Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Επέμβαση της Αστυνομίας
μετά από καβγά τη νύχτα
στη Σπάρτη > σελ.7
Προχωρά η ανάπλαση
της πλατείας Δαφνίου
Νίκησε τις δυσκολίες
και πέτυχε
Sαλ8 το αΚρόνιο Πέρασμαν > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σ6ββατο 1 Αυγούστου 2020 | Ετος 25 | Αριθμός 5928 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax [email protected] . www.lakonikos.gr
Έργα για ΔΕΥΑ
και δήμους μέσω
Αντνη Τρίτση)
Ψηφιακή περιήγηση στην ιστορία
της αρχαίας Σπάρτης
Ξεκίνησαν να τρέχουνν οι έξι
anό τις συνολικά 12 Προσκλήσεις του προγράμματος Αντνης Τρίτσης, του Υπουργείου
Εσωτερικν μετά τη σχετική
υnoγρoφή αnό τον Λόκωνα
υπουργό Τάκη θεοδωρικάκο
και δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Οι συγκεκριμένες προσκλή
σεις έχουν συνολικό Προϋπο λογισμό 1.140.000.000 ευρ ,
εν όλου οι δήμοι και οι περ φέρειες της χρος είναι δι καιούχο, καθς επίσης και οι
Δημοτικές ΕnειρήσειςΥδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι
Σύνδεσμοι Υδρευσης
Αναλυτικά οι ηροσκλήσεις
έχουν ως εξής
- Υnoδομές ύδρευσης με όξονα
nροτεραιότητας το ηεριβάλλον:
- Παρεμβάσεις και δράσεις
Βελτίωσης της διαχείρισης
ενέργειας και αξιοποίηση ανανεσιμων nnγν ενέργειας
στς υnoδομές διαχείρισης
υδάτων και λυμάτων με όξονα
Προτεροιότητος το ΠεριΒόλλον.
0 σχεδιασμός smart μουσείου με τεχνολογίες αιχμής
Στη δημιουργία ενός ιστορικού , σουν σε κοινές δράσεις για την σύγκρονες τεχνολογικές υποδο - επλέγουν την ηληροφόρηση
Βιωματικού ψηφιακού χρου ανάδειξη, διάσωση και ηροθολή μές οι επισκέπτες θα έχουν την Που επιθυμούν με άμεσο και
για την αρχαία Σπάρτη με χρήση της nολιτιστικής κληρονομιάς ευκαιρία να κεπιστρέφουν. στην ζωντανό τρόπο. Δεν Πρόκειται
τεχνολογιν αιχμής αnoσκοπεί
ο Δήμος Σπάρτης ο οnoίος στα
τέλη του ηερασμένου Μαΐου στόχο τη δημιουργία τόσο του όλους τους κύριους σταθμούς αλλά ένα συναρηοστικό οδοιπουπέγραψε μνημόνιο συνεργα - Ψηφιακού μουσείου για την αρ - της , να στέκονται σε συγκεκρι - ρικό στην ιστορία της Σπάρτης .
σίας με το Ίδρυμα Μείζονος Ελ- χαία Σπόρτη, αλλά και σντίστουχο μένα σημεία nou αφορούν σε nου Βήμα ηρος Βήμα θα nροληνισμού !ME. Οι δύο ηλευρές ηλεκτρονικό εκθετήριο για την γεγονότα , θέματα ή Πρόσωπα σκαλεί τον επισκέπτη να λάβει
θα αναπτύξουν στενή συνεργα- καστροπολιτεία του Μυστρά
σία ηροκειμένου νο προχωρή - Οσχεδιασμός Προβλέπει ότι με δραστικής συμμετοχής, στε να
του τόπου μέσω της χρήσης αρχαιότητα και να παρακολου- για μουσειακήν παρουσίαση
: anuτερο θούν την ιστορική εξέλιξη σε
- Ανάπτυξη της υπαίθρου και
αγροτική οδοηοία με άξονα την
noιoτmτα ζωής και την εύρυθμη
λειτουργία των nόλεων , της
υπαίθρου και των οικισμν .
νέων τεχνολογιν ,
ευρημάτων και ηληροφοριν ,
και να έχουν τη δυνατότητα δια-μέρος στα γεγονότα.
- Αστική αναζωογόνηση με
όξονα ηροτεραιότητας την no ότητα ζωής και την εύρυθμη
λειτουργία των Πόλεων , της
υnaίθρou και των ουκισμν.
ουνέχεια σελ ?
Ίσες ευκαιρίες χωρίς διακρίσεις
για τα ΑμεΑ της Πελοποννήσου
Η σύνθετη δράση Που Προωθεί η Περιφέρεια
- Ωρίμανση έργων και δράσεων
για την υλοηοίηση του ηρο γράμματος με άξονα Πρoτεραι
ότητας τν Πολιτική ηροστασία,
την nροστασία της δημόσιας
υγείας και την τεχνική βοήθεια .
Πρόσκληση συνολικού Προυη λογισμού 1200.000 ευρ για την
καταπολέμηση των διακρίσεων
και την ηροθηση της κοινωνικής και εργοσιακής ένταξης για
άτομα με αναnnpίες δημοσιοηο .
nσε η Περιφέρεια Πελοnoνή
σου , στο ηλαίσιο του ΠΕΠ 20142020.
Η Πρόσκληση- δυνητικός δι καιούχος των δράσεων της
onoiας είναι η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
[ΕΣΑμεΑ -αφορά την υλοnοίησn
δράσεων για την καταπολέμηση
των διακρίσεων και του anοκλει σμού nou υφίστανται τα ότομα με
αναηρίa , τα άτομα με χρόνιες
nαθήσεις και οι οικογένειές τους.
καθς και την Προθηση της
κονωνικής τους ένταξης
αυνέχεια σελ &
- Δράσεις για υποδομές nou
χρήζουν αντισεισμικής Προστασίας με όξονα Προτεροιότητος
την noιότητα ζωής και την εύρυθμη λειτουργία των nόλεων ,
της υπαίθρου και των οικι σμν . 40 εκ . ευρ.
Οι κρατικές
αεπενδύσειςν
στην εποχή
φθηνού χρήματος
του Σεραφείμ Κωνσταντινίδη
Β1lakonikOs.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα