Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Ηχώ:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΤΟΣ 12ο
AP. ΦΥΛΛΟΥ: 586
ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΟ
Email: [email protected]
Site: echolorina.gr
Εβδομαδιαία Εφημερίδα τns Φλριναs
Διαβούλευση
του Περιφερειάρχη
Δυτ. Μακεδονίας με τον
Δήμαρχο και το δημοτικό
συμβούλιο Φλρινας για
τα νέα χρηματοδοτικ
προγράμματα
Το υπέρ ΧΩ γράφημα!
της εβδομάδας
Η κατάσταση άνευ
περιτυλίγματος. .. .
την Ελλάδα εδ και δεκοετίες κολλεργείται το έδοφος για την
κανέγκη να τα βρούμεν με την Τουρκίο , έστω κι ανουτό σημαίνει
-κάποιες αλογικές napoχωρήσεις . Αυτό άλλωστε δεν είναι μυ στικό HΠολιτική κατευνασμού , ως γνωστόν, είνοι το μόνο δόγμα nou
οκολουθούν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Αλλά , an o,τιφοίνετα .
έχει έρθει ηστηγμή nou η τουρκική ηγεσία ζητά ακόμη ηερισσότερα .
σειρό τις εξελίξεις των τολευτοίων εβδομάδων , θα δούμε καθορά αnό
τη μία την αελοστικότητa, της Αθήνος και από την άλλη τη μεγαλο μανή υπεροψία της Αγκυρος:
6) Είκομε ηρωτα το τουρκολιβυκό σύμφωνο, μετά την αμφισβήτηnση
του συνόλου rωνελnνκννησντο ονατολικό Αναίο κατα
Αωεκάνηgn . Ακολούθησε το
δύο ηλευρν Μετά τηνο tο n ςληνοίταλικής συμφωνίος Υιa
την Α0Ζ, ξεκίνησον οι μεσολαβητικές Προσηόειες, anό την Ιταλία
ορχικά αλλά κυρίως onό τη Γερμανία, nou σέφεραν σε επoφήν τον
Μητοοτάκη με τον Ερντογόν . Η συμφωνία έγινε τηλεφωνικά με nρω τοβουλία του Μητοοτάκn .
β) Μετό onό ουτό το τηλεφνημα , το onoio unοτίθεται ότι θο δημ ουργούσε τη αγέφυραn για εnoφές και εκτόνωση, 9 Ερτογόνσαο
μετοξύ των
γ)Σαν oπόντηση στην τουρκική nροxλητικότητο ελληνκή κυερηση
έoηευσε στη Σύνοδο των, ΥΠΕΕ της Ε.Ε στις Βρυξέλλες . Η θέση της
όταν Αναμένουμε κατάλογο κυρσεων στην nερίπτωση nou η
Τουρκία nαραβιάσει ελληνικά κυριαρχικά δυκαιματαν .
6) Πορά ουτήν τη <μεγόλη τουρκική ηρόκληση μ την Αγία Σοgίa η
onoia υnoτίθεται ότι είχε εξοργίσει την Αθήνα , στο nεριθριο της
τελευταίος Συνόδου των υnοuργν Εξωτερικν κοι κάτω αnό τη διομεοολάβηση του επικεφαλής του διηλωματικού γρoφείου της Μέρκελ
ρoγματοnοιήθηκε αμυαική συνάντηan tων διnλωματικν υμ
βούλων
| σελ.3
ε) Αυτήν τη μυστική συνάντηση tnv έκανe βούκινο ο Τούρκος
μηουργός Εξωτερικν. Η ελληνική κυβέρνηση ήpθε σε δύσκοληθέση
γιατί σnό τη ματμφανίζετανα ζατάχυρσεις κατά της Τουρκίας
λογο. γιa ναταλέμελο.τον σnοπίoρί-κοφτ ίκαι ΤΟBρo
λίνο ,
στ) Ακριβς μετά τη δημοσιοnoiηση της (μυστικής συνάντησης, n
Τουρκία , γα να μην υnόρχει καμία ομφιβολίαγια τις ξεκάθαρες nροθ
σεις της , ανακοίνωσε ότι στέλνει το Παβούζονα τρυπ σειστην
Στις Πρέσπες η 75η αποστολήα
Οτέλος, γα να μην ξενόμοστε , την ημέρ nou συμπίπτει με την τέ ταρτη εnέτειο ono το anουχημένο nροξικόημακατά του Ερντογάν , η
τουρκική ηρεοβεία στην Αθήνo, με weet, εnovέλοβε το τουρκικό a τημα για την nαρόδοσηrωνοκτ σπρατωικνnou βρήκααν όσυλο
στην Ελλά5ο .
των Κινητν Ιατρικν Μονάδων
Οι ΣΑΡΙΣΕΣ κατέκτη σαν επάξια το Πρωτάθλημα hα να ερμηνεύσει κόποιος την τουρκική συμηερορά δεν χράζετοι
Ελλάδας στο ομαδικό Νεανίδων για Gαλ14
να είνοι ειδοκός στις διηλωματικές σχέσεις . Η λογική της είναι σοpής και
ξεκάθαρη . Άλλωστε , η Τουρκία ανέκαθεν συνηθζα να, npoειδοnοις
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά!!!
Aυτό το γνωpζε η ελληνκή κυβέρνηση και αναζητό τρόnους για να
nρολόβει να αντιμετωηίσει τις έρευνες νότια της Κρήτης nou έχει nροαναγγευει ητουρκική ηλευρό. Αν κάτι τέτοιο γίνει ηραγpατικότητα και
αφού θίγονται ευθέως ελληνικό κυριορχικό δικοκματο , η Ελλόδο ζήτησε onό τους Ευρωnoίους ετοίρους έναν κατέλογο κυρσεων κατά
της Τουρκίας . Ο κατάλογος ουτός θα ενεργοnοnθεί σε nερίπτωoη nou
το τουρκικά λόγια γίνουν ηρόξεις:
Enίonς η υβέρνηση έα δηλσει σε όλους τους τόνους ότι Βοικένει
αυτό nou λnίζεινα μην χρειαστεί, θα αντιμετωnίσει στρατιωτικά
κόθε τουρκική nροσnόθεια αμφισβήτησης των ελληνικν κυριαρχικν δικαιωμάτων . Τρο , το nόoο neιστικό μηορεί να ακούγοντι
αυτό το λόγγο anoφoooτικότητος noυ είναι υnoχρεωμένη να ορep σει, συτό εναι μο όλληιστορία . Το θέμα είναι nως η Τουρκία δεν φαί νεται να πτοείται aπό τη ρητορική της ελληνικής κυβέρνησης,
κοθς όηως είδομε , cξακολουθεί να ακολουθεί την ατζέντα της
στην ανατολική Μεσόγειο , στέλνοντας το α Πιαβούζο στην κυΔιαβάζουμε
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Ενημερωνόμαστε
ΕΓΚΥΡΑ
Enioης. ένος οκόμη λόγος nou η Τουρκία δεν noίpvει στα σοβορό τς
ελληνικές Προειδοnοήσεις είναι ότι γνωρζει nως nΑθήναδέχεται
EΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Συνέχεια στη σελίδα 2 ------>