Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
( 1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΑΛΕΞΗΣ ΖΑΟΥΣΗΣ
(1997-2015)
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ .
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη
30 Ιουλίου 2020
ΑΤΤΙΚΗ Καλοκαιρία. Ανεμοι βόρειοι έως 6 μπωφόρ. (26-37β)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καλοκαιρία Άνεμοι μεταβλητοί έως 4 μπωφόρ. (23-37β )
Αριθμ. φύλ . 41717
Ετος 14Αον
Τιμή 1,50ε
Σλουανού του και Σίλα καλουμένου
Σελήνη 10ήμερων 1 Ανατολή ήλίου 6.27-Δύσις 836
ΗΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΣΤΟΝΞΕΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΑΤΟΝ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ
φίλων καί έταίρων
Συστάσεις και πιέσεις
<νά τά βροϋ μεν άπορρίπτονται!
Επίκαιρη ή όμιλία του πρην Ποωθυπουργού Κ. Καραμανλή στήν Θεσσαλονίκη τό 2019
Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ του Προέδρου Ερντογάν να άναστείλει προσωρινς τίς έρευ- μική άνάγνωσις τής δμιλίας πού έξεφνηνες όδρογονανθράκων στήν έλληνική σεστήν Εταιρεία Μακεδονικν Σπουδν
ύφαλοκρηπίδα και να άρχίσει διάλογο μέ
την 'Ελλάδα στό πλαίσιο μιας χειρονομί ας δήθεν καλής θελήσεως είναι μία κίνησις τακτικής ή όποία μάλλον περιπλέκει τά πρίν συμβούν. Αξίζει να την διαβάσουμε .
πράγματα παρά μας δίδει διέξοδο . Η Αθήνα συντόμως θά πιεσθεί όχι μόνο άπό τον
Ερντογάν άλλά και άπό τούς συμμάχους
της στήν Εύρπη και τήν Αμερική νά συζητήσει στό πλαίσιο του διαλόγου θέμα - άπαιτεί σοβαρότητα, μακροπρόθεσμο σχε
τα ταμπού γιά τήν έλληνική έξωτερική πολιτική όπως ή συνεκμετάλλευσις τν φυσικν τόρων μας και ή άποστρατιωτικοποίησις τν νήσων. Υπό τό φς αύτν των
ζόμαστε άδιάλειπτα γιά τήν άνάδειξη του
προβλήματος ς Ευρω-τουρκικού, καί όχι
άμειγς έλληνο-τουρκικού. Και άκόμα νά
οίκοδομούμε ίσχυρές συμμαχίες στή βάση
διμερν ή πολυμερν συμφωνιν, πού άναβαθμίζουν τή θέση μας στήν περιοχή. Σήμερ, στόσο, δέν ύπάρχει καμμία άμφιβολία
ότι βρισκόμαστε μπροστά σέ μια άπροκά
λυπτη κλιμάκωση έκμέρους τής Τουρκίας
άπό τόν "Εβρο μέχρι τήν Κύπρο. Κλιμά-άποτρεπτικής ίσχύος τν ένόπλων μας δυκωση πού είναι σχεδιασμένη καί συστηματική . Γνωρίζουμε πιά που άποσκοπούν
οί στρατηγικές κινήσεις τής Άγκυρας. Ή
έμπειρία τοϋ παρελθόντος έχει δείξει ότι ή
Ελλάδα δέν πρέπει νά συρθεί ούτε νά πα
ρασυρθεί άπό τις μεθοδεύσεις της Τουρκίας
και δέν πρέπει νά έπιτρέψει τή δημιουργία
τετελεσμένων σέ βάρος τν κυριαρχικν
δικαιωμάτων της . Πρέπει νά βρίσκεται σέ
διαρκή έγρήγορση και έτοιμότητα . Γιατί ,
άς μήν γελιόμαστε , ή ύπεράσπιση τν κυριαρχικν δικαιωμάτων και των έθνικν
συμφερόντων μας θά βασιστεί στις δικές
μας δυνάμεις. Στήν έμπέδωση άρραγούς
έθνικού μετπου και στή διασφάλιση της
δεδομένων άποκτα ένδιαφέρον ή άναδροστις 27-10-2019 ό πρην Πρωθυπουργός
Κστας Καραμανλής, ό όποιος διάβασε
τις έξελίξεις πού ζούμε σήμερα έπτά μήνες
Έχει ς έξής
ΚΜέ την Τουρκία, οι χέσεις μας διαχρονικά δοκιμάζονται άπό τίς αύθαίρετες
διεκδικήσεις της . Ή άντιμετπισή τους
νάμεων.
