Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7126
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX : 2310 9522333
Pαins ΕΠιδότηση δανείων
Πόσεs & Παιεs πρέπει
να 4ατέψουμε για να
μη φορολογηθούμε
Ανοίγει τη Δευτέρα n πλατφόρμα
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
Πρεμιέρα κάνει τη
Δευτέρα 3 Αυγούστου, τους στε να προκύεκτός απροόπτου , η
ηλεκτρονική
φόρμα της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
η οποία θα υποδεχθεί
τις αιτήσεις πράσινων
και κόκκινων δανειοληπτν
πλήττονται από την
κρίση του κορονοϊού
για την επιδότηση των
δόσεων των δανείων
τους με ενέχυρο την
πρτη κατοικία . Ηδη ,
έχουν αρχίσει να φορτνονται τα δεδομένα
για τους δανειολήπτπες
από τις τράπεζες , την
ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ,
Οι ενδιαφερόμενοι νου να διαπιστωθεί πφόγραμμα κρατικής
θα εισέρχονται στην
ηλεκτρονική
φόρμα με τους κωδι.
κους του Taxisnet και
το σύστημα αυτόματα
θα αντλεί όλα τα δεδο μένα για το εισόδημα δανειολήπτης θα ενηκαι
την περιουσία
πτει αν είναι δικαιούπλατ - χοι ή μη . Σύμφωνα με
Το 1/3 από το σύ.
νολο των εισοδημά.
των του στα οποία
περιλαμβάνονται και
τα ενοίκια θα πρέπει
να δαπανήσουν οι φο
ρολογούμενοι
2020 για να γλυτσουν επιπλέον φόρο
Σε εγκύκλιο της
ΑΑΔΕ υπενθυμίζεται
συνέχεια στην 11
πληροφορίες, ο δανει .
ολήπτης θα καλείται
να συμπληρσει μόνο:
. ποια είναι η πρτη
του κατοικία , η οποία
είναι προσημειωμένη
για το δάνειο του
καθς δεν είναι σε
γνση ούτε της εφο
ρίας ούτε της τράπεζας και
. τα στοιχεία των συν
δεδεμένων
οποίου
μερνεται εάν είναι
επιλέξιμος.
Η πλατφόρμα θα πα προσ ραμείνει ανοιχτή έως
το τέλος Σεπτεμβρίου
και έως τα μέσα Οκτωεκτείνονται έως τον
Ιούνιο του 2021.
Η αίτηση
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο:
.Η αίτηση υποβάλλε ται ηλεκτρονικά , με
τους κωδικούς ταυτοποίησης taxisnet . Mέσω
πλατφόρμα πων/τροστατευόμενων
μελν .
Στη συνέχεια θα γί- βρίου αναμένεται να
νεται έλεγχος και διασταύρωση
στοιχείων προκειμέ- συμμετάσχουν
έχουν επιλεγεί οι δανειολήπτες που θα
Λαχείον
για Συνταξιούχοus
, ταυτοποίησης,
εάν ο δανειολήπτης επιδότησης των μηνι
πληροί τα κριτήρια και αίων δόσεων δανείων
μπορεί να ενταχθεί με εγγύηση την πρτη
στο πρόγραμμα-γέ φυρα . Αφού ολοκλη - πληρωμές αναμένεται
ρωθεί ο έλεγχος ο
ανακτνται αυτόματα
από τις βάσεις δεδομένων της Φορολογικής
Διοίκησης τα ακό
πλατΕφάπαξ τα χρήματα
των αναδρομικν
κατοικία . Οι πρτες λουθα στοιχεία:
a ) Πλήρη στοιχεία
του αιτούντος και ειδι
να γίνουν στα τέλη
Οκτωβρίου και θα
συνέχεια στην 10
Διαρκς ανοιχτές
οι αιτήσειs
Σενάριο εφάπαξ καταβολής των αναδροστα 2
εκατομμύρια συνταξι
ούχους με ακούρεμα.
εξετάζει η κυβέρνηση.
Εφόσον προχωρήσει
η συγκεκριμένη λύση,
στους συνταξιούχους
θα τεθεί το εξής δίλημμα : όλα τα λεφτά
σε ετήσιες δόσεις ή
με "κούρεμα- εδ και
συνέχεια στην 2
για το νέο
κατ' Οίκον
Σελίδα 9