Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΕΤΟΣ 44ο
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
AP. ΦΥΛΛΟΥ 12562
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Με ηλεκτρονικές αποδείξεις η κάλυψη του 30% του εισοδήματος
Απειλή έξτρα φόρου
Στουρνάρας: Ωθηση
στην οικονομία λόγω
του Ταμείου Ανάπτυξης
Μητσοτάκης:
Το 2020 τα
αναδρομικά στους
συνταξιούχους
Η ελληνική οικονομία αναμένεται να δεχθεί μεγάλη
θηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, τονίζα ο επικεφαλής
της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας , στο
Bloomberg . Οπως ανέφερε, η Ελλάδα αναμένεται να λάβα 32 διο . από τη δράση Νoxt Generaδon , πάνω από
17% του ΑΕn Ο αρχικές εκτιμήσεις της κεντρικής τρά .
πεζας κάνουν λόγο για μέση άνοδο του ΑΕΠ κατά 2%
την περίοδο 2021-2026. Η μεγάλη πρόκληση tίvαι οι με .
ταρρυθμίσεις στε η Ελλάδα να απορροφήσει τα κεφά .
λαια εμε το σωστό τρόπο , έχουν τη μέγιστη δυνατή επ
ππωση στην ανάπτυξη . Δεν αρκεί να ξοδέψουμε αυτά τα
χρήματα . Πρέπι οι επενδύσεις να συνοδευτούν από με .
ταρρυθμίσεις .
"κυβέρνηση θα καταβά.
λει εφάπαξ εντός του
2020 σε όλους τους συνταξιούχους τα αναδρομικά , βά .
σει της από ασης του Συμβουλίου της Επικρατείας , υπογράμμι .
σε ο πρωθυπουργός .
Μιλάμε για ένα ποσό 1,4 διο. , τό.
νισε ο πρωθυπουργός .
Η συγκεκριμένη δαπάνη αγί.
ζει τα όρια των δημοσιονομιχν
δυνατοτήτων του τόπου, τόνισε
προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν
άλλα περιθρια .
Ο προγραμματισμός μας είναι
σε πλήρη εξέλιξη , κρατντας πά.
Γην κάλυψη του 30% του εισοδήματος των φορολογουμένων
με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες προκειμένου να μην
ΕΚT: Νέα προθεσμία
τους επιβληθεί πρόσθετος φόρος προβλέπει απόφαση που
υπογράφει ο υφυπουργός Οικονομικν , Απόστολος Βεσυρόγια τα κόκκινα δάνεια
πουλος(φωτό).
Η ΕKT αποφάσισε να παρατείνει έως Τοτέλος Του ΜαρΤου 2021 , την προθεσμία που είχε δσει στις Τράπεζες
με υψηλά ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων να
υποβάλουν αναθεωρημένα σχέδια για Τη μείωσή τους
Δίνει στις Τ
λύτερα τον αντίκτυπο της πανδημίας στην ποιότητα του
ενεργητικού Τους , κάτι που θα επτρέψα σε αυτίς έναν
πιο ακριβήσχιδιασμό Η σύσταση αναφέρα όι οι τράπι
ζες πρίπι να επιδίξουν μετριοπάθεια προκαιμένου να
αεξοικονομήσουν κεφάλαια για να διατηρήσουν την κα
νότητά τους να στηρίζουν την οικονομία σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας , που προκαλείται από την
πανδημία Covid-19 .
Σε περίπτωση δε που το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό δαπα νν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δεν καλύπτεται , δε φτάνει
δηλαδή το 30% , τότε ο φόρος προσαυξάνεται κατά το ποσό που
Για μια ιστορική απόφαση στις
Βρυξλλες έκανε λόγο ο πρωθυ
πουργός , για το Ταμείο Ανάκαμ .
ψης .
Η Ελλάδα , σημείωσε , είναι από
τις κερδισμένες της συμφωνίας ,
τα κεφάλαια που λαμβάνουμε εί .
ναι τα υψηλότερα στην εvρωνη
σε σχέση με το ΑΕΠ.
5Τράπεζες πρόσθετο χρόνο να εκτιμήσουν κα
προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του απαιτού μενου και του
δηλωθέντος ποσού δαπανν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ,
πολλαπλασιαζόμενης με συντελεστή 22% .
Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος με εισόδημα 18.000
ευρ, θα πρέπει να πληρσει πραγματοποιήσει με πλαστικό
χρήμα συναλλαγές ύψους 5.400 ευρ. Αν όμως καλύψει μόνο
4.500 ευρ, τότε θα κληθεί να πληρσει φόρο 198 ευρ .
Στο 0.02% το επιτόκιο
για τα 6μηνα έντοκα
Τουρισμός: 1.2 τρισ. ετήσιες
απλειες
Μειθηκαν 13.5% οι εξαγωγές
1ο πεντάμηνο 2020
Το πο0ό των 813 εχατ. άντλησε το Ελληνικό Δημό.
, σιο από τη χθεσινή δημοπρασία εντόχων γραμματί .
ων διάρκειας 6 μηνν . Το επιτόκιο διαμορφθηκε στο
0,02% από 0,13% που ήταν στην προηγούμενη δημο πρασία , εν η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,33 φρές
από 2,31 προηγουμένωςΣτην προηγούμενη αντίστουχη
δημοπρασία, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί στο 0,13%.
ΤIπανδημία στοίχισε 320 δισεχ . δολάρια σε απολε
D0έντα έσοδα για τον τουριστικό τομέα παγοσμί os, μέχρι τον Μάιο , όπως εχτιμά ο Παγκόσμιος Οργα νισμός ΤουρισμούΠροβλέπει ότι για τη φετινή χρονιά ο
αριθμός των διεθνν τουριστν θα αταγράφει πτση
60-80% και οι απόλειες για τον τομέα θα μπορούσαν να
φτάσουν έως 1,2 τρσεκ. δολάρια .
Μωση 13,5% σημείωσε το α' πεντάμηνο η αξία
των εξαγωγν . σε 12.165,8 εκατ. έναντι 14.058,6
εκατ . πέρυσι . λόγω της πανδημίας και τον lockdown .
Η μεγαλύτερη μείωση στην αία εξαγωγν . αποστολν
παρουσιάζεται στα Ορυκτά καύσιμα , λιπαντικά κλπν
κατά 39,3% , εν η μεγαλύτερη αυξηση στα Λάδια και
λίπη ζωιχής ή qντικής προλευσης κατά 43,1%.