Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όιu Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στη σελίδα 12
Ανατροπή οχήματος
στο Λεύκτρο-Σπάρτη
Η ανάδειξη των Σηηλαίων
Διρού στο ραντεβού
$ αλ. 7 Κρητικού με την ΕΤΑΔ σελ θ
Οι Λάκωνες Που μπήκαν
στους Πίνακες διαιτησίας
> σελ . 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παροσκευή 31 Ιουλίου 2020 1Ετος 25-Ι Αριθμός 5927| Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Lockdowη στην
εμποροπανήγυρη
Μυστρά
Ακύρωση κυκλοφοριακν ρυθμίσεων ζητείη ΠΕ Λακωνίας
Ματαίωση
Ψήφισε το ΔΣ Σπάρτης
λόγω κορωνοiού
Ανατροπήν
στην πεζοδρόμηση του Γυθείου
Ύστερα από noρουσία ετν
Πou χάνεται στα Βάθη των αινων , η ιστορική και noρo δοσιακή εμηοροηανήγυρη
Μυστρά δεν θα διεξαχθεί οριστικά, φέτος , λόγω Cοvid-19 .
Σε αυτήν την απόφαση κατέ
ληξε, κατά ηλειοψηφία , το Δη μοτικό Συμβούλιο Σηάρτης
στη συνεδρίαση της Τετάρτης
29/7 , λαμβάνοντας υπόψη τις
συστόσεις των ειδικν για τον
κίνδυνο εξόηλωσης του κορυθμίσεις ρωνοϊού. Ειδικότερα , -όχι
Ψήφισαν 23 σύμβουλοι , Πρo Βάλλοντας το επιχείρημα Προστασίας της δημόσιας υγείας .
εν υπέρ της διοργάνωσης
τάχθηκαν 10 μέλη του σμαΤμήμα επαρχιακής οδού το συγκεκριμένο τμήμα
Εξέλιξη noυ θέτει σε αμφισβή - τρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελ - της nεζοδρόμησής της Κι αυτό , όπολη -Γερολιμένος), onότε απo τηση την πεζοδρόμηση της παρo - λάδος και Ιονίου , η Διεύθυνση καθς σύμφωνα με το ατολο- φάσεις για αυτού του είδους κυλιακής οδού Ταννή Τζοννετάκη Τεχνικν Εργων της Π.Ε. Λακω- γικό του οιτήματος της υπηρε - κλοφοριοκές
στο Γύθειο aπό τη δημοτική αρχή νίας αξινει ακύρωση της από - σίας η εν λόγω naραλιακή οδός απαιτείται να λαμβάνονται από το
ήρθε στο φως της δημοσιότητος , φασης
λίγες μόνο ημέρες από την ηρe - nεζοδρομίων επί της οδού γραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ (1995) , στο γενικό γραμματέα Αnοκεντρω μιέρα υλοηoinσής της
Με έγγραφο Προς την Anοκεν- κταση ανατρέπει την εφαρμογή τμήμα της Εn. οδού Γύθειο-Αρε επεκτάσεως
των κατατάσσεται , σύμφωνα με έγ-Περιφερειακό Συμβούλιο ή τον
Τζαννή Τζαννετάκη και κατ' επέ - nρωτεύον Εnaρχιακό Δίκτυο ίως μένης Διοίκησης.
συνέχεια σελ 9
Σημεινεται ότι κάθε χρόνο ,
από τις 27 Αυγούστου έως τις
2 ΣεπτεμΒρίου, διοργαννεται η μεγάλη εμποροπανήγυρη του Μυστρό , nou
συγκεντρνει εμπόρους και
μικροηωλητές αn' όλη την Ελλάδα . Το naνηγύpι του Μυστρά δεν είναι μόνο ένα
εμπορικό γεγονός σημαντικής
οικονομικής δροστηριότητας
Anοτελεί σημείο αναφοράς
γενεν , ταυτισμένο με την
εμπορική και nολιτιστική
ιστορία του τόηου και διεξά γεται για Πάνω αnό 400 χρόνια. Η σύγχρονη ιστορία της
εμποροηανήγυρης ξεκινά στις
αρχές της δεκαετίας του 1950
όπου λειτουργούσε ως ζωοΕυρυζωνικότητα με εξοικονόμηση πόρων
στον Δ. Μονεμβασίας
Στο σύνολο των κοινοτικν γραφείων
Ευρυζωνικές υnnρεσίες διαδι κτύου nαρέχονται Πλέον στο σύνολο των κοινοτικν γραφείων
του Δήμου Μονεμβασίας
Στόχος της δημοτικής αρχής,
ήταν το κτίριο της κάθε κοινότητας να είναι σε θέση να παρόσχει
unnρεσίες υψηλής ευρυζωνι.
κότητας σε κάθε σχετική
ανάγκη, μόνιμη ή έκτοκτη μέσω
αnοκλειστικής αξιόηιστης σύνδεσης . Μετά τις πρόσφατες υλοnoήσεις στα κοινοτικό γροφεία
Χάρακα , Φορακλού και Μεσοχωρίου ο κύκλος έκλεισε , επ τυγχάνοντας το στόχο του
απόλυτου 38, αριθμός του συνό λου των κοινοτήτων του Δ . Μονεμβασίας
συνέκεια σελ Ε
Β1lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Και η Αγιά Σοφιά τζαμί
του Αθ. Στρίκου
.> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα