Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918).
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997 )
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
1997-2015)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή
31 Ιουλίου 2020
Ευδοκίμου δικαίου
Προεόρτια της προόδου του τιμίου Σταυρού
Σελήνη 11 ήμερων Ι Ανατολή ήλίου 6.28-Δύσις 8.35
ΑΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ, (26-39β )
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία. Άνεμοι μεταβλητοί έως 4μποφόρ . (23-39β.).
Αριθμ. φύλ .41718
Ετος 144ον
Τιμή 1,50ε
ΜΕ ΑΠΦΑΣΗ ΤΟΥΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΚΡΑΤΕΙΑΣ
ίστορική Μονή τής Χρας
Τέμενος καί ή
μέ τά έχπληκτικά ψηφιδωτά
Στάκτη στά μάτια τής Δύσεως ήλειτουργία στήν Παναγία Σουμελα
ντινό παρελθόν και έξαλείφων κάθε έλληνικό άπομεινάρι στήν Πόλη.
Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ήταν μόνον ή άρχή . Καθς δ
Έρντογάν πλησιάζει τά 20 χρόνια στήνήγεσία της
Τουρκίας , αίσθάνεται άρκετά σταθερός και σίγουρος για νά μήν καθυστερεί άλλο τά νεο-οθωμανικά
σχέδιά του. Θέλει στά πρότυπα τν παλαιν σουλ
τάνων νά δημιουργήσει νέο χαλιφάτο και νά προβάλλει έαυτόν σάν τόν τοποτηρητή του Προφή του. Γιά αυτό και προχωρεί στήν βεβήλωση και
άλλων χριστιανικν μνημείων τής Κωνσταντινου
πόλεως , τήν όποία- ότως έγκαίρως έχει γράψει ή
ΚΕστία)- θέλει να καταστήσει ίσλαμικό κέντρο .
Η άπόφασις του τουρκικού Συμβουλίου Επικρατε ας του άφήνει όλα τά περιθρια . Η άπόφασις δέν
άφορά μόνον τήν Αγία Σοφία Η άπόφασις δίδει
στόν Ερντογάν τήν δυνατότητα , μέ ένα διάταγμα
νά κάνει τζαμί κάθε μνημείο , διαγράφων τό βυζα- κάνει τζαμί
Η ίστορική Μονή τής Χρας θά άκολουθήσει
πολύ σύντομα . Τά περίφημα ψηφιδωτά της θά καλυφθούν και αυτά . Προσβάλλουν τά πρωτόγονα
ένστικτα τν πιστν της μουσουλμανικής θρησκείας. Η Μονή τής Χρας, ύπήρξε γνωστό έλληνικό
χριστιανικό μοναστήρι τής Κωνσταντινουπόλεως . Εκτίσθη άρχικς ς τμήμα μοναστηριακούσυγκροτήματος εξω άπό τά τείχη της Κωνσταντινουπόλεως, στά νότια του Κερατίου Κόλπου . Η πλήρης
όνομασία της είναι Εκκλησία του Αγίου Σωτήρος
έν τή Χρψ, όπου τό κέν τή χραω σημαίνει δτι
4είναι έκτός τν τειχν της Πόλεως . Ήταν βεβαίως
Συνέχεια στήν σελ.4
Ένα άπό τά ύπέροχα ψηφιδωτά τά όποια θέλει
νά καλύψει ή άσιατική βαοβαρότης
ΕΉίστορική Μονή τής Χρας τήν ότοία ό Ερντογάν θέλει νά
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Σόκ! Ο Τάμπ
προτείνει
την άναβολή
τν έκλογν
Μήνυμα άπό την Θράκη
Δένδιας: Η Τουρκία
παραβιάζει την
Συνθήκη του Μοντραί!
Ο Ψηλός κατάλαβε πς τά πράγματα ήταν σοέκλογές του Απριλίου (ΝΔ 47 τοις έκατό ) ό Πρω - βαρά και έδρασε . Η διακομματική έργάστηκε μέ
θυπουργός Κωνσταντνος Μητσοτάκης συνέστη- όδηγό άνάλογο πόρισμα της Ακαδημίας Αθηνν .
σε διακομματική έπιτροτή για τήν Θράκη και άνέ - ένω ή Τσουδερου παράλληλα άνέλαβε τήν έγκατά
θεσε τήν Προεδρία της στήν ύφυπουργό άείμνη- σταση των παλιννοστούντων Ποντίων άπό τήν τέως
στη σήμερα Βιργινία Τσουδερου. Μία κεντρα ΕΣΣΔ στήν περιοχή , έπικουρούμενη άπό τόν περιάστική προσωπικότητα φέρουσα ένα άπό τά πλέ - φερειάρχη (έμπιστοσύνης Μητσοτάκη) Χαράλαμπο
ον ίστορικά όνόματα των Αθηνν που έπισκεπτό-Λιναρδόπουλο και τόν Νομάρχη (έπιρροής Σαμαρα)
μουν έως τάς δυσμάς του βίου της στήν οίκία της Διονύση Καραχάλιο . Ως άμεσος συνεργάτης του
στήν όδό Βασιλέως Γεωργίου πέριξ της Ρηγίλλης. δευτερου (μόλις είχα λάβει τό πτυχίο της Νομικής)
(Ο Γιργος Γεραπετρίτης ήταν μέλος της όμάδας έησα έκ τν ένδον τή νέα άναπτυξιακή πολιτική
της στά πρτα του βήματα.) Ο Μητσοτάκης είχε Της κυβέρνησης Μητσοτάκη (τό πρτο τμήμα τής
ΤΗΝ δεκαετία του 1990 άμέσως μετά τίς νικηφόρες
ΣΑΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ έν αιθρία έπεσε
στήν άμερικανική και όχι μόνο πολιτικήσκηνή ή νύξις τού Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ περί ένδεχομέ.
νης άναβολής τν προεδρικν έκλογν
του Νοεμβρίου, κάτι πού άν έπιβεβαιο θετ θά άποτελέσει μία ίδιότυπη πρτη
στά άμερικανικά πολιτικά χρονικά. Συμ
φνως πρός τό σκεπτικό του Αμερικανού
Προέδρου, ή έπιστολική ψήφος, μία συνθήκη που θα έπιβληθεί λόγω τν μέτρων
άναχαιτίσεως του κορωνοϊού, κρύβει κινδύνους νοθείας! Μέ την ψήφο διά άλλη
λογραφίας οι έκλογές του 2020 θά είναι
Συνέχεια στήν σελ.5
(σελ. 3)
άνησυχήσει γιατί μεταξύ Ίουνίου 1989 καί Απριλίου
1990 ή κατάσταση στήν Θράκη ήταν παραπάνω άπό
νυν Εγνατίας Οδου Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη κατασκευάστηκε τότε) καί τή νέα μειονοτική της
Μία πρόταση:
Ή τοπογραφία
του 1821
έκρυθμη . Τόσο ή χριστιανική πλειονότητα όσο και Πολίτική (άνακοινθηκε άπό τόν Μητσοτάκη στίς 14
ήμουσουλμανική μειονότητα έμφάνιζαν αυτονομι Μatοu 1991 άφου προηγήθηκε μέ άπόφαση Σαμαρά
ή άπέλαση του Τούρκου Πρόξενου Μπουλούκμπαχριστιανου άπό έναν μουσουλμάνο μέσα στό νοσοκομείο Κομοτηνής.
