Πρωτοσέλιδο Η Επικαιρότητα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
CMYK

Êùä. 7852

ISSN: 2654-0568

H ∂ ¶π∫∞πƒ√∆∏∆∞

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ÐÏËÉÔÉÊÇ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ τ η ς Κ α ρ δ ί τ σ α ς
ÅÊÄÏÔÇÓ / ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ: ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ËÅÌÁÓ - Ãñáöåßá: ÐëáóôÞñá 12, 43100 Êáñäßôóá

24

Π α ρ α σ κ ε υ η 3 1 Ι ο υ λ ι ου 2 0 2 0

ÓÅËÉÄÅÓ

Áρ. Öυλλου 364 4 Åτοσ 17ï/ Τι µ η 0,50

Ôçë.: 24410 40770 - Fax: 24410 76746 - E-mail: [email protected]
Ìå 500.000 åõñþ áðü ôçí ÐåñéöÝñåéá Èåóóáëßáò

¸ñãá ïäéêÞò áóöÜëåéáò óå Êáñäßôóá,
ëßìíç ÐëáóôÞñá êáé ÓïöÜäåò

Ó Å Ë. 6

Ôï ÄÞìáñ÷ï Êáñäßôóáò ê. Â. ÔóéÜêï
åðéóêÝöôçêå ç ðåñéöåñåéáêÞ
Ä/íôñéá ôïõ ÏÁÅÄ

ÓÅ Ë . 7

Ìå åðéóôïëÞ óôïí áñìüäéï Ãåí. ÃñáììáôÝá
ÁðïêåíôñùìÝíçò Äéïßêçóçò

ÍÜíïò: ÓÞìá êéíäýíïõ ãéá
ôá íåñÜ ôçò Ëßìíçò ÐëáóôÞñá

ÓÅ Ë . 6

Èåñáðáéíßò
ÊÝíôñï ÊïéíùíéêÞò Öñïíôßäáò & Õãåßáò
• ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÁ ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÊÁÔ’ ÏÉÊÏÍ ÖÑÏÍÔÉÄÁÓ
ÁÍÁËÏÃÁ ÌÅ ÔÉÓ ÁÍÁÃÊÅÓ ÔÙÍ ÙÖÅËÏÕÌÅÍÙÍ ÌÅ
ÐÁÑÏ×Ç ÊÁÈÅ ÌÏÑÖÇÓ ÕÐÏÓÔÇÑÉÎÇ
• ÄÕÍÁÔÏÔÇÔÁ ÊÁËÕØÇÓ ÔÙÍ ÐÁÑÅ×ÏÌÅÍÙÍ
ÕÐÇÑÅÓÉÙÍ ÁÐÏ ÔÁ ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÁ ÔÁÌÅÉÁ
ÕÐÅÕÈÕÍÇ ÅÐÉÊÏÉÍÙÍÉÁÓ:
ÊÏÃÉÁ I. ÓÏÖÉÁ- KOÉÍÙNIKH ËÅÉÔÏÕÑÃÏÓ
Äéåýèõíóç: Çñþùí Ðïëõôå÷íåßïõ 44 • Êáñäßôóá
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 2441 181080 • 6974 273255
e-mail: [email protected]

ìå…íïý ãéá üëïõò

ÊôÞìá ×áëßëç
Ðïëõ÷þñïò åðéëïãþí äéáóêÝäáóçò

Öáãçôü-Ðïôü-ÊáöÝò
ÁÍÏÉ×ÔÁ ÊÁÈÅ ÇÌÅÑÁ

18ï ÷ëì. Êáñäßôóáò- Ìïõæáêßïõ
ôçë 24410 34134

65 íÝá êñïýóìáôá áíáêïéíþèçêáí ÷èåò

Óõíáãåñìüò

ãéá ôïí êïñùíïúü
ÌçôóïôÜêçò ðñïò ôïõò åðéóôÞìïíåò: Ìç äéóôÜóåôå ãéá íÝá ìÝôñá

ÓÅ Ë . 5

ÐÑÏÓÖÏÑÅÓ ÓÔÁ
ÊÑÅÏÐÙËÅÉÁ ÊÁÑÅËÁÓ ÉÊÅ
Ãéá ÐáñáóêåõÞ 31/07,

ÓÜââáôï 01/08 & ÊõñéáêÞ 02/08

Ìïó÷Üñé øá÷íü............................... 6,49 € ôï êéëü
Ìïó÷Üñé ìå êüêêáëï....................... 4,49 € ôï êéëü
×ïéñéíü øá÷íü................................. 3,89 € ôï êéëü
ÊéìÜò áíάìåéêôïò............................. 4,99 € ôï êéëü
Êüôóé ÷ïéñéíü................................... 2,79 € ôï êéëü
Óõêώôé ìüó÷ïõ................................ 4,49 € ôï êéëü
ËïõêÜíéêá ÷ùñéÜôéêá....................... 2,99 € ôï êéëü
ÏõñÝò ìüó÷ïõ............................ 8 åõñþ ôï ôåìÜ÷éï

Óôá øçôÜ

Êïôüðïõëï êåìðÜð.......................... 4,90 € ôï êéëü
×ïéñéíü............................................ 7,90 € ôï êéëü
ÊïêïñÝôóé............................................. 8 € ôï êéëü
1ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ: ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
2ï ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:ÐËÁÓÔÇÑÁ 42

ÔÇËÅÖÙÍÏ ÐÁÑÁÃÃÅËÉÙÍ
ÊÁÉ DELIVERY: 2441072779
ÔÏ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ ÌÁÓ ÓÔÇÍ ÊÁÑÁÉÓÊÁÊÇ 123
ÅÉÍÁÉ ÁÍÏÉÊÔÏ ÊÁÈÅ ÊÕÑÉÁÊÇ 8 ð.ì.
ÌÅ 2 ì.ì ÔÏ ÌÅÓÇÌÅÑÉ

ΤΙΜΕΣ ΣΟΚ
MODE ITALIANI
ΑΝ∆ΡΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ÊÏÕÓÔÏÕÌÉÁ ΑΠΟ: 159 €........................ 89 €
ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΠΟ: 99,90 €......................... 59 €
ÐÁÍÔÅËÏÍÉÁ ΑΠΟ: 52,90 €..................... 29 €
ΠΟΥΚΑΜΙΣΑ ΑΠΟ: 39,90 €.................. 19,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ COTTON ΑΠΟ: 36,90 €....... 24,90 €
ΜΠΛΟΥΖΑ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΑΠΟ: 23,90 €....14,90 €
ΜΠΟΥΦΑΝ COTTON ΑΠΟ: 89 €................ 39 €

Όποιος προλάβει:
Πριν µας ξανακλείσει ο κορονο ός

ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç

Êïõìïõíäïýñïõ 10 - ÊÁÑÄÉÔÓÁ

ÅõñùðáúêÜ ÄéáñèñùôéêÜ
êáé ÅðåíäõôéêÜ Ôáìåßá

Ìå ôç óõã÷ñçìáôïäüôçóç ôçò ÅëëÜäáò êáé ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò

Åðéóêåöèåßôå ôçí ÇëåêôñïíéêÞ åöçìåñßäá ìáò êáèçìåñéíÜ óôï: www.epikairotita.info



Τελευταία νέα από την εφημερίδα