Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
VivaWallet: Συνεργασία με τη WooCommerce
>>> ΤΛ.
0ικΟΝΟΜΙΚΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990mail.com
ή Email : pan1983 Qotenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email : dhm1 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 240-Τιμή Περ.: 0,50 Ε
ΑΦ. 5775 Τετάρτη 29.07.2020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΛΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Χρονοχροι
της καθημερινότητας στην
εποχή του κορωνοϊού
για τους οπλίτες που συμμετείχαν > Ε.
Ηδιαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής βήμα βήμα.
>>> Τελ
Τιμητικό επίδομα σε όσους υπηρέτη σαν
στην Κύπρο στα γεγονότα του 1964, 1967
και 1974
Παράταση για το Κτη ματολόγιο
στην Αθήνα
Μια διαφορετική προσέγγ
ση στην καθημερινότητα,
όπως αυτή φωτίστηκε ήκαι
μετασχηματίστηκε μέσα από
την εμπειρία της πρόσφατης
καραντίνας, επιχειρεί η
ανάλυση της Μαρίας Χαϊδοπούλου-Βρυχέα , δρ . Πολιτισμικής Γεωγραφίας και
ερευνήτριας στο Ινστιτούτο
ΝΜος Πουλαντζάς , η οποία
δημοσιεύεται στο πλαίσιο
σε ιράς
e-papers
Αναλύσεις για τον #covid1 9
του IΝΠ.
Στην ανάλυσή της , με τίτλο
Χρονοχροι της καθημε ρ ινότητας στην εποχή του
κορονοίού Διδάγματα μετά α συμιίειτο δ τν εμπόκυ
την καραντίνα, η Μ. Χαϊδοπούλου-Βρυχέα επισημαίνει
τους διαφορετικούς χρονοχρους, στο πεδίο της
δημόσιας !πολιτικής ζωής,
αλλά και στο επίπεδο της
καθημερινότητας - από το
σπίτι και τις πολλαπλές
εργασίες φροντίδας , μέχρι
την (τηλε)εργασία , τις εναλλακτικές μορφές κοινωνικοποίησης , αλλά και αλληλεγτην ένπτονη 259% του ΦΠΑ Αποίου
Ανεβάζει ταχύτητες η ΑΑΔΕ
και τρέχει να συμψηφίσει την
έχπτωση 25% επί του ΦΠΑ
Απριλίου, που πλήρωσαν εμπρόθεσμα οι επιχειρήσεις. Σύμφ
ωνα με πληροφορίες , ήδη η
AΑΔΕ έχει συμψηφίσει το 35%
των περυπτσεων, που αντι .
στοιχεί στο 57% του συνολικού,
υπό συμψηφισμό ποσού.
με το ποσό της έκπτωσης 25%.
Το ίδιο θα συμβεί εναλλακτικά
και με το χρεωστικό ποσό οποι.
ασδήποτε άλλης δήλωσης , υπό
την προϋπόθεση ότι το ποσό της
έχττωσης είναι μιχρότερο ή ίσο
της οφειλής .
κοινωνικής
( αυτο)οργάνωσης.
Πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση της αναδιάταξης του πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία
των ΒΙΠΕ, στε να καταστεί πιο φιλική , βισιμη και ανταγωνιστική ήταν το κύριο θέμα συζήτησης στην συνάντηση εργασίας
που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των εππροσπων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων από όλη την Ελλάδα, τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην Λάρισα και συγκεκριμένα στις εγιαταστάσεις του
Μέσα από την πολυεπίπε δη
ανάλυση , που συνδέει τόσο
την ενσ ματη /δια ζσης,
όσο και την εξ αποστάσεως/ψηφιακή καθημερινότητα, η συγγραφέ ας βοηθά
τον αναγνστη και
αναγνσρια να αναστοχαστούν κριτικά πάνω στη
συλλογική και προσωπική
πρόσφατη εμπειρία και προτείνει χρήσιμα διδάγματα
για τις μελλοντικές
μάχες γύρω από το χρο και
το χρόνο , τους χρονοχρους
συνάντησης κ.λπ , τόσο εν
όψει των σημαντικν τεχνολογικν εξελίξε ων , όσο και
πέραν αυτν .
Σε περίπτωση
είναι
μεγαλύτερο , ο συμψηφισμός θα
Πηγές
διοίκησης
στόχος είναι η πλειονότητα των
ποσν να έχει πιστωθεί σε
οφειλή από ΦΠΑ ή άλλους
φόρους, που πληρνονται τον
Ιούλιο. Έτσι, όσοι σπεύσουν να
υποβάλουν δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου ή δευπέρου τριμήνου μέχρι
το μεσημέρι της Τετάρτης 29
Ιουλίου , θα έχουν τη δυνατότητα , στις 30/07 , να δουν την
οφειλή που θα προχύψει από τη
δήλωση αυτή να συμιμη φίζεται πληρωμής
φορολογικής πραγματοποιηθεί τις επόμενες
ΣΘΕΒ.
ημέρες από τη ΔΟΥ όπου υπά
γεται η επιχείρη ση ή κεντρικά
από το σύστημα .
αναφέρουν
Όσοι δεν προλάβουν την υπο
βολή δήλωσης μέχρι
μεσημέρι της Τετάρτης, θα
δουν το ποσό να συμψηφίζεται συζητήσουν τα θέματα που
μέσα στον Αύγουστο, εφόσον απασχολούν τις εγκατ υποβάλουν
δηλσεις μέχρι και λίγες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας
επιχειρήσεων από τις βιομτονίστηχε ιδιαίτερα η ανάγ
ηχανικές περιοχές της Ελλά - κη για εποικοδομητική συνε
δος είχαν την ευκαιρία να ργασία με τα θεσμοθετημένα
όργανα της πολιτείας
σχετικές
Created by Universal Document Converter