στικές τάσεις έναντι του έθνικού κέντρου. Αφορ-ση.) Σήμερα 29 όλόκληρα χρόνια μετά ή Πολιτεία μέ
μή τά έθνοτικά έπεισόδια μετά τήν δολοφονια ενος άπόφαση του Πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτάκη συνέστησε έκ νέου διακομματική έπιτροπή γιά
τήν Θράκη με Πρόεδροτήν Ντόρα Μπακογιάννη και
Μπαράζ πλειστηριασμδν
άπό Σεπτέμβριο
Η μειονότητα έκπροσωπείτο άπό τόν άκραϊο άντιπρόεδρο τόν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ καθηγητή
μουσουλμάνο βουλευτή Αχμέτ Σαδίκ ό όποΐος τής Νομικής στό Δημοκρίτειο Γιργο Κατρούγκαήγείτο άνεξάρτητου κόμματος , ένω ή πλειονότη- λο .Άν και ή κατάσταση στήν περιοχή είναι πιό κρ τα αγανακτισμένη άπό την έγκατάλειψη της Θρά - σιμη άπό τό 1990, δυστυχς ή πρτη της συνεδρίκης ξεσηκθηκε κατά της Οίκουμενικής κυβέρνη-αση δέν κέρδισε τήν προσοχή μας . Καί όμως! Αυτή
σης Ζολτα και έκλεισε τό έθνικό όδικό δίκτυο στό τή φορά τά πράγματα είναι άπείρως σοβαρότερα.
Συνέχεια στήν σελ. 3
του Βύρωνος ΕΠολύδωρα
ΠΟΛΥΣ λόγος γίνεται για τή μεγάλη
έπέτειο τν 200 χρόνων άπό τήν Επανάσταση του 1821, Τήν έθνικοαπελευθερωτική , τής Παλιγγενεσίας , που ση
μαίνεται τήν έπόμενη χρονιά (2021).
Το 1921 δέν προλάβαμε να γιορτάσουμε τά 100, γιατί μπήκαν στόν έθν κό και πολιτικό βίο άλλες προτεραιότητες . Επρεπε πρτα , διχασμένοι στό
έσωτερικό, έπιπολαίως ( ) υπάκουοι
στό έξωτερικό , άνοήτως δήθεν ζογκλερικοίν στά διπλωματικά καί ύμνολογούντες τούς πολιτικούς ήγέτες
Συνέχεια στήν σελ. 3
Λεπτομέρειες στήν σελ. 2
υψος της γέφυρας του Νέστου, έπί μία έβδομάδα!
ΠΕΝΝΙΕΣ
ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Οίκονομικό χράχ σέ ΗΠΑ -Γερμανία
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πρωτοφανείς ζημίες καί για την Renault
. Τρόπος και αύτός νά έπιβάλλει κανείς τήν κοινωνική άποστασιοποίηση! Ε ενοδοχείο Του Μαϊάμι
ένας άνδρας βγαλε πιστόλι σέμιάμητέρα πού καθόταν σέ καναπέ μέ τόνυό της, κοαυγάζοντας ότι κδύο
άτομα έδ πέρα δέν άκολουθούν Τις συστάσειο. Μά
λιστα πυροβόλησε τέσσερεις φορές στόν άέρα .
ΚΟΤΑΝ ή γερμανική οίκονομία . Σήμερα, τάδεδομένα είναι έντελως δι - έπιχειρήσεων και οί έξαγωγές κατέρ
φτερνίζεται, νοσεί όλόκληρη ή εύρω- αφορετικά . Η Γερμανία δέν. φτερνί- ρευσαν στήν διάρκεια της έξαπλσεζνην συνήθιζαν νά λένε άναλυτές τά ζεται άπλς , άλλά δπως φαίνεται παπροηγούμενα χρόνια, δταν άνά περιό-ρουσιάζει-κι αυτή-βαρειά συμπτ- Πρόκειται για τή μεγαλύτερη μείωδους-λίγες φορές είναι ή άλήθεια-οί ματα έλέω Covid -19, καθς ή οίκονοέπιδόσεις τής Γερμανίας στήν οίκονο-μία της συρρικνόθηκε κατά 10,14% το
μία κατέγραφαν έλαφρά κάμψη, έπη- δεύτερο τρίμηνο του έτους, καταγρα- μανία τό 1970) άνέφερε χαρακτηριστι
ρεασμένες σαφς άπό τό γενικτε- φουσα την μεγαλυτερη καταγεγραμκάτήν Πέμπτη ήστατιστική ύπηρεσία
ρο οίκονομικό πλαίσιο, σέ παγκόσμιο μένη μείωσή της , καθς οί δαπάνες
έπίπεδο.
ως τής πανδημίας του νέου κορωνοϊου!
