Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Παρασκευή
Ιουλίου
Κδημερινή οικονυμική ειδική εgιμερίδα Διακηρύξευν-Δημοιραστν
Έτος 23ο
Αριθ. Φύλ.: 7127
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Σημαντική
η αύξηση
των αγορν
από τα οnline
φαρμακεία
το πρτο
εξάμηνο
Ρύθμιση για τιs οφει λές
Που έχουν Παγσειν εξαιτίas
τns Πανδημίαs
του 2020
-Σε 12 έωs 24 δόσειs οι φόροι Που κπάγωσαν στην Πανδημία
Τον επόμενο μήνα δικαίωμα να αναστεί
| η ρύθμιση για τις υποχρεσεις που έχουν
συσσωρευθεί λόγω
της κρίσης και οι
οποίες θα αποπληρωθούν σε 12 άτοκε
σεις το 2021 ή σε 24 κράτους , επιχειρήσεις
βριο την πληρωμή
φόρων και δόσεων
ρυθμίσεων.
Η ρύθμιση αφορά επ
χειρήσεις που έκλει σαν με από φαση
- Pharmacy
Ρυθμό ανάπτυξης δόσεις με χαμηλό επι16,9% στην αξία των
online αγορν κατέ γραψε το κανάλι του
online φαρμακείου η υγειονομική κρίση,
στην Ελλάδα , το ύψους άνω των 2 δισ.
πρτο εξάμηνο του
συνέχεια στην 11
που πλήττονται από
τόκιο. Η νέα ρύθμιση την κρίση του κορωθα καλύψει τα προβλήματα που δημιουργησε
νοϊού και υπάγονται
στη λίστα με τους
πληττόμενους ΚΑΔ,
εργαζομένους που εν.
τάχθηκαν σε καθε - ταχθούν στη νέα ρύθ- κληρονομιάς) , καθς
σύμβασης εργασίας ή
είναι δικαιούχοι της εδικής αποζημίωσης, βάλλοντας σχετική αί .
θα μπορέσουν να ενκαι έκτακτες (φόρος
ευρ , σε επιχειρήσεις,
ελεύθερους επαγγελματίες , αυτοαπαοχολούμενους
αναστολής
μιση μετά το τέλος
των αναστολν ( στα
τέλη Οκτωβρίου) υπολεί .
και τις δόσεις ρυθμίσεων των οποίων η
πληρωμή έχει αναστα
Με πληρότητεs | εργαζομένους και θα
μόλιs 25%
κλείνει για τουs
ξενοδόχοus
η τελευταία
εβδομάδα
του Ιουλίου
αφορά τις οφειλές ιδιοκτήτες , ακινήτων τηση
Μαρτίου . Σεπτεμ.
βρίου που έχουν ανασταλεί, η αποπληρωμή
των οποίων θα ξεκινή .
σει από τον Ιανουάριο
του 2021. Δηλαδή,
αφορά όσους έχουν
στην ειδική
πλατφόρμα που αναμέ.
Οσον αφορά το ύψος
που εισπράττουν μει
ωμένα κατά 40% ενοί - νεται να ανοίξει η Ανεκια επαγγελματικής ξάρτητη
στέγης , rφτης κατο, Δημοσίων Εσόδων . Η
κίας ή φοιτητικής στ
του επιτοκίου
όσους επιλέξουν τη
Αρχή ρύθμιση των 24 δο.
σεων , θα κυμανθεί στα
ρύθμιση θα αφορά επίπεδα του 2%-2.,5% .
όλες τις οφειλές , τα - Σήμερα, η πάγια ρύθ
συνέχεια στην 10
Ο ενδιαφερόμενοι κτικές (ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.ά.)
ΟΑΕΛ Κοινωνικός
τουρισμόs 2020
Βγήκαν
HOTEL
Με πληρότητες κάτω
των αρχικν προβλέ.
ψεων, κατά μέσο όρο
25-30% κλείνει η τε-.
λευταία εβδομάδα
του Ιουλίου, σύμφωνα
με την ξενο δοχειακή
αγορά.
Το πλήγμα , όπως επι
συνέχεια στην 2
οριστικοί Δ.
δικαιούχοΙ
Σελίδα 9