Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Τρίτη
Ιουλίου
Κοδημερινή οικονομική είδική εgημερίδα Διακηρύξευν-Δημοπραστν
Έτος 230
Αριθ. Φύλ.: 7124
Τιμή: 1.006
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX:2310 9522333
Βαριέs
καμπάνεs και
λουκέτα για
Επιδόματα με ένα κλικ
"Εγμε Πs θα γίνεται η διαδικασία
ταμειακές
μηχανέs
Ο πολίτης θα μπορεί επιστρέφει έπειτα από
εύκολα να ανεβάζει δυο χρόνια , ξεκίνησε
μόνο εκείνα τα έγ - άμεσα , όπως δήλωσε
γραφα που χρειάζεται - και η υφυπουργός Ερ.
γασίας και Κοινωνικν
φόρμα με κωδικούς Υποθέσεων , αρμόδια
για θέματα Πρόνοιας
και Κοινωνικής Αλλη.
λεγγύης Δόμνα ΜιχαηΕισαγωγή στην πλατTaxisnet
Χορήγηση επιδομάτων χωρίς ταλαιπωρία,
χωρίς ουρές και με
ένα κλικ στον υπολογι .
λίδου.
Παράλληλα
"κλειδνει- τα ΑΦΜ
των παραβατν απα
γορεύοντας
οποιαδήποτε συναλ
λαγή-Αναλυτικά τι
προβλέπεται
Φρένο στη φοροδια. ζουν τη νέα , ενιαία ψη φυγή μέσω πειραγ - φιακή πλατφόρμα του
μένων- ταμειακν οργανισμού Προνοι μηχανν ποu σβή
συνέχεια στην 11
στή σχεδιάζουν τα συναρμόδια υπουργεία
Ψήφιακής Διακυβέρ νησης και Εργασίας ριάκος Πιερρακάκης είτε ήταν περιττά , είτε
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για ζήτημα αξιοπρ
πειας κάνει λόγο ο
υπουργός Ψηφιακής
Διακύβέρνησης , υ.
ένα κλικ
Πέρα όμως από τη
σημαντική
και για επι βεβλημένη
ανάγκη να πάψουν να
Είδικότερα , εγκαινιά -ταλαιπωρούνται , αλλά
και να εκτίθενται σε
κοινή θέα στις ουρές
οι πολίτες που δικαιούνται κάποιο επί μπορούσαν να αντληθούν μέσω άλλου μη .
τρου του Δημοσίου λυνση του πολίτη ως
( mx αντίγραφο ταυτότητας ) .
Οπως και στις υπό.
λοιπες υτηρεσίες του
gov.gr, η είσοδος στην
πλατφόρμα γίνεται με
τους κωδικούς Taxisnet
του πολίτη , Οι πολλα.
πλές υπεύθυνες δηλ σεις που απαιτούνταν
αντικαθίστανται
διευκό.
προς την κατάθεση
της αίτησης , αυτή η
πρωτοβουλία είναι ση.
μαντική όσον αφορά
και το χρόνο διεκπε .
ραίωσης των αιτήσεων .
Πλέον οι υπάλληλοι
του ΟΠΕΚΑ δεν θα βρί.
σκονται αντιμέτωποι
με στοίβες χαρτιν,
ακν Επιδομάτων Κοι
νωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) με το επίδομα Ορεινν και Μει δομα.
Επιστροφή ονεκτικν Περιοχν,
φόρου
Τα κριτήρια για
άμεση πληρωμή
Η σχεδίαση της πλατ
φόρμας είναι τέτοια ,
στε ο πολίτης να μποτο οποίο εδ και λίγες ρεί εύκολα να ανεβά ζει μόνο εκείνα τα
έγγραφα που χρειάζε διατίθεται
ημέρες
μέσω του gov.gr, στη
διε ύ θ' υν ση
oreina.epidomata.gov.gr.
Η καταβολή του συγκεκριμένου επιδόμα.
τος ,
ται, καθς προηγή ένα απλό checkbox, ένα
αλλά θα έχουν στην
θηκε μια εκτεταμένη
απλοποίηση της διαδι
κασίας , αφαιρντας
δικαιολογητικά
ακουτάκι , δηλαδή που οθόνη του υπολογιστή
ο ενδιαφερόμενος θα
επιλέγει στε να κάνει
τη σχετική δήλωση με
τους το σύνολο της
απαιτούμενης πληρο
συνέχεια στην 10
οποίο
Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο που απέστειλε
η ΑΑΔΕ στις εφορίες
της χρας , ζητείται η
κατηγοριοποίηση των
υποθέσεων με εκρε.
επιστροφές
φόρων με βάση δύο
κριτήρια.
Οι εκκρεμείς επ στροφές φόρων με
μεγάλη χρονική καθυστέρηση, καθς και
συνέχεια στην 2
ΕΝΟΙΑ: Πότε
θα αναρτηθούν
τα εκκαθαριστιά
ΔΗΜΟΣ
- Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%
Σελίδα 9