Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1974).
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015 )
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ 1ΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 1-Κυριακή 2
Αύγούστου 2020
Σολομονης, Ελεαζάρου Ελέσης οσιομάρτυρος
Σελήνη 12ήμερν 1Ανατολή ήλίου 628-Δύσις 8.34
ΑΓΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 4 μπωφόρ (27-38β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Νεφσεις και βροχές . Άνεμοι έως 4 μποφόρ. (23-36β )
Αριθμ φύλ . 41718
ΤΕτος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΣ ΑΟΖ-ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝΟΗΕ ΚΑΙ .
Έπέχτασις χωρικν στά 12 μίλια
άν στείλουν τό Όρούτς Ρεΐς στό Καστελλόριζο
Πρέπει να γναλίζει τό μάτι μας!-Άρθρο του Βουλευτού Ροδόπης Ευρυπίδη Στυλιανίδη
Ο ΤΑΓΗΠ Έρντογάν ξεκίνησε τη σταδι - έμπιστοσύνης μέ την Κυβέρνηση Καρα - τισμός του στενού συνεργάτη του Αχμέτ τικά τόν άναθεωρητισμό του Τούρκου Προοδρομία του στήν Τουρκική πολιτική ός ό μανλή πού έφερε συγκεκριμένα και άμοι - Νταβούτογλου , όταν τόν έπηρέασε μέ έδρου, μετεξελίσσοντάς τον κατά τά φαινόκύριος έκφραστής μιάς σύγχρονης μεταρρυθμιστικής Ίσλαμοδημοκρατίας , μέ σαφή
Εύρωατλαντικό προσανατολισμό. Νίκησε έμπορικν συναλλαγν Ελλάδας-Τουρκί- στρέφοντας πλήρως τις καλές σχέσεις της μοεθνικισμού.
μια άποδομημένη και ήθικά κλονισμένη
Κεμαλική τολιτική ήγεσία πού έπειδή δέν
είχε λαϊκό έρεισμα, έπεδίωκε πάντα νά τό Ελληνοτουρκικούς άγωγούς , Όμαλοποιήάποκτήσει μέ ένα άνθελληνικό έθνικισμό , θηκαν οί διμερείς σχέσεις και άναδείχθηόπως αυτός πού έκδηλθηκε τό 1974 μέ την
παράνομη είσβολή καί κατοχή στήν Κύπρο ας συμβάλλοντας στήν εύρωπαϊκή προοπτι
καί τό 1996 μέ τά γεγονότα στά Ιμια.
της , δταν ατή παραβιάζει βασικούς κανόνες δικαίου χωρίς οίκονομικές έπιπτσεις .
βαία έπωφελή άποτελέσματα στήν πρτη τήν άναθεωρητική και νεοοθωμανική ποδεκαετία τοϋ 2000. Έκτινάχθηκε ό όγκος λιτική του Στρατηγικού Βάθους , κατα μενα άπό έκφραστή τής Ισλαμοδημοκρατίας σέ έκφραστή του άναθεωρητικού ΊσλαΗ παρόύσα συγκυρία είναι ή πιό κρίσιμη για όλες τίς γεωπολιτικές μεταβολές που θά άκολουθήσουν στήν περιοχή
άπό 350 έκ. δολ. στά 5,5 δίς δολ. Προ-Τουρκίας σχεδόν μέ όλα τά κράτη της πεχρησε ή ένεργειακή συνεργασία μέ τούς ριοχής και τούς παραδοσιακούς της συμμάΤήν στρεβλή αυτή πορεία δυστυχς μας . Υπ αύτή τήν έννοια είναι
έπέτεινε μέ τή στάση της ή Δύση . Οι ΗΠΑ
χους. Δεύτερος , ή άπόπειρα πραξικοπήμα-και τό ΝΑΤΟ μέ τή νωχελική στάση ούδενά δουμε πς θά άντιδράσουν οί διεθνείς
Παίχτες . Τίστάση θά κρατήσει ή Ρωσία σέ
περιοχές δπου έχει συμφέροντα; Oί ΗΠΑ
θά άνεχθούν μιά μετατόπιση τής Τουρ
αυτός δείχνει πρός τό Διεθνές Δίκαιο τής κίας σάν αυτή που έζησαν στό Ιράν μετά
τος πού ένίσχυσε τήν άνασφάλεια και κατ'
τερότητας άπέναντι στίς άκραίες συμπεκαν οί μειονότητες σά γέφυρα συνεργασι- έπέκταση τήν έπιθετικότητά του , και τρί-ριφορές του και στήν περιφρόνηση πού
κή τής γείτονος .
