Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυπΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρυτής -Νικλος Καρaάνος 1951-1974* Ιωκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΙΟΥΙΟΥ 2020
Περίοδος ' ( 1974)"Αp. φύλλου 6330-12.165
0.50 ε
Απαράδεκτες καταστάσεις
έξω από τράπεζες
Συνεργασία του Δήμου
Δράμας με το Ίδρυμα
Νιάρχος για οικονομική
ενίσχυση 15
άπορων οικογενειν
Έργα βελτίωσης
της πρόσβασης
σε γεωργική γη
και κτηνοτροφικές
εκμεταλλεύσεις
στο Δ. Δράμας
|Ηλικιωμένοι περιμένουν
με τις ρες
στην ουρά κάτω
από τον καυτό ήλι!
Το πρόγραμμα
του Φεστιβάλ
στον θερινό
κινηματογράφο
Δράμας Αλέξανδρος
Κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Προβληματισμοί στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την τουριστική
προβολή της Δράμας
Πρόβλημα η απόθεση μπαζν
και ογκωδν αντικειμένων
στο Δήμο Δράμας
Αντιπολίτευση: Αντιγραφή από τα προηγούμενα και εν
αναμονή νέου προγράμμ ατος
> Χωρίς αδειοδοτούμενο δημοτικό χρο η Δράμα για την απόθεση μπαζοαπορρι μμάτων
> Ανάθεση της απόθεσης σε ιδιωτική εταιρεία
Του Θανόση Πολυμένη
-ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
της έγκρισης του
Του θανόση Πολυμένη
ΕΑ ΑΜΗ μια φορά
συητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλο
Δράμας το ζίτημα της
ατόρριψης μπαν και ογ
κωδν αντυεμένων και τη
μεταφορά τους σε αδει .
οδοτούμενα εγεκρμένα
σημεία . Η συήηση έγνε
με οφορμή το τακτικό
eέμα έγκρισης ανάθεσης
της υπηρεσίας: -Διαχεί.
ριση μποζοαπορριμμάτων
και ογκωδν αποβλήτων,
ότως κουφωμάτων , επί .
πλων , στρωμάτων κ.α..
Το θέμα εναι ιδιαίτερα
σοβαρό για την πόλη της
Δράμας , καθς καθημε
ρνά βλέπουμε δίπλα Ογκδη οντίμενα συγκεντρωμένα από Το Δήμο Δράμας naλaιότερα . Φωτογραφία
στους κάδους απορρμμάτων ουμπολίτες μας να Ρχείου nΤ
αφήνουν μπάζα και άλλα ογκδη αντικείμενα όπως έπ πλα, κουφματα , στρματα, είδη υγεινής και λα . Η αδυναμία εκτέλεσης-της υπηρεσίας αυτής , κα σημείωσε
Υπηρεσία Καθορότητας συγκεντρνει αυτά τα αντικεί ότι για όλλη μια χρονιά η δημοτυνή αρχή βρέθηκε απρομενα, πap όλα αυτά, επεδή ο Δήμος δε διαθέτει αδε, ετομαστη Επε μάλιστα ότι πέρυσι είχε βάλει ζήτημα να
οδοτούμενο χρο απόθεσής τους , γίνεται ανάθεση σε δημουργηβεί ένας αδεοδοτούμενος χρος, ο οπαίος να
δωτική εταιρεία , η οποία διαθέτει τέτοιο χρο .
Το θέμα αφορούσε , την ανάθεση του έργου της από φματα και στρματα. Και σημείωσε ότι έπρεπε εδ και.
eεσης σε ανάδοχο με προύπολογισμό 18.000 ευρ συμ καιρό να εε δημουργήσει ο Δήμος Δράμα τα-πράσνα
περλομβανομένου του ΦΠΑ, στε αυτός να μεταφέρει σημείο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι"έχουν γίκει μαύρη
τα αντικείμενα αυτά σε δικό του κατάλληλο χρο προς τρίπο.
Τουριστικής
ματος
Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας
για το 2020, ήρθε
κάπως αργά μεν προς
συήτηση ,
όμως έντονο προβλη
ματισμοί από τις δημοτικές παρατάξεις για ο
αν μπορεί να εφαρμο στεί και κατά πόσο .
