Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Πρτο στην κυκλοφορία, πρτο στις ειδήσεις
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και Ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
16ρυτές -Διευθυντές : Μικοnn A. Δούκος ( 1916-1952)
Κστος Μ. Δούκος ( 1932-1970) , Μικoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστος Μ. Δούκας ( 1997-2007)
διοκτήτης. εκδότης: Δημήτρης Α Κασμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ. Στεφανάκης
Σάμος, Σάβατο 1 Αυγουστου 2020
Αρ. φύλλου: 4237
Ήπια εμφάνιση κρουσμάτων
κορωνοϊού στη Σάμο
4 κορυφαίοι επιστήμονες
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΕAMveς εοστήμονες δuονς στους τομεk ης εnoτήμηc των unoloγστν και
μπονν unooyστν.
Ανοστότιση npoκοε στο νοίn εδnon tuν τpv κρουυμότων κρωνooύ κοθς unipξε έντοvn φημολογίa γo nspoootερα κοούoμοτα
υupωvo με τη δopκς ανοτούμενη ντοι στην εν oω Λota υmotouv
στο Τμήμα Μηovv Πnpopopoον
κοι Eπoνωoν Συστημάτων στη
Σομο κοι ένος στο Τμήμα Μaν
μλετη του novenoτημου του Μό .
Coronavirus : μένα nou onnova αοtο μnετ Σ600ς npoντων κα Συστημοτων
ως κορυφαίων 584 εnoτημόνον μ αμήμα Μηoν nnmpopοριακν και
Επικowwοκν Eυστημάτων
enotμης τωv unonoγστν και μηο
νκν uonovotuν .
κατάτοξη houάvε unό0v tης τo Εniκooακν Ευστημάτων
Η συγεκρuένη αμημο Μηονιον npopopoν κ
nephoupάν enoήμονες μ 6tίtn αμμο Μnνν mrpopopiακν και
έκδοoς της μελέτης 000Μος 020) με Μηoνκν ηmpoφopoν και
Γιργος Στάντζος
"Ο υπουργός Μετανάστευσης
να ανακαλέσει την απόφαση
συγκρότησης της Επιτροπής
για την επέκταση των ΚΥΤ"
ψυρομία και α nohitες να τείνουν ευiκοo τα στις νουν συς οικες τους Η mndtnon nou έγwe στην Σύμου δτnoe να σταματήo η διοσηορό φευδν
nnepoφopnon δot nonς φοpές όοοι νομζουν όυ δξάζουμε τον ec6, διόυ η mότnon nooνν
| κίκος Στεφοrής : 4 oωστή nnpopopnon δίνετoι npoooeoύv να 'nimpoφορήoouν την Koή γνμη pουομότων κορωνoίού στο Μονοστήρ τς Σωoδόυneύeuνoυς nou pίζοντoι συτή uw δύσκοm κο - Eεβοσμτοτος Μητponohiunς μος οι κατ' εντολiν
snixtoon tωv δομν υnodoκς o rouo , Κω κα Αρο, επτpντος rν αοκ2on σοο npoen μετΟ tην iv0non nouυnponaτo Ev Eμεταξύ, όnως ανοκοίωσεη Μntpόron tμου , ο noioς ineγος έδεξε εpνηεά eoτtoΤο να.
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
δ o Παρουσίαση της Σάμου
Βρο τα mo | ως του απόλυτου ελληνικού προορισμού
unneon u η ao ης Τς για εναλλακτικό τουρισμό
<Πολεμνταςν
στο Διαδίκτυο
SAMOS
"Υποπλοίαρχος Καραθανάσης"
Το όνομα του ήρωα των Ιμίων
πήρε η νέα πυραυλάκατος
διοφεύδει κατηγορruoτικό -δ0ppούς φruν και ανe .
EArτou noaτοonien στη δούno Τaκων Σκοφν, στον Αpάn
ΤΙΚ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
την ενορtη eitoογoς τmς νέος κτοοtnδoς οpομού , onμντος όυ o ουτό ro vηt τaι στo0 νο εnpεpονονται η νο τεrpovoντα με
ικές ιστοoεnδec, α rpeni wο εnβepoνονται nonu
Αμνης enφuoooeτα noτoς νομίου διούμστός
του να την αντυτon φονομένων δοonpoς
δαμορφοουμε μα nο oλοnpμένη τoυpρστκή
και ανοφέρere στην κομηνα του Εoτ oσ μόνο γα δομορφοοuμε μο no onopuμένn toυρστή
νουν να εnβοuiεύoντοι τα ενκά μος
το τουριστικό nepiπερo της onoioς εnoκέpeκ ούγpoνες anotήouς on0 plως την oνonuη φεuν αnoων και trmρeoσμού της κονής νμης
κατά τα εκoίnd tou την ηnστείa Συνtέγματος νέων noooν ενοnatκν μορφν τουpομoύ
ουμφνως npoς tο Αpo 191 του noού κάδιως
Ιμον uneνθυμζουν συνεχς σε εpός

Τελευταία νέα από την εφημερίδα