Τρείς παράγοντες έπέδρασαν άπο τος , ή άναγκαστική έκλογική συμμαχία του
μέτόν τουρκικό έθνικισμό τν Γκρίζων Λυκων , προκειμένου νά άναθεωρηθεί τό Σύ Ο Ευρωπαϊκός πόθος της Τουρκίας και
ή έπιμονή του Τούρκου ήγετη να έπιβάλει δεδειγμένα άρνητικά στή συμπεριφορά
την πολιτική του κυριαρχία στό έσωτερι - καί τίς έπιλογές του Τούρκου Προέδρο .
κόσυνέβαλαν στή έδραίωση ένός κλίματος Πρτος, ή άντίληψη και ό μεγαλοϊδεαθάλασσας καί τά συμφέροντα τής Εύρωατλαντικής Συμμαχίας και ή ΕΕ μέ τηνάπόκαι να έκλεγεί παντοδύναμος Πρό - λυτα άπορριπτική άπό τή μια στάση έναντι της εύρωπαϊκής προοπτικής τής Τουρείναι εύκαιριακή, διότι μπόλιασε διαφορε-κίας, από την άλλη μέ τή μαλθακή στάση
τόν Σάχη , στή Συρία μέ τό Ίσλαμικό Κράτος , στήν Αίγυπτο μέ τούς Αδελφούς Μου
σουλμάνους και τρα στή Λιβύη. Η ΕΕ θά
νταγμα
εδρος . Η συμμαχία αύτή φαίνεται να μήν
Συνέχεια στήν σελ.4
του Μανλη Κοττάκη
Μέ αίχμές παρητήθη
δύφυπουργός
Δικαιοσύνης
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Τό παιχνίδι είναι στημένο
Κοιτική
παρουσίασις
Χαρίκλειας
Δημακοπούλου
ΓΙΑΤΙ Ο Κωνσταντίνος Καραμανλης άγόραζε γαλ-κά . Αν έχεις γαλλικές φρεγάτες στήριγμα γιά τήν
λικά μαχητικά mirage καί όχι μόνο άμερικανικά άμυνά σου δέ χρειάζεσαι δανεικά άεροπλανοφόF-16, Μόνο γιά νά έχει τόν Ζισκάρ στό πλευρό του ρα . Καί χορεύεις στήν πολιτική όπως θέλεις έσύ,
στίς κρίσιμες διαπραγματεύσεις γιά την ένταξη όχι όπως χορεύουν οί άλλοι .
στήν ΕΟΚ: Γιατί ό Κστας Καραμανλής πρότεινε Στήν πατρίδα μας , δυστυχς , στά χρόνια των
ΤΗΝ παραίτησή του ύπέβαλε δύφυπουρ
γός Δικαιοσύνης Δημήτρης Κράνης έπι
καλούμενος προσωπικούς λόγους πού
συνδέονται μέ τις έπιστημονικές ύποχρεσεις του, δηλαδή συγγραφή. Η αίτιολογία αυτή βεβαίως θεωρείται τροσχηματική, καθς μάλιστα συνοδεύεται άπό πα ρατηρήσεις όπως ή άναφορά του στό νομοθετικό έργο σχετικς πρός τό δποίο
χρησιμοποιεί τήν δηκτική φράση Στό
μέτρο πού ζητήθηκε ή συμβολή του γραφείου μουν . Ό λόγος παραιτήσεως όπως
τόν έπικαλείται όκ. Κράνης διατυπνεται
ός έξής (Ανειλημμένες άπό μακρού χρόνου και πάντως πρίν άπό την έξοδό μου
άπό τό δικαστικό σμα έπιστημονικές
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΟΥΝΑΡΗ
<Η πολιτική καί
κοινωνική ίδεολογία.
του Δημητρίου
Γούναρη
σμένων mirage μέ μαχητικά rafale νέας γενιας με - άποφασιστικά καίριο κτύπημα στήν άνεξαρτησία
τά τήν άναγνριση τν Σκοπίων άπό τις ΠΑ με τής άμυνάς μας . Είναι κοινό μυστικό στίς Ένοπλες
τό όνομα Μακεδονίαν και πρίν άπό την Συνοδο Δυνάμεις π.χ. Πς άφέθηκαν τά mirage έπί πρωθυτου Βουκουρεστίου; Καίγιατί σήμερα, έπί Υπουρ- πουργίας πολιτικν πού κάνουν θητεία στόν παγίας Νίκου Παναγιωτόπουλου , ή ήγεσία των Ένόπλων Δυνάμεων είσηγείται πλήν δέν είσακούγε- συμβάσεις προμήθειας άνταλλακτικν τους και Η δολοφονία
ται άπό τό Μαξίμου τήν άγορά των Γαλλικων φρε- όταν είχαν βλάβη έπρεπε νά δανείζονται άνταλγατν belhara; Η άπάντηση και στίς τρείς περιπτ-λακτικά τό ένα άπό τό άλλο για νά λύεται τό πρόσεις είναι ή ϊδια και έχει δύο σκέλη. Τό πρτο: όταν βλημα κάθε φορά μέ πατέντες. Εν γιά τά άλλαν
άγοράζεις άπό διαφορετικούς προμηθευτές είσαι μαχητικά κανένα πρόβλημα. Αφθονα άνταλλακτιάνεξάρτητος και έχεις έπιλογές στήν άμυνά σου.
