Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

30oC, 15:00

34oC, 21:00

33oC - Υγρασία 47%-72% - Άνεμοι: ΒΔ 4-5μπ. Ανατολή ηλίου: 06:39 - Δύση ηλίου: 20:52

€0.80

Ðïéá... åðéóôÞìç;

Κάθε μείζων αλλαγή συνεπάγεται την αντικατάσταση του τρόπου σκέψης των επόμενων γενιών τόσο θεμελιακά, ώστε η πρώτη να γίνεται δυσδιάκριτη. Η βαρβαρότητα της ρωμαϊκής εποχής αντικαταστάθηκε
τόσο αυτονόητα από τον χριστιανικό ανθρωπισμό, ώστε δύσκολα να του πιστώνεται πλέον η επιτυχία, αν και τα ιερατεία στους όψιμους
χρόνους άκμασαν κραδαίνοντας ληγμένα σύμβολα. Η χριστιανική σκέψη εισήγαγε την ανατροπή της ισότητας: οι άνθρωποι μπορούσαν
πλέον να σωθούν ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και ανεξαρτήτως των πράξεών τους, πράγμα ανήκουστο για τη ρωμαϊκή εποχή των σκλάβων, των μονομάχων, των αρενών και της λατρείας του ηγέτη, κάτι που δημιούργησε τη γνωστή ορμή η οποία στην πορεία ανεκόπη με ρυθμό απλώς ανάλογο της επέκτασης του δογματισμού. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ•Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ 3>>

Σάββατο 1 Αυγούστου 2020
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5171

ΞΑΝΑ ΜΑΝΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΡΔΙΑΣ Η ΝΕΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΤΕΜΠΛΟΝΙ

ÍÝá öùôéÜ óôá 40 ôçò ðñþôçò!

• Îåíïäï÷åßï
ãéá ôïõò ðåñéïßêïõò
íïßêéáóå ï ÄÞìïò
• Óôïí åéóáããåëÝá
ïé êÜôïéêïé, ðïõ
êáôáããÝëïõí
ðëçììåëÞ ëåéôïõñãßá

ÅîéôÞñéï ãéá
ãõíáßêá ðïõ
åß÷å äéáãíùóôåß
èåôéêÞ óôïí
Covid-19 4>>
ÌÜóêåò
ðáíôïý óôïõò
åóùôåñéêïýò
÷þñïõò 4>>

ΚΕΡΚΥΡΑ. Καιγόταν απ’ άκρη σ’ άκρη το αποκαλούμενο
και τέταρτο κύτταρο στον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου. Πρόκειται για
τον συσσωρευμένο όγκο των
σκουπιδιών, που τροφοδοτείται ο δεματοποιητής. Και σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η
φωτιά, και σ’ αυτήν την περίπτωση, άναψε με την αλλαγή
της βάρδιας των εργαζομένων
στην εγκατάσταση.

Ç åðéäçìßá
ìáò ðéÝæåé! 5>>
Όσο υπήρχε το φως της
ημέρας επιχειρούσαν τα
δυο pzl και ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο,
που γέμιζε τον κάδο του
στον όρμο των Γουβιών.

Σελίδα 3»

ÄÞìáñ÷ïò
Ì. Õäñáßïõ:
Óáí êÜðïéïò
íá ìáò
Ý÷åé âÜëåé
óôï ìÜôé! 3»

Ôï enimerosi.com
óôçí ðñüâá ãéá ôçí Casta diva

10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα