Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΟικονομιΙκή
Σάββατο
Αυγούστου
Κιδημερινή οικονομική eιδική cgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοηραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7128
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Χρεωστική
μια στιs τρειs
φορολογικές
δηλσειs
Έρχεται ο ΕΝΦΙΑ
Στα τέλη Σεπτεμβρίου
η Πρτη από τis έξι δόσειs του ΕΝΦΙΑ
Στις αρχές Σεπτεμ - τις φορολογικές δηλσεις που υπέβαλαν,
εκκαθάριση του φετι - προκειμένου να εντοπιστούν όσοι πληρούν
τα εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια
θα πληρωθεί σε 6 δό - για να πληρσουν
σεις από 5 που ήταν φέτος μισό ΕΝΦΙΑ ή να
έχουν πλήρη απαλ βρίου θα ξεκινήσει η
Συνολικά 5.285.115
νού ΕΝΦΙΑ , ο οποίος
θα είναι στα ίδια εππεδα με πέρυσι , αλλά
σεις πολίτν υποβλή .
θηκαν μέχρι χθες στο
taxisnet , όπως προκύ.
πτει από σχετικά στοι .
χεία της ΑΑΔΕ .Ο
αριθμός αυτός των
φορολογικν δηλ
σεων αντιστοιχεί σε
7.263.690 εκκαθαρι .
στικά ση μειματα .
Υπενθυμίζεται ότι η
προθεσμία για την
συνέχεια στην 11
πέρυσι , με την πρτη
να καταβάλλεται μέχρι λαγή .
και τις 30 Σεπτεμβρίου
του 2020 και την τελευταία μέχρι και τις
26 Φεβρουαρίου του
Υπολογίζεται
πάνω από ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακι
νήτων θα έχουν
έκπτωση 50% ή και
Οι ιδιοκτήτες ακινή - πλήρη απαλλαγή από
τον φόρο . Εκπτωση
δουν τα εκκαθαριστικά 50% στο ποσό του
ΕΝΦΙΑ θα έχουν οι
της οικογένειάς του ,
ευρ . προσαυξημένο λαμβανομένου υπόψη
του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους
του δικαιματος, δεν
υπερβαίνει τα 150 τευπερβαίνει τις 9.000
των θα μπορούν να
κατά 1.000 ευρ για
τον ή τη σύζυγο και
εξαρτμενο
σημειματα στα μέσα
Σεπτεμβρίου,
Μετά το τέλος της
υποβολής των φορολογικν δηλσεων , η
ΑΑΔΕ θα προχωρήσει
στη διασταύρωση των
στοιχείων της ακίνη.
της περιουσίας των
φορολογουμένων με
Πιστθηκαν
ιδιοκτήτες ακινήτων, κάθε
μέλος.
εφόσον πληρούν τις
ακόλουθες προϋποθέ.
2. Το σύνολο της επ
φάνειας των κτισμάοποία
λογητέο οικογενειακό κατέχουν δικαιματα
σε 159.851
τραγωνικά.
3. Η συνολική αξία
της ακίνητης περιουσίας , όπως αυτή προσο υπόχρεος δήλωσης διορίζεται για τον
υπολογισμό του συμτος, ο ή η σύζυγος και πληρωματικού φόρου,
συνέχεια στην 10
σεις:
εργαζόμε
νοUS τα Ποσά
στήριξns από
το υπουργείο
Εργασίαs
1. Το συνολικό φοροτων
εισόδημα του πο
ηγούμενου φορολογι- φορολογίας εισοδήμα .
τα εξαρτμενα τέκνα
κού έτους να μην
Προστασία
Πρτηs
κατοικίαs
Στους λογαριασμούς
159.851 εργαζομένων
πιστθηκαν την Παρα.
σκευή 31Π nοσά , στο
πλαίσιο των μέτρων
στήριξης λόγω κορονοϊού . Τις κατηγορίες
και τα ποσά ανακοί
συνέχεια στην 2
- Τέλ0s χρόνου για τιs ατήσεις
- Τι αλλάζει από Δευτέρα
Σελίδα 9