"Η λέξη κέξάρτησην σου είναι άγνωστη. Όταν άγο - νικά ύποβρύχια κανένα πρόβλημα: τό ταμείο της
ράζεις άπό έναν και έξαρτάσαι γιά τήν άντικατά- τρόικα είχε!
σταση και της τελευταίας βίδας άπό έκεινον , θά
έρθει μιά μέρα που θά πρέπει νά σηκσεις σμήνος
για άερομαχία στό Αίγαϊο καί δέ θά έχεις άνταλλα - κός λόγος πού δέν μας αάφήνουνν νά άγοράσουκτικά γιατί τά συμφέροντα της χρας που έδρεύ-με τις γαλλικές φρεγάτες δέν είναι μόνον οίκονοει ή προμηθεύτρια έταιρεία θά συγκρούονται μέ μικός-θά χάσουν τήν δουλειά οί ΗΠΑ. Είναι εύρύ τά δικά σου και θά σου κάνει κόλπα . Και τό δεύτε - τερος . ο Μακρόν μέ τά όποια έλαττματά του
ρο, προέκταση του πρτου: οί έπιλογές σέ άντίθε - μάχεται στε ή Εύρπη νά άπεμπλακεί άπό τό
ση μέ τά μονοπλια κατά την άγορά έξοπλισμν έγκεφαλικά νεκρό ΝAΤΟ, νά άποκτήσει δικό της
σέ κάνουν αυτοδύναμο . Και άμυντικά καί πολιτι(σελ. 7)
τριωτισμό στήν τύχη τους. Δένάνανεθηκαν οί
του Ιωνα Δραγούμη
καί τό έρωτικό
της ύπόστρωμα
κά. Το ταμετο της τρόικα είχε . Ένω για τά γερμαΣυνέχεια στήν σελ. 3
του Τίτου Το. Αθανασιάδη
Φθάνω στόν πυρήνα του προβλήματος. Ο βασι ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝέκατό χρόνια άπό
τή διάπραξη ένός έκ των φοβεροτέρων πολιτικν έγκλημάτων, καί μά λιστα διπλου, στήν Έλληνική Ιστορία: Τήν 30ή Ίουλίου 1920, ρα 8μ.μ. ,
δύο άπότακτοι άξιωματικοί, άντιβενιζελικν πεποιθήσεων (του Στρατου ο ένας, του Ναυτικού ό άλλος ) .
άποπειράθηκαν νά δολοφονήσουν
Εκτακτα μέτρα Χαρδαλιά
Λεπτομέρειες στήν σελ . 3
ΠΕΝΝΕΣ
Συνέχεια στήν σελ. 3
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
//ον πρωθυπουργό Έλευθέριο Βε ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Απεβίωσε ότ. Πρόεδρος
του ΣτΕ
.Παναγιωτόπουλος
<Γκάζω γιά την
άξιοποίηση τν 32 δισ.
νιζέλο, στό σιδηροδρομικό σταθμό
"Λυν, τν Παρισίων. Απέτυχαν, άν
καί τόν τραυμάτισαν στό χέρι Ένεργουσαν κατ' έντολήν πενταμελους
συνωμοτικής έπιτροπής πολιτικν και
. ΟΙ όμορφιές της Ελλάδος είναι γνω στές . Ή χρα
μας δέν έχει μιά
γωνιά πού δέν
είναι παράδειΕΦΥΓΕ χθές άπό την ζωή, σέ ήλικία 76 έτν , έπειτα
άπό μακροχρόνια μάχη μέ τόν καρκίνο, δ Γιργος Παναγιωτόπουλος, διατελέσας πρόεδρος τού Συμβουλίου της
Επικρατείας κατά τά έτη 2005-2009 . Διετέλεσε, έπίσης,
μέλος του Άνωτάτου Είδικού Δικαστηρίου, του Εκλογο δικείου, του Μισθοδικείου και του Δικαστηρίου Αγωγν
Κακοδικίας. Επί σειράν έτν ήταν πρόεδρος του Ιδρύματος Διοικη τικού Δικαίου Μιχ. Στασινόπουλου και
άντιπρόεδρος τής Εταιρείας Διοικητικν Μελετν .