Θέλουμε μέν καλές σχέσεις μέ όλους
τούς γείτονές μας . Πιστεύουμε στό διάλογο. Μέ όλους θέλουμε να συνεργαστουμε.
Συνέχεια στήν σελ.3
ΤΑΙΡΚΙΑ
ΜΑΚΚΑΟΝΙΚΑΝ
διασμό και πρωτοβουλίες σέ όλα τά μέτω
πα. Ή Ελλάδα έχει έπλέξει, ς κύριο όπλο
της άπέναντι στίς διεκδικήσεις αυτές , τό Διεθνές Δίκαιο. Πρέπει ταυτόχρονα νά έργα
του Μανλη Κοττάκη
ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
Άναδρομικά
Τίνά λέμε για τήν άμυνα
Υπέρ της τμηματικής
όριοθετήσεως ΑΟΖ
μέ τήν Αίγυπτο ό Δένδιας
ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ καταβολή έως τό τέ λος του έτους άναδρομικν 11 μηνν πού
άφορον μόνο στό τμήμα τν κυρίων συντάξεων, χωρίς την κάλωψη δρων και
έπικουρικν συντάξεων σε 2 έκατομμύρια συνταξιούχους τουίδιωτικού καί δημοσίου τομέως, άνεκοίνωσε άπό τό βήμα
της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης . Δηλαδή κούρεψε πάνω άπό 60% τά όφειλόμενα άναδρομικά
στούς συνταξιούχους. Μάλιστα , ίσχυρίστηκε δτι τάχα αυτή ήταν ή άπόφασις του
Συμβουλίου τής Επικρατείας . Λίγη ρα
άργότερα δέ κατετέθη ή σχετική τροπο
λογία , ή όποία άποκαλύπτει μία άκόμη
δυσάρεστη πτυχή . Τά χρήματα πού έν
τέλει προβλέπεται ότι θά δοθούν στούς
συνταξιούχους δέν είναι κάν 1,4 δισ.
Συνέχεια στήν σελ. 2
ΣΤΙΣ 6 Μαρτίου 2017 ό τότε Πρόεδρος της Δημο- νήσων , κατά τίς διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2
κρατίας Προκόπης Παυλόπουλος έπισκέφθηκε της Συνθήκης Είρήνης των Παρισίων, πρέπει νά
τήν ΡόδοΈως τήν ήμέρα έκείνη ή Ελλάς δέν είχε έρμηνεύονται και ύπό το φως της έκ μέρους της
κωδικοποιήσει τήν έθνική της θέση για τό πς Ελλάδας άσκησης, έναντι της Τουρκίας, του διαίτιολογεί τήν άπόρριψη του τουρκικού αίτήμα-καιματος προληπτικής άμυνας (, το νησί που
Καί όμως ό πρίγκηψ Χάρρυ διατηρούσε μυστι
κό λογαρισμό, μέ ψευδνυμα στό Instagram κα ,
όπως άποκαλύτπουν έφημερίδες Τού Λονδίνου, μέ
σω αύτού έπιΚοινωνούσε μέ τήν μετέπει τα σύζυγό
του Μέγκαν Μάρκλ, κατά Τήν άρχή τής γνωρισμίας
τους Τό Ψευδνμο του Χάρρυ ήταν SpikeyMau
ρι χωρίς Μύκονο, Σαντορί - νομίζουν ότι ή Μύκονος δέν
νη και άλλα