Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τετάρτη
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν- Δημοπρστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7125
Τιμή : 1.00ε
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Τράπεζες:
Πυρετόs
ρυθμίσεων
στα κόκκινα
δάνεια
το έλλειμμα του Προϋπολογισμού
λόγω κορονοϊού
που , οδήνησαν σε
αυτήν την εξέλιξη
Οι δύο κύριοι λόγοι την περίοδο του Ια.
νουαρίου- Ιουνίου 2020
ΔΑΝΕΙΑ
παρουσιάζεται
λειμμα στο ισοζύγιο
έφτασε το έλλειμμα του κρατικού προϋποτου προϋπολογισμού λογισμού ύψους 9,232
δισ . ευρ έναντι στόχου για έλλειμμα 2,626
τογενές πλεόνασμα δισ. ευρ Πou έχει πε το α' εξάμηνο του 2020,
έναντι στόχου για πφω313 εκατ. ευρ και
| πρωτογενούς πλεονάριληφθεί για το αντ
Στα επίπεδα της πφο
Covid-19 εποχής και
συγκεκριμένα του
πρτου διμήνου του
2020 επέστρεψαν τον
Ιούνιο και τον Ιούλιο
οι ρυθμίσεις καταγ
γελμένων (σ.σ. όσων
βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 6
μήνων ) και μη εξυπη
συνέχεια στην 1
στοιχο διάστημα του
2020 στην εισηγητική
την ίδια περίοδο
2019. Κύριες αιτίες,
κθεση του προϋπ.
των εσόδων λόγω της
πτσης της οικονομι κής δραστηριότητας
από την πανδημία του
κορονοίού , και αφ ' ετέ .
ρου οι αυξημένες δαΠάνες
αντιμετπιση της κρί
γισμού 2020, και ελ είναι αφενός η μείωση λείμματος 2,687 διο .
ευρ το αντίστοιχο
Το πρωτογενές αποδιαμορφσε έλλειμμα
ύψους 6,101 δισ. ευρ ,
μείωση κατά 3,903 δισ .
ευρ ή 17% έναντι του
στόχου που έχει ερι ληφθεί στην εισηγηέκθεση
προυπολογισμού 2020 .
γεγονός πou οφείλεται
κυρίως στη μείωση της
οικονομικής δραστη.
ριότητας λόγω της
πλεόνασμα υγειονομικής κρίσης,
Μάιο και περίπου 106
εκατ. ευρ για τον Ιου.
νιο 2020) στους Αναλυτικούς Λογαριασμούς
του Εσόδων (ΑΛΕ) και συγ.
κεκριμένα στην κατη.
διάστημα του 2019.
τέλεσμα
γορία
"Φόροι. . Το
ανωτέρω ποσό θα εμ.
φανιστεί στους ορθούς
ΑΛΕ μετά την επίλυση
του υφιστάμενου τε χνικού προβλήματος .
Τα συνολικά έσοδα
του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε
21,257 δισ. ευρ , μειέναντι στόχου για πρω
τογενές
313 εκατ. ευρ και
πρωτογενούς πλεονάκάθς και στην εππτωση από τη λήψη μέγια
αντιμετπισή της .
ΕΠπρόσθετα , εκκρεσης.
Ειδικότερα, από ο
Φορολογικά
Προνόμια για
αλλοδαπούs
συνταξιούχουs | χεία εκτέλεσης του
κν ανακοινθηκαν τα
εξής:
Σύμφωνα με τα στοιτην ίδια περίοδο το
2019.
Το ύψος των καθαρν
εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού
ανήλθε σε 18,996 δισ.
ευρ , Παρουσιάζοντας
μεί η καταχριση ωμένα κατά 3,495 δισ.
κρατικού προϋπολογι .
σμού , σε τροποποι ημένη ταμειακή βάση,
ποσού περίπου 185
εκατ. ευρ (30 εκατ.
ευρ για τον Απρίλιο,
49 εκατ. ευρ για τον
ευρ ή 14,1% έναντι
του στόχου.
Τα έσοδα από φόρους
συνέχεια στην 10
Το υπό ψή φιση φορολογικό νομοσχέδιο
περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα
σε φυσικά πρόσωπα,
δικαιούχους σύνταξης
που προκύπτει στην
αλλοδαπή , να μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην
Ελλάδα και να υπαχθούν
κτική/προνομιακή
συνέχεια στην 2
Αναδρομικά συνταξιούχων
Εφάπαξ
πληρωμή με
τη μορφή
13ns σύνταξns
σε εναλλαΣελίδα 9