ΙΚΑΖΙΙ πατάει ή Κυβέρνησις προκειμένου νά δια
μορφσει ένα όλοκληρωμένο έθνικό σχέδιο άνακάμψεως, στό όποίο θά περιγράφεται άναλυτικς ή μεταρ ρυθμιστική άτζέντα για τήν περίοδο 2021-2023, ή όποία
θά χρηματοδοτηθεί μέ πόρους έως 32 δισ. εύρ-19,5
δισ. έπιχορηγήσεις και 12,5 δισ. δάνεια- άπό τό Ταμείο
Ανακάμψεως , Τόσχέδιο, τό όποίο πρέπει νάκατατεθεί
στήν Κομμισσιόν έως τά μέσα Οκτωβρίου, θά κινείται
Συνέχεια στήν σελ 7
σος. Ένας παράδεισος λοιπόν
που πολλοί δέν
μ ΕΣΓΙΑ
γνωρίζαμε είναι ό Βοίδομάτης στό Φαράγγι του
Βίκου. Μάλιστα σέ άρθρο του τό CNN Τόν χαρα
κτηρίζει παράδεισο γιά όσους άγαπούν τό κολύμπι. ΤΟ έπίμαχο άρθρο ξεχωρίζει 20 μέρη άπό όλο
τόν κόσμο στά όποία άξίζει κανείς νά άπολαύσει
ένα μπάνιο. Ο Βοιδομάτης, γνωστός καί ς ποτάμι του Βίκουν , είναι παραπόταμος του Αου καί
οί κύριες πηγές του εύρίσκονται κάτω άπό τό χω
ριό Βίκος . οί φυσικές πισίνες μέ τά παγωμένα νερά
είναι προσβάσιμες μέσω ένος λιγγιδους μονοπατιου κάτω στό φαράγγι άπό τό χωριό του Βίκου .
Ήευρύτερη περιοχή είνα ένας πραγματικός παράδεισος άπό τήν περίοδο τmς άνοίξεως και άργότε
ρα όταν δένδρα άνθίζουν και ή ζωή φουντνεν καί
πάλι, μιας και στά Τέλη καλοκαιριού συνήθως Τά
νερά στεγννουν . Στόν κατάλογο του CNN περιλαμβάνονται φυσικές πισίνες μέγαλανά καί κρύα νε
ρά άπό όλο τόν κόσμο , όπως τό Φόρτι Φούτστό
Δουβλίνο , τό Κιτσιλάνο στόν Καναδά άλλά και ή
λίμνη Μποχίν στήν Σλοβενία.
Συνέχεια στήν σελ. 2
σπίτι σας κάθε
πρωβμεσυνέπεια
Παρά θtν άλός
του Δημήτρη Καπράνου.
3μηνη
συνορομη
Εύκαιρία γιά περισσότερα πλοία καί ναυτικούς
Ειδική προσφορά
Πρέπει νά έχουν περά-τό κόστος Τής σημαίας μας
χου είχαμε άρχίσει νά ύπο- χωρν τους Ίδιαίτερα σέ
σει τριάντα και πλέον χρό - δέν είνο άνταγωνιστικό καί στηρίζουμε δτι έπρεπε νά περιόδους κρίσεων, οί άλλαγές τής σημαίας ήταν συνε
γράψαμε γιά τήν άνάγκη λίας μάς πέζουν συνεχς . συλλογικν συμβάσεων χές και ή αίμορραγία τερά
στια. Κι όμως , δέν ίδρωνε τό
οκτήτες άλλαζάν σημαία καί αύτί κανενός! Οι-παγγελ
προσλάμβαναν ναυτικούς ματίες συνδικαλιστές τν
ναυτικν σωματείων έχαν.
νούσαν κατίδίαν είτε έφήρ - μοιράσει τά όρίτσια και τά
Συνέχεια στήν σελ. 6
Ιοχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗ
νια άπό τότε που πρωτοoί χρηματοδότες Τής Ναυτ- άλλάξει το καθεστς τν
τν άλλογν στά ίσχύοντα μού θλεγε , υμάμα, ο σοφός έργασίας , άφού oί πλοιγύρω άτπό τήν νηολόγηση πρόεδρος του Κομμίτυν του
τν πλοίων στήν Ελληνική Λονδίνου , dείμνηστος Γιάνσημαία , Κάπτα Δημήτρη,
δέν τό βλέπω καλά τό νηολόγιο! Θά χουμε διαρροέ , θημερινήp τής Ελένης Βλά.
νης Χατζητατέρα ..
μέ τους όποίους είτε συμφωΤότε, λοιπόν , στήν ΚαΤΜΗΜΑΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170670.
enali syndromes@estianews. gr
μοζαν Τίς συμβάσεις τν
αΚ ΕΣΤΓΙΑ Φ
Συνέχεια στήν σελ . 10
1-8-2020