ση άπό τότε πού ξεκίνησαν οί τριμηνί αίοι ύπολογισμοί του ΑΕΠ για τή Γερe Πάντως ή όπλοκατοχή είναι κάτι διαδεδομένο
στίς ΗΠΑ , δπου τρείς στούς δέκα ένηλίκους κατ χουν τουλάχιστον ένα όπλο, άρκετοί δέ τέσσερα ή
πέντε. Αύπό που είναι άξιοσημείωτο είναι ότιάπό
τόν περασμένο Ίανουάριο που άρχισαν οί περιορισμοί λόγω του κορωνοίού οί πωλήσεις όπλων
αυξάνονται σταθερά Τόν Τανουάριο Τό FBI ήλεγ
ξε 27 έκατομμύρια αίτήματα για άγορά όπλων
άριθμός πού αύξανόταν σταθερά γιά να φθάσει τά
39 έκατομμύρια τόν Ίούνιο .
σπττσας κάθε
πρς με υνέτεια
τν νοικοκυριν , οί έπενδύσεις των
Συνέχεια στήν σελ. 5
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
του Δημήτρη Καπράνου
3μηνη, &0Ε
συνδρομή
Υπό τούς ήχους του Μίκη , στόν μακουνό Βο0ρά
Όταν έχεις έναν όμορφο Ι συνδυασμοί! Λές καί σού καίρι, στά μέρη όπου δέν έχει έoωφαντικς εύωδιέs, κρατάς
τό κλαδί-μπαστούνι σάν
. Τό έπόμενο όχημα πού θά στείλει ή NASA στόν
Άρη θά διαθέτει και ένα μή έπανδρωμένο έλικότε
ρο. Πρόκειτα για ένα ρομπότ έξι Τροχν που έχει
ς άποστολή τήν άνάπτυξη ένός μίνι έλικοπτέρου,
τήν πειροματική έφαρμογή έξοπλισμού για μελλο
ντικές έπανδρωμένες άποστολέ, άλλά και τήν διεξαγωγή έρευνας γιά τν έντοπισμό χνν προηγούμενης ζωής στόν κόκκινο πλανήτη . Η άποστολή, κόστους24 δισεκαπομμυρίων δολλαρίων , είναι
έτοιμη γιά τό ταξίδι της άπό τό κέντρο διαστημικν έκτοξεύσεων του Άκρωτηρίου Κανάβεραλ.
πίνακα στό σπίτι σου και μιλάνε τά κύματα τής θάνύχτα, έκί που οί δεκαπέντε
Ισχύει για συνδρομές σε ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
τόν βλέπεις κάθε μέρα , δέν λασσας! Κι έκείνη ή γραμμή βαθμοί Κελσίου είναι ζέστη τόν Ροβινσνα Κρούσο και
κι έσύ, παρασυρμένος άπό άφουγκφάζεσα! Ήχοι πολτά χρματα που σέ τρέλαί-λοί, διαφορετικοί . Πουλιά και
νουν καθς ή φύση άλλάζει βατράχια , σκίουροι και τά
τήν ίριδα άπό μέρα σέ μέρα , ρανδοι, άφήνουν τούς δικούς
τους ήχους , όπως άφηναν
τά άηδόνια καί τά βατράχια
μπορείς νά άντιληφθες εύκολα τήν σημασία του . Τήν λα; Γλάρος; Τό τέρμα τν
καταλαβαίνεις δταν έρχο- δριζόντων; σού λέει ό έπι νται έπισκέπτες και στέκο- σκέπτη , κι έσύ σκέπτεσαι
στό βάθος τί έναι; Βαρκούέκστατικοί ... Άχ, Τί ύπέρο- μπρίκι και πρέπεινά σπεύXOS πίκανας!Τί χρματα!
νται έμπρός άπό τό έργο , όη έχει βάλει τόν καφέ στό περπατάς στό δάσος . Πατάς
τά φύλλα πού είναι νοτισμ
να και άναδύουν έκείνες τις
ΤΝΗΜΑ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ: 2130 170 670
emal syndromesOestianews.gr
σεις Είναι, που λέτε, καλοΣυνέχεια στήν σελ . 6
31-7-2020 .
9771108701151 "