Όπως είταν οι περισσότερου δημοτικά σύμβουλο, το πρό- κομκή Εκθεση , η Γορτή Βρλου, το Ενυ
γραμμα αφορά απλά και μόνο μα
αντιγραφή από το περονό και παλα - Θεοφανείων , το φυσικό περβάλλον της
ότερα προγράμματα , εν αρκετοί ήταν Δράμας και άλλα . Η απόφαση της Επ
εκείνοι που εξέφpαoαν την ανησυχα τροπής ήταν ομόφωνη και το Δημοτικό
τους , αν μπορεί να εφαρμοστεί στιδή- Συμβουλο έπρεπε να δσει την τελική
ποτε από αυτές τις εκδηλσεις στο υπό - έγκριση .
λοιπο του 2020, κυρίως λόγω των Από την παράταξη-nλη+ Ζωή οκ. Με ζητημάτων και των μέτρων με τον κορω - λισσνός είτε ότι το πρόγραμμα ήρθε αp νo .
Όπως είναι γνωστό , το πρόγραμμα για επόμενο για το 2021 να έρθει προς συή .
την τουριστική προβολή και ανάπτυξη τηση τον Δεκέμβριο . Ο κ. Μελισσινός
του Δήμου Δράμας , αφορά σε διάφορες έθεσε ορισμένα ητήματα , λέγοντας ότι
εκδηλσεις όπως μεταξύ άλλων είναι η σως θα έπρεπε να είμαστε περισσό το Φεστιβόλ Taνν Μικρού Μήκους, η τερο επpυλακτικοί λόγω κορωνοίού για
Ονερούπολη , το Καρναβάλι Χωριστής , τα Ελευθέρια και το Dramaica και να
το Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακν αφήσουμε μόνο το Φεστιβάλ Τaνν και
χωρν Ξηροποτάμου , το Dramaica Youth την Ονειρούπολη .
υτήρξαν
Festval, τα Ελευθέρια Δράμας , η Ανθοδρείο Μυλοποτάμαυ , τα Δρμενα των
ΦΩΤΟ Π.Τ.
κετά αργά προς έγκριση και ήτησε το
ότι στην εσήγηση η δημοτκή αρχή παραδέχεται-την
μπορείνα δέχεται ογκδη αντικείμενα όπως έπιπλα, κουΟ διος κατήγγελε ότι η δημοτική αρή-xeι στραφεί
εναπόθεση.
Ηπαράταξη -Πόλη+ Ζω σε μία εταιρεία που είναι και μονοπλιο στη Δράμα και
ή- ψήφισε άμεσα το θέμα ζήτησε: "Δηλστε αδυναμία , δηλστε ότι αυτή εναι η
χωρίς παρατηρήσας.
Κατά τη διάρκεια της συ - θέλετε να έχετε ακριβές υπηρεσίες προς τους δημότες
ζήτησης , ο επικεφαλής της της πόλης και τότε θα το ψηφίσουμε . Ο. Ηλόπουλος
- Αυτοδιοίκησης Πολιτν . καταψήφισε το θέμα.
κ . Ηιόπουλος , σημείωσε
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
πρόθεσή σας , ότι θέλετε να τα δνετε στους ιδιτες , ότι
Νέες υπερούγκρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
. Ψηφιακή Μαστογροφία
. Τομοσύνθεση τρισδιόστατης αnεκόνισης .
ηεέλίξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέρnχoς Μαστού
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκος-Μοσμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΛΟΙΠΑΤΜΗΜΑΤΑ:
. Μογνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχo-Τmplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέτρηση Οστικής Πυκνότητος
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-221 1 2 & 25210-20806
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
26 ΙΟΥΛΙΟΥ - 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Προύσσης 17 και Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ: 2521022423, Fak 25210 22413
email iatdiagnosi @ gmaicom
107 Χρόνια Ελεύθερη Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Δωρεάν εγγυημένη φύλαξη
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
Παραλαβή παράδοση κατ' οίκον
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ- ΟΞΥΤΟΝΟ-OΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
Κύκνος
9 Παγγαίου 47 Αρκαδικός Δράμα
3 6985 643 791 /2521 10 4962
ά ηλυντήριο Χαλιν Κύκνος Δράμα
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΧΑΛΙΩΝ
2 25210 55122 Φ 977 472890

Τελευταία νέα από την εφημερίδα