θε
ωρία συνωμοσίας είνα αυτή Της πανδημίας . Νά δούμε
Τίθά πουν όταν εύρεθούν στά νοσοκομεία καθς ή πι
κνότης τν διαδηλσεων καθιστά έξαιρετικς εύκολη
τήν μετάδοση το Ιου.
ΠΑΥΛΟΣ ΝΡΒΑΝΑΣ
ΕΣΤΙΑ 7,5
Λεπτομέρειες στήν σελ.5
Στήν σελ. 8
σπίτι σας κάθε
πρωβ με συνέπεια
3μηνη, 80ε
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
συνδρομή
Όπισθεν όλοταχς, Μάρτιος
Ειδική προσφορά
γανέους συνορομητές)
. Πρισσότερα άπό τά τρία Τίταρτα Τηςs όμάδος Τν
Αμερικανν δισεκατομμυριούχων, πού άνεκοίνωσαν
δτι συμμετέχουν στήν έκσττρατεία Giving Pledge και
δεσμεύθηκαν νά δωρίσουν τό μεγαλύτερο μέρος Τν
χρημάτων τους σέ φιλανθρωπικούς σκοποίς, είδαν Τς
περιουσίς τους νά αύξάνονται σημαντικά Τήν Τελυταία δεκαετία, σύμφωνα μέ τήν έθεση Του Institute for
Policy Studies . Πολλοί άπό αύτούς κάνουν δωρεές σέ
ίδιωτικά ίδρύματα ή ταμεία κάτι που τους προσφέρε
μγάλες μεισεις στήν φορολογία, έν αυτάσυχνά κραΤούν τά χρήματα γιά μεγάλες χρονικς περιόδους άντί
νά διασφολίζουν ότι χρησιμοποιούνται γά τήν άντιμππιση έτάκτων άναγκν.
Έδ, κύριο, δ σατανικός
που τά έχουν άρπάξει άπό Κυριάκος Μητσοτάκης έχι
τόν Μπίλ Γκαίητς , πού τά συνάμει συμφωνία μέ Τις δυνάμεις τν Έλοχίμ και των
νέσεις τν λοιμοξιολόγων,
Πς τό Ελγε ό Οίκονομ- νάτων! Μιά χαρά τά κατα
δης; κΦλοι μου άγαπημένοι, φέραμε! Και γάμους μέ πε
έπιστρέναμε στόν Μάρτιοl ντακόσιους καλεσμένους κάΣε έκείνες Τίς όμορφες μέρεs ,
πού περιμένομε πς καί πς τόσους κι ύστερα γλέντι τρι- βάρτις και τήν Γιλάξο Σμιθ- Νεφελίμ , έχει ένσε τό αίμα
τον δσιο Τσιόδρα νά βγά και κούβερτο σέ κάποιο άπό τά
νά μας άναγγείλει τόν δφιθ- τήματοω τής περιοχής μας ,
μό τν κρουσμάτων , τν δι - μέχορό τσίκ του Τσίκο κα
ασωληνωμένων συμπολιτν γλέντι μέχρι πρωίας! Σιγά παρκτες , άρκεί να ένα ή ά Ανγκέλα Μέρκελ , ή όποία
μας καί- δυστυχς-τν θα- μήν ύπολογίζαμε τς παρα- ήταν φαρμακευτικέ)..
Ιοχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
νομε καιί βαφτίσια μέ άλλους έχουν πιάσει άπό την Νο κλάιν και τήν Άντέλκο και
την Χρωπεί ( μήν εναι
πολυεθνικές ήκάς είναι άνυτου νύχτα , κάτω άπό μαύρη
σελήνη και ύπό τους κρωγ
μούs μαύρων κοράκων, μέ τήν
ΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΩΝ. 2130170 670
email, gyndromes@estianews gr
8 ΕΣΤΙ Φ
Συνόχεια στήν σελ. 4
3-8-2020 .
|9771108701113