Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον τόΠο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
BEΒΗΛΩΣΑΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
oe η βα - θέση τής καταλυμέ .
νης Αυτοκρατορίας
1453 στους των ενοάρκων οωμά.
βαρβάρους των ιδρύτι νέ αυτο
επδρομείς , Εoε κρατορία ασάρκων
σιλίς το
Στην θόση του θνηoE oμένως η τιμή , τού αυτοοκρότορα, ανα Μαζί με την 0λιβερή κηρόοσεται νέος αθάνα.
ίδηση της αλοεως τος αυτοκράτορας . ο
ξετρέν σε όλη την Μαρμαρμένος Βaσιρηση του θρύλου . Κό καν στην Πόλη , αλλά
βeι την λετουργία δεν μπήκαν στην Ψυχή
της Αγίας Σοφίας του γένος
Γράα ο Μηύης Λουκάς στην μση και στην
οι βάρβαροι και anολίτ- νοκτονίος με κατα - σωπεύει , θρησκευτ Δεκτό κατά Πλειοψηφία
Το νομοσχέδιο με τις φορολογικές Παρεμβάσεις
ς λυναν και την Αγ Σο και ροσμούς και ταυτό λιτιστικές , nou θα συ
φία, μετατρέποντός την χρονα με οικοοίηση νοδεύουν nάvτοτε το
σε τζαμί και καλύπτο - των nολιτστικν μνηντος τα εκπόγλου ω . μείων των άλλων λον, Ορησκευτικό μνημείο
ραιότητας ψηφιδωτά
της με καροβόαανα δ συνέβαλαν στην ανά - το γrγoνός ότι δεν ανο .
Δεκτό κατά nλopnφία έγm ano tηv onoμέλε το νομοσκίδιο του unoupyείου!
oονοpκν με ος φοροoγκές nopeuρόσες να τmν ενiouon τς ανonuξιακής
Άλλωστε ουδέnοτε
θωp aπαρόδεκτο
6a, η ΕMmνn Adon napv και το ΜΡΑ25 άn
ς ουνήθαν να κά- μως , με την Κωνοτα . Δημοκρατος στους κή
νουν αντς τρα , με - ντινούπολη έτσι και nους του nροεδρικού
τακινουμενO αmoτα με την Αγία Σοφία οι μεγάρου, την tδa στιγ
βάθη της Ασίας οφού η aρβαροι ήταν αδύνα - μή που ο βαρβαρικός όιστορία τους είνaι όρρην το ΜΕΡΑ25 δoe nopuv .
onouς τους συνταξούκους μέσα στο 2020 , τα
το να βεβηλσουν και Χλος μόλυνε και μβ Το Μάτι επισκέφθηκε χθες ο Πρωθυπουργός
Απέθεσε φόρο τιμής στο μνημείο
για τους 102 νεκρούς και..
των μέτρων!
Ένα λευκό τριαντάφυλλο Πάνω από την επιγραφή
"Και με το φως κάθε μέρας ρωτάμε τι Πς και γιατί.
Πς να τα φέρουμε σε πέρας , το χρέος , την αλήθεια, την τιμή
Το Μάτι , onou 102
"Αnrυθύνουμε ισχυρή σύσταση για
χρήση μήσκας ο dλους τους κλιστούς
χρους , εine κατά την ενημέρωση των
ζωή τους κατά τη
διάρκεια tης φονικο νεότερη ελληνική στορία , τον Ιούλιο του
2018 , επισκέφτηκε
noupγός Κυριάκος Μη.
τοοτάκης
Πολιτικν συνιακτν κυβερνητικός